BÖLÜM


Giriş (Birinci Bölüm - Dördüncü Alt Bölüm)

Koray Demir

Muhasebe hukukunda hesap kavramı gerçek kişi, dernek, vakıf, şahıs şirketi veya sermaye şirketi kisvesi altında faaliyet gösteren tacirin bir dönemlik, yani kural olarak bir yıllık ticari faaliyetinin neticesinin ilgililerce (yatırımcı, ortak veya alacaklılarca) görülmesini sağlamak maksadıyla çıkarılan tablodur. Bu tablo işletme bünyesinde tutulan defterlerde mevcut veriler üzerinden ve işletme içerisinde, örneğin depolarda yürütülecek fiziki sayım suretiyle çıkarılır ve esasen işletmenin küçük, ortak sayısının az ve ortakların aynı zamanda yönetici olduğu hâllerde basit bir gelir-gider hesabı da bu amaca hizmet edebilmektedir. Çünkü bu hâllerde ilgililer hâlihazırda pek çok veriye zaten sahip konumdadırlar ve ne kadar harcanarak ne kadar gelir elde edildiğini gösteren basit bir gelir-gider hesabı da ilgilileri malvarlığının durumu hakkında yeterince bilgilendirir ve kârı paylaşmaya yönelik ihtiyacı giderir. Ancak kanun sermaye şirketleri denince belirli bir büyüklüğü ve ortak sayısının çokluğunu önden kabul ettiği içindir ki, bu şirketler bakımından basit bir gelir-gider hesabı ile yetinmez; bu şirketlerden daha fazlasını talep eder. Bu manada sermaye şirketlerinin hesapları yılsonu finansal tablolarını (Jahresabschluss) ifade eder. Yılsonu finansal tabloları ise üç adet hesabı içerir. Bunlar bilanço (Bilanz), kâr-zarar tablosu (Gewinn- und Verlustrechnung) ve faaliyet raporudur (Lagebericht).Referanslar    PAYLAŞ
    İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.