BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.22   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.22    Tam Metin (PDF)

Şeyh Galip’in Şiirlerinde Mevlana Esintisi

Ali Yıldırım

Mevlana, çağları aşan düşüncesi ve şiirleri ile sadece bizim kültür ve edebiyatımızda değil pek çok farklı kültür ve edebiyat üzerinde kalıcı etkileri olan bir mütefekkir ve şairdir. Onun düşüncelerinin sadece doğu toplumlarında değil aynı zamanda batı toplumları üzerinde de etkileri olmuştur. Şiirlerinin merkezine koyduğu insan sevgisi ve ilahî aşk teması bütün insanlıkta oldukça önemli karşılıklar bulmuştur. Mevlana, şiirlerinde sadece aşkı dile getirmemiş, aynı zamanda varlık yokluk sorununa da tasavvuf düşüncesi çerçevesinde şiirlerinde yer vermiştir. Özellikle vahdet-i vücut anlayışı bağlamında Yaratıcı, yaratma, yaratılanlar ve özellikle insanın konumu, birbirleri ile olan münasebeti onun şiirlerinin önemli bir tarafını oluşturmaktadır. Soyut ve derin düşünceleri içeren bu teorileri yerine göre günlük hayatın içinde yer alan olay, olgu ve nesnelerden yararlanarak anlatmıştır. Örneğin Mutlak varlık olan Yaratıcı ile yaratılanların birbirine nispetini ayna, aynaya bakan; gölge, gölge sahibi; demir tozu, mıknatıs; saman çöpü, kehribar gibi hayatın içindeki tecrübeler aracılığıyla okuyucusuna aktarmaya çalışmıştır. Mevlana’nın bir düşünür ve şair olarak etkisi aynı zamanda Türk edebiyatı ve şairleri üzerinde de etkili olmuştur. Onun adına izafeten kurulan Mevlevilik'in, başta Anadolu olmak üzere yakın coğrafyalarda pek çok takipçisi ve müntesibi olmuştur. Şeyh Galip, klasik şiirin önemli bir temsilcisi olmanın yanı sıra Mevlevilik’in de önemli timsal şahsiyetlerindendir. Onun söylemlerinden ne derece bir Mevlana hayranı olduğunu anlıyoruz. Şüphesiz bu hayranlığın şiir ortak paydasında izlerinin var olmaması düşünülemez. Şeyh Galip’in şiirlerine Mevlana etkisi bağlamında baktığımızda oldukça fazla benzerlikler ve etkilenmelerin olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Mevlana’nın Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Fîhi Mâ Fîh adlı eserlerinin Şeyh Galip’in şiiri üzerindeki etkisi örneklerle ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler: MevlanaMevlevilikŞeyh GalipŞiirEtkilenme
DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.22   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.22    Tam Metin (PDF)

Influence of Mawlana Jalâl Al-Dîn Muhammad Rûmî in Sheikh Ghalib’s Poems

Ali Yıldırım

Mawlana Jalâl al-Dîn Muhammad Rûmî was both a thinker and a poet whose ageless thoughts and poems influenced not only our culture and literature but also others. His thoughts have had a great and lasting influence -both in eastern and western societies. “Humanity” and “divine love” which are the essential themes of his poems have gained full recognition all over the world. Not only did Rûmî express love in his poems, but he also included the problem of existence and non-existence in his poems within the framework of mysticism. Especially in the context of unity of existence, Creator, creation, creatures and especially the position of human and their relationship with each other constitute an important part of his poems. He explained these theories, which include abstract and deep thoughts, by making use of events, facts, and objects in daily life, where appropriate. For example, he tried to convey the relation of the Creator, the Absolute Being, and creatures to each other through experiences in life, such as mirror-to-mirror, shadow-shadow owner, iron powder magnet, straw and amber. As a thinker and a poet, Rûmî influenced Classical Turkish Literature and classical poets more. Mawlawiyah, which was founded on his behalf has had a lot of followers and members particularly from Anatolia and nearby countries. Sheikh Ghalip was also an example of Mawlawiyah as well as being a representative of classical poetry. We can easily understand from his words that he was a true follower of Rûmî. Undoubtedly this admiration is seen clearly in his poems and shares common ground with Rûmî’s poems. There are a lot of similarities in his poems in respect to Rûmî’s influence. In this study we tried to show the similarities and the influences from Rûmî’s Mathnawi, Divan-ı Kebir and Fîhi Mâ Fîh in Galip’s poem using examples.Referanslar

 • Batislam, H. D. (2007). Gâlib’in Mevlânâ’ya yazdığı dört medhiye. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 75-84. google scholar
 • Bilgegil, K. (1992). Hüsn ü Aşk’a dair, Hüsn ü Aşk. (Orhan Okay, Hüseyin Ayan, Haz.). İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
 • Doğan, A. (2013). Hüsn ü Aşk: Aşk’ın kalb’e yolculuğu. İstanbul: Değişim Yayınları. google scholar
 • Doğan, M. N. (2011). Hüsn ü Aşk. İstanbul: Yelkenli Yayınları. google scholar
 • Holbrook, V. R. (2010). Suretler kalesi: Mevlânâ ve Gâlib (Arş. Gör. Murat Ak, Çev.). İstem, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15, 345-361. google scholar
 • Holbrook, V. R (1998). Aşkın okunmaz kıyıları (Erol Köroğlu-Ergin Kılıç, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Mevlânâ (2016). Divan-ı Kebir - Seçmeler (Şefik Can, Haz.) (DSC). İstanbul: Ötüken Yayınları. google scholar
 • Mevlânâ (1985). Mesnevî-i Şerif 6 Cilt. (Abdülbaki Gölpınarlı, Haz.). (MC). İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Mevlânâ, (2015). Divân-ı Kebir 8 Cilt. (Abdülbaki Gölpınarlı, Haz.). (DC). İstanbul: İş Bankası Yayınları. google scholar
 • Mevlânâ, (2008). Fîhi Mâ Fîh. (Abdülbaki Gölpınarlı, Haz.). İstanbul: İnkılap Kitabevi. google scholar
 • Schimmel, A. (2002). Aşk, Mevlânâ ve mistisizm, İstanbul: Kırkambar Kitaplığı. google scholar
 • Şeyh Gâlib, (1996). Şerh-i Cezire-i Mesnevî. (Turgut Karabey, Mehmet Vanlıoğlu, Mehmet Atalay, Haz). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Uludağ, S. (1995). Tasavvuf terimleri sözlüğü. İstanbul: Marifet Yayınları google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.