BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.03   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.03    Tam Metin (PDF)

Düşüncenin Meskûn Mahalleri: Sınır, İnşa, İskân ve Mesken

Ebru Pehlivan

Bir sınır varlığı olarak insan, sınırlı olmaya ancak sınırsız olana değme girişimleri ile tahammül edebilmektedir. Akıl, ancak sınır çizerek kavrayabilen, tamlığa-bütünlüğe ulaşmak için dizgeler inşa ederek belirsizlik korkusu ile baş etmeye çalışan bir yetidir. Kurduğu dizgede yerleşmek-yurtlanmak ve sınırlılığa tahammül etmeye çalışmak bu nedenle insanın yazgısıdır. Kaçınılmaz bir biçimde bedeni ölümle birlikte dağılacak bir varlık olan insanın bütün kurma-inşa etme, bütünlüğe ulaşma girişimlerinin asıl amacı nedir? İnşa etmek, mesken tutmak ölümlü bir varlık olma kaygısı ile baş etme ve ona direnme girişimleri olarak değerlendirilebilir mi? Mesken, nihai sınır olan ölüme kadar, sadece ikamet edilen yer değil, aynı zamanda sınırlı bir varlık olmaya direnilen yer midir? Bu çalışmanın amacı; insanın sınırlı bir varlık olduğunu idrak etme ve sınırlılığı ile baş etme girişimleri olarak gördüğümüz inşa, iskân ve mesken kavramlarını mevcut sorular bağlamında ele almak ve söz konusu kavramlar arasındaki ilişkiye ışık tutmaya çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda sırasıyla; kendisi de sınırlı bir yeti olan aklın, başlangıç-son belirleme ihtiyaçları bağlamında sınır kavramı, belirsizlikle baş etme süreçleri bağlamında inşa kavramı ve insanın sınırlı bir varlık olduğunu kabullenme süreçleri bağlamında iskân ve mesken kavramları ele alınacaktır. İkamet etmenin ve mesken tutmanın amacı sükûn bulmak ve varolanların her birini kendi özünde koruyarak özgürleştirmektir. Bu çalışmada; iskân ve meskenin sükûnet ile olan ilişkisinin yanı sıra ikamet etmenin özü koruyarak özgürleştirme anlamı dikkate alınmaksızın inşa edilen yapıların ve şehirlerin sakinlerinin ruhunun sükûn bulamayacağı ileri sürülmektedir.


Anahtar Kelimeler: Sınırinşaiskânmeskenşehir
DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.03   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.03    Tam Metin (PDF)

The Habitable Locus of Thought: Boundary/limit, Constructing, Settling and Dwelling

Ebru Pehlivan

The aim of this study is to discuss the concepts of constructing, settling and dwelling which we perceive to be the human being’s coming into awareness of their limited being and their attempts at coping with their limitedness, and to shed light on their aforementioned inter-relations. As a limited being, the human being can endure limitedness only with its attempts reach out for the limitless. The attempts at theoretical delimitation and construction, as well as their extension to life practices, are some of the ways of dealing with the anxiety of being a limited being. Since settling entails freeing beings while preserving them in their essence, the dwellingplace must be constructed with a structure that is both freeing and peaceful. For this reason, the human being must remember that they are a being who settles on earth and under the sky when dwelling. The purpose of settling is to free each being while preserving them in their essence. Therefore, this study will argue that the souls of those who reside in structures and cities constructed without considering the relation peace has with dwelling, and the meaning of settling, which is to be free while preserving essence, will not find peace. To this end, the relation the concepts of limit, constructing, settling and dwelling have with thinking will be discussed in light of the philosophies of Kant, Wittgenstein and Heidegger.


Anahtar Kelimeler: Boundary/Limitconstructingsettlingdwellingcity

Referanslar

 • Adorno, T. W. (2000). Minima Moralia - Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar [Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life] (O. Koçak ve A. Doğukan, Çev.). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınevi. google scholar
 • Baptist, G. (1999). Başkasının Kenti - Boylamasına Çevrensel Bir Topoloji Taslağı, Pera Peras Poros, J.Derrida ile Disiplinlerarası Çalışma [‘La ville de l’autre: esquisse d’une topologie verticalement horizontale’]. Önay Sözer ve Ferda Keskin (Haz.). İstanbul, Türkiye: İş Bankası Yayınları. google scholar
 • Bauman, Z. (2014). Modernlik ve müphemlik [Modernity and Ambivalence] (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Cusanus, N. (1990). On learned ignorance (De docta ignorantia). Paul Wilpert (Ed.), Minneapolis, USA: The Arthur J. Banning Press. google scholar
 • Da Vinci, L. (2010). The Complete Notebooks of Leonardo da Vinci (Jean Paul Richter, Trans.). Seattle, USA: Pasific Publishing Studio. google scholar
 • Deleuze, G. & Guattari. F (1996). Felsefe nedir? [What is Philosophy?] (T. Ilgaz, Çev.). İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Develioğlu, Ferit (2001). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat [Ottoman-Turkish Encyclopedic Dictionary]. Ankara, Türkiye: Aydın Kitabevi. google scholar
 • Euclides (2013). Elemanlar-Öklid’in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap [Euclid’s Elements-The Thirteen Books] (Ö. Öztürk ve D. Pierce, Çev.), İstanbul, Türkiye: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınevi. google scholar
 • Eyuboglu, İ. Z. (1998). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü [Etymology Dictionary of Turkish Language]. İstanbul, Türkiye: Sosyal Yayınlar. google scholar
 • Freeman, J. (2007). If You Can tMeasure It—ItDoesn’tExist. London, England: High Ability Studies. google scholar
 • Heidegger, M. (2004). İnşa Etmek, Oturmak, Düşünmek [Building, Dwelling, Thinking] (E. Yıldız, N. Behramoğlu, N. Gönül, A. Kaftan, İ. Oranlı, Ç. Utlu, Çev.). Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 6, 45-55. google scholar
 • İncil (Yuhanna) [Bible] (1996). İstanbul, Türkiye: Yeni Yaşam Yayınları. google scholar
 • Kabaağaç, S. ve Alova E. (1995). Latince Türkçe Sözlük [Latin Turkish Dictionary]. İstanbul, Türkiye: Sosyal Yayınlar. google scholar
 • Kenar, M. (2009). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü [Ottoman Turkish Dictionary]. İstanbul, Türkiye: Say Yayınları. google scholar
 • Kant, I. (1958). Critique of Pure Reason (N. K. Smith, Trans.). New York, USA: St Martin’s Press. google scholar
 • Kant, I. (2000). Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena [Prolegomena to Any Future Metaphysics] (İ.Kuçuradi ve Y.Örnek, Çev.). Ankara, Türkiye: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. google scholar
 • Karatani, K. (2017). Metafor Olarak Mimari - Dil, Sayı, Para [Architecture as Metaphor: Language, Number, Money] (B.Yıldırım, Çev.). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınevi. google scholar
 • Koselleck, R. (2009). Kavramların Tarihi, Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar [Conceptual Histories: Studies on the Semantics and Pragmatics of Historical and Social. Language] (A. Dirim, Çev.). İstanbul, Türkiye: İletişim Yayınevi. google scholar
 • Lang, M. (1978). Socrates in the Agora. Princeton, New Jersey: American School of Classical Studies at Athens. google scholar
 • Lang, M. (2004) The Athenian Citizen Democracy in the Athenian Agora. J. McK. Camp (Ed.). Princeton New Jersey: American School of Classical Studies at Athens. google scholar
 • Lefebvre, H. (2007). Modern Dünyada Gündelik Hayat [Everyday Life in the Modern World] (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları. google scholar
 • Manguel, A. (2013). Kelimeler Şehri [The City of Words] (E. E. Taşçıoğlu, Çev.). İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Simmel, G. (1997). Bridge and Door, Rethinking Architecture- a Reader in Cultural Theory. N. Leach (Ed.). London and New York: Routledge. google scholar
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür [On Individuality and Social Forms]. (T. Birkan, Çev.). İstanbul, Türkiye: Metis Yayınları. google scholar
 • Smith, W.W. (1876). A Complete Etymology of the English. New York, USA: A.S. Barnes & Co. google scholar
 • Spinoza, B. (1919) The Chief Works of Benedict De Spinoza, de Intellectus Emandatione, Ethica Letter Volume II (R.H.M., Elwes, Trans.). Londra, İngiltere: G. Bell and Sons Press. google scholar
 • Şentürk, L. (2013). Wittgenstein’in Viyana’daki Modernist Kalesi. XXI Mimarlik Tasarım ve Mekân Dergisi, 17-20. google scholar
 • Uludağ, S, (2009). Sidretü’l-Müntehâ. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 37.Cilt (151-152). İstanbul, Türkiye: Diyanet Vakfı Yayınları. google scholar
 • Valery, P. (1996). Tinsel Kriz [Crisis of the Mind] (B.Beken, Çev.). İstanbul, Türkiye: Afa Yayınları. google scholar
 • Zellini, P. (2009). Sonsuzun Kısa Tarihi [A Brief History of Infinity] (F. Demir, Çev.). Ankara, Türkiye: Dost Kitabevi. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.