BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.20   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.20    Tam Metin (PDF)

Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon Yönetimi: İnovatif Ürün ve Hizmetler

Zümrüt Ecevit Satı

Sağlık hizmetlerinde inovasyon, sağlık hizmetlerindeki yeniliklerin yanı sıra hastalığı önlemek, sağlığı ve refahı teşvik etmek için çok farklı anlamlar yüklenen yenilikleri içerir. Bunlar yeni ürünler, hizmetler, süreçler, organizasyonlar veya politikalar şeklinde olabilir. Başarılı bir şekilde yeni bir teknolojik yenilik başlatmak, tamamlayıcı teknolojiler, yeni iş modelleri, yeni süreçler, hastalar ve klinisyenler için yeni rollerin veya politika değişikliklerinin geliştirilmesini gerektirir. Giderek artan sayıda hastaya daha düşük maliyetle sağlık hizmetini daha yüksek kalitede başarıyla sağlamak için sağlık hizmetlerinde inovasyon artan bir öneme sahiptir. Her ülkenin farklı özelliklere sahip kendi sağlık ve inovasyon sistemi vardır, ancak genellikle teknolojik, sosyolojik, sistemik ve yasal olan benzer sorunlarla karşı karşıyadırlar. Sağlık alanında inovasyon konusunda sağlık kurumları, araştırma merkezleri, medikal cihaz üreticileri, ilaç araştırma ve üretim kuruluşları, hastalar ve hasta dernekleri inovasyonu geliştirmede, paylaşmada ve işbirliği yapmada farklı roller üstlenirler. Sağlık girişimcileri de bu sisteme katılmaya ve sistemi geliştirmeye isteklidir ve birçok sağlık sisteminde inovasyonu teşvik etmenin yeni yollarını denemektedirler. Sağlık sektörü çoğu ülkede benzer olarak yaşlanan nüfus, kronik hastalıklar, salgınlar, genetik yaygın hastalıklar ve zihinsel hastalıkların artan payı ile karşı karşıyadır. Yeni teknolojilerin ortaya çıkması, tüketici mobil ve akıllı cihaz kullanımındaki artış, dijital veri işleme yöntemleri, yazılımlar, açık kaynak uygulamaların yaygınlaşması yeni koşulları ön plana çıkarmaktadır. Bu teknolojiler daha fazla hasta gücüne ulaşmayı sağlamanın yanı sıra daha iyi erişilebilirlik ve daha iyi tedaviler için talebi artırmaktadır. Bu bölümde mevcut sağlık hizmetinde yeni beklentileri karşılamak için inovasyon yönetimi ile şekillenen sağlık yönetimi anlayışı, sağlık hizmetlerinde inovasyon organizasyonu ve süreci, başarı unsurları ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ele alınmaktadır.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.20   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.20    Tam Metin (PDF)

Innovation Management in Healthcare: Innovative Products and Services

Zümrüt Ecevit Satı

Healthcare innovation includes innovations in health care, as well as innovations that impose very different meanings to prevent disease and promote health and well-being. These innovations can be in the form of new products, services, processes, organizations, or policies. Successfully initiating a new technological innovation requires the development of complementary technologies, new business models, new processes, new roles or policy changes for patients and clinicians. Innovation in health care is increasingly important to successfully deliver health care at a lower cost to a growing number of patients. Each country has its own health and innovation system with different characteristics, but they often face similar technological, sociological, systemic, and legal challenges. Health institutions, research centers, medical device manufacturers, pharmaceutical research and production organizations, patients and patient associations play a different role in developing, sharing, and collaborating in innovation in the field of health. Health entrepreneurs are also willing to join and develop this system and are trying new ways to promote innovation in many health systems. The health care sector faces a growing share of aging populations, chronic diseases, outbreaks, genetic common diseases, and mental diseases in most countries. The emergence of new technologies, the increase in consumer mobile and smart device use, digital data processing methods, software, and the proliferation of open-source applications present new conditions to the fore. These technologies provide more patient power as well as better accessibility, further increasing the demand for better treatments. This section discusses the health management approach shaped by innovation management to meet new expectations in the current health sector, the innovation organization and process in the healthcare, the elements of success, and the development of innovative products and services.Referanslar

 • Akenroye, T. (2012). Factors Influencing Innovation in Healthcare: A Conceptual Synthesis, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 17(2). google scholar
 • Aksay, K. & Orhan, F. (2013). Hastane Hizmetlerinde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3):10-23. google scholar
 • Alan, H. & Fidanboy, C. Ö. (2013). Koşul Bağımlılık Bakış Açısıyla Örgüt Yapısı Ve İnovasyon Stratejisi İlişkisi: Elektronik Sektöründe Bir İnceleme. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 157- 163, Kütahya. google scholar
 • Albeni M. & Karaöz M., (2003). Ekonomik Kalkınma ve Modern Yenilik Teorisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 3, s. 191-210. google scholar
 • Aslan, Ö., Boz, C. Ve Cerit, M. (2018). Sağlık İnovasonu Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve ve Sağlıkta Dönüşüm. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) , Vol:4, Issue:15, pp. 786-798. google scholar
 • Avcı, P. (2017). Sağlık Örgütlerinde İnovasyon. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 2146-3417 / E-ISSN:2587-2052)Yıl: 2017 - Cilt: 6 - Sayı: 5, ss. 24-36. google scholar
 • Boer F. Healthcare innovation — experiences from the Netherlands. Vestnik of Saint Petersburg University. Medicine, 2019, vol. 14, issue 3, pp. 245-254. https://doi.org/10.21638/spbu11.2019.307 google scholar
 • Boutros, A. (2007). How to Make Innovation Happen. Physician Exucatice, March-April. google scholar
 • Christiansen, C. (1997). The innovator’s Dilemma. Harvard Business School Press, Boston. google scholar
 • Costa, L. S. (2016). Innovation in healthcare Services: notes on the limits of field Research Cad. Saüde Publica, Rio de Janeiro, 32 Sup 2:e00151915, pp. 52. google scholar
 • Cropley, D. H., Kaufman, J. C. & Cropley, A. J. (2011). Measuring Creativity for Innovation Management. Journal of Technology Management & Innovation, vol. 6, nûm. 3, pp. 13-29. google scholar
 • Csikszentmihaly, M. 2009. Flow. New York: Harper Collins. google scholar
 • Çiftçi, S. ve Gündüz, S. N. (2016). Eğitimde İnovasyon ve Yaratıcılık. Eğitim Bilimlerinden Yansımalar, Çizgi Kitapevi. ss. 95-104, Konya. google scholar
 • Darzi, L., Parston, G. and Harris, M. (2016) . Globul Diffusion in Healthcare Innovation Making the Connections Report of the GDHI Working Group, 2016. google scholar
 • D’Aveni, R.A., (1994), Hyper-competition - Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, New York, NY. google scholar
 • Deloitte (2015). 2015 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü Raporu, https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/li-fe-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html (12.05.2020) google scholar
 • Deniz S. ve Çimen M. (2016). Sağlık Kuruluşlarında İnovasyon Aracı Olarak Altı Sigma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Cilt: 9 Sayı: 42 Volume: 9 Issue: 42, Şubat 2016 February 2016, www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 google scholar
 • Drucker, P. F. (2001). The Essential Drucker. New York: HarperCollins. google scholar
 • Duarte, N. T., Goodson, J. R. & Dougherty, T.M.P. (2014). Managing Innovation in Hospitals and Health Sys-tems: Lessons from the Malcolm Baldrige National Quality Award Winners, International Journal of He-althcare Management. Vol:7, No:1. 21-34. google scholar
 • Dube, L., Jha, S., Faber, A., Struben, J., London, T., Mohapatra, A., Drager, N., Lannon, C., Joshi, P. K., & McDermott, J. (2014). Convergent innovation for sustainable economic growth and affordable universal health care: innovating the way we innovate. Annals of the New YorkAcademy of Sciences, 1331, 119-141. https://doi.org/10.1111/nyas.12548 google scholar
 • Ecevit Satı, Z. (2013). İnovasyonu Yönetmede Kesitler: Bilgi Yönetimi, Ar-Ge, Marka Yönetimi, Stratejik Yönetim, Nobel Yayınevi, 1. Basım, Ankara, Mart 2013. ISBN: 9786051335056. google scholar
 • European Commission (1995). Green Paper on Innovation, Brussels. google scholar
 • Fischer, Manfred M. (2001). Innovation, Knowledge Creation and Systems of Innovation, The Annals ofRegi-onal Science, Volume: 35, Number: 2, pp.199-216. google scholar
 • Florida, R. and Goodnight, J. (2005). Managing for Creativity. Harvard Business Review 83 (7): 124-31. google scholar
 • Freeman, C.C. (1991). Networks of innovators: a synthesis of research issues, Research Policy, Vol. 20 No.5, pp. 499-514. google scholar
 • Genevieve, P. L., Olivier, D., Demers-Payette and Boivin, A. (2009). Fostering deliberations about health inno-vation: What do we want to know from publics?, Social Science & Medicine, 68: 2002-2009. google scholar
 • Haner, U.E. (2005). Spaces for creativity and innovation in two established organizations. Creativity and Inno-vation Management, 14, 288-298. google scholar
 • Harris, M., Weisberger, E., Silver, D., Dadwal, V. & Macinko, J. (2016) That’s not how the learning works - the paradox of Reverse Innovation: A qualitative study. Globalization and Health, 2016; 12(1): 1. google scholar
 • Hemphâlâ, J. and Magnusson, M. (2012). İnovasyon Ağları - Peki Hangi Ağlar ve Ne İnovasyon? Creat Innov Manag. 21 (1): 3-16. google scholar
 • Herzlinger, R. E. (2006). Why Innovation in Health Care Is So Hard, Harvard Business Review. 84 (5): 58-66. google scholar
 • ICN- International Council of Nurses (2008). Delivering quality, serving communities: Nurses leading primary health care. International Nurses Day Kit, Geneva. google scholar
 • ICN-International Council of Nurses (2009). Delivering quality, serving communities: Nurses leading care in-novations. http://www.icn.ch/publications/2009-deliveringqualityserving-communities-nurses-leading-ca-re-innovations.(20.12.2019). google scholar
 • Ivan S., Shong-Iee., Gammelgaard, B. & Yang, Su-Lan (2011). Logistics Innovation Process Revisited: Insights from A Hospital Case Study, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol:41, No:6. 577-600. google scholar
 • Keith D. G. (2000). Entrepreneurial Economics, NY USA: Palgrave Publishers, New York. google scholar
 • Kimble, L. & Massoud, M.R. (2017). What Do we Mean By Innovation in Healthcare? European Medical Journal, January, 2017, pp. 89-91. google scholar
 • Kotter, J. P. (2014). Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World. Boston: Harvard Business Review Press. google scholar
 • Lansisalmi, H., Kivimaki, M., Aalto, P. & Ruoranen, R. (2006). Innovation in healthcare: a systematic review of recent research. Nurs Sci Q. 2006;19(1):66-72. doi:10.1177/0894318405284129 google scholar
 • Lindberg, M. (2011). Bottom-up development of innovation theory and policy. Triple Helix IX International Conference, Stanford University, 11-14 July 2011. google scholar
 • McSherry, R., Douglas, M. (2011). Hemşirelik uygulamalarında yenilik: gelecekte hemşirelerin, ebelerin, hemşire liderlerinin ve yöneticilerinin karşılaştığı küresel zorluklarla başa çıkmanın bir yolu. J Nurs Yönetimi. 19 (2): 165-9. google scholar
 • Merriam-Webster (2016). İnovasyon Basit Tanımı. http://www.merriam-webster.com/ sözlük / yenilik. Son erişim: 13 Eylül 2016. google scholar
 • Morgan, B. (2019). Healthcare Innovation - 10 Recent Examples Of Powerful Innovation In Healthcare https:// www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/03/12/healthcare-innovation-10-recent-examples-of-powerful-in-novation-in-healthcare/#339c97c657dc (8.05.2020) google scholar
 • NHS (2013). Modernisiation Agency. Towards a million change agents: A review of the social movements literature - implications for large scale change in the NHS. London: NHS, 2003; Available at: http://men-talhealthpartnerships.com/wp-content/uploads/sites/3/Towards_a_million1.pdf google scholar
 • Niosi, J. (2000). National System of Innovation: In search of a Workable Concept, System of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment Vol:1, Editörler: Charles Edquist ve Maureen McKelvey. google scholar
 • Omachonu, V. K. & Einspruch, N. G. (2010). Innovation in Healthcare Delivery Systems: A Conceptual Fra-mework. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 15(1):1-20. google scholar
 • Puccio, G. J. and Cabra, J. F. (2010). Organizational creativity: A systems approach. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), Cambridge Handbook of Creativity (pp. 145-173). New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Pwc (2016). Hangi doktor? Neden yapay zeka ve robotbil yeni sağlık sektörünü şekillendirecek? https://www. pwc.com.tr/tr/basin-odasi/2017-basin-bulteni/turk-tuketiciler-saglik-hizmetlerinde-yapay-zeka-ve-robotla-ri-benimsemeye-hazir.html (10.05.2020) google scholar
 • Rogers, E.M. (2003). Yeniliklerin Yayılması, 5. Baskı, New York: Free Press. google scholar
 • Sakaryalı D. A. M. (2014). İnovasyon ve Risk Sermayesi. Journal of Entrepreneurship & Development/Girişim-cilik ve Kalkınma Dergisi, ss. 183-201, 9(1). google scholar
 • Schnarr, K., Snowdon, A., Cramm, H., Cohen, J. & Alessi, C. (2015). The Link Between Health Governance Models and Global Health Innovation: An Exploration of OECD Nations, International Best Practices in Health Care Management. 39-69. (14 Ocak 2016). google scholar
 • Schumpeter, J. A. (1947). The Creative Response in Economic History. The Journal of Economic History, 7(2), 149-159. google scholar
 • Schumpeter, J.A. (1934). TheTheory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interests andThe Business Cycle, London: Oxford University Press. google scholar
 • Tencent, H. Ma. (2019). Application of Artificial Intelligence and Big Data in China’s Healthcare Services, The Global Innovation Index 2019, Creating Healthy Lives: The Future of Medical Innovation, 12 th Edition. Editors: Soumitra Dutta, Bruno Lanvin and Sacha Wunsch-Vincent, Chapter 5, Cornell University-INSEAD and WPO, Geneva, Switzerland, ISSN: 2263-3693, pp. 103-109. google scholar
 • Trott P. (1998). Innovation Management & New product Development, Financial Times Pitman Publishing. google scholar
 • Uzuntarla, Y., Ceyhan S. ve Fırat, İ. (2016). Sağlık Kurumlarında Yenilikçilik: Bingöl İli Örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 6, Sayı: 11, Bahar: 2016. google scholar
 • West, M. A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of creativity and innovation implementation in work groups. Applied Psychology: An International Review, 51, 355-424. google scholar
 • WHO (World Health Organization) (2016). Dünya Sağlık Örgütü. Yenilik. http://www.who.int/ topics / inno-vation / tr / (21.04.2019). google scholar
 • World Health Organization (WHO). (2016)Health Innovation Group. (2016). WHO. Retrieved from http://www. who.int/life-course/about/who-health-innovation-group/en google scholar
 • Yavuz A., Albeni M. & Göze Kaya D. (2009). Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.14, S.3, ss. 65-90. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.