BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.35   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.35    Tam Metin (PDF)

Dijital Öykü Anlatıcılığı: Tıp Simgesinin Öyküselliği

Nebahat Akgün ÇomakSevinç Gülseçen

Öykü ve öykü anlatıcılığı, insanlığın var oluşu ile birlikte başlayıp günümüze kadar gelmiştir. Öykü ya da öykü anlatıcılığı bilgiyi en iyi anlatma ve belleğe yerleştirme aracı olmuştur. Bu bağlamda, günümüzün dijital dünyasında, öykünün yerini bilgi almıştır. Öyküler, dijital ortamların ve uygulamaların yoğunluğu ile birlikte değer kaybetmiş ve aynı zamanda bireysel-toplumsal-kültürel bellek anlamlarını yitirmeye başlamıştır. Bilgi ne kadar öykünün yerine geçse de öykü ve öykü anlatıcılığı varlığını korumuştur ve korumaya devam edecektir. Öykü anlatıcılığındaki yaşamın ortak paydadaki deneyimlenmesi, dijitalin ortam ve uygulamaların deneyimlenmesine evrilmiştir. Deneyimler ve kazanımlar farklı anlamlara bürünmeye başlarken, öykü yeniden dijital dünyanın odak noktasına yerleşmiştir. Aynı zamanda, öykü anlatımı, etkileyici ve kurgulanmış yapısı ile bireyleri, grupları, toplumları daha da içine çekmeyi başarmıştır. Böylece, öykü ve öykü anlatıcılığı aracılığı ile yüz yüze gelişen bellek ve hatıra yeniden değer kazanmış, toplumsal hafıza ya da kolektif bilinç olarak özelliğini ve biricikliğini her zaman korumuştur. Öykü anlatıcılığından yazınsal-sözsel dijital öykü anlatımına geçişte kullanılan yazı, ses, grafik, resim, müzik, çizgi, renk, devinim, görüntü en önemli aktarma araçları olmuştur; diğer bir söyleyişle, dijital uygulamaların kullanım alanına dönüşmüşlerdir. Tıp simgesinin öyküselliğinde, asaya sarılmış tek ya da çift yılanı (yılan kanatlı ya da kanatsız olabilir) görmekteyiz. Tıp simgesini oluşturan bu simgeler, tıbbın gelişiminde, eski çağlardan itibaren, toplumsal koşullara bağlı kalarak, günümüze kadar gelmiştir ve aynı anlamda, bilgiselliğini ve öyküselliğini korumuştur. Asaya sarılmış yılan, her zaman sağlığın ve hastalığın bilgi simgesi olmuştur. Bu bölümde, tıp simgesi bağlamında ele aldığımız tıp simgeleri, anlamlarını geçmişe yaslamışlar; gizemlerini, sırlarını, öyküselliklerini, tarafımızdan oluşturulan “9-Simgebilimsel İletişim Yöntemi” aracılığıyla çözümlenmeye ve tıp simgesinin gizli anlamlarındaki öyküselliği okunmaya ve çözülmeye çalışılmıştır. 


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.35   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.35    Tam Metin (PDF)

Digital Storytelling: The Narrative of Medical Symbol

Nebahat Akgün ÇomakSevinç Gülseçen

Story and storytelling are still present today since the existence of humanity. Therefore, story or storytelling has been the best tool for telling and storing information in memory. In this context, in today’s digital world, information has been replaced by the story. Stories have lost value with the density of digital environments and applications. At the same time, individual–social–cultural memory has started to lose their meaning. Story and storytelling will preserve its value and existence no matter how much information replaces the story. However, the common denominator of life in storytelling has evolved into the experience of digital environment and practices. Although experiences and gains began to take on different meanings, the story has once again become the focus of the digital world. At the same time, it has succeeded in attracting individuals, groups, and societies with its impressive and fictional structures of storytelling. Thus, the memory is developed face to face through story, and storytelling has regained value. It has always preserved its character and uniqueness as social memory or collective consciousness. Text, sound, graphics, pictures, music, lines, colors, motion, and images have become the most important transfer tools that are used in the transition from storytelling to literary–verbal digital storytelling. In other words, they have found their digital applications. Therefore, information can be transferred to people all over the world through digital stories, and information data will be shared instantly and maybe consumed. In this context, no matter how much information replaces stories, story and storytelling have turned into digital storytelling in the world. This section explores the medical symbols and its shortcomings.Referanslar

 • AKGÜN Nebahat (1988) Kutadgu Bilig’in Türkiye Türkçesi’nden Uygurca’ya İndeksi. Basılmamış Yüksek lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı.İstanbul. google scholar
 • AKGÜN Nezahat (2020) “Eski Türk İnanışları” (Sözlü Derleme).İstanbul. google scholar
 • BÂBİL YARATILIŞ DESTANI “ENUMA ELİŞ” (2016) (Bâbilce Aslından Çeviren:F.Selim Adalı-T.Ali Görgü) Türkiye İş Bankası Yayınları.İstanbul. google scholar
 • BİNBİR GECE MASALLARI (2012) (Çeviren:Alim Şerif Onaran) Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. google scholar
 • CAMPBELL Joseph (2003) Batı Mitolojisi,Tanrının Maskeleri ( Çeviren:Kudret Emiroğlu) İmge Kitabevi. Ankara. google scholar
 • CAMPBELL Joseph (2003) Doğu Mitolojisi. Tanrının Maskeleri (Çeviren: Kudret Emiroğlu) İmge Kitabevi. Ankara. google scholar
 • CAMPBELL Joseph (2003) Yaratıcı Mitoloji. Tanrının Maskeleri (Çeviren: Kudret Emiroğlu) İmge Kitabevi. Ankara. google scholar
 • CAZENAVE Michel (1989) Encyclopedie des Symboles,Le Lıvre de Poche, München. google scholar
 • ÇOMAK Akgün Nebahat (1995) Yazının İşlevsel Kullanımı. Der Yayınları. İstanbul. google scholar
 • ÇOMAK Akgün Nebahat (2005) “İletişim ve Uzlaşım Stretejileri: 21-K Keloğlan Masalı ve Filmi” II Uluslar arası İletişim ve Çocuk Kongresi. 4-6 Nisan, İstanbul. google scholar
 • ÇORUHLU Yaşar (2002) Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınları. İstanbul. google scholar
 • DEMİR A.F.-ÇOMAK A.N. (2015) Şaman ve Türk Dünyası. Bağlam Yayınları. İstanbul. google scholar
 • DEMİRAY K.(1994) Türkçe Sözlük. İnkılap Kitabevi. İstanbul. google scholar
 • DEVELİOĞLU Ferit (1962) Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara. google scholar
 • EBERHARD Wolfram (2000) Çin Simgeleri Sözlüğü. Kabalcı Yayınları. İstanbul. google scholar
 • EBERHARD Wolfram (1942) Çin’in Şimâl Komşuları. Ankara. google scholar
 • ELİADE Mircea (2003) Dinler Tarihine Giriş (Çeviren:Lale Arslan) Kabalcı Yayınevi, İstanbul. google scholar
 • ELİADE Mircea (2006) Şamanizm (Çeviren: İsmet Birkan) İmge Kitabevi. Ankara google scholar
 • ERGİN Muharrem (1994) Dede Korkut Kitabı. Atatürk Kültür. Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara. google scholar
 • ERGİN Muharrem (2009) Dede Korkut Kitabı. Boğaziçi Yayınları. İstanbul. google scholar
 • ERGİN Ergin,(1983) Orhun Abideleri. Boğaziçi Yayınları. İstanbul. google scholar
 • ERHAT Azra (1993) Mitoloji Sözlüğü. İstanbul. google scholar
 • GALEYAVA A. (2000) “Karaçay-Malkarların Bahar Bayramı Kutlamalarında Eski Türk İnançlarının İzleri” Türk Dünyasında Nevruz, 3.Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri. 18-20 Mart 1999. Elazığ Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.Ankara. google scholar
 • GILGAMIŞ DESTANI (2015) (Çeviren: Sait Maden) Türkiye İş Bankası Yayınları. İstanbul. google scholar
 • GILGAMIŞ DESTANI (2002) Jean Bottero (Çeviren: orhan Suda) Yapı kredi Yayınları. İstanbul. google scholar
 • GRIMM MASALLARI (2003(Çeviren:Kâmuran Şipal) Yapı Kredi Yayınları.İstanbul. google scholar
 • Gülseçen, S. ve Demirhan, D. (2019) Semiyotik, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Yapay Zeka, Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekai Ed. M. Bulut, N. Dilmen, G.B. Esmer, M. Gezer, Ç. Selçukcan Erol, L. Türker Şener. Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 15-28. google scholar
 • Güner, E., Şeker, K.G. ve Güner, Ş. İ. (2019) Darüsşifahalardan Günümüz Sağlık Kurumlarına Yılan Sembolü, Lokman Hekim Dergisi, 9(1), 97-104. google scholar
 • HACİB Yusuf Has (1985) Kutadgu Bilig (Yayına Hazırlayan: Reşit Rahmeti Arat) Metin-I.Çeviri-II. İndex III. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Ankara. google scholar
 • İNAN Abdülkadir (1985) Manas Destanı. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara. google scholar
 • İNCİL (2005) İncil’in Çağdaş Türkçe Çevirisi. Zirve Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • KİTAB-I MUKADDES (2000) Eski Ahit. İstanbul. google scholar
 • KUR’AN-KERİM (2005) İstanbul. google scholar
 • LUNDY Miranda (2003) Kutsal Geometri. Ne Kitaplar (Çeviren: Nasip Ak-Asya) Kitap Matbaacılık. İstanbul. google scholar
 • ÖGEL Bahaeddin (1989) Türk Mitolojisi. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara. google scholar
 • ROUX Jean Paul (2005) Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar (Çeviren: Aykut Kazancıgil ) Kabalcı Yayınları, İstanbul. google scholar
 • TEVRAT (Çeviren: Dr.Jur. Hakkı Demirel) Ohan Matbaacılık. İstanbul. google scholar
 • www.ensonhaber.com/puhu.kusu.Erişim Tarihi:18 Haziran 2020. google scholar
 • www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/harranda-9asirlik-ilac-sisesi.Erişim Tarihi:15Şubat 2020. google scholar
 • www.islamansiklopedisi.org.tr/hipokrat.Erişim Tarihi:21 Ocak 2020. google scholar
 • YAVUZ A.Fikri (1982) Kur’an-ı Kerim Ve İzahlı Meali. Sönmez Matbaacılık. Cağaloğl. İstanbul. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.