BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.04   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.04    Tam Metin (PDF)

Kent Kimliği Ölçeği: İstanbul Örneklemi Üzerinde Ölçek Geliştirme Çalışması

Gül Deniz DerinBüşra Alparslan

Kimlik, kent bağlamında tıpkı cinsiyet kimliği, politik kimlik ve etnik kimlik gibi öz kimliğin bir parçasıdır. Bu araştırmada, kent kimliği ölçümüne ve kent kimliğine yapısal olarak dâhil olmayan ancak kent kimliğinin ölçümünü anlamlı kılacağı düşünülen kentsel niteliğe ve kentsel sosyal destek algısına odaklanılmıştır. Bu amaçla Türkçe alan yazına katkı sağlayacağı düşünülen, İstanbul’a yönelik (ancak birçok büyükşehirde uygulanmaya müsait olan) Kent Kimliği Ölçeği ve bu ölçekle ilintili olarak Kentsel Nitelik Algısı Ölçeği ile Kentsel Sosyal Destek Algısı Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeklerin psikometrik özellikleri çalışmaya katılan toplam 225 kişi (%27 erkek, %73 kadın) üzerinde sınanmıştır. Kent Kimliği Ölçeği üç boyutta (özdeşleşme, sorumluluk ve tanıma/aşinalık) katılımcının yaşadığı kentin, kimliğinin ne derecede merkezi bir parçası olduğunu ölçmektedir ve Cronbach alfa değeri .94’dür. Kentsel Nitelik Algısı şehir planı algısı, kazanım/avantaj algısı, güvenlik algısı, yaşanabilirlik ve ulaşım algısı olmak üzere beş boyutta kentin kendine has özelliklerine yönelik bireylerin değerlendirmesini ölçmektedir ve bu ölçeğin Cronbach alfa değeri .86 olarak bulgulanmıştır. Son olarak, bireylerin kentle olan ilişkisine etkisi düşünülerek geliştirilen ve algıladıkları sosyal desteğin yaşadıkları kentin içindeki varlığını ortaya koymayı amaçlayan Kentsel Sosyal Destek Algısı Ölçeği tek boyut ve dokuz maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin Cronbach alfa değeri .89 olarak hesaplanmıştır. Ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğine dair elde edilen bulgular, ileride yapılacak araştırmalarda kullanılmak için uygun olduklarını göstermektedir. Gelecek araştırmalar için ölçeklerin kullanım biçimlerine dair öneriler ve mevcut araştırmadaki kısıtlılıklar alan yazın ışığında tartışılmıştır.
Referanslar

 • Adıyaman, K. (2008). Kentleşme sürecinde Türkiye ve kent kimliği. (Doktora tezi). Selçuk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. google scholar
 • Amato, P. R. ve Zuo, J. (1992). Rural poverty, urban poverty, and psychological well-being. The Sociological Quarterly, 33(2), 229–240. doi:10.1111/j.1533-8525.1992.tb00373.x google scholar
 • Bal, H. (2002). Kent sosyolojisi. Fakülte Kitabevi: Isparta. google scholar
 • Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M. ve Ercolani, A. P. (1999). Multidimensional perception of residential environment quality and neighbourhood attachment in the urban environment. Journal of Environmental Psychology, 19(4), 331-352. google scholar
 • Bonnes, M. ve Carrus, G. (2004). Environmental psychology, overview. Encyclopedia of Applied Psychology, 1, 801-814. google scholar
 • Bonaiuto M. ve Fornara, F. (2017). Residential satisfaction and perceived urban quality. Reference module in neuroscience and biobehavioral psychology içinde. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/profile/Marino_Bonaiuto/publication/281367092_Residential_Satisfaction_and_Perceived_Urban_Quality/links/59df346eaca27258f7d743d5/Residential-Satisfaction-and-Perceived-Urban-Quality.pdf google scholar
 • Bonaiuto, M., Fornara, F. ve Bonnes, M. (2003). Indexes of perceived residential environment quality and neighbourhood attachment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome. Landscape and Urban Planning, 65(1-2), 41-52. google scholar
 • Bonnes, M. ve Secchiaroli, G. (1995). Environmental psychology: A psycho-social introduction. Sage Publications, London. google scholar
 • Bookchin, M. (2014). Kentsiz kentleşme: Yurttaşlığın yükselişi ve çöküşü. Sümer Yayıncılık: İstanbul google scholar
 • Casakin, H., Hernández, B. ve Ruiz, C. (2015). Place attachment and place identity in Israeli cities: The influence of city size. Cities, 42, 224-230. google scholar
 • Cuba, L. ve Hummon, D. M. (1993). A place to call home: Identification with dwelling, community, and google scholar
 • region. Sociological Quarterly, 34(1), 111-131. google scholar
 • Dünya Sağlık Örgütü (1998). World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. Social Science & Medicine, 46(12), 1569-1585. google scholar
 • Fiske, S. T. ve Taylor, S. E. (2013). Social cognition: From brains to culture. Sage: UK. google scholar
 • Gloria, A. M. ve Ho, T. A. (2003). Environmental, social, and psychological experiences of Asian American undergraduates: Examining issues of academic persistence. Journal of Counseling & Development, 81(1), 93-105. google scholar
 • Göregenli, M., Karakus, P., Kösten, E. Y. Ö. ve Umuroğlu, I. (2014). Mahalleye bağlılık düzeyinin kent kimliği ile ilişkisi içinde incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 29(73), 73. google scholar
 • Gustafson, P. (2001). Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21(1), 5-16. google scholar
 • Hernandez, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E. ve Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives. Journal of Environmental Psychology, 27(4), 310-319. google scholar
 • Hidalgo, M. C. ve Hernandez, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 273-281. google scholar
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (7 Nisan, 2020a). Erişim adresi: https://www.ibb.istanbul/News/Detail/36657 google scholar
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (19 Mayıs, 2020b). Erişim adresi: https://www.ibb.istanbul/News/Detail/36827 google scholar
 • Jorgensen, B. S. ve Stedman, R. C. (2001). Sense of place as an attitude: Lakeshore owners attitudes toward their properties. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 233-248. google scholar
 • Knez, I. (2005). Attachment and identity as related to a place and its perceived climate. Journal of environmental psychology, 25(2), 207-218. google scholar
 • Korpela, K. M. (1989). Place-identity as a product of environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 9(3), 241-256. google scholar
 • Lalli, M. (1992). Urban-related identity: Theory, measurement, and empirical findings. Journal of Environmental Psychology, 12(4), 285-303. google scholar
 • Lewicka, M. (2005). Ways to make people active: the role of place attachment, cultural capital, and neighbourhood ties. Journal of Environmental Psychology, 25, 381-395. google scholar
 • Lewicka, M. (2010). What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 35-51. google scholar
 • Lin, N. (1986). Conceptualizing social support. N. Lin, A. Dean ve W. M. Ensel (Ed.), Social support, life events, and depression içinde (s. 17-30). Orlando, FL.: Academic. google scholar
 • Low, S. M. ve Altman, I. (1992). Place attachment. Place attachment içinde (s. 1-12). Springer, Boston, MA. google scholar
 • Mesch, G. S. ve Manor, O. (1998). Social ties, environmental perception, and local attachment. Environment and google scholar
 • Behavior, 30(4), 504-519. google scholar
 • Moscovici, S. (2000) Social representations. Explorations in social psychology. Cambridge, UK: Polity Press google scholar
 • Moser, G. (2009). Quality of life and sustainability: Toward person–environment congruity. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 351-357. google scholar
 • Moser, G., Ratiu, E. ve Fleury-Bahi, G. (2002). Appropriation and interpersonal relationships: From dwelling to city through the neighborhood. Environment and Behavior, 34, 122-136. google scholar
 • Moser, G. ve Uzzell, D. (2003). Environmental psychology.  Comprehensive handbook of psychology içinde, s. 419-445. google scholar
 • Mumford, L. (1937). What is a city. Architectural record, 82(5), 59-62. google scholar
 • Nicolosi, E. ve Corbett, J. B. (2018). Engagement with climate change and the environment: A review of the role of relationships to place. Local Environment, 23(1), 77-99. google scholar
 • Oyserman, D. ve Destin, M. (2010). Identity-based motivation: Implications for intervention. The Counseling google scholar
 • Psychologist, 38(7), 1001–1043. https://doi.org/10.1177/0011000010374775 google scholar
 • Özkan, D. G. ve Yilmaz, S. (2019). The effects of physical and social attributes of place on place attachment. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 13(1), 133-150. google scholar
 • Pol, E. (2002). The theoretical background of the city-identity-sustainability network. Environment and Behavior, 34(1), 8-25. google scholar
 • Procidano, M. E. ve Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from family: Three validation studies. American Journal of Community Psychology, 11(1), 1-24. google scholar
 • Proshansky, H. M., Fabian, A. K. ve Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical World socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 3(1), 57-83. google scholar
 • Ramkissoon, H. ve Mavondo, F. T. (2015). The satisfaction–place attachment relationship: Potential mediators and moderators. Journal of Business Research, 68(12), 2593-2602. google scholar
 • Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion. google scholar
 • Rollero, C. ve De Piccoli, N. (2010). Place attachment, identification and environment perception: An empirical study. Journal of Environmental Psychology, 30(2), 198-205. google scholar
 • Scannell, L. ve Gifford, R. (2017). Place attachment enhances psychological need satisfaction. Environment and google scholar
 • Behavior, 49(4), 359-389. google scholar
 • Stets, J. E. ve Biga, C. F. (2003). Bringing identity theory into environmental sociology. Sociological Theory, 21(4), 398-423. google scholar
 • Stryker, S. ve Burke, P. J. (2000). The past, present, and future of an identity theory. Social Psychology Quarterly, 284-297. google scholar
 • Stylidis, D. (2018). Place attachment, perception of place and residents’ support for tourism development. Tourism google scholar
 • Planning & Development, 15(2), 188-210. google scholar
 • Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social psychology. New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Teo, S. (2014). Political tool or quality experience? Urban livability and the Singaporean state’s global city aspirations. Urban Geography, 35(6), 916-937. doi:10.1080/02723638.2014.924233  google scholar
 • TÜİK (2019). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2019. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705 google scholar
 • TÜİK (2020). Yıllara ve cinsiyete göre il / ilçe merkezleri ve belde / köy nüfusu, genel nüfus sayımları. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1059 google scholar
 • Twigger-Ross, C. L. ve Uzzell, D. L. (1996). Place and identity processes. Journal of Environmental Psychology, 16(3), 205-220. google scholar
 • Van Vugt, M. (2001). Community identification moderating the impact of financial incentives in a natural social dilemma: Water conservation. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1440–1449. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.