BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.12   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.12    Tam Metin (PDF)

Rıchard Sennett’te Kentsel Mekân ve Kamusal Alan İlişkisi

Arda Telli

Çağdaş politik düşüncenin güncel krizleri, kamusal alan kavramını son yıllarda politik tartışmaların merkezine taşımaktadır. Birlikte/ortak yaşamın temellerinin nasıl kurulacağı sorusu doğrultusunda kamusal alan-özel alan ilişkisi, devlet-toplum-yurttaş ilişkileri, özgürlük, eşit söz hakkı gibi tartışmalarla beraber kamusal alan hem sınır hem de imkan olarak politik tartışmalara nüfuz etmektedir. Tarihsel ve güncel tartışmalara bakıldığında kamusal alanın oluşumu, işleyişi ve gelişimi farklı görünümler sergilemektedir. Çalışmamız birinci bölümde bu tarihsel arka plan eşliğinde kamusal alan kavramının doğuşunu ve dönüşümünü değerlendirme amacı taşır. Kavramın doğuşu ile modern dönemdeki konumu ele alındıktan sonra kamusal alan kavramını tarihsel çerçevede tartışan Habermas ve Arendt’in görüşlerine yer verilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde Habermas ve Arendt’ten farklı olarak kamusal alanı sosyo-psikolojik çerçevede ele alan Sennett’in görüşlerine yer verilecektir. Sennett kamusal alanın yaşam tarzı ve kentsel mekanla olan bağının tarihsel izlerini serimlerken, modernlik sürecinde dokunma, temas etme, farklılıklarla etkileşimde bulunma gibi kamusal alanı ayırıcı kılan niteliklerin ortadan kalktığını vurgulamaktadır. Tektipleştirilmiş ve gettolaşmış modern yaşam; homojen ve steril ilişkiler üretmektedir. Böylelikle kentler hem bireyin hem de toplumsal ilişkilerin inşa edildiği mekân olmaktan giderek uzaklaşmaktadır. Bütün bu değişim sürecinde kentler Logos’un ve politik öznelliklerin üretilemediği bir alana dönüşmüş, kentsel yaşam, bireysel ve toplumsal yaşamdaki kurucu işlevini Gemeinschaft’a ve onun ürettiği anlam dünyasına bırakmıştır. Çalışma bu bağlamda Sennett’in kentsel mekân ile kamusal yaşama ilişkin yürüttüğü tartışmayı güncel politik tartışmalarla değerlendirmek amacındadır.


DOI :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.12   IUP :10.26650/BS/AA23.2021.001-2.12    Tam Metin (PDF)

Urban Space and Public Space Relationship in Richard Sennett

Arda Telli

The crises of contemporary political thought have brought the concept of public space to the center of political debate in recent years. The question of how to establish cohabitation permeates political debate, both as a frontier and as a possibility. Looking at historical and current debates, the formation, functioning and development of the public space show different views. The first part of the study aims to evaluate the birth and transformation of the concept of public space with this historical background. After considering the birth of the concept and its position in the modern period, the views of Habermas and Arendt, who discuss the concept of public space in a historical framework, will be included. In the second part of the study, Sennett’s views, which address the public space in a sociopsychological framework, will be included. According to him, in the process of modernity, the qualities that make public space distinctive, such as touch, contact, interaction with differences, have disappeared. Modern life, which has been isolated and ghettoized, produces homogeneous and sterile relationships.. In the process of all this change, cities have become an area where logos and political subjectivity cannot be produced, and urban life has left its founding function in individual and social life to Gemeinschaft and the world of meaning that it produces. In this context, the study aims to evaluate Sennett’s discussion of urban space and public life with current political debates.Referanslar

 • Arendt, H. (2004). İnsanlık Durumu [The Human Condition] (Bahadır Sina Şener, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat [Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life] (İsmail Türkmen, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Benhabib S. (1996). Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas, içinde, Habermas and The Public Sphere, Craig Calhoun (Ed.), Cambridge, UK: MIT Press, 73-99. google scholar
 • Calhoun C. (1996). Introduction: Habermas and the Public Sphere, içinde, Habermas and The Public Sphere, Ed. Craig Calhoun, Cambridge, UK: MIT Press, 1-51. google scholar
 • Federici, S. (2012). Caliban ve Cadı: Kadınlar, Beden ve İlksel Birikim [Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation] (Öznur Karakaş, Çev.). İstanbul, Türkiye: Otonom Yayıncılık. google scholar
 • Fraser N. (1996). Rethinking the Public Sphere:A Contribution to the Critic of Actually Existing Democracy, içinde, Habermas and The Public Sphere, Ed. Craig Calhoun, Cambridge, UK: MIT Press, 109-143. google scholar
 • Giddens, A. (2012). Mahremiyetin Dönüşümü [The Transformation of Intimacy] (İdris Şahin Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Habermas, J. (2003). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü [The Structural Transformation of the Public Sphere ] (Tanıl Bora ve Mithat Sancar, Çev.). İstanbul, Türkiye: İletişim Yayınları. google scholar
 • McCarthy, T. (2004). Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü’nün İngilizce Baskısına Giriş, içinde, Kamusal Alan [Public Sphere] (Meral Özbek, Çev.) İstanbul, Türkiye: Hil Yayıncılık, 91-95. google scholar
 • Paquot, T. (2011). Şehirsel Bedenler [Urban Bodies] (Zeynep Bengü, Çev.). İstanbul, Türkiye: Everest Yayınları. google scholar
 • Sennett, R. (1999). Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam [The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities] (S.Sertabiboğlu ve C. Kurultay Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Sennett, R. (2005). Otorite [Authority] (Kamil Durand, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Sennett, R. (2010). Kamusal İnsanın Çöküşü [The Fall of Public Man] (Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Sennett, R. (2006). Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir [Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization] (Tuncay Birkan, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Taylor, C. (2014). Seküler Çağ [A Secular Age] (Dost Körpe, Çev.). İstanbul, Türkiye: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Vandenberghe, F. (2016). Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi [ Philosophical History of German Sociology] (Vefa Saygın Öğütle, Çev.). İstanbul, Türkiye: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Zarka Y. C. (2016), Hobbes and Modern Politic Thought (James Griffith, Çev.). Edinburgh, UK: Edinburgh University Press. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.