BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA09.2021.007.09   IUP :10.26650/B/AA09.2021.007.09    Tam Metin (PDF)

The National Anthems Institutionalization Process in the Ottoman Empire in the 19th Century

L. Hilal Akgül

Musical pieces labeled modern anthems in this paper first appeared when Westernization movements began in the Ottoman Empire. These Western-style compositions, particularly national anthems, were played with Western instruments. The Ottoman State’s first encounter with modern anthems occurred at the inception of movements toward Westernization, during which changes to military, legal, financial, administrative, and social spheres caused the transformation of the public representation of the state. The praxis of designating a national anthem was first applied during Mahmud II’s reign. This practice continued in the eras that followed until it was finally institutionalized. The system was sustained for 91 years until Vahdettin era ended and the Ottoman Empire became history. This paper examines the history of Ottoman Empire anthems in the context of Westernization and examined the functioning of anthems as symbols created to restructure the state. The first section discusses the history of anthems in general terms. The sections that follow elucidate the history of the anthems of the Ottoman Empire and the construction of the band, Muzika-i Hümâyûn.Referanslar

 • Alimdar, S. (2016). Osmanlı’da Batı Müziği [Western Music in Ottoman Empire], İstanbul,Turkey: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
 • Altınölçek, H. (1999). Askerî Mûsıkî Geleneği ve Mehterhânenin Bir Kurum Olarak Yerleşme Süreci [Military Music Tradition and Establishment of Mehterhane as an Institution]. Osmanlı, vol. 10, Ankara,Turkey: Yeni Türkiye Yayınları. google scholar
 • Altun, M. (2008). Özgürlük Notaları: Milli Marşın Öyküsü [Freedom Notes: The Story of National Anthem], İstanbul,Turkey: Tekfen Vakfı Yayınları. google scholar
 • Aracı, E. (2006). Donizetti Paşa: Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu [Donizetti Paşa: Italian Maestro of Ottoman Court], İstanbul,Turkey: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Cemil, M. (2012). Tanburi Cemil Bey’in Hayatı [Tanburi Cemil Bey’s Life], Ed. Uğur Derman, İstanbul,Turkey: Kubbealtı Yayınları. google scholar
 • Davison, R. (1963). Reform In The Ottoman Empire (1856-1876), New Jersey: Princeton University Press. google scholar
 • Deringil, S. (1994). 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nde Resmî Müzik [Official Music in the 19th Century Ottoman Empire], 22, 31-36. google scholar
 • Devrimler ve Kültür Tarihi Ansiklopedisi [Encyclopedia of Revolutions and Cultural History] (1975). vol.6. İstanbul,Turkey: Gelişim Yayınları. google scholar
 • Domenach, J. M. (1995). Politika ve Propaganda [La Propaganda Politica], Trans. Tahsin Yücel, İstanbul,Turkey: Varlık Yayınları. google scholar
 • Egecioğlu, Ö. (2012). Müzisyen Strausslar ve Osmanlı Hanedanı [Musician Strausses and Ottoman Dynasty], İstanbul,Turkey: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Erimtan, C. (2008). Ottoman Looking West? The Origins of the Tulip Age and Its Development in Modern Turkey, New York: Taurs Academic Studies google scholar
 • Farmer, H. G. (1950). Military Music, London: Max Parrish & Co. Limited. google scholar
 • Gazimihal, M. R. (1939). Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri [Turkey-Europe Musical Interactions], İstanbul,Turkey: Nümune Matbaası google scholar
 • Gazimihal, M. R. (1955). Türk Askerî Muzıkaları Tarihi [History of Turkish Military Harmonica], İstanbul,Turkey: Maarif Basımevi google scholar
 • Hobsbawm, E. & Ranger, T. (2006). Geleneğin İcadı [Invention of Tradition], (Mehmet Murat Şahin Trans.). İstanbul,Turkey: Agora Yayınları. google scholar
 • Hobsbawm, E. (1993). 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik [Nations and Nationalism, From 1780 to Present], (Osman Akınbay Trans.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları google scholar
 • Işıktaş B. (2018), Peygamber’in Dâhi Torunu Şerif Muhiddin Targan: Modernleşme, Bireyselleşme, Virtüozite [Genius Grandson of the Prophet, Şerif Muhiddin Targan: Modernization, Individualization, Virtuosity], İstanbul,Turkey: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları google scholar
 • Işıktaş, B. (2016). Mûsikî İnkılâbını Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Kültürel ve Siyasi Mirası Olarak Yorumlamak [Interpreting the “Music Reform” as the Heritage of the Cultural and Politic of the Ottoman-Turkish Modernisation], Rast Müzikoloji Dergisi, 4 (1), 23-53. google scholar
 • Işıktaş, B. (2017). Sentez Arayışlarıyla Geçen Tarihsel Bir Müzikolojik Tartışma: Cumhuriyet Döneminde Milli Müzik İnşası [A Historical Musicological Discussion with Synthesis Searches: National Music Construction in the Republican Era], Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 2 (2), 1111-1126. google scholar
 • İnalcık, H. & Seyitdanlıoğlu, M. (2019). (Eds.). Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu [Ottoman Empire in Tanzimat Change Process], İstanbul,Turkey: Türkiye İş Bankası Yayınları. google scholar
 • İnalcık, H. (2018). Tanzimat ve Bulgar Meselesi [Tanzimat and Bulgarian Affair], İstanbul,Turkey: Kronik Yayınları. google scholar
 • Karateke, H. T. (2004). Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler [Ceremonies in the Last Century of the Ottoman Empire], İstanbul,Turkey: Kitap Yayınevi. google scholar
 • Kılıçbay, M. A. (2000), Şehriler ve Kentler [Cities and Towns], İstanbul,Turkey: İmge Yayınevi. google scholar
 • Marş. In TDK Güncel Türkçe Sözlük [Current Turkish Dictionary]. Retrieved from: https://sozluk.gov.tr/ google scholar
 • Mert, N. (2019). Aşırı Batılılaşanlar: Kültürel Batılılaşmanın Arka Planı [Those who Westernize too much: Background of Cultural Westernization]. In Turan, N. S. & Çak, Ş. E. (Eds.). Şehvar Beşioğlu’ya Armağan [Gift to Şehvar Beşiroğlu] (pp. 385-407), İstanbul,Turkey: Pan Yayıncılık. google scholar
 • Ortaylı, İ. (2002). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı [The Longest Century of the Empire], İstanbul,Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Ögel, B. (1987). Türk Kültür Tarihine Giriş: Türklerde Devlet ve Ordu Mehteri [Militari Music Tradition and Establishment of Mehterhane as an Institution], vol. 8, Ankara,Turkey: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Özcan, N. (2003). Mehter. İslam Ansiklopedisi [Encyclopedia of Islam], vol. 28, İstanbul,Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayını. google scholar
 • Öztuna, Y. (1969). Marş. Türk Musikisi Ansiklopedisi [Encyclopedia of Turkish Music], vol. 2, İstanbul,Turkey: Milli Eğitim Basımevi google scholar
 • Rilke, A. G. (2019). Avrupa Saraylarından Yıldız’a İstanbul’da Bir Hoş Sada [From European Palaces to Yıldız A Pleasant Seda in Istanbul], İstanbul,Turkey: Türkiye İş Bankası Yayınları. google scholar
 • Smith, A. D. (2010). Milli Kimlik [National Identity], Trans. Bahadır Sina Şener, İstanbul,Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Toker, H. (2016) (1). Elhân-ı Aziz Sultan Abdülaziz Devrinde Sarayda Musiki [Music in the Palace during the Period of the Sultan Abdulaziz], İstanbul,Turkey: Milli Saraylar Yayınları. google scholar
 • Toker, H. (2016) (2). Marş-ı Hassa: Osmanlı Padişahlarına İthaf Edilen Marşlar [The Anthems Dedicated to Ottoman Sultans], İstanbul,Turkey: Dört Mevsim Yayınları. google scholar
 • Tuğlacı, P. (1986). Mehterhane’den Bando’ya [From Mehterhane to Bando], İstanbul,Turkey: Cem Yayınevi google scholar
 • Turan, N. S. (2011) (1). Franz Liszt Dersaadet’te [Franz Liszt in Dersaadet], Evrensel Kültür Dergisi, 239, 22-25. google scholar
 • Turan, N. S. (2011) (2). Osmanlı İmparatorluğu’nda Gelenek İcadı ve Müzik [Invention of Tradition and Music in Ottoman Empire], Evrensel Kültür Dergisi, 238, 21-24. google scholar
 • Turan, N. S. (2012). Opera Tutkunu Bir Sultan: II. Abdülhamid [An Opera Lover Sultan: Adülhamid II], Evrensel Kültür, 241, 27-31. google scholar
 • Turan, N. S. (2019) (1). İmparatorluğun Son Yüzyılından Erken Cumhuriyete Toplum ve Müzik Kültürü Üzerine Notlar [Notes on Society and Musical Culture from the Last Years of the Empire to the Early Republic], Porte Akademik, 203-218. google scholar
 • Turan, N. S. (2019) (2). Osmanlı 18. Yüzyılında Müziğin Kamusal Görünümü [Public Appearance of Pulic Music in Ottoman 18th Century]. In Turan, N. S. & Çak, Ş. E. (Eds.). Şehvar Beşioğlu’ya Armağan [Gift to Şehvar Beşioğlu] (pp. 317-339), İstanbul,Turkey: Pan Yayıncılık. google scholar
 • Türkkahraman, M. (2000). Türkiye’de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm [Political Socialization and Political Symbolism in Turkey], İstanbul,Turkey: Birey Yayıncılık. google scholar
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1984). Osmanlı Saray Teşkilatı [Palace Organization of the Ottoman], Ankara,Turkey: Türk Tarih Kurumu Yayınları. google scholar
 • Üngör, E. R. (1966). Türk Marşları [Turkish Anthems], Ankara,Turkey: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. google scholar
 • Ünlü, C. (1999). Mehterhane Yerine Bando [Band instead of Mehterhane: Muzika-i Humayun]: Muzıka-i Hümâyûn. Osmanlı Marşları [Ottoman Anthems], İstanbul,Turkey: Kalan Müzik. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.