BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.27   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.27    Tam Metin (PDF)

Dijital Hastane

Fatma Kurtulmuş KosifNilgün BozbuğaSevinç Gülseçen

Hızla gelişim gösteren bilgi yönetim sistemleri ve dijital dönüşüm, sağlık hizmeti üretim süreçlerinde maliyet düşürücü, verimliliği ve kaliteyi arttırıcı etki yaratmış ve kendi kendini yönetebilen, denetleyen ve optimize edebilen otonom sistemler dijital hastane oluşumunu başlatmıştır. Dijital hastane idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların mobil tıp ve tele-tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazede tanımlanabilir. Dijital hastane hasta ve çalışan güvenliğinin üst seviyelere taşındığı, verilen hizmetin kalite ve verimliliğinin arttığı, hastalara hızlı ve etkili bir hizmet sunmayı hedefleyen hastane modelidir. Bir hastanede bilişim teknolojilerinin kullanılıyor olması o hastanenin dijital hastane olarak nitelendirilmesi için yeterli olmamaktadır. Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Derneği (HIMSS, Healthcare Information and Management Systems Society) dijital hastane derecelendirmesi, bilişim teknolojilerinin hasta ve çalışan yararına kullanılması konusunda sağlık kuruluşlarının kıyaslanmasında uluslararası kabul görmüş bir hastane ölçütü olarak kabul edilmektedir. Dijital hastanelere yönelik HIMSS akreditasyon çalışmalarında EMRAM, O-EMRAM, CCMM, AMAM, Value Score, DIAM modelleri kullanılmaktadır. En çok kullanılan EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Benimseme Modeli) yönteminde modelinde seviyelendirme işlemi 0 ile 7 arasında sekiz aşamadan oluşmaktadır. Gerekli koşulları yerine getirerek 6. ve 7. seviyeye gelen hastaneler, HIMSS yetkililerinin yaptığı incelemeler sonucunda dijital hastane sertifikası almaktadır. Tam donanımlı dijital bir hastanede dış bağlantı uygulamaları ve teknolojik destek, tanı-tedavi uygulamaları, kurumsal uygulamalar dijital hastane konseptinin bileşenlerini oluşturmaktadır. Ülkemizde, 2013 yılında hastane dijital derecelendirme kuruluşu HIMSS ile protokol imzalanarak hastanelerde dijitalleşme çalışmaları başlatılmıştır.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.27   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.27    Tam Metin (PDF)

Digital Hospital

Fatma Kurtulmuş KosifNilgün BozbuğaSevinç Gülseçen

Rapidly developing information management systems and digital transformation have created a cost-reducing effect on health care production processes while increasing efficiency and quality. An autonomous system, which can manage, supervise, and optimize itself, started the establishment of a digital hospital. Digital hospital can be defined as a wide range of systems in a hospital where minimal information technologies are used in administrative, financial, and medical processes; where all kinds of communication tools and medical devices are integrated with each other and information systems; and where health care professionals and patients can exchange data from inside or outside the hospital with mobile medicine and tele-medicine applications. Digital hospital is a hospital model, where patient and employee safety are ensured at the higher levels, quality and efficiency of the service provided is increased, and it aims to provide a fast and effective service to patients. The use of information technologies in a hospital is not sufficient to qualify that hospital as a digital hospital. Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) is considered as an internationally accepted hospital criterion in the comparison of health care institutions for using information technologies for the benefit of patients and employees. EMRAM, O-EMRAM, CCMM, AMAM, Value Score, and DIAM models are used in HIMSS accreditation studies for digital hospitals. In the most used EMRAM (electronic medical record adoption model) method, the leveling process comprises 8 stages between 0 and 7. Hospitals that have reached the sixth and seventh levels by fulfilling the necessary conditions receive digital hospital certificates because of the examinations conducted by the HIMSS officials. External connection applications in a fully equipped digital hospital and technological support, diagnostic treatment applications, corporate applications are the components of the digital hospital concept. In our country, digitalization studies were initiated in hospitals by signing a protocol with the hospital digital rating agency–HIMSS–in 2013.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.