BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.31   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.31    Tam Metin (PDF)

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Ekonomik Değerlendirilmesi, Maliyet Etkinliği, Analizler

Ahmet Bilge Sözen

Yapısı ve özellikleri gereği çok pahalı bir sektör olan sağlık sektöründeki harcamaların son kullanıcıya ve devlete olan yükünün azalması için teknolojiyi de kullanan yeni açılımlar gerekir. Böyle bir açılım için en iyi örnek olan ve günümüzde giderek daha fazla kullanılmaya başlanan uzaktan sağlık hizmetlerinden bazılarının ücretinin destekleyici kurumlar tarafından ödenmesi sayesinde yaygınlık, benimsenme, kolaylık, ucuzluk, mesafe, bekleme süresi, geri ödeme vb. birçok konuda ilerleme sağlanmıştır. Çıktılardaki iyileşme sadece sağlıkla sınırlı olmayıp sağlık dışı birçok kategoride de görülmektedir. Birçok ülkede sağlıkta geri ödeme için maliyet tasarrufuna dair kanıt istenmemesi nedeniyle ilk zamanlarda bu ülkelerde uzaktan sağlık hizmetlerinin (USH) maliyet analizi yapılmamıştır. Fakat pazar büyüdükçe yatırım yapmadan önce inceleme yapma ihtiyacı artmıştır. Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de yapılan veya yapılacak olan yatırımın doğruluğunu değerlendirebilmek için birçok analiz yöntemleri kullanılır. Bunlardan bazıları maliyet analizi, maliyet etkinlik analizi, maliyet minimizasyonu analizi, fayda maliyet analizi, verimlilik analizi, geri ödeme süresi analizi, karlılık oran analizidir. Fakat maliyet analizleri, tüm ekonomik değerlendirme yöntemlerinde ortak olan iyi bir başlangıç noktası olmasına rağmen, program sonuçlarını analizin dışında tutar ve karar vericilere sunulan bilgileri sınırlandırır. Bu nedenle etkililik ve verimlilik gibi daha birçok açıdan değerlendirme yapılmasını sağlayan gerçek maliyet, yüksek yatırım getirisi, yüksek net mevcut değer, yüksek iç karlılık oranı ve kısa geri ödeme süresi gibi verileri de incelemek için ilave yöntemler kullanılması gerekir. Fakat USH, sağlık sektörünün genel sorunlarını genetik olarak taşımaktadır. Yani genel olarak sağlık sektöründeki analiz ve değerlendirmelerde olduğu gibi USH ile ilgili analiz ve ekonomik değerlendirme yapılmasında zorluğa yol açan (klinik etkililiğin ölçülmesinin zorluğu, maliyeti etkileyen parametrelerin çokluğu ve bu parametrelerin homojen olmamaları, etkinlik ve maliyetlerle ilgili verilerin yetersizliği nedeniyle varsayımlara dayalı analizlerin yapılmasının analizlerin sağlamlığını azaltması, ekonomik modellerin performanslarındaki farklılıklar, tıbbi cihazlar ve iletişim teknolojisinin sürekli bir gelişim içinde olmasının orta veya uzun vadeli maliyet kestirimlerini zorlaştırması vb.) sorunlar nedeniyle bahsi geçen yöntemlerin sağlık sektörünün özel şartları göz önüne alınarak uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle sağlık alanında yapılan yatırmların maliyetlerini, karlılıklarını, geri ödeme sürelerini vs. birçok paramatreyi hesaplamak mümkündür ama yatırımların gerçek anlamda etkililiğini ve faydasını ölçmek, maliyet etkililik analizi, fayda maliyet analizi gibi bazı hesaplamaları hakkıyla hesaplamak muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.31   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.31    Tam Metin (PDF)

Economic Evaluation of Remote Health Services, Cost -Effectiveness, Analyses

Ahmet Bilge Sözen

To reduce the burden of the expenditures in the health sector, which is a very expensive sector due to its structure and features, to the end users and the state, new expansions using technology are required. The best example for such an expansion is the distance health care services that are increasingly being used today. Due to the payment of some of the fees of remote health service (RHS) by the supporting institutions, progress has been made on many issues, such as the prevalence, adoption, convenience, cheapness, distance, waiting time, reimbursement, and others. Improvement in outputs is not only limited to health but also observed in many non-health categories. In many countries, because no evidence of cost savings is required for health reimbursement, the cost analysis of RHS has not been conducted in these countries in the early days. However, with the growth of market, there is an increased need to make an investigation before investing. As in other sectors, many analysis methods are used to evaluate the accuracy of the investment made or to be made in the health sector. Some of these are cost analysis, cost-effectiveness analysis, cost minimization analysis, benefit–cost analysis, efficiency analysis, payback period analysis, and profitability ratio analysis. Although cost analysis is a good starting point that is common to all economic evaluation methods, it excludes program results and limits the information provided to decision makers. For this reason, additional methods should be used to examine data such as real cost, high return on investment, high net present value, high internal rate of return. and short payback period, which enable evaluation from many aspects such as effectiveness and efficiency. In other words, due to problems that cause difficulties to analyze and evaluate the health sector (i.e., the difficulty of measuring clinical effectiveness, the number of parameters affecting the cost, and the non-homogeneity of these parameters, the lack of data on efficiency, continuous development in medical devices and communication technologies, which cause difficulties in estimating the medium or long-term cost) also cause difficulties in the analysis and economic evaluation of RHS. For this reason, it is possible to calculate many parameters such as costs, profitability, repayment period, etc., of the investments made in the field of RHS. But it will probably never be possible to measure some of the calculations, such as measuring the real effectiveness and benefits of investments, cost-effectiveness analysis, or cost–benefit analysis.Referanslar

 • An overview of telemedicine in Turkey.Canan Aydogdu1, Ozgu Aydogdu.. BTAIJ, 7(3) 2013 google scholar
 • Cost-benefit analysis of telehealth in pre-hospital care. James R Langabeer, II, Tiffany Champag-ne Langabeer, Diaa Alqusairi, First Published December 5, 2016 Research Article https://doi.or-g/10.1177/1357633X16680541 google scholar
 • Cost-Benefit Analysis of Telemedicine Systems/Units in Greek. Remote Areas Marios-Nikolaos Kouskoukis. Charalambos Botsaris. PharmacoEconomics Open. DOI 10.1007/s41669-016-0006-z google scholar
 • Cost-Utility and Cost-Effectiveness Studies of Telemedicine, Electronic, and Mobile Health Systems in the Li-terature: A Systematic Review. Isabel de la Torre-Dı'ez, PhD, Miguel Lo'pez-Coronado, PhD, Cesar Vaca, MS, Jesu' s Saez Aguado, PhD, and Carlos de Castro. MARY ANN LIEBERT, INC. _ VOL. 21 NO. 2 _ FEBRUARY 2015. DOI: 10.1089/tmj.2014.0053 google scholar
 • Economic Evaluation of Telemedicine: Review of the Literatüre and Research Guidelines for Benefit-Cost Analysis. Marı'a E. Da'valos, Ph.D. (ABD), Michael T. French, Ph.D., Anne E. Burdick, M.D., M.P.H., and Scott C. Simmons, M.S. MARY ANN LIEBER T , INC. . VOL. 15 NO. 10 . DECEMBER 2009 TELEME-DICINE and e-HEALTH. DOI: 10.1089=tmj.2009.0067 google scholar
 • e-Sağlık, İyi Uygulama Örneği; Hollanda. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. GÜSBD 2017; 6(3): 203-217 google scholar
 • Faturalama sürecinde yapilan hatalar sonucu oluşan gelir kayiplarinin nedenleri ve kayiplari önlemek için ya-pilmasi gerekenler. Sozen AB. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2015 google scholar
 • Impact of a University-Based Outpatient Telemedicine Program on Time Savings, Travel Costs and Environmen-tal Pollutants. Navjit W. Dullet, MS, Estella M.Geraghty, MD, MS, MPH, GISP, at al. VALUE IN HEALTH 20 (2017) 542-546 http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2017.01.014 google scholar
 • Primary health care delivery models in rural and remote Australia - a systematic review. John Wakerman, John S Humphreys, Robert Wells, Pim Kuipers, Philip Entwistle and Judith Jones. BMC Health Services Research. 2008, 8:276 doi:10.1186/1472-6963-8-276 google scholar
 • Remote monitoring: a cost or an investment? Haran Burri, Hein Heidbuchel, Werner Jung, and Pedro Brugada. Europace (2011) 13, ii44-ii48. doi:10.1093/europace/eur082 google scholar
 • Teletıpta Mobil Uygulama Çalışması ve Mobil İletişim Teknolojilerinin Analizi. Ali Hakan ISIK, İnan Güler. google scholar
 • Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 3, SAYI: 1, OCAK 2010 google scholar
 • Sağlık Bakanlığı Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yürütülen E-Sağlık Projelerinin Sağlık Hizmeti Sunumuna Etkileri. Musa ÖZATA. Journal of Azerbaijani Studies. S: 444-464 google scholar
 • Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık. Cenk Tezcan. Mart 2016. Yayın No: TÜSİAD-T/2016-03/575 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.