BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.21   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.21    Tam Metin (PDF)

Nesnelerin İnterneti: Altyapı ve Yöntemler

Murat TekbaşSevinç Gülseçen

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanına etki ederek; günlük hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik çözümlerin üretilmesine ve yaşantımızı daha kolay bir hale getirmeye yardımcı olmaktadır. Yaşadığımız şehir, çalıştığımız ortam, sağlık hizmeti aldığımız kurumlar gibi etkileşimde olduğumuz neredeyse her alan teknolojinin gelişmesiyle bir değişime uğramaktadır. Bu değişimin şüphesiz ki en önemli unsurları veri ve bilgidir. Bilginin insanlar arasında aktarımı tarih boyunca çivi yazısı, papirüs, matbaa gibi çeşitli yollarla sağlanmış ve yayılma hızı ise teknolojiye bağlı olarak artmıştır. Elektronik alanındaki gelişmeler çevreden veri toplayabilen algılayıcıların çok daha az maliyetle üretilebilmesini mümkün kılmıştır. Haberleşme teknolojilerinin çeşitlenmesi ise algılayıcıların topladığı verilerin başka cihazlara aktarılabilmesine olanak sağlamış ve verilerin analiz edilmesi sonucunda bilgi üretilmesini sağlamıştır. Bilgi, önceleri sadece insanlar arasında aktarılmaktayken günümüzde artık diğer canlı ya da cansız varlıklar –bir başka deyişle nesneler- arasında da aktarılabilir duruma gelmiştir. Nesnelerin interneti adı verilen teknolojinin temelini bu veri paylaşımı oluşturmaktadır. Nesnelerin veri iletişimi yapabilmeleri sistemlerin insan müdahalesine gerek kalmadan tanımlanmış iş kurallarını uygulayabilmelerini sağlamıştır. Böylece endüstri, lojistik, sağlık, enerji sistemleri, ev otomasyonu, tarım gibi alanlarda ortam değişikliklerini algılayan ve bu verileri diğer cihazlara aktarabilen sistemler geliştirilmeye başlanmıştır. Akıllı sistemler olarak da adlandırılan bu sistemler sayesinde insan müdahalesine gerek kalmadan kendi kendini yönetebilen yaşam ve iş alanları tasarlanabilmiştir. Bu bölümde nesnelerin interneti teknolojisinin ne olduğu, hangi bileşenlerden oluştuğu ve sağlanan faydalar anlatılmıştır.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.21   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.21    Tam Metin (PDF)

Internet of Things: Infrastructure and Methods

Murat TekbaşSevinç Gülseçen

Technological developments in recent years have affected every area of our lives. It helps in producing solutions to make our daily lives easier and simpler. Almost every area we interact with, like the city we live in, the environment we work in, the institutions we receive health care in, is undergoing a change with the development of technology. Undoubtedly, the most important elements of this change are data and information. The transfer of information among people has been achieved in various ways such as cuneiform, papyrus, printing press throughout the history. Importantly, the speed of its spread has increased depending on technology. Developments in the field of electronics have made it possible to produce sensors that can collect data from the environment at much less costs. The diversification of communication technologies enabled the data collected by the sensors to be transferred to other devices, and these data to be analyzed and the information to be produced as a result. Although information was transmitted only among people before, it is now also transferable between other living or inanimate beings –in other words, things. This data sharing forms the basis of a technology called Internet of Things. The ability of the objects to communicate with the data enabled the systems to apply the defined business rules without the need for human intervention. Thus, systems that can detect changes in the environment such as industry, logistics, health, energy systems, home automation, agriculture, and transfer these data to other devices have begun to be developed. Thanks to these systems that are also called smart systems, self-managing living and business spaces can be designed without the need for human intervention. This section explains what the Internet of Things technology is, what its components are, and the resulting benefits.Referanslar

 • Akyıldız, F. (2002). Wireless Sensor Networks: A Survey”, Computer Networks, 38 (4), 393-422. google scholar
 • Ajgaonkar, P. (2010). Simulation Studies on ZigBee Communications for Home Automation and Networking, Yüksek Lisans Tezi, The University of Toledo. google scholar
 • Aktaş, F., Çeken, C., Erdemli, Y.E. (2016). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (1), 37-54. google scholar
 • Altınpulluk, H. (2018). Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 94-111. google scholar
 • Aydalka, S.C. (2018). Bluetooth Beacon Teknolojisi Kullanarak Lokasyon ve Müzer Eser Tanıtım Uygulaması Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi. google scholar
 • Bozkurt, Ü.İ, Durdu, A. (2016). Akıllı Fabrikalarda Dağıtılmış Kontrol Sistemleri Uygulaması ve RFID Yaklaşımı, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8 (3), 515-523. google scholar
 • Bozuklu, M., (2016). Çevresel veriler ile gerçek zamanlı nesnelerin interneti uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi. google scholar
 • Demir, B., Ayrancıoğlu, G., Gezer, C., Gözüaçık, N. (2016). 6LoWPAN Kullanan Bir Algılayıcı Ağ Sistemi , National Conference on Electrical, Electronics and Biomedical Engineering (ELECO), 1-3 Aralık 2016 Bursa, New York, IEEE, ISBN: 978-605-01-0923-8, 710-714. google scholar
 • Geylani, M., Çıbuk, M., Çınar, H., Ağgün, F. (2016). Geçmişten Günümüze Hücresel Haberleşme Teknolojilerinin Gelişimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 18 (3), 606-623. google scholar
 • Gökrem, L., Bozuklu, M. (2016). Nesnelerin İnterneti: Yapılan Çalışmalar ve Ülkemizdeki Mevcut Durum, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 47-68. google scholar
 • Görmüş, S., Aydın, H., Ulutaş,G. (2018). Nesnelerin interneti teknolojisi için güvenlik: var olan mekanizmalar, protokoller ve yaşanılan zorlukların araştırılması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33 (4), 1247-1272. google scholar
 • Gültunca, C. (2018). Nesnelerin İnternetinde Uygulama Katmanı Üzerindeki Haberleşme Protokollerinin İncelenmesi Ve Deneysel Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, T.C.İstanbul Ticaret Üniversitesi. google scholar
 • Gündüz, M.Z., Daş, R. (2017). Nesnelerin interneti: Gelişimi, bileşenleri ve uygulama alanları, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24 (2), 327-335. google scholar
 • Hendriks, S. (2016). How the world will be connected in 2025, Yüksek Lisans Tezi, Utrecht University. google scholar
 • Karakaplan, M., (2010). Açık Kaynak Yazılım ve Açık Donanım ile Nesnelerin interneti, 16. Kromatografi Kongresi, Workshop on Causality, 42:1. google scholar
 • Köseoğlu, Ö, Demirci, Y (2018), Akıllı , Şehirler ver Yerel Sorunları Çözümünde Yenilikçi Teknolojilerin Kullanımı, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4 (2), 40-57. google scholar
 • Oyucu, S., Polat, H. (2016). M2M Sistemlerin, Akıllı Şebekeler Üzerine Uygulanabilirliği, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 3 (1), 125-132. google scholar
 • Özdağ, R. (2017). Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Olasılıksal Kapsama Oranının Optimizasyonu için Yeni Bir Meta-Sezgisel Yaklaşım, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10 (4), 461-473. google scholar
 • Özvural, G. (2016). Nesnelerin İnterneti İçin Sistem Tasarımı Ve Kablosuz Kişisel Alan Ağlarında Ağ Kodlama Uygulamalar,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Polat, N. (2014). İnternetin Alişkanliklarimiz Üzerine Etkileri, Selçuk İletişim, 2 (2): 12-22. google scholar
 • Sezer, E., Ünalır, M.O., Yıldız, F., Gümü^skavak, A., Akçay, N., (2018). Sağlık Alanı için Kişiselleştirilmiş Nesnelerin İnterneti Platformu, 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 09-11 Kasım 2018 Antalya, Sakarya, Apjes, 311-320. google scholar
 • Shi, E., Perrig, A., (2004). Designing secure sensor networks, IEEE Wireless Communications Management, 11 (6), 38-43. google scholar
 • Şimşek, A. (2019). Otomotiv Sektöründe Nesnelerin İnterneti Uygulamalari Üzerine Bir Derleme, Black Sea Journal of Engineering and Science, 2 (2), 66-72. google scholar
 • Yıldırım, A. (2014). İnternetin Görünen Yüzü, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ,16 (1),51-59. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.