BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.26   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.26    Tam Metin (PDF)

Sağlıkta Dijital Dönüşüm

Nilgün BozbuğaFatma Kurtulmuş KosifMustafa Oral Öncül

Dijital dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla veri, bilgi ve süreçlerin dijital ortama taşınmasıyla daha etkin ve verimli hizmet vermek üzere gerçekleştirilen bütüncül dönüşümdür. Hastane bilgi yönetim sistemleri, sağlıkta dijital dönüşümün temel adımıdır; hastanelerin yapmış oldukları işlemlerin dijital ortamda desteklenerek gerçekleşmesini sağlayan yazılımlar bütünüdür. Sağlıkta dijital dönüşümün gerçekleşebilmesi için gerekli olan verinin ana kaynağı hastane bilgi yönetim sistemidir. Sağlık sistemindeki veri çeşitliliğinin fazla olması ve bu verilerin sisteme entegre edilip erişime açılmasında bulut teknolojisi anahtar rol oynar. e-Sağlık, verileri toplayan sensörler, birbirine iletişim ağlarıyla bağlanan ürünler, cihazlar, kurumlar, nesnelerden akan verilerin aktarılıp işlenmesi, depolanması ve makine öğrenmesinden oluşur. e-Sağlık verimlilik, kaliteyi arttırmak, kanıta dayalılık, hizmeti kullananların ve hastaların güçlendirilmesi, teşvik, eğitim, bilgi alışverişini etkinleştirme, genişletme, etik ve hakkaniyet kavramlarını kapsar. e-Sağlığın temel bileşenleri büyük veri, mobil sağlık, telesağlık, robotik tıp ve dijital hastanedir. Sağlık sektörü oldukça fazla tipte ve karmaşık bir veri ağına sahiptir ve kaydedilen her veri, birleşerek büyük veriyi oluşturmaktadır. Telefon, tablet, hasta izleme cihazları ve kablosuz araçlar kullanılarak sağlık hizmetlerine destek verilmesi mobil sağlık (m-sağlık) olarak adlandırılmaktadır. Telesağlık, sağlığın ses, görüntü ve veri iletişimi aracılı uzak mekanlar arasında, hasta veya hastalık hakkında bilgi paylaşılmasıyla tedavi planlanması ve uygulamasıdır. Sağlıkta dijital dönüşüm yoluyla sağlık veri setlerinin depolanması, yönetimi ve analiz yazılımlarının kullanılmasıyla sağlıkta büyük veri yönetimi sağlanacaktır. Böylelikle yeni tanı ve tedavi protokolleri oluşturulabilecek, tıbbi hata ve kayıplar en aza indirgenebilecektir.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.26   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.26    Tam Metin (PDF)

Digital Transformation in Health

Nilgün BozbuğaFatma Kurtulmuş KosifMustafa Oral Öncül

Digital transformation is a holistic transformation that is conducted to provide more efficient services by moving data, information, and processes to the digital environment with the use of information and communication technologies. The hospital information management system is the main step in digital transformation for health. It is a whole software that enables the processes performed by hospitals to be supported by digital media. The main source of the data required for the digital transformation in health is the hospital information management system. Cloud technology plays a key role in the diversity of data in the health system along with the integration and access of these data into the system. e-Health consists of transmitting, processing, storing, and machine learning of data flowing from sensors, devices, institutions, and objects that connect with the communication networks. Importantly, e-Health covers the concepts of efficiency while enhancing quality, evidence-based empowerment of service users and patients, encouragement, education; enabling information exchange; and extending ethics and equity. The main components of e-health are big data, mobile health (m-health), tele-health, robotic medicine, and digital hospitals. The health sector has a very large and complex data network, and each recorded data combine to form big data. Supporting health services by using phones, tablets, patient monitoring devices, and wireless devices is called m-health. Tele-health is the treatment planning and application of health by sharing information about the patient or the disease between distant places, which are mediated by voice, image, and data communication. By means of digital transformation in health, big data management in health will be provided by using the storage, management, and analysis software of health data sets. Thus, new diagnosis and treatment protocols can be created while minimizing medical errors and losses.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.