BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.03   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.03    Tam Metin (PDF)

Sermaye Şirketlerinin Bulundukları Ülke Dışındaki Şubelerine İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Elif Oğuz Şenesen

AB hukukunda sınır aşırı şube tesciliyle ilgili üye devletlerin iç hukuk düzenlemelerinin uyumlaştırılması amacıyla 89/666 sayılı 11. Konsey Yönergesi kabul edilmiş; ardından bu Yönerge, 2017/1132 sayılı Yönerge altında diğer şirketler hukuku yönergeleriyle birleştirilmiştir. Yönerge’de şubenin faaliyetleriyle ilgili hususların kamuya açıklanması şube hukukuna tabi kılınmakta ve kaynak şirketin üye devlet veya üçüncü ülke olmasına göre ayrıma gidilmektedir. AB hukukuyla uyum için, ilk etapta Yönerge’nin üçüncü ülkelerde bulunan sermaye şirketleri tarafından üye devletlerde açılan şubelerle ilgili kamuya açıklama esaslarının hukukumuza yansıtılması yeterli olacaktır. Tam üyelik hedefinin gerçekleştirilmesi, üye devletlerin ticaret sicilleri arasındaki sicillerarası bağlantı sistemine ilişkin kuralların da iç hukukumuza aktarılmasını gündeme getirecektir. Değerlendirmelerimiz ışığında; şubenin tescilinin kolaylaştırılması, şube işleri için atanan şirket temsilcileri ve şirket hesaplarının şubenin bulunduğu yer sicilinde kamuya açıklanması konularında Türk hukukunun AB hukukuyla uyumunun sağlanabilmesi için, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde değişiklik önerisinde bulunulmaktadır.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.03   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.03    Tam Metin (PDF)

Disclosure Rules Applicable to Branches of Companies from Third Countries

Elif Oğuz Şenesen

In EU law, cross border branch registration had been regulated under Eleventh Council Directive No 89/666, which was later was consolidated under Directive No 2017/1132. According to the Directive documents and particulars relating to a branch shall be disclosed according to the law of that branch, and the disclosure requirements differ as to whether company’s country of origin is a member state or a third party. Evaluation of the level of harmonization with EU law is based on disclosure rules on the branches opened by companies that are governed by the law of the third countries and set up in legal forms comparable to companies to which the Directive applies, considering the current stage of Turkey’s relations with the EU. However, the achievement of full membership will bring forward the necessity of transposition of the provisions relating to the interconnection of registers as well. In the light of our study; several amendments to the provisions of Turkish Commecial Code and Commercial Registry Regulation, regarding facilitation of branch register, representation of the company for the activities of the branch, disclosure of accounting documents of the company in the register of branch are suggested for further harmonization of Turkish law with EU law.Referanslar

  • AB Başkanlığı, Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı (Ocak 2016-Aralık 2019). google scholar
  • Aker H, ‘4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Ticari İşletme Hukukuku Bakımından Değerlendirilmesi-Özellikle Şube ve İrtibat Bürosu Açması’ (2007) IV Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 151. google scholar
  • European Commission, ‘Commission Staff Working Document Turkey 2019 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019 Communication on EU Enlargement Policy’ SWD/2019/220 final. google scholar
  • Kaya A, Gerekçeli – Karşılaştırmalı – Notlu Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta Yayıncılık 2016). google scholar
  • Kırca İ, Ticari Mümessillik (Yetkin Yayıncılık 1996). google scholar
  • Nomer Ertan F, ‘Yabancı İşletmelerin Türkiye’deki Şubelerinin Tascili’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001). google scholar
  • Tolun O, ‘Yabancı Sermaye Şirketlerinin Türkiye’de Şube Açmaları’ III. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası (13-18 Mayıs 1963) Bildiriler - Tartışmalar (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları 1964). google scholar
  • Ülgen H/Helvacı M/Kendigelen A/Kaya A/Nomer Ertan F, Ticari İşletme Hukuku (5. Bası, On İki Levha Yayıncılık 2015). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.