BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.07   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.07    Tam Metin (PDF)

İstanbul’daki Âsıtâne, Dergâh Ve Tekke Gibi Tarîkat Yapılarının Şehir Kimliğinin Oluşumundaki Yeri

Fatih Köse

Bu çalışmada tarîkat yapılarının, İstanbul’un şehir kimliğinin oluşumuna gerek fiziken gerekse de kültürel olarak yapmış oldukları katkıları hakkında ana hatlarıyla bilgiler verilecektir. Osmanlı şehirlerinin tarihi kimliğini oluşturan unsurlar arasında vakıf müesseseleri başta gelmektedir. Âsitâne, dergâh ve tekke olarak adlandırılan tarîkat yapıları da cami ve medrese gibi önemli vakıf kurumlarından biridir. Tekkeler, eğitim-öğretimden iaşe ve barınmaya kadar birçok hizmetin verildiği yerlerdi. Tekkeler mimari yapıları bakımından bu fonksiyonlarn icra edildiği tevhidhâne, çilehane, mutfak, kitaplık ve derviş hücreleri gibi birimlerden meydana gelmekteydi. Tekkeler şeyh de denilen postnişin tarafından yönetilirdi. Bir çok tekke, adını şeyhlerinin mesleğinden veya lâkâbından almaktaydı. Tekkeler ve tekkelerdeki türbeler halk folkloru ve inanışları açısından da önemli bir yere sahipti. Halk, evliya olarak gördüğü şeyhlerin türbelerini sık sık ziyaret edip, dua eder ve adaklar adardı. Halka, özel gün ve gecelerde tekkelerde hazırlanan çeşitli yemekler ikram edilir ve dağıtılırdı. İstanbul’un Türk-İslam kimliğini kazanmasında, tarîhi silüetinin, mahalle dokusunun ve kültürünün oluşmasında tekkelerin büyük rolü olmuştur. İstanbul’da birçok mahalle ve semt tekke merkezli olarak ortaya çıkıp gelişmiştir. Zaman içerisinde doğrudan İstanbul tekkeleri ve bu tekkelerde görev yapmış meşhur tarîkat erbâbı ile ilgili birçok eser yazılmış, kayda değer bir literatür oluşmuştur.


Anahtar Kelimeler: İstanbultasavvuftekketarîkatşehirkültürdilkimlik
DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.07   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.07    Tam Metin (PDF)

The Place of Sect Structures Such as Asitanes, Dervish Lodges and Tekkes in the Formation of City Identity in Istanbul

Fatih Köse

In this study, general information is given about the contributions of sufi order structures to the formation of Istanbul’s urban identity, both physically and culturally. Among the elements that make up the historical identity of Ottoman cities, foundation establishments come first. Sufi order structures, called as asitânes, dargahs, and dervish lodges, are among other important foundation institutions such as mosques and madrasahs. Dervish lodges were places where many services were provided, from education to food and shelter. In terms of their architectural structures, the tekkes consisted of units such as a tawhidhane, a çilehane, a kitchen, a library and dervish rooms, where the functions of education and lodging were performed. Tekkes were ruled by the postnishin, also called the sheikh. Many tekkes were named after the profession or nickname of their sheikhs. Dargahs and the tombs in a dargah had an important place in terms of popular folklore and beliefs. The people often visited the shrines of the sheikhs, whom they regarded as saints to which they prayed and made offerings. Various meals prepared in dervish lodges were served and distributed to the public on special days and nights. Tekkes played a major role in the formation of the historical silhouette, neighborhood texture, and culture in Istanbul’s acquisition of a Turkish-Islamic identity. Many neighborhoods and districts in Istanbul have emerged and developed centered around these lodges. Over time, many works were written about the Istanbul dervish lodges and the famous sufis who served in these dervish lodges, and a remarkable literature was constructed from these.


Anahtar Kelimeler: Istanbulsufismdervish lodgetariqacityculturelanguageidentity

Referanslar

 • Abdülaziz Bey. (2000). Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri. Hazırlayanlar: Kâzım Arısan-Duygu Arısan Günay, İstanbul. google scholar
 • Acar, S. (2017). “Konstantinopolis Nasıl Görülür?”: On Dokuzuncu Yüzyıl Seyahatnamelerinde ve Rehber Kitaplarında İstanbul. İdealkent, c. 8, sayı: 22, 665-691. google scholar
 • Ambrosio, A. F. (2012). Dervişler: Tarihi, Antropolojisi, Mistik Yönü, Çeviren: Buğra Poyraz, İstanbul. google scholar
 • Arseven, C. E. (1984). Türk Sanatı, İstanbul. google scholar
 • Aşkar, M. (2000). Son Dönem Tekke Mecmûalarından Yeşilzâde Mehmed Salih Efendi’nin Rehber-i Tekâyâ’sı. Tasavvuf, yıl 1, sayı 3, Ankara. google scholar
 • Atasoy, N. (2016). Derviş Çeyizi: Türkiye’de Tarikat Giyim Kuşam Tarihi. İstanbul. google scholar
 • Aydın, B. (1998). Osmanlı Devleti’nde Tekkeler Reformu ve Meclis-i Meşâyih’in Şeyhülislamlık’a Bağlı Olarak Kuruluşu, Faaliyetleri ve Arşivi. İstanbul Araştırmaları, sayı 7, Güz google scholar
 • Ayverdi, E. H., Yüksel, İ. A. (1976). İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi. İstanbul. google scholar
 • Balıkhâne Nâzırı Ali Rıza Bey (2007). Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı. Hazırlayan: Ali Şükrü Çoruk, İstanbul. google scholar
 • Baltacı, C. (2005). İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul. google scholar
 • Bayrı, M. H. (1964). Yer Adları ve Yer Adlarına Bağlı Folklor Bilgileriyle İstanbul, İstanbul. google scholar
 • Bilgin, A. A. (2011). Tekke Edebiyatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 40, 381-384. google scholar
 • Canatar, M. (2017). Fatih Mahalleleri, Suriçi İstanbul Fetihten Önce ve Fetihten Sonra, Hazırlayan: İ. Ortaylı, İstanbul. google scholar
 • Cebecioğlu, Ethem, (1997). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara. google scholar
 • Erhan, M.S. (2004). Kıyafetnâme (Tarîkatlerde Semboller), Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-3, Bursa. 41-52. google scholar
 • Eğri, O. (2002). Yeniçeri Ocağı’nın Manevi Eğitimi ve Bektâşîlik, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, cilt: 8, sayı: 24, Ankara, 113-131. google scholar
 • Evliyâ Çelebi, (2006). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, 1. Kitap, Hazırlayanlar: R. Dankoff, S. A. Kahraman, Y. Dağlı, İstanbul. google scholar
 • Ergin, O. (1936). Türkiyede Şehirciliğin Tarihî İnkişafı, İstanbul. google scholar
 • Friedrich, S. (2015). İstanbul 100 Yıl Öncesine Bir Bakış. Çeviri: Kerem Çalışkan, İstanbul. google scholar
 • Galitekin, A. N. (2003). Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul Câmi, Tekke, Medrese, Mekteb, Türbe, Hamam, Kütüphâne, Matbaa, Mahalle ve Selâtîn İmâretleri, İstanbul. google scholar
 • Garnett, L. M. J. (2010), Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar, Çeviri: Hanife Öz, İstanbul. google scholar
 • Gölpınarlı, A. (1977). Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul. google scholar
 • Hüseyin Vassâf, (2006). Sefîne-i evliyâ, I-V. Hazırlayanlar: M. Akkuş-A. Yılmaz, İstanbul. google scholar
 • Hocazâde Ahmed Hilmi, (1325). Ziyâret-i Evliyâ, Dâru’l-Hilâfetü’l-Aliyye (İstanbul). google scholar
 • İnançer, T. (1994), Tekke Musikisi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, c. 7, 240-241. google scholar
 • İşli, E. D. (1998), İstanbul Tekkeleri Mimarisi Eklentileri ve Restorasyonu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • İşli, H. N. (2014). Kâdirîhâne’de Aşûre, Geçmişten Günümüze Milli Yemek Kültürümüz, Hazırlayan: M. Sabri Koz, İstanbul. google scholar
 • Kara, M. (2011). Tekke, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 40, 368-370. google scholar
 • Kara, M. (2005). Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Tarikatlar-Tekkeler-Şeyhler, İstanbul. google scholar
 • Kılıç, M. E. (1997). Yedi Tepeli Şehrin Tekkeleri ve Muhyiddîn Efendi’nin “Tomâr-ı Tekâyâ”sı, İstanbul Armağanı 3, İstanbul. 269-274. google scholar
 • Köse, F. (2012). İstanbul Halvetî Tekkeleri, İstanbul. google scholar
 • Muallim Naci. (2019). Ömer’in Çocukluğu, Hazırlayan: Kaan Tanyeri, İstanbul. google scholar
 • Muslu, R. (2008). Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları, EKEV Akademi Dergisi, Cilt: XII, sayı: 36, 43-66. google scholar
 • Ocak, A. Y. (1978). Zaviyeler. Vakıflar Dergisi, sayı: XII, Ankara. 248. google scholar
 • Okan, A. (2008), İstanbul Evliyaları, İstanbul. google scholar
 • Ölçer, E. (2014). Şehir Sokak Hafıza: Kuyulu’dan Biçki Yurdu’na Osman Nuri Ergin İle İstanbul Sokak Adları, İstanbul. google scholar
 • Öngören, R. (2015). İstanbul’da Tasavvufî Hayatı. Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi: Din, c. V, s. 240-315. google scholar
 • Özdamar, M. (2016). İstanbul Vakıf Hayrât ve Ziyâret Rehberi, İstanbul. google scholar
 • Özel, A. M. (2010). Şâzelî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. c. 38, İstanbul. 385-387. google scholar
 • Özlü, Z. (2011). Osmanlı Devletinde Tekkelere Bir Bakış: Aşure Geleneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Ankara, sayı 57, s. 195. google scholar
 • Pakalın, M. Z. (1983), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I-III, İstanbul. google scholar
 • Revnakoğlu, C. S. (2003). Eski Sosyal Hayatımızda Tasavvuf ve Tarikat Kültürü, Hazırlayanlar: M. D. Bayın-İ. Dervişoğlu, İstanbul. google scholar
 • Savaş, S. (1999). Osmanlı Dönemi Zâviyeleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Osmanlı, Ankara, c. IV, 459-465. google scholar
 • Sülün, M. (2006). Sanat Eserine Vurulan Kur’an Mührü: Sanat Eserlerinden Yansıyan Kur’an Mesajı. İstanbul. google scholar
 • Şemseddin Sâmî, (1317). Kâmus-ı Türkî, Dersaadet (İstanbul). google scholar
 • Tanman, M. B. (2004). Mesnevîhâne Tekkesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul, c. 29, 334-335. google scholar
 • Tanman, M. B. (2007). Özbekler Tekkesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul, c. 34, 123-124. google scholar
 • Tanman, M. B. (1994). Tekkeler, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, c. 7, 236-240. google scholar
 • Tanman, M. B. (1990). İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul. google scholar
 • Telci, C. (2012). Osmanlı Yönetiminin Yeni Yıl Kutlamalarından: İstanbul Tekkelerine Muharremiye Dağıtımı, Sufi Araştırmaları – Sufi Studies, c. III, sayı 6. 5-7. google scholar
 • Tosun, N. (2004). Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 5(12), 123-135. google scholar
 • Uludağ, H. (2005). Osmanlı Hat Sanatında Tekke Yazıları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul. google scholar
 • Uludağ, S. (1991). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul. google scholar
 • Yahyâ b. Sâlih el-İslâmbolî, (2006). Tarikat Kıyafetleri. Hazırlayanlar: M. S. Tayşi-M. Aşkar, İstanbul. google scholar
 • http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/semih_celik_kazim_yetis_soylesi.pdf (Çevrimiçi 30.06.2020). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.