BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.13   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.13    Tam Metin (PDF)

Covıd-19 Pandemisinde Derin Öğrenme Yaklaşımlarının Önemi

Cemal AktürkSevinç Gülseçen

Tıp ve sağlık bilimleri, insan hayatını doğrudan ilgilendiren alanlar olduğu için bu alandaki zorlukların ve problemlerin üstesinden gelinmesinde bilişim sistemlerinin kullanılması topluma doğrudan değer katmaktadır. Hastalıkların erken tespiti ve teşhisinden tıbbi karar vermeye, ilaç ve aşı geliştirmekten hastane yönetimine ve sağlık hizmeti sunumuna kadar sağlık sisteminin her sürecinde yapılan iyileştirmeler ve çözülen problemler bu değerlerin insan hayatına ne kadar temas ettiğinin bir göstergesidir. Tıp alanında yapay zeka, hastalıkların erken teşhis edilmesi, tanı ve tedavi sürecinde klinik kararların verilmesi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin korunması amaçlarıyla kullanılarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde, COVID-19 pandemi sürecinde tıp ve sağlık bilimleri alanındaki çalışmalardan, yapay zeka yöntemi olarak derin öğrenme yaklaşımlarının kullanıldığı çalışmalara odaklanılmıştır. Yapılan araştırmada COVID-19 salgın sürecinde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, yeterli sayıda olmayan uzmanların iş yükünün hafifletilmesi ve tıbbi kararların verilmesi için tahmin etme çalışmalarında derin öğrenme yaklaşımlarının kullanıldığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, derin öğrenmenin hastalığın tespit, teşhis ve tedavi aşamalarında uzmanlara hızlı karar desteği vermek amacıyla sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Derin öğrenme yaklaşımının COVID-19’un tespitinde daha çok radyolojik görüntülerin sınıflandırılmasında kullanıldığı anlaşılmıştır. 


Anahtar Kelimeler: COVID-19derin öğrenmetıp bilişimi
DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.13   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.13    Tam Metin (PDF)

The Importance of Deep Learning Approaches in Covid-19 Pandemia

Cemal AktürkSevinç Gülseçen

Since medicine and health sciences are fields that directly concern human life, the use of information systems to overcome the difficulties and problems in this field directly adds value to the society. The improvements and solved problems in every process of the health system, from early detection and diagnosis of diseases to medical decision making, from drug and vaccine development to hospital management and health service provision, are an indication of how much these values touch human life. In the field of medicine, artificial intelligence is used for the purposes of early diagnosis of diseases, making clinical decisions in the diagnosis and treatment process, and maintaining sustainability in education, research and health services. In this chapter, studies in the field of medicine and health sciences during the COVID-19 pandemic process, focused on methods using deep learning approaches as an artificial intelligence tool, are examined. It was seen that deep learning approaches were used in forecasting studies in order to increase the quality of health services provided during the COVID-19 epidemic, to alleviate the workload of insufficient experts and to make medical decisions. When the results were assesed, it was seen that deep learning was frequently used to provide rapid decision support to experts in the detection, diagnosis and treatment stages of the disease. Also, it has been understood that the deep learning approach is mostly used in the classification of radiological images in the detection of COVID-19.Referanslar

 • Alhichri, H. (2021). CNN Ensemble Approach to Detect COVID-19 from Computed Tomography Chest Images. CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA, 67(3), 3581-3599. google scholar
 • Alruwaili, M., Alanazi, S., El-Ghany, S. A., & Shehab, A. (2019). An efficient deep learning model for olive diseases detection. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(8), 486-492. google scholar
 • Alshazly, H., Linse, C., Barth, E., & Martinetz, T. (2021). Explainable COVID-19 Detection Using Chest CT Scans and Deep Learning. Sensors, 21(2), 455. google scholar
 • Bayram, F. (2020). Derin öğrenme tabanlı otomatik plaka tanıma. Politeknik Dergisi, 23 (4), 955-960. DOI:10.2339/politeknik.515830 google scholar
 • Born, J., Wiedemann, N., Cossio, M., Buhre, C., Brandle, G., Leidermann, K., ... & Borgwardt, K. (2021). Accelerating Detection of Lung Pathologies with Explainable Ultrasound Image Analysis. Applied Sciences, 11(2), 672. google scholar
 • Büyükgöze, S., & Dereli, E. (2019). Dijital Sağlık Uygulamalarında Yapay Zeka. VI. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Fen ve Sağlık, 07-10. google scholar
 • Canayaz, M. (2021). MH-COVIDNet: Diagnosis of COVID-19 using deep neural networks and meta-heuristi-c-based feature selection on X-ray images. Biomedical Signal Processing and Control, 64, 102257. google scholar
 • Chao, H., Fang, X., Zhang, J., Homayounieh, F., Arru, C. D., Digumarthy, S. R., ... & Yan, P. (2021). Integrative analysis for COVID-19 patient outcome prediction. Medical Image Analysis, 67, 101844. google scholar
 • Chen, J., Wu, L., Zhang, J., Zhang, L., Gong, D., Zhao, Y., ... & Yu, H. (2020). Deep learning-based model for detecting 2019 novel coronavirus pneumonia on high-resolution computed tomography. Scientific reports, 10(1), 1-11. google scholar
 • Doğan, F., & Türkoğlu, İ. (2019). Derin Öğrenme Modelleri ve Uygulama Alanlarına İlişkin Bir Derleme. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 10(2), 409-445. google scholar
 • El Asnaoui, K., & Chawki, Y. (2020). Using X-ray images and deep learning for automated detection of coronavirus disease. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 1-12. google scholar
 • Elgendi, M., Nasir, M. U., Tang, Q., Fletcher, R. R., Howard, N., Menon, C., ... & Nicolaou, S. (2020). The performance of deep neural networks in differentiating chest X-rays of COVID-19 patients from other bacterial and viral pneumonias. Frontiers in Medicine, 7, 550. google scholar
 • Elzeki, O. M., Abd Elfattah, M., Salem, H., Hassanien, A. E., & Shams, M. (2021). A novel perceptual two layer image fusion using deep learning for imbalanced COVID-19 dataset. PeerJ Computer Science, 7. google scholar
 • Gündüz, G., & Cedimoğlu, İ. H. (2019). Derin Öğrenme Algoritmalarını Kullanarak Görüntüden Cinsiyet Tahmini. Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences, 2(1), 9-17. google scholar
 • He K., (2016). “Deep Residual Learning for Image Recognition”, https://www.eecs.yorku.ca/course_archi-ve/2018-19/F/6412/reading/slides/ResNet.pdf. google scholar
 • Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. Neural computation, 18(7), 1527-1554. google scholar
 • Hu, Y., Li, J., Chen, Y., Wang, Q., Chi, C., Zhang, H., & Knoll, A. (2021). Design and Control of a Highly Redundant Rigid-Flexible Coupling Robot to Assist the COVID-19 Oropharyngeal-Swab Sampling. IEEE Robotics and Automation Letters, 7(2), 1856-1863. google scholar
 • İnik, Ö, Ülker, E. (2017). Derin Öğrenme ve Görüntü Analizinde Kullanılan Derin Öğrenme Modelleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6 (3), 85-104. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbad/ issue/31228/330663 google scholar
 • Jin, C., Chen, W., Cao, Y., Xu, Z., Tan, Z., Zhang, X., ... & Feng, J. (2020). Development and evaluation of an artificial intelligence system for COVID-19 diagnosis. Nature communications, 11(1), 1-14. google scholar
 • Khan, M. A., Kadry, S., Zhang, Y. D., Akram, T., Sharif, M., Rehman, A., & Saba, T. (2021). Prediction of COVID-19-pneumonia based on selected deep features and one class kernel extreme learning machine. Computers & Electrical Engineering, 90, 106960. google scholar
 • Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. Advances in neural information processing systems, 25, 1097-1105. google scholar
 • Meng, L., Dong, D., Li, L., Niu, M., Bai, Y., Wang, M., ... & Tian, J. (2020). A Deep Learning Prognosis Model Help Alert for COVID-19 Patients at High-Risk of Death: A Multi-Center Study. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 24(12), 3576-3584. google scholar
 • Minetto, R., Segundo, M. P., Rotich, G., & Sarkar, S. (2020). Measuring human and economic activity from satellite imagery to support city-scale decision-making during covid-19 pandemic. arXiv preprint arXiv:2004.07438. google scholar
 • Mishra, A. K., Das, S. K., Roy, P., & Bandyopadhyay, S. (2020). Identifying COVID19 from chest CT images: a deep convolutional neural networks based approach. Journal of Healthcare Engineering, vol. 2020, Article ID 8843664, 7 pages. https://doi.org/10.1155/2020/8843664. google scholar
 • Misra, S., Jeon, S., Lee, S., Managuli, R., Jang, I. S., & Kim, C. (2020). Multi-channel transfer learning of chest x-ray images for screening of covid-19. Electronics, 9(9), 1388. google scholar
 • Osman, A. H., Aljahdali, H. M., Altarrazi, S. M., & Ahmed, A. (2021). SOM-LWL method for identification of COVID-19 on chest X-rays. PloS one, 16(2), e0247176. google scholar
 • PWC, 2021. AI and robotics are transforming healthcare (03.05.2021 tarihinde https://www.pwc.com/gx/en/in-dustries/healthcare/publications/ai-robotics-new-health/transforming-healthcare.html adresinden ulaşılmıştır.) google scholar
 • Ramadass, L., Arunachalam, S., & Sagayasree, Z. (2020). Applying deep learning algorithm to maintain social distance in public place through drone technology. International Journal of Pervasive Computing and Communications, 16(3), 223-234. google scholar
 • Saleh, A.Y. & Ilango, L. (2020). Detection of covid-19 in computed tomography (ct) scan images using deep learning. google scholar
 • International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9(5), September-October, 7441 — 7450. google scholar
 • Siddiqui, S. Y., Ab bas, S., Khan, M. A., Naseer, I., Masood, T., Khan, K. M., ... & Almotiri, S. H. (2021). Intelligent Decision Support System for COVID-19 Empowered with Deep Learning. CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA, 66(2), 1719-1732. google scholar
 • Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. arXiv preprint arXiv:1409.1556. google scholar
 • Şeker, A., Diri, B., & Balık, H. H. (2017). Derin öğrenme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bir inceleme. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), 3(3), 47-64. google scholar
 • Tiwari, S., & Jain, A. (2021). Convolutional capsule network for COVID-19 detection using radiography images. International Journal of Imaging Systems and Technology, 31(2), 525-539. google scholar
 • Toğaçar, M., & Ergen, B. (2019). Biyomedikal Görüntülerde Derin Öğrenme ile Mevcut Yöntemlerin Kıyaslanması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 31(1), 109-121. google scholar
 • Vetrugno, G., Laurenti, P., Franceschi, F., Foti, F., D’AMBROSIO, F., Cicconi, M., ... & Cicetti, M. (2021). Gemelli decision tree Algorithm to Predict the need for home monitoring or hospitalization of confirmed and unconfirmed COVID-19 patients (GAP-Covid19): preliminary results from a retrospective cohort study. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25(6), 2785-2794. google scholar
 • Vijayakumar, D. S., & Sneha, M. (2021). Low cost Covid-19 preliminary diagnosis utilizing cough samples and keenly intellective deep learning approaches. Alexandria Engineering Journal, 60(1), 549-557. google scholar
 • Wang, Y., Zhang, Y., Liu, Y., Tian, J., Zhong, C., Shi, Z., ... & He, Z. (2021). Does non-COVID-19 lung lesion help? investigating transferability in COVID-19 CT image segmentation. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 202, 106004. google scholar
 • Wu, S., Zhong, S., & Liu, Y. (2018). Deep residual learning for image steganalysis. Multimedia tools and applications, 77(9), 10437-10453. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.