BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.10   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.10    Tam Metin (PDF)

Küçük Kent-Özgür Kent Özdeşliği Bakımından Bookchın’in Bakuninci Komünal Toplum İdeali Üzerine Eleştirel Bir Okuma

Armağan Öztürk

Bu metin, Murray Bookchin’in eko-anarşizm düşüncesini Bakunin’in temel tezleri üzerinden düşünerek ele almaktadır. Bookchin’in eko-anarşimi yerelliği enternasyonalizmle uzlaştıran özgürlükçü bir komünist toplum ideali olarak da okunabilir. Bookchin düşüncesinin teorik arka planında Aristoteles ve Hegel felsefeleri önemli bir yere sahiptir. Bütünsel ve organizmacı bakış açısı Bookchin’i Aristoteles dolayımıyla Antik Yunan mirasına yaklaştırır. Bookchin’deki Hegel etkisi özellikle diyalektik düşünce ve ilerlemeci tarih anlayışı bakımından söz konusu olur. Bookchin Bakunin’i devrim, devrimci özne ve komünal toplum gibi başlıklara dönük bakış açısı üzerinden takip etmektedir. Fakat Bookchin’in düşüncesi, Bakunin’in aksine, ekolojist bir hassasiyete sahiptir. Bookchin’in toplumsal ekoloji olarak adlandırılan ekolojizmi, ekolojik sorunlar ile toplumsal örgütlenme tarzları arasında bir ilişkinin bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu anlamda, ekolojik felaketi kalıcı bir biçimde engellemek ancak kapitalizmin yıkılması yoluyla mümkündür. Bu eko-anarşist bakış iki noktadan şiddetle eleştirilmektedir; birincisi, modern dünyada komünal tarzın uygulanabilirliği; ve ikincisi, hümanist dünya görüşünün ekolojik hassasiyet üzerindeki zararlı etkileri. Bookchin’in eko-anarşizmi, böylece, ekolojist ideoloji içerisinde kendine özgü bir yere sahiptir. Kapitalizme karşı çıkan, toplum ve doğayı eş değerde gören ve bu yolla insanın özgürleşeceğini düşünen Bookchin kendi anarşizmini toplumsal ekoloji kavramı üzerinden formül eder. Toplumsal ekoloji ekolojik sorunları toplumsal sorunlarla ilişkilendiren bir perspektifin izdüşümünde anlamlı hale gelir. Bookchin’in devrimci çabasının iki tane temel uğrağı vardır: Öncelikle düşünür kendi toplumsal ekoloji perspektifinin hayata geçmesi noktasında ekolojik komünleri ve bu komünlerden oluşan enternasyonel birliği zorunlu görür.


Anahtar Kelimeler: BakuninBookchintoplumsal ekolojikomündevrim
DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.10   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.10    Tam Metin (PDF)

A Critical Reading on Bakuninist Communal Society Ideal of Bookchin in Terms of the Identicalness of the Small City and the Free City

Armağan Öztürk

This text elaborates on Murray Bookchin’s eco-anarchism by taking Bakunin’s main theses into account. Bookchin’s eco-anarchism can be read as a libertarian communist society ideal which conciliates the locality with internationalism. In the theoretical background of Bookchin’s thought, the philosophies of Aristotle and Hegel occupy an important place. A holistic and organism-based point of view makes Bookchin closer to Ancient Greek heritage through Aristotle. Hegel’s influence on Bookchin is at stake especially in terms of the dialectical thought and progressivist notion of history. Bookchin follows the Bakunin in a perspective on issues such as revolution, revolutionary subject and communal society. Still, unlike Bakunin, Bookchin’s thought has an ecologist sensibility. Bookchin’s ecologism, labelled as social-ecology, argues there is a relation between ecological problems and modes of social organization. Thus, permanently resolving the ecological disaster is only possible through the dissolution of capitalism. This eco-anarchism isseverely criticized on two points; first on the practicality of the communal mode of social organization in modern world, and second, on the detrimental effects of the humanist outlook on ecologist sensitivity. Bookchin’s eco-anarchism thus holds a distinct place within ecologist ideology. Bookchin who is opposed to capitalism, considers society and nature as identical, and thus embraces that humanity will be liberated in this way, formulates his anarchism through the concept of social ecology. Social ecology becomes meaningful within a projection of a perspective which relates the ecological problems with social ones. Bookchin’s revolutionary effort has two fundamental moments: Firstly, the thinker considers ecological communes and the international union consisted of these communes in the point of realizing his social ecology perspective.


Anahtar Kelimeler: BakuninBookchinsocial ecologycommunerevolution

Referanslar

 • Bakır, K. (2007-8). Anarşizm, bilim ve şiddet: Mihail Bakunin [Anarchism, Science and Violence]. Doğu Batı 43, 99-114. google scholar
 • Bakır, K. (2010). Ekolojik anarşizm ve teknolojinin ahlakiliği: Murray Bookchin [Ecologic Anarchism and the Morality of Technology]. Özne, 7 (13), 13-32. google scholar
 • Bakunin, M. (1998). Hayatı, mücadelesi, düşünceleri [Bakunin: His Life, Struggle and Thoughts]. (S. Dolgoff, Ed.). İstanbul, Türkiye: Kaos Yayınları. google scholar
 • Bakunin, M. (2006). Devlet ve anarşi [Statism and Anarchy] (M. Uyurkulak, Çev.). İstanbul, Türkiye: Agora Yayınları. google scholar
 • Bakunin, M. (2012a). Bakunin Marx’a karşı [Bakunin Contra Marx] (H. M. Yurttaş, Çev.). İstanbul, Türkiye: Yazılama Yayınları. google scholar
 • Bakunin, M. (2012b). Tanrı ve devlet [God and the State] (S. Ergün. Çev.). İstanbul, Türkiye: Öteki Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (1998). Toplumsal anarşizm mi, yaşam tarzı anarşizmi mi [Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm] (D. Aytaş, Çev.). İstanbul, Türkiye: Kaos Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (1999). Kentsiz kentleşme: vatandaşlığın yükselişi ve çöküşü [Urbanization without Cities: Rise and Decline of Citizenship] (B. Özyalçın, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (2012a). Devrimci halk hareketleri tarihi, köylü isyanlarından Fransız devrimine [The Third Revolution - Volume 1: Popular Movements in the Revolutionary Era] (S. Ata, Çev.). Ankara, Türkiye: Dipnot Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (2012b). Fransız devriminden ikinci enternasyonel’e [The Third Revolution - Volume 2: Popular Movements in the Revolutionary Era] (D. Sezgin, Çev.). Ankara, Türkiye: Dipnot Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (2013a). Devrimci halk hareketleri, 1905’ten 1917’ye Rus devrimleri [The Third Revolution -Volume 3: Popular Movements in the Revolutionary Era] (A. İ. Başgül, Çev.). Ankara, Türkiye: Dipnot Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (2013b). Toplumsal ekoloji ve komünalizm [Social Ecology and Communalism] (F. D. Elhüseyni, Çev.). İstanbul, Türkiye: Sümer Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (2013c). Özgürlüğün ekolojisi: hiyerarşinin ortaya çıkışı ve çözülüşü [The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy] (M. K. Coşkun, Çev.). İstanbul, Türkiye: Sümer Yayıncılık. google scholar
 • Bookchin, M. (2013d). Ekolojik bir topluma doğru [Toward an Ecological Society] (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul, Türkiye: Sümer Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (2014). Devrimci halk hareketleri tarihi, Spartakistlerden İspanya iç savaşına [The Third Revolution - Volume 4: Popular Movements in the Revolutionary Era] (A. Sarı, Çev.). Ankara, Türkiye: Dipnot Yayınları. google scholar
 • Bookchin, M. (2017a). Toplumsal ekolojinin felsefesi, diyalektik doğacılık üzerine [Philosophy Of Social Ecology: Essays on Dialectical Naturalism] (R. G. Öğdül, Çev.). İstanbul, Türkiye: Sümer Yayıncılık. google scholar
 • Bookchin, M. (2017b). Modern kriz [The Modern Crisis] (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul, Turkey: Sümer Yayınları. google scholar
 • Cantzen, R. (1994). Daha az devlet, daha çok toplum, özgürlük, ekoloji, anarşizm [Less Government, More Community, Freedom, Ecology, Anarchism] (V. Atayman, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Carr, E. H. (2006). Mihail Bakunin. (G. Zileli, Çev.). İstanbul, Türkiye: Versus Yayınları. google scholar
 • Colson, D. (2011). Proudhon’dan Deleuze’e anarşist felsefe sözlüğü [A Little Philosophical Lexicon of Anarchism from Proudhon to Deleuze] (I. Ergüden, Çev.). İstanbul, Türkiye: Versus Yayınları. google scholar
 • Crowder, G. (1999). Klasik anarşizm [Classical Anarchism: The Political Thought of Godwin, Proudhon, Bakunin, and Kropotkin] (S. Altınparmak, Çev.). Ankara, Türkiye: Öteki Yayınları. google scholar
 • Curan, G. (2007). 21st century dissent anarchism, anti-globalization and environmentalism. London, UK: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Light, A. (1998). Bookchin and social ecology. In A. Light (Ed.), Social ecology after Bookchin. New York, USA: Guilford Press. google scholar
 • Marshall, P.(2003). Anarşizmin tarihi, imkansızı istemek [Demanding the Impossible: A History of Anarchism] (Y. Alagon, Çev.). Ankara, Türkiye: İmge Yayınları. google scholar
 • Morris, B. (2018). Antropoloji, ekoloji ve anarşizm [Anthropology, Ecology, and Anarchism: A Brian Morris Reader] (B. Karsak, Çev.). İstanbul, Türkiye: Kolektif Yayınları. google scholar
 • Pepper, D. (1993). Eco-socialism, from deep ecology to social justice. London and New York, UK and USA: Routledge Press. google scholar
 • Polanyi, K. Büyük dönüşüm [The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time] (A. Buğra, Trans.). İstanbul, Türkiye: İletişim Yayınları. google scholar
 • Önder, T. (2003). Ekoloji, toplum ve siyaset [Ecology, Society and Politics] Ankara, Türkiye: Odak Yayınları. google scholar
 • Öztürk, A. (2016-7). Kolektivist Bakunin versus komünist Marx [Collectivist Bakunin versus Communist Marx]. Doğu Batı, 79, 15-29. google scholar
 • Thomas, P. (2000). Marx ve anarşistler [Karl Marx and the Anarchists] (D. Evci, Çev.). Ankara, Türkiye: Ütopya Yayınları. google scholar
 • Torun, Y. (2007). Klasik anarşizm [Classical Anarchism]. Ankara, Türkiye: Savaş Yayınları. google scholar
 • Türk, H. B. (2016). Murray Bookchin’in siyasal düşüncesinde Rousseau’nun izleri [Rousseau’s Traces in Murray Bookchin’s Political Thought]. FLSF, 22, 147-162. google scholar
 • Tüzen, H. (2002). Mahkum edilen bir dünya: Anarşizm, Düşünen Siyaset [A Convicted World: Anarchism] 11, 110-132. google scholar
 • Ünal, F. (2010). Toplumsal ekoloji [The Social Ecology]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (26), 114-123. google scholar
 • Videlier, P. (2006). Bakunin’in bahçesi [Garden of Anarchy - the Unity Adventures] (S. Doğru, Çev.). İstanbul, Türkiye: Telos Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.