BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.38   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.38    Tam Metin (PDF)

Tıp Bilişim Hukuku

Mustafa Aksu

Bu kitap bölümünde tıp bilişim hukukuna dair bazı sorunlara özel hukuk penceresinden genel bir bakış açısı ortaya konulmuştur. Bu ilk basıda, normalde ele alınması gereken ve/veya hedeflenen bazı konulara, zaman darlığından değinilememiştir. Önce tıp bilişim hukukunun diğer alanlarla (e-sağlık hukuku, tıp hukuku, bilişim hukuku, sorumluluk hukuku gibi) ilişkisi ve bu çerçevede konumu kısaca tespit edildikten sonra, bu alanda önemi olabilecek bazı temel düzenlemelere değinilmiştir. Ardından ele alınan temel sorunlardan birini oluşturan kişilik hakkı ve korunması, özellikle tıbbi müdahale kavramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Böylece bu çerçevedeki kişilik hakkı ihlallerinin, bilişim tekniklerinin oldukça yaygın kullanıldığı tıp uygulamaları açısından tabi olduğu rejim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede özellikle sağlık alanındaki mobil uygulamalar, algoritmalar, akıllı ve robotik yapılar açısından değerlendirme yapılmıştır. Bu mümkün olduğunca somut örnekler üzerinden yapılmıştır. Genel tıp hukuku sorunları değil, tıp bilişimine özgü veya bu yönüyle özellik gösteren sorunlar ele alınmıştır. Bu çerçevede ele alınan temel sorunlardan bir tanesi tıp bilişimi çerçevesinde kişilik hakkı ihlallerine dair sorumluluk rejimidir. Bu alanda hangi kural ve esasların geçerli olduğu ve/veya olması gerektiği örnekler üzerinden tartışılmıştır. Bu şekilde sorunlara dair genel bir çerçeve çizilerek, sorunlara, bu alandaki tartışmalara ve sorunların muhtemel çözümlerine dikkat çekilmiştir. Kitap bölümünde görece ayrıntılı ele alınan diğer konu kümesi, kişisel veriler ve genel olarak bunların korunması ve işlenmesi rejimidir. Bu açıdan da mümkün olduğunca tıp bilişimine özgü sorunlara değinilmeye çalışılmıştır. Hukukumuzda bu alanda geçerli temel rejim genel hatlarıyla ortaya konulduktan sonra, kişisel verilerin ve özellikle de hassas (özel nitelikli) kişisel verilerin işlenmesi rejimi tıp bilişimi penceresinden değerlendirilmiştir. Kişinin rızası ile diğer meşruiyet dayanakları arasındaki ilişki, rızanın kapsamı ve koşulları değerlendirilmiş, akabinde de doğrudan yasanın izin verdiği durumlara dair değerlendirmeler yapılmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında yerine getirilmesi gereken tedbirler de genel olarak açıklanmış, bunların farklı bağlam ve süreçlerdeki uygulanmasına dair düşünceler ortaya konulmuştur. Bu bölümde genel konulara, yani genel bilişim hukuku, genel tıp hukuku, genel sorumluluk hukuku sorunlarına ve bu açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlara değinilmemiştir. Bu açıdan tıp bilişimi alanında gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinde ya da kişisel verilerin korunması hukukuna aykırılıkta ortaya çıkabilecek kişisel sonuçlara ve bu alandaki hukuki imkanlara -bunlar nihayetinde genel konularla örtüştüğünden- esas olarak değinilmemiştir.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.38   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.38    Tam Metin (PDF)

Medical Informatics Law

Mustafa Aksu

This book chapter provides a general overview on certain issues regarding medical informatics law from a private law perspective. In this first edition, some issues that should have been discussed and/or are intended to be discussed are not addressed because of the time constraints. This chapter initially evaluates the relationship between medical informatics law and other areas of law (such as e-health law, health law, IT law, and liability law), briefly identifies where medical informatics stands in this scope, and ultimately touches upon the fundamental regulations that can be of importance in this regard. Following that, this chapter assesses the personal rights and the protection of personal rights, which constitute one of the main issues in the medical informatics law, within the scope of the concept of medical intervention. Thereafter, this chapter aims at describing the regime to which the violations of personal rights are the subject in terms of medical practices in which information technology techniques are often used. In this context, the chapter evaluates mobile apps, algorithms, intelligent and robotic structures in the health care sector. This description has been illustrated with concrete examples as far as possible. Instead, of general medical law issues, this chapter addresses the issues specific to health informatics or that concern health informatics. One of the main issues in this context is the liability regime for the violation of personal rights in the scope of health informatics. The chapter discusses the rules and principles that apply or should apply in this area through examples from the sector, consequently providing a general framework for the discussed issues and highlighting the discussions held in this subject and possible solutions to such issues. The other subjects covered in detail in this book chapter are personal data and the regime of their protection and processing in general. In this regard, attempts have been made to address personal data problems in medical informatics as much as possible. After the basic regime in this area was outlined in the Turkish law, the regime for the processing of personal data and particularly sensitive personal data was assessed from the perspective of medical informatics. This chapter also assesses the relationship between the person’s clear consent and other bases of legitimacy, the scope and terms of the clear consent. The assessments were then made directly on the basis of the legally permissible situations. The measures to be taken in the context of processing the personal data are also generally explained, and opinions have been given on the application of these measures in different contexts and processes. This chapter does not deal with general questions, namely those of IT law, medical law and liability law. Therefore, the consequences of violation of personal rights within the context of medical informatics or violation of personal data privacy law are largely not discussed because they are more or less treated equally in general areas.Referanslar

 • Akdağ, Hale, Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, metin için bkz. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ google scholar
 • Akkurt, Sinan Sami, Kişilik Hakkının Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından İhlâli Hâlinde Ortaya Çıkacak Cezaî Sorumluluğa Medenî Hukuk Bağlamında Bir Bakış, SÜHFD, C. 25, S. 2, 2017, s. 329-373, https:// dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387044. google scholar
 • Aksu, Mustafa, Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması, İstanbul 2016. google scholar
 • Aksu, Mustafa, “Eser Yaratıcısının Eseri Üzerindeki Manevi Hakları (Eser Yaratıcısı Kişilik Hakkı) ile Genel Kişilik Hakkı İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. 1, İstanbul 2010, s. 126 vd. google scholar
 • Allain, Jessica S., From Jeopardy! to Jaundice: The Medical Liability Implications of Dr. Watson and Other Ar-tificial Intelligence Systems, 73 La. L. Rev. (2013), s. 1049-1079, internet erişimi : https://digitalcommons. law.lsu.edu/lalrev/vol73/iss4/7 google scholar
 • Amelung, Ulrich, Der Schutz der Privatheit im Zivilrecht: Schadenersatz und Gewinnabschöpfung bei Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung über personenbezogene Informationen im deutschen, englischen und US-amerikanischen Recht, Tübingen 2002. google scholar
 • Article 29 Working Party (Madde 29 Çalışma Grubu), “Opinion 03/2013 on purpose limitation”, https://ec.euro-pa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf. google scholar
 • Article 29 Working Party (Madde 29 Çalışma Grubu), “Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques”, https:// ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf google scholar
 • Aşıkoğlu, Şehriban, İpek, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri, İstanbul 2018. google scholar
 • Avşar, B. Zakir /Öngören, Gürsel, Bilişim Hukuku, İstanbul 2010. google scholar
 • Bergmann, Carl Otto/Wever, Caroline, Die Arzthaftung, 4. Auflage, Berlin Heidelberg 2014. google scholar
 • Bozkurt, Ebru Armağan, Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2016. google scholar
 • Breitschmid, Peter/Kamp, Annasofia, Persönlichkeitsschutz Verstorbener - Urheberpersönlichkeitsrechtschutz im Besonderen, in: Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, Cilt II, s. 515 vd. google scholar
 • Bucher, Andreas, Natürliche Personen und Persönlichleitsschutz, 2. Auflage, Basel.. .1995. google scholar
 • Çekin, Mesut Serdar, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu, İstanbul 2016. google scholar
 • Çekin, Mesut Serdar, Otonom Araçlar ve Hukuki Sorumluluk, (Autonomous Cars And Liability), TAAD, Yıl:9, Sayı:33 (Ocak 2018), s. 283 vd., https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/980920. google scholar
 • Çekin, Mesut Serdar, Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2019. google scholar
 • Çekin, Mesut Serdar, “Rahmetlinin Hayatını Kurtaramadık Ama En Azından Kişisel Sağlık Verilerini Koruduk!!! Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi”, 6.4.2020, https://blog.lexpera.com.tr/covid-19-pandemisi-karsi-sinda-kisisel-saglik-verilerinin-islenmesine-dair-is-iliskileri-kapsaminda-degerlendirme/ google scholar
 • Dettling, Heniz-Uwe/Krüger, Stefan, Erste Schritte im Recht der Künstlichen Intelligenz Entwurf der “Ethik-Le-itlinien für eine vertraunswürdie KI”, MMR 2019, s. 211-217. google scholar
 • Deutscher Ethikrat, Personalisierte Medizin - der Patient als NutznieBer oder Opfer? Jahres Tagung des Deuts-chen Ethiktages, Tagungsdokumentation 2012, 2013 Berlin, s. 7 vd., internet erimişi: https://www.ethikrat. org/fileadmin/Publikationen/Dokumentationen/tagungsdokumentation-personalisierte-medizin.pdf google scholar
 • Deutscher Ethikrat, Big Data und Gesundheit - Datensouverânitât als informationelle Freiheitsgestaltung Stel-lungnahme 2017, internet erişimi: https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deut-sch/stellungnahme-big-data-und-gesundheit.pdf google scholar
 • Dettmeyer, Reinhard, Medizin & Recht, Rechtliche Sicherheit für den Arzt, 2. vollstândig überarbeitete und ergânzte Auflage, Heidelberg 2006. google scholar
 • Deutsch, Erwin/Spickhoff, Andreas, Medizinrecht, 7. Auflage, Berlin Heidelberg 2014. google scholar
 • Doğan, Koray, Sürücüsüz Araçlar, Robotik Cerrahi, Endüstriyel Robotlar ve Cezai Sorumluluk, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Cilt. 21, Özel S. 2019, s. 3219-3251. google scholar
 • Doğan, Korcan/Arslantekin, Sacit, Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum, DTCF Dergisi 56.1 (2016): s. 15-36. google scholar
 • Dülger, Murat Volkan, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, İstanbul 2019, 2. Baskı. google scholar
 • Ehlers, Alexander P. F.,/Broglie, Maximilian G., Arzthaftungsrecht, Grundlagen und Praxis, 3. Auflage, Mün-chen 2005. google scholar
 • Erarslan Türkmen, Sevgi, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller, İstanbul 2019. google scholar
 • Erdinç, Göksu Hazar, “Ölçülülük İlkesi ve Açık Rıza Kapsamında Biyometrik Verilerin İşlenmesi”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi 2020, 2(1), 1-19. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1195495). google scholar
 • Eren, Fikret, Borçlar Hukuku, 22. Baskı, Ankara 2017. google scholar
 • Fischer, Sarah/Petersen, Thomas, Was Deutschland über Algorithmen weiB und denkt“ Ergebnisse emer reprâ-sentativen Bevölkerungsumfrage, DOI 10.11586/2018022, Mayıs 2018, https://www.bertelsmann-stiftung.de/ fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Was_die_Deutschen_ueber_Algorithmen_denken.pdf google scholar
 • Genç Arıdemir, Arzu, Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, İstanbul 2008. google scholar
 • Giesen, Dieter, Arzthaftungsrecht, 4. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Tübingen 1995. google scholar
 • Gönen, Doruk, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, İstanbul 2011. google scholar
 • Haberlein, Tobias, Eine praktische Einführung in die Informatik mit Bash und Python, München 2011. google scholar
 • Hakeri, Hakan, Tıp Hukuku, 18. Baskı, Ankara 2020. google scholar
 • Hoeren, Thomas, Internetrecht, Stand Mârz 2018, internet erişimi: https://www.itm.nrw/wp-content/uploads/ Skript-Internetrecht-Maerz-2018.pdf. google scholar
 • Honsell, Heinrich (Hrsg.= Yayına hazırlayan), Handbuch des Arztrechts, Zürich 1994. google scholar
 • Jakobs, Isabel/Huber, Fabian, Software als Medizinprodukt: Haftungs- und versicherungsrechtliche Aspekte, MRO 2019, 1-6. google scholar
 • Karakaş, Fatma Tülay, Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar, Turhan Kitabevi, Ankara, 2015 google scholar
 • Katzenmeier, Christian, Big Data, E-Health, KI und Robotik in der Medizin -Digitalisierung des Gesundheit-swesens -Herausforderung des Rechts, MedR (2019), 37, s. 259-271. google scholar
 • Kanışlı, Erhan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (ÜGTDK) Uyarınca Üreticinin Sorumluluğu, İstanbul Hukuk Mecmuası, 78 (3), 1413-1468, DOI: 10.26650/mecmua.2020.78.3.0009. google scholar
 • Kaya, Mehmet Bedii, Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla İnternet Erişiminin Engellenmesi, İstanbul, 2010. google scholar
 • Kaya, Mehmet Bedii, “İnternet Hukuku, Mevzuat & İçtihat”, (https://www.mbkaya.com/hukuk/internetmevzuat. pdf) (v2.1)]. google scholar
 • Kılıçoğlu, Ahmet, M., Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 4. Bası Ankara 2013. google scholar
 • Klingbeil, Stefan, Schuldnerhaftung für Robotversagen. Zum Problem der Substitution von Erfüllungshilfen durch Maschinen, JZ 2019/14, s. 718-725. google scholar
 • Kuneva, Meglena, (European Consumer Commissioner), Keynote Speech, Roundtable on Online Data Collec-tion, Targeting and Profiling, Brussels, 31 March 2009, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ en/SPEECH_09_156. google scholar
 • Küzeci, Elif, Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2018, 2. Baskı. google scholar
 • Lauck, Dominik, “Corona-App funktioniert auf iPhones fehlerhaft” https://www.tagesschau.de/investigativ/ corona-warn-app-113.html google scholar
 • Lauck, Dominik “Probleme bei Corona-Warn-App, Kritik an Spahn- Update veröffentlicht”, https://www.tages-schau.de/inland/corona-warn-app-117.html). google scholar
 • Lauck, Dominik, “So funktioniert die Warn-App”, https://www.tagesschau.de/inland/faq-corona-tracing-app-103. html). google scholar
 • Lutterotti, Nicola, Maschinen können den Arzt wohl noch lange nicht ersetzen, Neue Zürcher Zeitung 26.01.2018, internet erişimi: https://www.nzz.ch/wirtschaft/maschinen-koennen-den-arzt-wohl-noch-lange-nicht-erset-zen-ld.1351596#register). google scholar
 • Lüchinger, Corinne Widmer, Apps, Algorithmen und Roboter in der Medizin: Haftungsrechtliche Herausforde-rungen, HAVE 2019, s. 3-15. google scholar
 • Meier, Christian J., “IBMs virtueller Arzt macht Fehler” NZZ 9.8.2018 (internet erişimi: https://www.nzz.ch/ wissenschaft/ibms-virtueller-arzt-watson-for-oncology-macht-fehler-ld.1410111) google scholar
 • Melliger, Alphons, Das Verhaltnis des Urheberrechts zu den Persönlichkeitsrechten, Bern 1929. google scholar
 • Mesko, Bertalan, Tıbbın Geleceğine Yolculuk, (Çeviren: Ümit Şensoy) İstanbul 2017. google scholar
 • Müller, Anne-Kathrin/ Mihalyi, Jessica, Körper nach MaB -Rechtlich Aspekte des Bioprinting, InTeR 2016, 134 vd. google scholar
 • Neunhoeffer, Friederike, Das Presseprivileg im Datentschutzrecht, 2005 Tübingen. google scholar
 • Nomer, Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş, Genişletilmş Onyedinci Bası, İstanbul 2020. google scholar
 • Oğuzman, M. Kemal, “İsviçre’de ve Türkiye’de Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda Şahsiyetin Hukuka Aykırı Tecavüze Karşı Korunması ve Özellikle Manevi Tazminat Davası Bakımından Yapılan Değişiklikler”, Prof. Dr. Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmaları Enstitüsü, Ankara 1990, s. 6 vd. google scholar
 • Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, gözden geçirilmiş 14. Bası, İstanbul 2016. google scholar
 • Oğuzman, M. Kemal/ Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 16. Bası, İstanbul 2016. google scholar
 • Öncü, Gülay, Arslan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması Hakkı, İstanbul, Beta Yayınları, 2015. google scholar
 • Pekmez, Cüneyt, Alman Karayolları Trafik Kanunu’nda 20 Haziran 2017’de Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Türk/ İsviçre Hukuku’nda Araçların Otonomlaştırılmasının İşletenin Sorumluluğuna Etkisi, İÜHFM 77/1, s. 153 vd., https://dergipark.org.tr/en/download/issue-full-file/47190 google scholar
 • Pommerening, Klaus/Muscholl, Marita, 12 Datenschutz und IT-Sicherheit in der Medizin, in: Biomedizinische Technik-Medizinische Informatik, Band 6, Yayına hazırlayanlar: Hartmut Dickhaus and Petra Knaup-Gre-gori, Berlin/Boston 2015, s. 385-418. google scholar
 • Rebitschek, Felix G./ Gigerenzer, Gerd, Einschâtzung der Qualitât digitaler Gesundheitsangebote: Wie können informierte Entscheidungen gefördert werden? Bundesgesundheitsbl 2020 • 63: s. 665-673, https://doi. org/10.1007/s00103-020-03146-3, online publiziert: 18. Mai 2020 google scholar
 • Rey, Matthias, Der Gutglaubenserwerb im Immaterialgüterrecht, Bern 2009. google scholar
 • Seemann, Matthias, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, Bern 2008. google scholar
 • Serozan, Rona, Kişilik Hakkının Korunması ile ilgili Bazı Düşünceler, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, No: 14, 1977, s. 93 vd. google scholar
 • Serozan, Rona, Kişiye sıkı biçimde bağlı sayılan manevi hakların mirasçıya geçebilirliği, in: Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, 559 vd. google scholar
 • Serozan, Rona, Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, İstanbul 2015, 6. Bası. google scholar
 • Singer, Reinhard/Beck, Benjamin, Das »Recht auf Vergessenwerden« im Internet. Bedeutung, Auswirkungen und Würdigung der »Google-Entscheidung« des Europâischen Gerichthofes vom 13. Mai 2014, JURA (2), s. 125-135. google scholar
 • Soysal Tamer, Unutulma Hakkının Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde İncelenmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2019, Sayı 13, Sayfalar 339-422, https://dergipark.org.tr/tr/download/ar-ticle-file/742611. google scholar
 • Söğüt, İpek Sevda, “Özel Nitelikli Kişisel Veri Olarak Genetik Verilerin Korunması”, in: Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi, 03 - 04 HAZİRAN 2017/İSTANBUL, Yayına Hazırlayan: Dr. Hasan Oğan, İstanbul 2017, s. 73-80, https://www.ttb.org.tr/kutuphane/ksv_2017.pdf google scholar
 • Taştan, Furkan Güven, Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 2. Baskı, İstanbul, 2017. google scholar
 • Turan, Mehmet, Bilişim Vergi Hukuku, Ankara 2018. google scholar
 • Turan, Mehmet, Bilişim Hukuku, güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2019. google scholar
 • Yalçın, Cengiz, Kuantum, Tanrı’nın Nefesi mi? Aklın Sesi mi? Neyin Nesi? Ankara 2019, 3. Baskı. google scholar
 • Yetim, Servet, Sürücüsüz Araçlar ve Getirdiği/Getireceği Hukuki Sorunlar, ABD 2016/1, 126 vd., http://www. ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2016-1/3.pdf. google scholar
 • Yücedağ, Nafiye, Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri, İÜHFM C. LXXV, S. 2, 2017, s. 765-790, https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/470647. google scholar
 • Yüzer, Dilara, 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Ankara, Yetkin Yayınları, 2013. google scholar
 • Wolfangel, Eva, “Programmierter Rassismus”, https://www.zeit.de/digital/internet/2018-05/algorithmen-rassis-mus-diskriminierung-daten-vorurteile-alltagsrassismus. google scholar
 • Woopen, Christiana, Digitalisierung im Gesunheitswesen en, Vortrag auf dem 120. DÂT 2017, s. 1-10, internet erişimi: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/120.DAET/ 120DAETVortragWoopen.pdf google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.