BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.01   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.01    Tam Metin (PDF)

Mevlevi Sema Törenlerinin Korunması Sürecinde Bir Risk Faktörü Olarak “Bağlamından Koparma”

Seda Aksüt Çobanoğlu

Kültürel mirasların UNESCO mirası statüsü kazanması, mirasların korunma süreci bakımından önemli ve anlamlı bir adımdır. Ancak bu statü, bazı durumlarda mirasın korunma sürecine zarar veren bir etken olabilmektedir. Çünkü UNESCO kaydı, kültürel mirasların hem dünyadaki hem de ait olduğu ülkedeki görünürlüğünü artırmakta, buna bağlı olarak da mirasa dönük ilgiyi ve talebi çoğaltmaktadır. Somut olmayan kültürel mirasın dinamik ve değişken bir doğası olsa da kimi durumlarda kültürel unsurların mirasa dönüşme süreci, unsurların kendi içsel ve özel karakterini zedeleyebilmektedir. Bahsi geçen durumlar, kültürel mirasın korunmasında ve yaşatılmasında mirasın otantikliğini tehdit eden risk faktörlerini oluşturmakta, bu risk faktörlerinin her biri zincirleme olarak birbirini tetikleyebilmektedir. Mevlevi sema töreni, 2008’de UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kaydedilerek dünya mirası statüsü elde etmiştir. UNESCO tarafından kaydedilmiş bir kültürel miras olarak hem kendi kültürel mekânı olan Mevlevihanelerde hem de bu mekânlar dışında icra edilmektedir. Somut olmayan kültürel miras unsuru olarak asli kültürel bir değere sahip olsa da UNESCO dünya mirası statüsüne erişmesi sonrasında özellikle turistlerin artan ilgisiyle ve talebiyle “biletli sema performansları”nın çoğalması, Mevlevi sema törenlerinin ekonomik değeriyle de ön plana çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum, Mevlevi sema törenlerinin temsilinde kendi kültürel bağlamının dışında icraların görülmesine sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada, somut olmayan kültürel mirasların korunması sürecindeki risk faktörlerinden kısaca bahsedilmiş; bu risk faktörlerinden “bağlamından koparma” Mevlevi sema törenleri özelinde ele alınarak verilen örneklerin analiz edilmesi suretiyle incelenmiştir.


DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.01   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.01    Tam Metin (PDF)

“Decontextualization” as a Risk Factor in The Process of Safeguarding Mawlawi Sema Ceremonies

Seda Aksüt Çobanoğlu

The acquisition of UNESCO cultural heritage status is an important and meaningful step in the process of heritage safeguarding. However, this status might be a factor that damages the safeguarding process of the heritage in some cases. One reason for this could be that the UNESCO inscription increases the visibility of a cultural heritage both in the world and in the country to which it belongs and accordingly enhances the interest and demand for the heritage. Although intangible cultural heritage has a dynamic and changeable nature, the process of transforming cultural elements into heritage can damage the internal and special character of these elements in some cases. The aforementioned cases create risk factors that threaten the authenticity of the heritage in the safeguarding and sustainability of cultural heritage and these risk factors can trigger each other in a chain. The Mawlavi sema ceremony was included in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2008 and attained the status of world heritage. As an element of cultural heritage with UNESCO inscription, it is performed both in the mawlavihanes, which are its own cultural places, and outside these places. Although it has an essential cultural value as an example of intangible cultural heritage, especially with the growing interest and demand of tourists after it reached UNESCO’s world heritage status, the increase of “whirling performances with tickets” has brought the Mawlawi sema ceremony to the fore with its economic value. This situation has led to the Mawlavi sema ceremony being performed outside of its own cultural context. This study touches upon the process through which the Mawlawi sema ceremony has become an intangible cultural heritage. It also briefly mentions the risk factors in the process of safeguarding the intangible cultural heritage and examines “decontextualization” from these risk factors by analyzing examples specific to Mawlawi sema ceremonies.Referanslar

 • 677 Tekke ve Zâviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedârlıklar ile Bir Takım Ünvânların Men’ ve İlgâsına Dâir Kânûn. (1925, 13 Aralık). Resmî Cerîde. 243. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/243.pdf google scholar
 • Adorno, T. W. (2016). Kültür Endüstrisine Genel Bir Bakış [A General View of Culture Industry]. In Kültür Endüstrisi- Kültür Yönetimi (M. Tüzel, Trans.). İstanbul: İletişim Yayınları, 109-119. google scholar
 • Âyin-i Şerif Hakkında Genelge. (2017, 29 Mayıs). Retrieved from https://www.kutso.org.tr/wp-content/ uploads/2017/06/52744ayin-i-serif-hakkinda-genelgepdf.pdf google scholar
 • Beylikdüzü’nde Sitede Ramazan Etkinliği. (2020, 13 Mayıs). Retrieved from https://www.haberler.com/ beylikduzu-nde-sitede-ramazan-etkinligi-balkon-ve-13217119-haberi/ google scholar
 • Cohen, E. (1988). Authenticity and Commoditization in Tourism. Annals of Tourism Research, 15, 371-386. google scholar
 • Çelebi Bayru, E. & Sağbaş, B. R. (Eds.). (2008). Yüzyıllar Boyu Mevlâna ve Mevlevîlik [Mevlana and Mevlevi Order Throughout Centuries]. İstanbul: Aksoy Matbaa. google scholar
 • Çelebi Bayru, E. (2018). Evet Aşk Güzel Şeydir [Love is Something Beautiful]. İstanbul: Nefes Yayınları. google scholar
 • D’Eramo, M. (2014). Unescocide. New Left Review, 88, 47-53. Retrieved from https://newleftreview.org/issues/II88/articles/marco-d-eramo-unescocide google scholar
 • Europeasia. (2019, Ekim 24). Taksim İstiklal’de Muhteşem Sema Gösterisi - Görenler Hayran Oldu | Hd-4k [Video file]. Youtube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=dX3RpVY-m2M google scholar
 • Fransa’da Mevsimlerden Türkiye. (t.y.). Milliyet, Retrieved from http://www.milliyet.com.tr/fransa-da--mevsimlerden-turkiye----pembenar-detay-yasam-1114451/ google scholar
 • Gölpınarlı, A. (2006). Mevlevi Âdap ve Erkânı [Mevlevi Rules and Conventions], İstanbul: İnkılap Yayınevi. google scholar
 • Hayalet Semazen. (2016, Ocak 29). Hayalet Semazen Yeteneksizsiniz Türkiye 1.Tur Gösterisi [Video file]. Youtube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=2vWliZMr1W4 google scholar
 • IMPACT: The Effects of Tourism on Culture and the Environment in Asia and the Pacific: Sustainable Tourism and the Preservation of the World Heritage Site of the Ifugao Rice Terraces, Philippines. (2008). Bangkok, Thailand: UNESCO Bangkok. google scholar
 • Kılıç, N. et al. (2017). Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Rehberi [Publicity Guide for Intangible Cultural Heritage]. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü. google scholar
 • Kirshenblatt-Gimblett, B. (2004). Intangible Heritage As Metacultural Production. Museum International 56(1-2), 52-65. google scholar
 • Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity - Proclamations 2001, 2003 and 2005. (2006). Paris: UNESCO. google scholar
 • Mevlevilik ve Sema Törenleri Hakkında Genelge. (2008, 22 Ekim). Retrieved from http://aregem.kulturturizm. gov.tr/TR-12013/mevlevilik-ve-sema-torenleri-hakkinda-genelge.html google scholar
 • Oğuz, Ö. (2009). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? [What is Intangible Cultural Heritage?]. Ankara: Geleneksel Yayıncılık. google scholar
 • Oğuz, Ö. (2008). UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Başyapıtları. Millî Folklor, 20(78), 5-11. google scholar
 • Olsen, D. H. (2003). Heritage, Tourism and the Commodification of Religion. Tourism Recreation Research, 28(3), 99-104. google scholar
 • Özcan, N. (2006). Na’t. In Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, V. 32, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 437. google scholar
 • Show Ana Haber. (2020, Mayıs 22). Maskeli Semazen... [Video file]. Youtube. Retrieved from https://www. youtube.com/watch?v=sW8YwUUEg50 google scholar
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. (2006, 21 Ocak). T.C. Resmî Gazete. 26056. Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/main. aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/01/20060121.htm&main=http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2006/01/20060121.htm google scholar
 • Skounti, A. (2018) Otantik Yanılsama: İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Fas Deneyimi [The Authentic Illusion: Humanity’s Intangible Cultural Heritage, the Moroccan Experience] (N. Avcı & E. Karaman, Trans.). In Ö. Oğuz et al. (Eds.), SOKÜM Sözleşmesi: Yönelimler, Eğilimler ve Eleştiriler, (pp. 137-154) Ankara: Geleneksel Yayıncılık. google scholar
 • Tanrıkorur, C. (2016). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi (4th ed.) [Turkish Music in the Ottoman Era]. İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
 • Uluslararası Mevlana Vakfı. (t.y.). [Web page]. Retrieved from http://mevlanafoundation.com/about_tr.html google scholar
 • UNESCO (t.y.). Threats [Web page]. Retrieved from https://ich.unesco.org/en/dive&display=threat#tabs google scholar
 • UNESCO-EIIHCAP Regional Meeting - Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Cultural Tourism: Opportunities and Challenges [Meeting Report]. (2008). Bangkok, Thailand: UNESCO Bangkok. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.