BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2021.007.10   IUP :10.26650/B/AA09.2021.007.10    Tam Metin (PDF)

Official Music Academies in the Ottoman State

Erhan ÖzdenMilad Salmani

The schools that began to be opened following the promulgation of the Tamzimat were important due to their being first modern schools. The music schools that were among these foundations led to fundamental changes in the old music education system that had been applied since the 14th century. These schools, which applied Western Conservatories’ methods, and the system can be seen as a bridge between the old music education system and the current system. We should examine the music schools that depended on the Ottoman Education Ministry under two titles. These are public music schools and music communities. The educational models of these foundations were very similar, but student models were very different. This article mainly examines official public music schools. Additionally, this focuses on the role of politics in the reform of music education.Referanslar

 • Akçay, İ. (1993). Mûsikî Tarihimizden Belgeler-İstanbul Dârülmûsikî [Documents from our musical history]. Mûsikî Mecmuası, 441, 1-20. google scholar
 • Arnold, D. (1965). Instruments and Instrumental Teaching in the Early Italian Conservatoires, The Galpin Society Journal, vol. 18,. google scholar
 • Bardakçı, M. (1995). Refik Fersan ve Hatıraları [Refik Fersan and his Memories] Istanbul Turkey: Pan Yayıncılık. google scholar
 • Bozok, H. (1964). Dârülbedâyi, Türk Ansiklopedisi, vol. 12, Ankara,Turkey: MEB Yayınları. google scholar
 • Çalışır, A. (1995). “Dârülbedâyi-i Osmâni”, Tiyatro Ansiklopedisi [Encyclopedia of Theatre]. Ankara, Turkey: Kültür Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Ergin, O. (1942). Türkiye Maârif Tarihi [Maârif history of Turkey]. Istanbul, Turkey: Osmanbey Matbaası. google scholar
 • Gazimihal, M. R. (1927). Dârü’l-eytâmlar ve Mûsikî İstikbâlimiz [Darü’l-eytâm’s and our Music Future]. Milli Mecmua, vol. 9 (108), 1737-1740. google scholar
 • Güçtekin, N. (2015). İlk Türk Mûsikî Cemiyeti: Dârülmûsikî-i Osmanî Cemiyeti (Mektebi) ve Faaliyetleri (19081914) [First Turkish music society: Dârülmûsikî-i Osmanî and its works]. Rast Müzikoloji Dergisi, vol. 3, (1), google scholar
 • İzzet, Mehmed; Esat, Mehmet; Nuri, Osman; Kami, Ali. (1927) Türkiye’de İlk Halk Mektebi - Dârüşşafaka Nasıl Doğdu [The First Public Scholl in Turkey- How Was Darüşşafaka Born]. Istanbul, Turkey: Evkaf-i İslamiye Matbaası. google scholar
 • Karaboğa, K. (2011). Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları [İstanbul theaters: from past to present] Istanbul, Turkey: YKY,. google scholar
 • Maârif Vekâleti Mûsikî Encümeni, Mûsikî Muallim Mektebi Talimatnâmesi[The Council of the Otomman Education Ministry, The Ordinance of the Music Teaching School]. Vatan Matbaası, Istanbul 1341 (1925). google scholar
 • Nutku, Ö. (1993). “Dârülbedâyi” [The House Fine Arts], DİA, vol. 8, ? google scholar
 • Özden, E. (2015). Osmanlı Maârifi’nde Mûsikî [Music in the Ottoman Education]. Ankara, Turkey: Türk Tarih Kurumu Yayınları. google scholar
 • Özden, E. (2019). Osmanlı Devleti’nin Konservatuvarı Dârülelhan (Arşiv Belgeleriyle) [Dârülelhan: The Ottoman Empire’s conservatory]. Ankara, Turkey: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Şahin, H.; Şafak, N. (2012). Osmanlı İmparatorluğu’nda Kimsesiz Çocuk Olmak [Being orphan in Ottoman Empire]. Istanbul, Turkey: Dem Yayınları. google scholar
 • Toker, H. (2016); Elhân-ı Aziz: Sultan Abdülaziz Devrinde Sarayda Mûsikî [ The Melodies of Aziz -Music in the Ottoman court during the time of Sultan Abdülaziz]. Ankara, Turkey: TBMM Milli Saraylar Yayınları. google scholar
 • Tongur, H. N. (1973). Kuruluşunun 50. Yılı Dönümünde İstanbul Belediye Konservatuvarı [Istanbul Municipal Conservatory, on the 50th Anniversary of its Foundation]. Istanbul, Turkey: İstanbul Belediyesi Yayınları. google scholar
 • Yekta, R. (1900). Esâtiz-i Elhân [The Masters of Melodies] Istanbul, Turkey: Mahmut Bey Matbaası. google scholar
 • Archival Documents google scholar
 • BOA, MF. ALY, 173/26-5. (Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office,The Catalogıe of the Ministry of Education, Department of Higher Education, no. 173/26-5) google scholar
 • BOA, MF. ALY, 173/26-8. (Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office, The Catalogue of the Ministry of Education, Department of Higher Education, no. 173/26-8) google scholar
 • BOA, MF. EYT, 19/78 (Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office, The Catalogue of the Ministry of Education, Darüleytam [Orphanage] no.19/78) google scholar
 • BOA, MF. EYT, 19/111. (Ottoman Archives of the Prime Minister’s Office, The Catalogue of the Ministry of google scholar
 • Education, Darüleytam [Orphanage] no. 19/111.) google scholar
 • Newspaper Articles google scholar
 • Akbaba, (1926 February 21). p. 4, line 4. google scholar
 • Sabah, (1909 February 24). p. 3, line 6. google scholar
 • Online Sources google scholar
 • http://isamveri.org/pdfrisaleosm/R193560.pdfhttps://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/56945/23006.pdf?sequence=1&isAllowed=y google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.