BÖLÜM


DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.03   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.03    Tam Metin (PDF)

XIX. Asır İzmir’inde Yangınlar Özelinde Bir Dönüşüm

Neşe Esirkış

Antik medeniyetlerin kurulduğu yer olan Anadolu, tarih boyunca birçok farklı millete ev sahipliği yapmıştır. Şüphesiz ki İzmir’in bu coğrafyada çok özel bir yeri vardı. Bereketli toprakları ve hinterlandın genişlemesi ile Anadolu’nun Avrupa’ya açılan kapısı olan İzmir, asırlar boyunca hem ticaret hem de birçok farklı kültür için elverişli olmuştur. İzmir’de beş unsur vardı; Türkler, Yunanlar, Ermeniler, Yahudiler ve Frenkler. Her bir unsurun yaşadığı bölge kültürlerine göre çeşitlilik göstermekteydi. Taş evler ve geniş caddeler Frank mahallelerinde bulunmaktaydı. Konsoloslar ve Avrupalı tüccarlar da burada yaşıyordu. Yunan ve Ermeni mahalle evleri ve sokak yerleşim düzeni Frank mahallesine benziyordu. Yahudi ve Türk mahalleleri Kadife Kale’nin etekleri üzerine kurulmuştu, en güneydeki sokaklar daha düzensiz, spontane ve dardı. Evler hemen birbirinin yakınındaydı ve genellikle ahşaptan inşa edilmişlerdi. Zamanla ahşap evlerin yerini yarı ahşap evler almıştır. Evlerin bu kadar yakın olması yangınlara neden olmaktaydı. Bu makale 19. yüzyılda İzmir şehrinin dönüşümünü incelemeye çalışmaktadır. Konu yangınlar bakımından incelenirken şehrin diğer değişimlerinden de behsedilmiştir.


Anahtar Kelimeler: İzmiryangındoğal afetlerahşapdönüşüm
DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.03   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.03    Tam Metin (PDF)

Transformation of 19th Century Izmir Compelled By The Fires

Neşe Esirkış

Anatolia, where several ancient civilizations were established, has been home to many different nations throughout history. Undoubtedly, Izmir has had a very special place in this geography. Izmir, which is the gate of Anatolia to Europe, with its fertile lands and the widening of the hinterland, has been favorable for both trade and many different cultures for centuries. There were five cultural elements in Izmir: Turks, Greeks, Armenians, Jews, and Franks. The area in which each lived was varied according to their culture. The Stone houses and large streets were in the Frank neighborhood, where consulates and European merchants lived. The Greek and Armenian neighborhood houses and street lay outs were similar to the Frank neighborhood. The Jewish and Turkish neighborhoods were built on the outskirts of Kadife Kale, where the southernmost streets were more disorganized, spontaneous, and narrow. These wooden houses were cramped together, and in time, were replaced by half-wooden houses. The fact that the houses were so close to one another caused fires. This article attempts to analyze the transformation of the city of Izmir in the 19th century. While the subject is examined in terms of fires, other transformations of the city are also mentioned.Anahtar Kelimeler: Smyrnafirenatural disasterswoodtransformation

Referanslar

 • Atay, Ç. (1978). Tarih İçinde İzmir. İzmir: Tifset Basım ve Yayın. . google scholar
 • Baykara, T. (1974). İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası. google scholar
 • Berkant, C. (2017). İtalyan Mühendis LuigiStorari (1821-1894) ve Tarihsel Notlarla İzmir Rehberi, Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E- Dergisi, IV (II), 2-13. google scholar
 • Beyru, R. (2011). 19. Yüzyılda İzmir’de Doğal Afetler. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı. google scholar
 • Beyru, R. (2011). 19. Yüzyılda İzmir Kenti. İstanbul: Literatür Yayınları. google scholar
 • Cerîde-i Havâdis Gazetesi google scholar
 • Duran, B. (1995). Osmanlı Devletinin Son Döneminde Türkiye’de Karayolu Ulaşımındaki Gelişmeler. Ekmeleddin İhsanoğlu (Ed.), Çağını Yakalayan Osmanlı. (s. 483-491). İstanbul: IRCICA. google scholar
 • Ergin, O. N. (1995). Mecelle-i Umûr-ı Belediye, II, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı. google scholar
 • Esirkış, N. (2019). İzmir Yangınları (1763’den 1922’ye Kadar). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Kütükoğlu, M. (2001). İzmir. DİA, XIII, İstanbul, 515-524. google scholar
 • Pınar, İ. (2001). Hacılar, Seyyahlar, Misyonerler ve İzmir. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını. google scholar
 • Serçe, E.. (1999). İzmir’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve İzmir Mahalleleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi. VII-VIII, 155-170. google scholar
 • Şimşir, N. (2002). 1845 İzmir Yangını. XIII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler. Ankara: TTK. 256-277. google scholar
 • Texier, C. (2002). Küçük Asya, II, Çev. Ali Suat, Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmet Vakfı. google scholar
 • Tekeli. İ.,- İlkin, S. (1995). Osmanlı İmparatorluğunda Ondokuzuncu Yüzyılda Araba Teknolojisinde ve Karayolu Yapımındaki Gelişmeler. Ekmeleddin İhsanoğlu (Ed.) Çağını Yakalayan Osmanlı. (s. 395-441). İstanbul: IRCICA. google scholar
 • Ülker, N. (1994). XVII ve XVIII. Yüzyıllarda İzmir Şehri Tarihi. İzmir: Akademi Kitapevi. google scholar
 • Yaranga, O. (2000). XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Fransız Gezginlerin Anlatımlarında İzmir. (Gürhan Tümer, Çev). İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını. google scholar
 • Yeni Asır Gazetesi google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.