BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.03   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.03    Tam Metin (PDF)

Neden İki Dil Tek Dilden Daha İyidir?

Yasemin KarslıSema KarakelleEsra Demirkan

İki dillilik çalışmalarının sonuçlarında çelişen bulgular olmasına ragmen, çalışmalarda ağırlıklı olarak iki dilli olmanın bilişsel avantajları üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda literatürdeki tartışmalar, iki dilli olmanın bilişsel işlevler açısından ne tür farklılıklar yaratabileceğine dair çeşitli önerilerde bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar araştırmalarda elde edilen bulgular ve çıkarılabilecek tüm sonuçlar, iki dillilik çalışmalarında temel olarak iki sorun olduğunu göstermektedir. Bu sorunlardan ilki, iki dillilik ve göç olgularının tarihsel ve sosyolojik açılardan iç içe geçmesidir. Bu durum aynı zamanda karşılaşılan ikinci sorun olan yöntem sorunun ana nedenlerinden birisi olarak da ele alınabilir. Yöntem sorunu, iki dillilik çalışmalarında hali hazırda varlığını devam ettiren bir tartışma konusudur. Aynı zamanda, literatüdeki araştırmaların bulgularında karşılaşılan tutarsızlıkların iki dillilik fenomenine dair getirilen bakış açılarının kısıtlılığında kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Farklı bir bakış açısı ile de, iki dilli olmanın üstünlüğünün nedenlerine katkıda bulunma potansiyeline sahip ancak sistematik olarak gözden kaçırılan başka değişkenlerin varlığı da söz konusu olabilir. Konuşma öncesi dönemde bebeklerle yapılan çalışmalar ve iki dillilerin linguistik ipuçları yerine sözel olmayan dil ipuçlarını inceleyen çalışmalar, iki dilli olma fenomenine dair farklı bakış açıları sunmaktadır. Son dönem çalışmaların sosyal ve bilişsel süreçleri vurgulamaları dolayısıyla yeni yapılacak çalışmalarda iki dilliliğe yönetici işlevler gibi belirli değişkenlerle kısıtlı kalmak yerine daha kapsamlı yaklaşımlar benimsenmelidir. Bu anlamda, iki dillilik araştırmaları, insan etkileşimlerinin sözel olmayan yönlerine odaklanarak elverişli bir çalışma alanı yaratma potansiyeline sahiptir. Ayrıca gelişimsel süreçlerde, sosyal-bağlamsal ve sosyal etkileşimsel kuramlar açısından verimli bir tartışma alanı sunmaktadır.DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.03   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.03    Tam Metin (PDF)

Why Two Languages ​​are Better than One?

Yasemin KarslıSema KarakelleEsra Demirkan

Studies on bilingualism report contradictory findings, but the emphasis is mostly on the cognitive advantages provided by being bilingual. Discussions in the literature focus mainly on the kind of difference bilingualism can make in terms of cognitive functioning. However, the findings obtained so far, and all conclusions that can be drawn, indicate that there are two main problems in bilingual studies. The first is the fact that the phenomena of bilingualism and immigration are historically and sociologically intertwined. This issue may also be the main reason for the second problem, the method problem. Method discussions are still an ongoing debate in bilingualism. We can assume that the inconsistent findings in the literature are due to the narrowness of view of the phenomenon. From a different perspective, there may be other variables that are systematically overlooked, but which have the potential to contribute to an explanation for the reasons for bilingual superiority. Studies conducted with babies in the pre-speech period and studies examining the bilingual’s non-verbal language cues other than the linguistic clue offer different perspectives. As latest studies highlight the intertwined social and cognitive processes, we should approach bilingualism more comprehensively rather than being trapped in variables like executive functions. In this sense, research on bilingualism ​​has the potential to create a favorable study field by focusing on the non-verbal aspects of human interactions. It opens up a fruitful discussion area in terms of social-contextual or social interaction theories in developmental processes. Referanslar

 • Adesope, O. O., Lavin, T., Thompson, T., & Ungerleider, C. (2010). A systematic review and meta-analysis of the cognitive correlates of bilingualism. Review of Educational Research, 80(2), 207-245. google scholar
 • Anton, E., Dunabeitia, J.A., Estevez, A., Hernandez, J.A., Castillo, A., Fuentes, L.J., Davidson, D.J., & Carrerias, M., (2014). Is there a bilingual advantage in the ANT task? Evidence from children. Frontiers in Psychology, 398(5), 1-12. google scholar
 • Baron‐Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Another advanced test of theory of mind: Evidence from very high functioning adults with autism or Asperger syndrome. Journal of Child psychology and Psychiatry, 38(7), 813-822. google scholar
 • Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The “Reading the Mind in the Eyes” Test revised version: a study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(2), 241-251. google scholar
 • Bialystok, E., Luk, G., Peets, K. F., & Yang, S. (2010). Receptive vocabulary differences in monolingual and bilingual children. Bilingualism: Language and Cognition, 13(4), 525-531. google scholar
 • Bialystok, E., & Martin, M. M. (2004). Attention and inhibition in bilingual children: Evidence from the dimensional change card sort task. Developmental science, 7(3), 325-339. google scholar
 • Bialystok, E., Craik, F. I., Green, D. W., & Gollan, T. H. (2009). Bilingual minds. Psychological Science in the Public interest, 10(3), 89-129. google scholar
 • Bialystok, E. (1999). Cognitive complexity and attentional control in the bilingual mind. Child Development, 70(3), 636–644. google scholar
 • Blom, E., Küntay, A. C., Messer, M., Verhagen, J., & Leseman, P. (2014). The benefits of being bilingual: Working memory in bilingual Turkish–Dutch children. Journal of Experimental Child Psychology, 128, 105-119. google scholar
 • Calero-Breckheimer, A., & Goetz, E. T. (1993). Reading strategies of biliterate children for English and Spanish texts. Reading Psychology: An International Quarterly, 14(3), 177–204. google scholar
 • Calvo, A., & Bialystok, E. (2014). Independent effects of bilingualism and socioeconomic status on language ability and executive functioning. Cognition, 130(3), 278-288. google scholar
 • Deak, G. O. (2003). The development of cognitive flexibility and language abilities. Advances in child development and behavior, 31, 273-328. google scholar
 • Dick, A., Garcia, N. L., Pruden, S. M., Thompson, W. K., Hawes, S. W., Sutherland, M. T., ... & Gonzalez, R. (2018). No bilingual advantage for executive function: Evidence from a large sample of children in the Adolescent Brain and Cognitive Development (ABCD) Study. PsyArXiv. 1-21. google scholar
 • Duñabeitia, J. A., Hernández, J. A., Antón, E., Macizo, P., Estévez, A., Fuentes, L. J., & Carreiras, M. (2014). The inhibitory advantage in bilingual children revisited: Myth or reality? Experimental Psychology, 61(3), 234-251. google scholar
 • Garcia, G. E., Jimenez, R. T., & Pearson, P. D. (1998). Metacognition, childhood bilingualism, and reading. In Metacognition in educational theory and practice (pp. 207-234). Routledge. google scholar
 • Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Cambridge: Harvard University Press. google scholar
 • Grundy, J. G., & Keyvani Chahi, A. (2017). Post‐conflict slowing effects in monolingual and bilingual children. Developmental Science, 20(1). google scholar
 • Hakuta, K. (1986). Cognitive development of bilingual children. Los Angeles: University of California, Center for Language Education and Research. google scholar
 • Hamers, J. F., & Blanc, M. H. A. (2000). Bilinguality and bilingualism. Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Hilchey, M. D., & Klein, R. M. (2011). Are there bilingual advantages on nonlinguistic interference tasks? Implications for the plasticity of executive control processes. Psychonomic Bulletin & Review, 18(4), 625-658. google scholar
 • Harris, C. L. (2004). Bilingual speakers in the lab: Psychophysiological measures of emotional reactivity. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 25 (2-3), 223-247. google scholar
 • Harris, C. L., Gleason, J. B., & Aycicegi, A. (2006). When is a first language more emotional? Psychophysiological evidence from bilingual speakers. Bilingual Education and Bilingualism, 56, 257 google scholar
 • Jiménez, R. T., García, G. E., & Pearson, P. D. (1996). The reading strategies of bilingual Latina/o students who are successful English readers: Opportunities and obstacles. Reading Research Quarterly, 31(1), 90–112. google scholar
 • Karakelle, S., Yeşilyaprak, Y. ve Demirkan, E. (2019, Eylül). Tek dilli ve ı̇ki dilli çocuklarda bilişsel ı̇şlevlerin ı̇ncelenmesi. 2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumunda sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir. Erişim adresi: https://www.gelisimsempozyumu2019.com google scholar
 • Karslı, Y., & Karakelle, S. Bilişsel Esneklik, İki Dillilik ve Üstbilişsel Kararlar Arasındaki Bağlantılar. Psikoloji Çalışmaları, 38(2), 171-200. google scholar
 • Kovacs, A., & Mehler, J. (2009a). Flexible learning of multiple spoeech structures in bilingual infant. Science, 325, 611-2. google scholar
 • Kovacs, A., & Mehler, J. (2009b) Cognitive gains in 7 month-old bilingual infants. Proceedings of The National Academy of Sciences, 106(16), 55-60. google scholar
 • Lewkovicz, D.J., Hansen-Tift, A.M. (2012). Infants deploy selective attention to the mouth of a talking face when learning speech. Proceeding of the National Academy of Science, 1-6.  google scholar
 • Michael, E. B., & Gollan, T. H. (2005). Being and becoming bilingual. Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic Approaches, 389-407. google scholar
 • Morton, J.B., & Harper, S.N. (2007). What did Simon say? Revisiting the bilingual advantage. Developmental Science, 10(6). 719-26.  google scholar
 • Marian, V., & Kaushanskaya, M. (2004). Self-construal and emotion in bicultural bilinguals. Journal of Memory and Language, 51(2), 190-201. google scholar
 • Mackey, W. (2000). The description of bilingualism. In L. Wei (ed.), The bilingualism reader (pp. 22–51). New York, NY: Routledge. google scholar
 • McLaughlin, B. (1978). Second language acquisition in childhood. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. google scholar
 • Michael, E. B., & Gollan, T. H. (2005). Being and becoming bilingual. In J. F. Kroll, & A. M. B. de Groot (Eds.), Spp. 389–407). Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Morton, J. B., & Harper, S. N. (2007). What did Simon say? Revisiting the bilingual advantage. Developmental Science, 10(6), 719-726. google scholar
 • Namazi, M., & Thordardottir, E. (2010). A working memory, not bilingual advantage, in controlled attention. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 13(5), 597-616. google scholar
 • Oren, D. L. (1981). Cognitive advantages of bilingual children related to labeling ability. The Journal of Educational Research, 74(3), 163-169. google scholar
 • Oakley, B. F., Brewer, R., Bird, G., & Catmur, C. (2016). Theory of mind is not theory of emotion: A cautionary note on the Reading the Mind in the Eyes Test. Journal of Abnormal Psychology, 125(6), 818. google scholar
 • Peal, E., & Lambert, W. (1962). The relation of bilingualism to intelligence. Psychological Monographs: General and Applied, 76 (27), 1-23. google scholar
 • Poulin-Dubois, D., Blaye, A., Coutya, J., & Bialystok, E. (2011). The effects of bilingualism on toddlers’ executive functioning. Journal of Experimental Child Psychology, 108(3), 567-579. google scholar
 • Pons, F.., Bosch, L. ve Lewkovicz, D.J. (2015). Bilingualism modulates infants’ selective attention to the month of a talking face. Psychological Monograph, 76, 1-23.  google scholar
 • Prior, A., & MacWhinney, B. (2010). A bilingual advantage in task switching. Bilingualism: Language and Cognition, 13(2), 253–262. google scholar
 • Ransdell, S., Barbier, M. L., & Niit, T. (2006). Metacognitions about language skill and working memory among monolingual and bilingual college students: When does multilingualism matter? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 9(6), 728-741. google scholar
 • Ross, J., & Melinger, A. (2017). Bilingual advantage, bidialectal advantage or neither? Comparing performance across three tests of executive function in middle childhood. Developmental Science, 20(4), 1-21. google scholar
 • Singh, L., Fu, C. S., Rahman, A. A., Hameed, W. B., Sanmugam, S., Agarwal, P., Jiang, B., Chong, Y.S., Meaney, M.J., Rifkin‐Graboi, A. and GUSTO Research Team. (2015). Back to basics: A bilingual advantage in visual habituation. Child Development, 86, 294–302 google scholar
 • Thordardottir, E. T., Weismer, S. E., & Smith, M. E. (1997). Vocabulary learning in bilingual and monolingual clinical intervention. Child Language Teaching and Therapy, 13(3), 215-227. google scholar
 • Uzundağ, B. A. ve Küntay, A. C. (2016). İki dillilik gelişen zihni farklı şekillendirir mi? Ç. Aydın, T. Göksun, A.C. Küntay ve D. Tahiroğlu (Ed.), Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları içinde (s. 40–65). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Verhagen, J., Grassmann, S., & Küntay, A. C. (2017). Monolingual and bilingual children’s resolution of referential conflicts: Effects of bilingualism and relative language proficiency. Cognitive Development, 41, 10-18. google scholar
 • Werker, J. F., Byers-Heinlein, K., & Fennell, C. T. (2009). Bilingual beginnings to learning words. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1536), 3649-3663. google scholar
 • Yow, W. Q., Li, X., Lam, S., Gliga, T., Chong, Y. S., Kwek, K., & Broekman, B. F. (2016). A bilingual advantage in 54‐month‐olds’ use of referential cues in fast mapping. Developmental Science, 20(1), 1-15. google scholar
 • Zelazo, P.D. (2006). The Dimensional Change Card Sort (DCCS): a method of assessing executive function in children. Nature Protocols, 1, 297-301. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.