Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2021.70.0006   IUP :10.26650/annales.2021.70.0006    Tam Metin (PDF)

Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey

Serpil Işık

Concordat is a restructuring law which enables the debtor whose business does not go well and economic situation has deteriorated due to reasons beyond his control to pay their offer under proper conditions after the offer is accepted by the number of creditors provided in the law and ratified by the authorities. The legislator has opened the way for the debtors to terminate their debts by paying only a certain amount of them or at certain maturities by an agreement between the debtor and the creditor under the court supervision with the arrangement of bankruptcy. The significant legal amendments to the Law no. 7101 add another dimension to the concordat which is regulated by the provisions 285 and 309/I in Enforcement and Bankruptcy Law. The amendments in the Law no. 7101 regarding the provisions of concordat was affected by Swiss Enforcement and Bankruptcy Law. In these amendments, many provisions which prevented the concordat in the previous term were revised or revoked. The provisions on the postponement of bankruptcy that are in the favor of debtor were included into the concordat and temporary respite decision was accepted. Therefore, the followups that the creditors commenced will stop and new follow-ups will not start during the respite thanks to the opportunity to decide on temporary respite within the provisions on the concordat. Our study aims to make explanations and evaluations regarding the temporary respite decision which had not been included in Enforcement and Bankruptcy Law with the concordat procedure in Turkish Law until the significant amendments in the Law no. 7101. In this regard, general information will be provided about the concordat in Turkish Law, the concordat procedure will be explained and we will continue with the temporary respite following the request to arrange bankruptcy. Lastly, our study will be concluded with the evaluation of the concordat experience in Turkey within the current developments and implementation on the arrangement of bankruptcy.

DOI :10.26650/annales.2021.70.0006   IUP :10.26650/annales.2021.70.0006    Tam Metin (PDF)

7101 sayılı Kanun Değişikliğinden Sonra İflastan Kurtulma Yolu Olarak Konkordato Prosedürü ve Geçici Mühlet Kararının Değerlendirilmesi: Güncel Gelişmeler ve Türkiye’deki Deneyim

Serpil Işık

Konkordato, elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve ekonomik durumu bozulmuş olan borçlunun, yaptığı teklifin kanunda öngörülen çoğunluğu karşılayan sayıdaki alacaklıları tarafından kabul edilerek yetkili makamlarca tasdik edilmesi sonucunda ileri sürdüğü teklif doğrultusunda ve uygun koşullar çerçevesinde ödenmesini sağlayan bir iyileştirme hukuku (Sanierungsrecht) müessesesidir. Kanun koyucu, konkordato ile mahkeme denetimi altında borçlu ile alacaklının anlaşarak alacaklıların sadece belirli bir miktarını ya da belli vadelerde ödeyerek borçlarını sona ermesinin yolunu açmıştır. İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ilȃ 309 hükümlerinde düzenlenmekte olan konkordato kurumunda, 7101 sayılı Kanun ile önemli yasal değişiklikler gerçekleştirilerek kuruma bambaşka bir çehre kazandırılmıştır. 7101 sayılı Kanunla konkordato hükümlerinde gerçekleştirilen değişikliklerde, İsviçre İcra ve İflas Kanunu’ndan etkilenilmiştir. Gerçekleştirilen değişikliklerle önceki dönemde konkordatonun işlememesinin sebebi olan pek çok hüküm revize edilmiş ya da yürürlükten kaldırılmıştır. İflasın ertelenmesi kurumunun borçlu menfaatine olan hükümlerinin konkordatoya dâhil edilmesi sağlanarak bu kapsamda geçici mühlet kararının kabul edilmesi söz konusu olmuştur. Böylelikle, konkordato hükümlerine geçici mühlet kararı alınabilme imkanının getirilmesi sayesinde, mühlet içerisinde alacaklıların borçluya başlattıkları takipler duracak ve yeni takiplere başlanamayacaktır. Çalışmamızda, 7101 sayılı Kanun değişikliği çerçevesinde gerçekleştirilen önemli değişiklikler sonrasında Türk Hukukunda konkordato prosedürü ile daha önce İcra ve İflas Kanunu’nda söz konusu olmayan geçici mühlet kararı hakkında açıklamalar ve değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, genel olarak, Türk Hukukunda konkordato hakkında genel bilgiler verilecek sonrasında konkordato prosedürü ifade edilecek ve konkordato talebi açıklandıktan sonra geçici mühletin ortaya konulması yoluna gidilecektir. Son olarak, konkordatoya ilişkin güncel gelişmeler ve uygulamada Türkiye’nin konkordato konusundaki deneyiminin değerlendirilmesi ile çalışmamız sonlandırılacaktır.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akil C, ‘Konkordato Prosedürü Çerçevesinde Sürekli Borç İlişkisinin Feshi (İİK m. 296, II)’ (2019) 143 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 221-233 (Konkordato Prosedürü). google scholar
 • Akil C, ‘Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (28.02.2018 Tarih ve 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Göre)’ (2019) 141 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 227252 (Konkordato Mühleti). google scholar
 • Albayrak H, İflas Dışı Adi Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (Yetkin 2020). google scholar
 • Altaş S, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler (Güncellenmiş ve Genişletilmiş 8. Bs, Seçkin 2017). google scholar
 • Altay S, ‘İflasın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırma Kurumları Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları’ in Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan (Vedat 2004) 625-658. (İflasın Ertelenmesi). google scholar
 • Altay S, Türk İflâs Hukuku, 1. Cilt (Vedat 2004) (İflâs Hukuku). google scholar
 • Altay S and Eskiocak A, Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku (5. Bs Vedat 2019). google scholar
 • Amonn K and Walter F, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts (9. vollstândig aktualisierte Auflage, Stâmpfli Verlag AG Bern 2013). google scholar
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar Ayvaz S and Hanağası E, Medenî Usul Hukuku (Güncellenmiş ve 7251 sayılı Kanun Değişiklikleri İşlenmiş 6. Bs, Yetkin 2020) (Usul). google scholar
 • Atalay O, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi (Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Bs., Güncel Yayınevi 2007) (Borca Batıklık). google scholar
 • Atalay O, ‘Konkordato Reformu Hakkında Değerlendirmeler’ in Muhammet Özekes (eds), 7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler (On İki Levha 2018) 111-134 (Konkordato). google scholar
 • Atalay O, ‘İflas Hukukundaki Yenilikler’ (2004) 1(2) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 485-502 (İflas Hukukundaki Yenilikler). google scholar
 • Atalı M, Ermenek İ and Erdoğan E, İcra ve İflas Hukuku (3. Bs, Yetkin 2020) (İcra ve İflas). google scholar
 • Atalı M, İbrahim Ermenek and Ersin Erdoğan, Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı (3. Bs., Yetkin 2020) (Medeni Usul). google scholar
 • Atalı M, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C. III (15. Bs., On İki Levha 2017) (Pekcanıtez Usul). google scholar
 • Atalı M, ‘Konkordatoda Kesin Mühlet ve Sonuçları’ in Muhammet Özekes (eds), 7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler (On İki Levha 2018) 85-109 (Konkordato). google scholar
 • Aydın A, ‘Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığa İlişkin Düzenlemesine (TK M. 376) Eleştirel Bir Bakış’ (2012) 70(2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 101-113. google scholar
 • Balcı Ş, İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar (Gözden Geçirilmiş Yenilenmiş 3. Bs., Seçkin 2010) (İflasın Ertelenmesi). google scholar
 • Balcı Ş, Türk Hukukunda Konkordato (Güncel 2007) (Konkordato). google scholar
 • Basler Kommentar-Wüstiner H, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3. Abschnitt: Organistaion der Aktiengesellschaft (3. Aufl., Helbing Lichtenhahn 2008) (BaK-Wüstiner, Art. 725). google scholar
 • Basler Kommentar-Staehelin A and Vollmar A, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG Art. 1-47 GSchG, Art. 51-58 AVIG (Basler Kommentar) in Adrian Staehelin, Thomas Bauer, Daniel Staehelin (Hersgeber) (2. Auflage, Helbing Lichtenhahn 2010) (BSK-SchKG II-Staehelin/Vollmar). google scholar
 • Bilgili F and Demirkapı E, Şirketler Hukuku Dersleri (7. Bs., Dora 2020). google scholar
 • Börü L ‘Adi konkordatoda Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi” (2019) 10 (1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 173-186. google scholar
 • Börü L and Parlak Börü Ş, ‘Konkordatonun Kefalet Sözleşmesine Etkileri’ (2020) 78(3) İstanbul Hukuk Mecmuası 1239-1277. google scholar
 • Budak AC and Karaaslan V, Medenî Usul Hukuku (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Bs., Adalet 2020). google scholar
 • Budak AC and Kale S, Konkordato Komiserinin Kontrol Listesi (Adalet 2019). google scholar
 • Domaniç H, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması TTK. Şerhi - //(Temel 1988). google scholar
 • Dubach A, ‘Der Konkursaufschub nach Art. 725a OR: Zweck, Voraussetzungen und Inhalt’ (1998) 94 Schweizerishe Juristen-Zeitung 149-160. google scholar
 • Erdönmez G, ‘Muamele Merkezinin Değiştirilmesinin İflasın Ertelenmesi Talebini İnceleyen Mahkemenin Yetkisine Etkisi’ Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Cilt 1 (Yetkin 2014) 867-887. google scholar
 • Eriş G, Uygulamalı İçtihatlı Anonim Şirketler Hukuku (Seçkin 1995). google scholar
 • Forstmoser P, Meier-Hayoz A and Nobel P, Schweizerisches Aktienrecht (Stampfli 1996). google scholar
 • Franko N, ‘Sermaye Şirketlerinde-Özellikle Anonim Şirketlerde İflas ve Tehiri (TTK 324/3 ve İİK. 179. Maddeleri Hakkında Bir Tetkik)’ Prof. Dr. Haluk Tandoğan’a Armağan (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 1990) 409-433. google scholar
 • Giroud R, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft (2. Aufl., Schultess 1986). google scholar
 • Göksu M, ‘Concordat and Restructuring in Turkish Insolvency Law (Areview from ADR Perspective)’ (2020) 24(4) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 119-153. google scholar
 • Görgün ŞL, Börü L, Toraman B and Kodakoğlu M, Medenî Usûl Hukuku (28.7.2020 tarih ve 7251 sayılı Kanunla Değiştirilmiş, Güncellenmiş, 9. Bs., Yetkin 2020). google scholar
 • Haas U and Strub Y, Die Aktiengesellschaft, Generalversammlung und Verwaltungsrat, Mangel in der Organisation, Art. 698-726 und 731b OR, ZK - Zürcher Kommentar (Lukas Handschin Herausgeber) (3., neu bearbeitete Auflage, Schulthess 2018) 1237-1273 (Swisslex). google scholar
 • Hunkeler D, Kurzkommentar, SchKG Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, (2. Aufl., Helbing Lichtenhahn 2014) (KUKO SchKG-Hunkeler). google scholar
 • Hunkeler D and Schönmann Z, ‘Grundriss des prepacks’ (Thomas Sprecher Herausgeber) Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX Neue Entwicklungen, (EIZ - Europa Institut Zürich Band/ Nr. 192), (Schulthess 2019) 45-50 (Swisslex). google scholar
 • Işık S, ‘Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin Borca Batık Olmaları Sebebiyle Doğrudan İflaslarının Söz konusu Olması Durumunda İflasın Ertelemesi Kurumuna Başvuru Şartlarının Kanuni Değişiklikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi’ (2016) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan Özel Sayı, Cilt: II) 1295-1350. google scholar
 • Jaeger C, Walder HU, Kull MT and Kottmann M, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG): Erlautert für den praktischen Gebrauch, Band III Art. 293-352 Schlussbestimmungen Anhange Sachregister (4. Auflage, Schulthess 1997/2001). google scholar
 • Kale S, ‘İsviçre İcra İflas Kanununun Adi Konkordato Hükümlerine Genel Bir Bakış’ (Güz 2017) 4(2) İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 153-169 (İsviçre). google scholar
 • Kale S, ‘7101 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Çerçevesinde İflas Dışı Konkordato’ (Bahar 2018) 5(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 213-269 (Konkordato). google scholar
 • Kaplan İ, ‘İsviçre İcra ve İflas Hukukunun Borçların Ertelenmesine (Konkordatoya) İlişkin Malvarlığı Yönetimi Sözleşmesi Hükümleriyle Mukayeseli Olarak Yeni Türk Konkordato Hukuku’ (Yetkin 2019). google scholar
 • Karayalçın Y, ‘İsviçre Borçlar Kanununda Anonim Şirketler Hukuku Alanında Yapılan Değişiklikler’ (1993) 17(1) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Dergisi 5-48. google scholar
 • Karslı A, İcra ve İflas Hukuku (Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Bs., Alternatif 2014) (İcra ve İflas Hukuku). google scholar
 • Karslı A, Medeni Muhakeme Hukuku (Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bs., Alternatif 2020) (Medeni Muhakeme). google scholar
 • Karslı A, ‘İflasın Ertelenmesinde Bazı Problemler’ Haluk Konuralp Anısına Armağan C. 2 (Yetkin 2009) 263-280 (İflasın Ertelenmesi). google scholar
 • Kaya A, ‘Borca Batık Anonim Şirketlerin İflasının Ertelenmesi’ Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı (Beta 2001) 279-303 (Borca Batıklık). google scholar
 • Kaya A, Notlu Türk Ticaret Kanunu (Güncellenmiş 8. Bs, Beta Basım 2020) (Türk Ticaret Kanunu). google scholar
 • Kayar İ, ‘Limited Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler’ Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı (Beta 2001) 305-338 (Mali Durum). google scholar
 • Kayıhan Ş, Şirketler Hukuku (Gözden Geçirilmiş 4. Bs., Seçkin 2020). google scholar
 • Kahr M, ‘Ein Sanierungsrecht für Versicherungen’ (Thomas Sprecher Herausgeber) Sanierungd und Insolvenz von Unternehmen IX Neue Entwicklıngen (EIZ - Europa Institut Zürich Band/Nr. 192, 2019) 75-97(Swisslex). google scholar
 • Kalin O, ‘Chancen und Risiken der aktienrechtlichen Sanierung - ein Überblick’ (Thomas Sprecher Herausgeber) Sanierung und Insolvenz Unternehmen X (EIZ - Europa Institut Zürich Band/Nr. 198, 2020) 7-25 (Chancen und Risiken) (Swisslex). google scholar
 • Kalin O, ‘Die Sanierung der Aktiengesellschaft Ein Rechtshandbuch für Verwaltungsrate’ (Schulthess 2016) (Die Sanierung) (Swisslex). google scholar
 • Kendigelen A, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bs, On İki Levha 2016). google scholar
 • Kılıçoğlu E, ‘İflasın Ertelenmesinin Konkordato ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Kurumuyla Karşılaştırılması’ Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan (Beta 2007) 451-468. google scholar
 • Kırca İ, Şehirali Çelik FH and Manavgat Ç, Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı, Sözkesen 2013). google scholar
 • Kopta-Stutz B, ‘Gerichtliche Sanierungsverfahren für Schweizer Aktiengesellschaften Unter Berücksichtigung des aktienrechtlichen Konzepts zur Auslösung von Sanierungsmassnahmen’ in ZStP -Zürcher Studien zum Privatrecht Band/Nr. 295 (Schulthess 2019) 31-46 (Swisslex). google scholar
 • Kostkiewicz JK and Vock D, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG (4. Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3. Auflage von Carl Jaeger, Schulthess Kommentar, Schulthess Verlag 2017) (Anılış: SK SchKG-Umbach-Spahn/Kesselbach/Burkhalter). google scholar
 • Kuru B, ‘Pasifi Aktifinden Fazla Olan Sermaye Şirketlerinin İflası’ 1970 (10) Adalet Dergisi 621624. google scholar
 • Kuru B, ‘İflasın Ertelenmesi Kararından Önce İcra Takiplerinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir Mi?’ in Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt: 2 (Yetkin 2009) 303317 (İflasın Ertelenmesi). google scholar
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı (Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş İkinci Baskı Adalet 2013) (El Kitabı). google scholar
 • Kuru B and Aydın B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (7251 sayılı Kanun Değişiklikleri İşlenmiş 4. Bs, Yetkin 2020). google scholar
 • Kuru B, Arslan R and Yılmaz E, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (Gözden Geçirilmiş, 6352 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Yapılan Değişiklikler İşlenip Değerlendirilmiş 28. Bs, Yetkin 2014). google scholar
 • Meister T - OR, Handkommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht (Hrsg. von Jolanta Kren Kostkiewicz, Urs Bertschinger, Peter Breitschmid, Ivo Schwander) (Orell Füssli 2002) (Handkomm-Meister, OR Art. 725). google scholar
 • Muşul T, İflasın Ertelenmesi (Gözden Geçirilmiş 2. Bs., On İki Levha 2010) (İflasın Ertelenmesi). google scholar
 • Muşul T, İcra ve İflas Hukuku C II (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bs, Adalet 2013) (C. II). google scholar
 • Muşul T, İflas ve Konkordato Hukuku Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma (Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Bs., Adalet 2019) (İflas ve Konkordato). google scholar
 • Müller L and Lind R, ‘Fünf Jahre neues Sanierungsrecht: Erfahrungen, Befunde und Entwicklungen - Die Schweiz auf dem Weg zum “Swiss Chapter 11”?’ (2019) Expert Focus, EXPERTsuisse 637-643 (Swisslex). google scholar
 • Namlı M, ‘Concordat as a Way of Restructiıng in Turkish Insolvency Law after the 2018 Reform’ (2019) 30 (8) International Company and Commercial Law Review 441- 453 (Concordat). google scholar
 • Namlı M, ‘Türk ve İsviçre Hukuku’nda Gerçekleştirilen Reformların Konkordato Hukuku Bakımından Getirdiği Değişiklikler’ (2018) 44 (4) Yargıtay Dergisi 1479-1552 (Değişiklikler). google scholar
 • Oehri D, ‘Der Sachwalter im Nachlassverfahren: Ein Diener zweier Herren’ (Herausgeber: Peter Gauch) in AISUF - Arbeiten aus dem luristischen Seminar der Universitat Freiburg Schweiz Band/Nr 380 (Schulthess 2018) (Swisslex). google scholar
 • Özekes M, ‘Konkordatoya Başvuru ve Geçici Mühlet Kararı’ in Muhammet Özekes (eds), 7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler (On İki Levha 2018) 43-83 (Geçici Mühlet Kararı). google scholar
 • Özekes M, ‘İflasın Ertelenmesi (İİK m. 179-179b; TTK m. 324)’ (2005) Legal Hukuk Dergisi 3249-3283 (İflasın Ertelenmesi). google scholar
 • Öztek S, Budak AC, Tunç Yücel, M, Kale S and Yeşilova, B, Yeni Konkordato Hukuku, 7101 sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflas Kanunu m. 285-309 Şerhi (Selçuk Öztek eds) (1. Bs, Adalet 2018). google scholar
 • Öztek S, İflasın Ertelenmesi (Arıkan 2007). google scholar
 • Pekcanıtez H, ‘İflasın Ertelenmesi’ İstanbul Barosu Dergisi (2005) 79(2) 323-358 (İflasın Ertelenmesi). google scholar
 • Pekcanıtez H, ‘4949 Sayılı Kanun’la, İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi’ (2003) 49 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 137-158 (Değişikliklerin Değerlendirilmesi). google scholar
 • Pekcanıtez H and Erdönmez G, 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato (Vedat 2018). google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O, Sungurtekin Özkan M and Özekes M, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı (7. Bs, On İki Levha 2020). google scholar
 • Poroy R, Tekinalp Ü, Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku I [Giriş, Adi Ortaklık, Ticaret Ortaklıklarına İlişkin Genel Hükümler, (Perdenin Kaldırılması, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme) Kollektif, Komandit, Anonim, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları] (Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Bası, Vedat 2019). google scholar
 • Poroy R, Tekinalp Ü, Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku II [Anonim Ortaklık (Malvarlığı, Katılma, Aydınlanma Hakları, Menkul Kıymetler, Esas Sözleşme Değişiklikleri, Finansal Raporlama, Yedek Akçeler, Sona Erme ve Tasfiye), Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık, Limited Ortaklık, Kooperatif Ortaklık, Ortaklıklar Topluluğu] (Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Bs, Vedat 2019). google scholar
 • Postacıoğlu İE, Konkordato (538 Sayılı Kanun Hükümleri Göz Önünde Tutularak Yazılmıştır), (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Fakülteler Matbaası 1965). google scholar
 • Pulaşlı H, Şirketler Hukuku Genel Esaslar (Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Bs, Adalet 2016) (Şirketler Hukuku). google scholar
 • Pulaşlı H, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi Cilt 1 (Adalet 2011) (Şerh). google scholar
 • Sarısözen MS, 7101 sayılı Kanun Kapsamında İcra, İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler (Yetkin 2018) (7101 sayılı Kanun). google scholar
 • Sarısözen MS, Konkordato (Yetkin 2020) (Konkordato). google scholar
 • Sayhan İ, ‘Anonim Şirketlerde Aktiflerin Pasifleri Karşılayamamasının Sonucu Olarak İflas ve İflasın Ertelenmesi’ (2005) XXIII (1) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Dergisi 77-121. google scholar
 • Schönenberger. v B, ‘Der Konkursaufshub nach Art. 725a OR’ (BlSchk, 2002-Heft 5, s. 161-189). (Çev Üstündağ, S), “İsviçre Borçlar Kanunu (OR) madde 725a’ya göre İflasın Ertelenmesi’ (Mart 2005) 111 Yargı Dünyası 9-27 (Schönenberger, Art. 725a). google scholar
 • Schwizer M, ‘Arbeitsrechtliche Fragen bei der Sanierung des Arbeitgebers’ in SGRW - St Galler Schriften zur Rechtswissenschaft Band/Nr. 40 (Dike 2020) 1-29 (Swisslex). google scholar
 • Şener OH, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı (Gözden Geçirilmiş 4. Bs, Seçkin 2019). google scholar
 • Soykan, İC, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Arttırımı (On İki Levha 2019). google scholar
 • Tanrıver S, ‘4949 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Adi Konkordato ile İlgili Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi’ (2004) 51 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 67-90 (Adi Konkordato). google scholar
 • Tanrıver S, Konkordato Komiseri (Yetkin 1993) (Konkordato Komiseri). google scholar
 • Tanrıver S and Deynekli A, Konkordatonun Tasdiki (Yetkin 1996). google scholar
 • Taşpınar S, ‘Adi Konkordato Hakkında İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler’ (2003) 22(2) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 49-92. google scholar
 • Tekinalp Ü, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (Değişiklikler ve İkincil Düzenlemelerle Güncelleştirilmiş 5. Bs Vedat 2020). google scholar
 • Toplu MC, İflasın Ertelenmesinin Türkiye’de Uygulama Süreçleri İyileştirme Projelerinde Mali Değerlendirme ve Analizin Önemi (Kazancı Hukuk 2010). google scholar
 • Tunç Yücel M, Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (On İki Levha 2020). google scholar
 • Türk A, ‘Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin Barca Batık Olmaları Nedeniyle İflası ve iflasın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler’ 2004 6 (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 295-334. google scholar
 • Uyar T, Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri (Güncellenmiş 2. Bs, Bilge 2019) (Yeni Konkordato). google scholar
 • Uyar T, ‘İİK.’nun 179. Maddesi Üzerine Bir İnceleme’ Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan (2. Cilt) (Yetkin 2014) 1973-1995 (İİK’nun 179. Maddesi). google scholar
 • Üstündağ S, İflas Hukuku (İflas-Konkordato-İptal Davaları) (8. Bs., Fakülteler Matbaası 2002). google scholar
 • Vock D and Meister-Müller D, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO (2., überarbeitete Auflage, Schulthess 2018). google scholar
 • Yıldırım MK and Deren-Yıldırım N, İcra ve İflas Hukuku (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Bs., Beta 2016). google scholar
 • Yıldırım MK, ‘4949 Sayılı Kanunun Getirdiği Değişikliklerle İcra İflas Kanunu’nda Yer Alan İptal Davalarına ve İflasın Ertelenmesine İlişkin Yeni Hükümler’ in İcra ve İflas Kanunu’nda 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sempozyumu (2004) 1(2) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 471-484. google scholar
 • Yılmaz E, İcra ve İflas Kanunu Şerhi (Yetkin 2016). google scholar
 • Zengin İÇ, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Yeter Sayılar (On İki Levha 2020). google scholar
 • Databases/Online Resources google scholar
 • http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html google scholar
 • https://www.lexpera.com.tr/ (Lexpera) google scholar
 • https://www.resmigazete.gov.tr/ google scholar
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180405-1.pdf google scholar
 • https://www.e-uyar.com/ (e-uyar) google scholar
 • https://app.e-uyar.com/makale/index/68923b17-5275-4669-945c-a6ca65c2220e google scholar
 • https://app.e-uyar.com/makale/index/781b7b5b-f030-46ea-9efa-0c21d205ef3b google scholar
 • https://beck-online.beck.de/Home (BeckOnline) google scholar
 • https://www.swisslex.ch/ (Swisslex) google scholar
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219-1.htm google scholar
 • https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/20190101/de/ pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-11-529_488_529-20190101-de-pdf-a.pdf google scholar
 • https://www.dw.com/tr/analiz-t%C3%BCrkiyede-konkordato-say%C4%B1s%C4%B1-2019-sonunda-iki-bine-dayand%C4%B1/a-52071822#:~:text=2019’un%20 son%20%C3%BC%C3%A7%20ay%C4%B1nda,da%20bin%20993’e%20 ula%C5%9Ft%C4%B1.&text=Konkordato%20ilan%20eden%20toplam%20bin,622’si%20 Anonim%20%C5%9Firket%20stat%C3%BCs%C3%BCnde google scholar
 • https://lexist.com.tr/blog/2020/12/29/turk-ticaret-kanununun-376-maddesinin-uygulanmasina-dair-usul-ve-esaslar-hakkinda-tebligde-degisiklik-yapilmistir/ google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Işık, S. (2021). Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(70), 147-194. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006


AMA

Işık S. Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2021;0(70):147-194. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006


ABNT

Işık, S. Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 70, p. 147-194, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Işık, Serpil,. 2021. “Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 70: 147-194. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006


Chicago: Humanities Style

Işık, Serpil,. Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 70 (Jul. 2024): 147-194. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006


Harvard: Australian Style

Işık, S 2021, 'Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 70, pp. 147-194, viewed 18 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006


Harvard: Author-Date Style

Işık, S. (2021) ‘Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(70), pp. 147-194. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006 (18 Jul. 2024).


MLA

Işık, Serpil,. Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 70, 2021, pp. 147-194. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006


Vancouver

Işık S. Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 18 Jul. 2024 [cited 18 Jul. 2024];0(70):147-194. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006 doi: 10.26650/annales.2021.70.0006


ISNAD

Işık, Serpil. Concordat Procedure as a Way to Escape Bankruptcy and the Evaluation of the Temporary Respite Decision Following the Amendment to the Law no. 7101: Current Developments and Experiences in Turkey”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/70 (Jul. 2024): 147-194. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0006ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim01.11.2021
Kabul15.11.2021
Çevrimiçi Yayınlanma17.11.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.