BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.37   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.37    Tam Metin (PDF)

Tıp Bilişimi Etiği

Nüket Örnek BükenÇağrı Zeybek Ünsal

Tıp Bilişimi, tıbbi uygulama ve bilgi ve iletişim teknolojilerini içerir. Ancak, bu teknolojilerin uygulanması sırasında genellikle istenmeyen çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bunlar arasında özellikle etik ve yasal endişeler daha karmaşık ve çeşitlidir. İleri teknoloji, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırmıştır. Dolayısıyla bu girişimlerin etik yönü ve uygulamaya yönelik etik ikilemler önem kazanmıştır. Bir yandan hastaların tıbbi ve kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak ve veri güvenliğini artırmak konusundaki profesyonel etik sorumluluk, diğer taraftan hekimlerin tıbbi vakalarını izlemeye ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye duyulan gereksinim nedeniyle ihtiyaç duydukları bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler. Kişisel veriler ve kişisel bilgiler, bireyin özel hayatını korumak için farklı ülkelerin çeşitli yasalar, düzenlemeler ve politikalar oluşturduğu, insan haklarının ve mahremiyet hakkının entegre bir parçası olarak kabul edilmektedir. Teknoloji hızla geliştikçe fırsatlar da artmış ve doğası gereği sınırları daraltmaya başlamıştır. Bazı araştırmacılar, dijital ortamın doğası gereği, gizliliğin olması gerektiği gibi korunamayacağını savunmaktadırlar. Bu teze karşın diğerleri de, gizliliğin ihlaline yönelik güçlü mekanizmalar kurmanın, mahremiyetin ihlaline yönelik tehditleri azaltabileceğini savunmaktadırlar. Bu kapsamda her ülke kişisel verilerin korunmasına yönelik politikalar ve yasal belgeler geliştirmeye çalışmaktadır. Gizliliğin korunmasında teknik önlemlerin alınması, iletişim kanallarının güvenliğinin sağlanması, verilerin anonimleştiilrmesi, kodlama veya dijital imza kullanılması alınacak önlemlerden bazılarıdır. Özellikle tıbbi kayıtların elektronik ortama dönüşümü, bu verilere yetkisiz erişilmesine karşı yeni koruma kalkanlarının geliştirilmesi gereğini doğurmaktadır. Veri güvenliğinin sağlanmasında; verilerin kalitesini koruyacak sistemlerin geliştirilmesi, verilerin toplanma amaçları dışında kullanılamaması, verilere ilgilinin rızası olmadan ulaşılamaması, verilerin veri toplama amacına uygun sürede saklanması gibi ilkeler bulunmaktadır. Tıbbi verilerin korunmasında yasal düzenlemelerin yanında bireyi de etkinleştiren mekanizmalar yararlı olmaktadır. Bu sistemde verilerin kullanımı onaya tabidir, verilere erişimin çeşitli seviyelerde gerçekleşmesi kontrol altındadır, kullanıcıların kimlikleri denetim altındadır, şifreleme metotları kullanılmaktadır. Bu alanda çalışan profesyoneller etik sorumluluklarının farkına varmadıkça, hiçbir düzenleyici sistem uygun şekilde çalışamaz. Fazladan yapılacak düzenlemelerin bir tehlikesi de profesyonellerin kendi sorumlulukları yerine, düzenlemelerle uyumlu olmaya dikkat sarf etmeleri yüzünden, ahlaki sorumluluk duygusunun göz ardı edilebilecek olmasıdır. Yani dış denetim elbette önemli ve gereklidir ancak daha önemlisi iç denetim mekanizmalarının varlığıdır. Herhangi bir dış yapı/kurum tarafından denetlenmeden de, içten gelen doğruyu yapma konusundaki motivasyonun varlığıdır.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.37   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.37    Tam Metin (PDF)

Ethics of Medical Informatics

Nüket Örnek BükenÇağrı Zeybek Ünsal

Medical informatics involves medical practice and information and communications technology. However, various issues hamper the implementation of these technologies. Among these challenges, ethical and legal concerns are some of the more complex and diverse ones. The objective of this study is to conduct an analysis of scientific literature to identify the ethical and legal challenges of medical informatics. Advanced technology has increased the use of information and communications technology in the treatment and rehabilitation of diseases. Therefore, the ethical aspect of these attempts has evolved as a challenge. To ensure the confidentiality of patients’ information and increase data security, there is a need to monitor the cases of physicians’ inefficiency and improve the quality of health care services, which all highlight the necessity of ethical issues in information and communications technology. Personal data and personal information have been considered as an integrated part of human rights and the right to privacy, where different countries formulate various laws, regulations, and policies to protect an individual’s private life. With the faster growth of technology, the opportunities have increased and started to narrow the limits by its nature. Some argue that privacy cannot be protected as it should be since the nature of digital environment. However, others argue that establishing strong mechanisms can reduce the threats to privacy violations. In this regard, each country tries to develop policies and legal documents for the protection of personal data.Referanslar

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, RG. Tarih: 07.04.2016 RG. Sayı: 29677 (erişim tarihi 3 Nisan 2017). google scholar
 • Andorno, R. (2013). Principles of International Biolaw, Seeking common ground at the intersection of bioethics and human rights. Brussels: Bruylant. google scholar
 • Büken N. (2016-I). Clinical trial ethics in Turkey in the context of some expectations and predictions. Int J Clin. Trials, 3 (4), 180-186. doi: http://dx.doi.org/10.18203/2349-3259.ijct20163954 google scholar
 • Büken, N. (1997).Yardımcı Üreme Teknolojisi ve Bu Tekniklerin Uygulanmasından Doğan Etik Sorunlar, Etik Bunun Neresinde?. ATO Yayını, 85-99. google scholar
 • Büken, N. (2011). UN Millennium Goals and Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Social Responsibility and Health Workshop, Bioethics Com-mittee Turkish National Commission for Bioethics, İstanbul, Turkey. google scholar
 • Büken, N. (2016-II). Opinions about the future of Clinical Trial in Turkey. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 7 (3), 258-264. doi: 10.5799/ahinjs.01.2016.03.06072017 google scholar
 • Büken, N. (2019). CRISPR ve Etik. Bilim ve Ütopya, 298 (25). google scholar
 • Büken, N. (2019). İnsan biyolojik materyalinin araştırma amaçlı olarak kullanılması ile ilgili araştırmacı ve araştırma etik kurul sorumluluğu. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 10(3), 413-405. https://doi. org/10.18663/tjcl.413878 google scholar
 • Cochrane, A. (2012). Evaluating ‘Bioethical Approaches’ to Human Rights. Ethical Theory and Moral Practice, 15(3), 309-22. google scholar
 • Council of Europe contribution to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (2018). Retrieved from https://www.coe.int/en/web/un-agenda-2030/home?desktop=true google scholar
 • Council of Europe. (2018). The modernised Convention 108: novelties in a nutshell. Retrieved from https:// rm.coe.int/modernised-conv-overview-of-the-novelties/16808accf8. google scholar
 • Council of Europe. (2019). Consultative Committee Of The Convention For The Protection Of Individuals with regard to Automatic Processing Of Personal Data (Convention 108) Report (T-PD(2018)09Rev) on Artificial Intelligence. Artificial Intelligence and Data Protection: Challenges and Possible Remedies google scholar
 • Curtiss, T. (2016). Privacy Harmonization and the Developing World: The Impact of the EU’s General Protection REgulation on Developing Economies. WASH J.L. TECH & ARTS, 12(1), 1-27. google scholar
 • Dimitrov, DV. (2016). Medical Internet of Things and Big Data in Healthcare. Healthc Inform Re, 22(3), 156163. http://dx.doi.org/10.4258/hir.2016.22.3.156 google scholar
 • Dolgin, E. (2019). AI face-scanning app spots signs of rare genetic disorders. Nature, doi: 10.1038/d41586-019-00027-x google scholar
 • Fenwick, Kaal, & Vermeulen. (2017). Regulation Tomorrow: What Happens When Technology is Faster than the Law? American University Business Law Review, 6 (3). http://digitalcommons.wcl.american.edu/aublr/ vol6/iss3/1 google scholar
 • Finn, Wright, & Friedewald. (2013). Seven Types of Privacy. In Gutwirth, Leenes, Hert, & Poullet (Eds.), Euro-pean Data Protection: Coming of Age (s.3-33). Springer. google scholar
 • Friedewal, Wright, Gutwirth, & Mordini. (2010). Privacy, data protection and emerging sciences and techno-logies: towards a common framework. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 23(1), 61-7. https://doi.org/10.1080/13511611003791182 google scholar
 • Imison, Castle-Clarke, Watson, & Edwards. (2016). Delivering the benefits of digital health care. Nuffield Trust. Retrieved from https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017-01/delivering-the-benefits-of-digital-te-chnology-web-final.pdf google scholar
 • Jones, L. D. et.al. (2018). Artificial intelligence, machine learning and the evolution of healthcare. Bone Joint Res, 7(3),223-225. https://doi.org/10.1302/2046-3758.73.BJR-2017-0147.R1 google scholar
 • Kang, Park, Cho, & Lee. (2018). Recent Patient Health Monitoring Platforms Incorporating Internet of Thin-gs-Enabled Smart Devices. Int Neurourol J, 22 (Suppl 2), S76-82. https://doi.org/10.5213/inj.1836144.072 google scholar
 • Kang, Park, Hwan Cho, &Lee. (2018). Recent Patient Health Monitoring Platforms Incorporating Internet of Things-Enabled Smart Devices. Int Neurourol J, 22, S76-82. 10.5213/inj.1836144.072 google scholar
 • Kuçuradi, İ. (2016). İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları. Ankara, Türkiye: Türkiye Felsefe Kurumu. google scholar
 • Loh, E. (2018). Medicine and the rise of the robots: a qualitative review of recent advances of artificial intelli-gence in health. BMJ Leader, 2(2), 59-63. doi:10.1136/leader-2018-000071 google scholar
 • Methodist, H. (2016). Artificial intelligence expedites breast cancer risk prediction. ScienceDaily. Retrieved from www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160829122106.htm google scholar
 • Nuffield Council on Bioethics. (2018). Artificial Intelligence in Healthcare and Research. Retrieved from https:// www.nuffieldbioethics.org/publications/ai-in-healthcare-and-research google scholar
 • Örnek Büken, N., & Zeybek Ünsal, Ç. (2017). Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Biyomedikal Alana Yansımaları Açısından Değerlendirilmesi. Hacettepe Hukuk Dergisi, 7(2), 33-54. google scholar
 • Quintana, O. (1993). International Bioethics? The role of the Council of Europe. Journal of Medical Ethi-cs,19,5-6. http://dx.doi.org/10.1136/jme.19.1.5 google scholar
 • Robinson, WK. (2018). Emerging Technologies Challenging Current Legal Paradigms. MINN. J.L. SCI. & TECH, 19 (2). google scholar
 • Servick, K. (2019). Artificial intelligence turns brain activity into speech. Sciencemag. Retrieved from https:// www.sciencemag.org/news/2019/01/artificial-intelligence-turns-brain-activity-speech google scholar
 • Shaw, Hines, & Kielly-Carroll. (2017) Impact of Digital Health on the Safety and Quality of Health Care. Sydney: Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. ACSQHC, ISBN: 978-1-925665-32-1. google scholar
 • Stahl, Timmermans, & Flick. (2017). Ethics of Emerging Information and Communication Technologies: On the implementation of responsible research and innovation. Science and Public Policy, 44(3), 369-381. https:// doi.org/10.1093/scipol/scw069 google scholar
 • The Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Appli-cation of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No 164). google scholar
 • Tsang et. al. (2017). The Impact of Artificial Intelligence on Medical Innovation in the European Union and United States. Intellectual Property & Technology Law Journal, 29 (8). google scholar
 • Tzafestas,SG. (2018). Ethics and Law in the Internet of Things World. Smart Cities, 1(1), 98-120. https://doi. org/10.3390/smartcities1010006 google scholar
 • UNCTAD. (2016). Data protection regulations and international data flows: Implications for trade and develop-ment. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf google scholar
 • UNCTAD. (2019). Data Protection and Privacy Legislation Worldwide 2019. Retrieved from https://unctad.org/ en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx google scholar
 • United Nations. (2018). Closing the Technology Gap in Least Developed Countries. UN Chronicles. Retrieved from https://unchronicle.un.org/article/closing-technology-gap-least-developed-countries google scholar
 • Van der Sloot, B. (2018). A new approach to the right to privacy, or how the European Court of Human Rights embraced the nondomination principle. Computer Law & Security Review., 34 (3), 539-549. https://doi. org/10.1016/j.clsr.2017.11.013 google scholar
 • Van Est, Rinie et al. (2014). From Bio to NBIC convergence - From Medical Practice to Daily Life. Report written for the Council of Europe, Committee on Bioethics, The Hague, Rathenau Instituut google scholar
 • Zanfir-Fortuna, G. (2018). Policy Brief: European Commission’s Strategy for AI, explained. Future of Privacy Forum. Retrieved from https://fpf.org/2018/07/19/policy-brief-european-commissions-strategy-for-ai-exp-lained/ google scholar
 • Zeybek Ünsal Ç. & Örnek Büken N. (2018). Biyotıp Araştırmaları ile ilgili Olarak,” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” Ne Diyor?. Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics, 4(1), 82-90. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.