BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.38   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.38    Tam Metin (PDF)

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri

Şeyda Dursun Karaahmetoğlu

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde tüketici hukukuna ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikler esnasında Avrupa Birliği’ndeki ilgili Yönergeler takip edilmiş ve bunların iç hukuka aktarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda iç hukukumuza aktarılan Yönergelerden biri de Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 23 Nisan 2008 tarih ve 2008/48/AT sayılı 87/102/AET sayılı Konsey Yönergesini İlga Eden, Tüketiciler İçin Kredi Sözleşmeleri Yönergesi’dir. Birtakım farklılıklara rağmen, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği anılan Yönerge’deki düzenlemelerle bir çok açıdan benzerlik göstermektedir.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.38   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.38    Tam Metin (PDF)

Consumer Credit Agreements

Şeyda Dursun Karaahmetoğlu

During the legal amendments regarding consumer law in the process of harmonization with the European Union, European Union Directives have been considered, and adaption of these to domestic law has been aimed. In this context, Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC is one of the directives, which has been adapted to domestic law. The articles regarding credit agreements for consumers in Consumer Protection Law numbered 6502 and Regulation on Credit Agreements for Consumer are similar to the mentioned Directive from many aspects, even if there are some differences.Referanslar

  • Baysal B, ‘Tüketici Kredisi (TKHK m. 22-31)’ Murat İnceoğlu (ed.), Yeni Tüketici Hukuku Konferansı (On İki Levha 2015). google scholar
  • Atamer Y, Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması (On İki Levha 2016). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.