Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2022.71.0001   IUP :10.26650/annales.2022.71.0001    Tam Metin (PDF)

Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?

Cahit Ağaoğlu

Türk mahkemelerinin müşterek velayet kararlarının tenfizine ilişkin yaklaşımı milletlerarası yaklaşıma uygun olarak değişmektedir. “11 No’lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 No’lu Protokolün” (7 No’lu Protokol) kabul edilmesiyle önemli bir gelişme ve değişim yaşanmıştır. Buna istinaden Türk Mahkemeleri hem müşterek velayet lehinde karar vermeye hem de yabancı müşterek velayet kararlarını tenfiz etmeye başlamıştır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Şubat 2017 tarih ve E. 2016/15771, K. 2017/1737 sayılı kararı bu konuda bir dönüm noktası olmuştur. Müşterek velayetin çocuğun menfaatine olduğu durumlarda, Yargıtay’ın bu cesaret verici tutumunun, yabancı müşterek velayet kararlarının tenfizini olumlu etkileyeceğini ve boşanma sonrası müşterek velayet konusunun Türk kanunlarında düzenlenmemesinin artık kamu düzeni müdahalesi ile karşılaşmayacağını ümit ediyoruz. Ancak bunun sağlanabilmesi için “Türk Medeni Kanunu”nda (TMK) müşterek velayete ilişkin ayrıntılı bir düzenleme getiren hükümlere yer verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

DOI :10.26650/annales.2022.71.0001   IUP :10.26650/annales.2022.71.0001    Tam Metin (PDF)

Have Turkish Courts Started to Enforce Foreign Joint Custody Judgments?

Cahit Ağaoğlu

The approach of Turkish courts related to the enforcement of joint custody decisions is chang-ing in line with the international perspective. Important development and change arrive with the adoption of the “Protocol No. 7 amended with Protocol No. 11, Annex to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms” (Protocol No. 7). Referring to this, Turkish Courts have both started to rule in favor of joint custody and started to en-force foreign joint custody judgments. The decision of the Supreme Court 2nd Legal Depart-ment, dated February 20, 2017, numbered E. 2016/15771, K. 2017/1737 has been the turning point on this. We expect that this encouraging attitude of the Supreme Court will positively affect the enforcement of foreign joint custody decisions, especially in cases where joint cus-tody is in the best interest of the child and the fact that the issue of joint custody after divorce is not regulated in Turkish Law will no longer face public policy interference. However, in order to achieve this, we are of the opinion that provisions that bring a detailed arrangement related to joint custody should be included in the “Turkish Civil Code” (TCC).


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akıncı Z and Gökyayla CD, Milletlerarası Aile Hukuku [International Family Law] (1st ed., Vedat 2010). google scholar
 • Akıntürk T and Ateş D, Türk Medeni Hukuku [Turkish Civil Law] (23rd ed., Beta 2021). google scholar
 • Akkurt SS, ‘Çocuğun Kişiliğinin Korunması ve Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Menfaati google scholar
 • Olgusu’ [Interest of The Child in the Protection of the Child’s Personality and the Determination of Custody] in B. İ. Engin (eds), In Honor of Prof. Dr. Rona Serozan (On İki Levha 2010) 91-121. google scholar
 • Akyüz E, Çocuk Hukuku, Çocukların Hakları ve Korunması [Child Law, Children’s Rights and Protection] (6th ed., Pegem 2018). google scholar
 • Alibaba A and Rodoslu E, The Role of Public Policy in the Enforcement of Foreign Custody Judgments: An Example of Joint Custody in Turkish Law, 12 (5) (2020) Sustainability 1-28. google scholar
 • Apaydın E, ‘Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velayet Hususunda Yasal Düzenleme Gereği’ [The Necessity of a Legislative Regulation on the Joint Custody After the Dissolution of Marital Union] (2018) 9 (1) Inonu University Law Review 445-476. google scholar
 • Arkan AS, ‘Boşanma Halinde Ortak Velayet [Joint Custody in Case of Divorce]’ (2016) 14 (167) Legal Hukuk Dergisi [Legal Journal of Law] 6075-6088. google scholar
 • Arslan İ, ‘Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinin Mütekabiliyet Şartına google scholar
 • Bağlanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin m. 6 (1) Açısından Değerlendirilmesi [The Evaluation of the Reciprocity as a Condition for the Enforcement of Foreign Judgments in Terms of art. 6(1) of the European Convention on Human Rights in Turkish Law]’ (2019) 10 (1) Inonu University Law Review 1-15. google scholar
 • Aybay R and Dardağan E, Uluslararası Düzeyde Yasaların Çatışması (Kanunlar İhtilafı) [Conflict of Laws at International Level (Conflict of Laws)] (2nd ed., Istanbul Bilgi University Press 2008). google scholar
 • Barumandzadeh R, Lebrun EM, Barumandzadeh T and Poussin G, ‘The Impact of Parental google scholar
 • Conflict and the Mitigating Effect of Joint Custody After Divorce or Separation’ (2016) 57 (3) Journal of Divorce & Remarriage 212-223. google scholar
 • Baygın C, Soybağı Hukuku [Paternity Law] (On İki Levha 2010). google scholar
 • Blasio G and Vuri D, ‘Effects of the Joint Custody Law in Italy’ (2019) 16 (3) Journal of Empirical Legal Studies 479-514. google scholar
 • Buchanan CM and Jahromi PB, ‘A psychological perspective on shared custody arrangements’ (2008), 43 (2) Wake Forest University Law Review 419-439. google scholar
 • Canyaş AB, ‘Why Not Enforce? A Critical Analysis of Refusal to Enforce Foreign Joint google scholar
 • Custody Judgments in Turkish Courts’ (2013) 27 (3) International Journal of Law, Policy and the Family 310-331. google scholar
 • Carlsund A, Asplund K, Eva S and Eriksson U, ‘Swedish Parent’s Experiences of Joint Physical Custody’ (2014) The Open Family Studies Journal 1-7. google scholar
 • Ceylan E, ‘Türk Velayet Hukukunda Yeni Gelişmeler’ [Recent Developments in Turkish Custody Law] (2018) 16 (181) Legal Hukuk Dergisi [Legal Journal of Law] 35-68. google scholar
 • Courbe P and Gouttenoire A, Droit de la Famille (7th ed., Sirey 2017). google scholar
 • Çavuşoğlu AU, Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Boşanma [Divorce in Turkish Private International Law] (1st ed., Beta, 2006). google scholar
 • Çelikel A and Erdem BB, Milletlerarası Özel Hukuk [Private International Law] (17th ed., Beta 2021). google scholar
 • Çelikel A, ‘Yeni Kanuna Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz Şartları [Enforcement Requirements According to the New Law]’ (1982)2 (2) Public and Private International Law Bulletin 7-13. google scholar
 • Doğan V, Milletlerarası Özel Hukuk [Private International Law] (Savaş 2021). google scholar
 • Dural M, Öğüz T and Gümüş A, Türk Özel Hukuku [Turkish Private Law] Vol. 3, Aile Hukuku [Family Law] (Filiz 2021). google scholar
 • Eekelaar J, ‘Beyond the Welfare Principle’ (2002) 14 (3) Child and Family Law Quarterly 237-250. google scholar
 • Egea V, Droit de la famille, (2nd. ed., Lexis Nexis 2018). google scholar
 • Ekşi N, Milletlerarası Özel Hukukta Medeni Olmayan Evliliklerin ve Adli Olmayan Boşanmaların Tanınması [Recognition of Unofficial Marriages and Non-Judicial Divorces in International Private Law] (Beta 2012). google scholar
 • Ekşi N, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi [International Competence of Turkish Courts] (2nd ed., Beta 2000). google scholar
 • Ekşi N, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi [Recognition and Enforcement of Foreign Judgments] (2nd ed., Beta 2020). google scholar
 • Elçin EG, Çocuğun Menfaati Gereği Çocukla İlgili Uyuşmazlıklarda Görüşünün Alınmaması Gereken Durumlar [Circumstances Where the Opinion of the Child Should Not Be Taken in the Disputes Related to the child Due to Child’s Interest] in G. Elçin Evgen and A. Genç Arıdemir (eds), Çocuk Hakları Çalışmaları I [Children’s Rights Studies I] (On İki Levha 2017) 1- 26. google scholar
 • Elrod DL and Spector RG, ‘A Review of the Year in Family Law 2007-2008: Federalization and Nationalization Continue’ (2009) 42 (4) Family Law Quarterly 713-765. google scholar
 • Erdem M, Aile Hukuku [Family Law] (2nd ed., Seçkin 2019). google scholar
 • Erlüle F, İsviçre Medeni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Işığında Boşanmada Birlikte Velayet [Shared Custody in Divorce in the Light of Changes in Swiss Civil Code] (Yetkin 2019). google scholar
 • Ertaş Ş, ‘Yabancı İlamların Taninmasi ve Tenfizi [Recognition and Enforcement of Foreign Judgments]’ 3 (1-4) Dokuz Eylul University Law Review, In Honour ofKudret Ayiter, (1987) 365-439. google scholar
 • Esen E, ‘Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Münhasır google scholar
 • Yetki Kavramı [Exclusive Jurisdiction in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments under Turkish Law] (2002) 22 (2) Public and Private Law Bulletin 183-206. google scholar
 • Folberg J, Joint Custody and Shared Parenting (Guilford Press 1991). google scholar
 • Gelgel G, Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler-Ders Notları-[Problems Arising out of Child Law in Private International Law-Lecture Notes-] (Beta 2012) google scholar
 • Gelgel GÖ, ‘Devletler Özel Hukukunda Velayet, Çocuk Kaçırmaları, Evlat Edinmeye İlişkin Problemler [Custody, Child Abductions, Adoption Problems in Private International Law]’ (2005) 8 (2) Istanbul Commerce University Social Sciences Review 119-148. google scholar
 • Gelgel GÖ, ‘Türk Devletler Özel Hukukunda Velayet ve Vesayet Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Bazı Problemler [Custody and Guardianship Issues in Private International Law]’ (2015) 35 (2) Public and Private International Law Bulletin 107-138. google scholar
 • Gelgel GÖ, Recognition and Enforcement of Foreign Court Judgments Within the Framework of the Application of the Supreme Court of Appeals in R. Kender and S. Ünan (eds.), In Honour of Prof. Dr. Tahir Çağa (Beta 2000) 389-397. google scholar
 • Gençcan ÖU, ‘Ortak Velayet’ [Joint Custody], Izmir Bar Association Bulletin (2017) 24-31. google scholar
 • George R, Ideas and Debates in Family Law (1st ed., Hart Publishing 2012). google scholar
 • Giray FK, ‘Karşılıklılık Koşulu ve Uluslararası Anlasmalarla MÖHUK’un Tanıma-Tenfiz Sistemine Getirilen Farkliliklar [Condition of Reciprocity and Differences Introduced with International Conventions to the Recognition-Enforcement System of CPIPL]’ in S. B. Bozkurt (ed.) Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler [CurrentDevelopments in Recognition and Enforcement ofForeign Courts and Arbitral Awards] (On İki Levha 2018) 69-83. google scholar
 • Gökyayla CD, ‘Yeni Yargıtay Kararları Işığında Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi [Recognition and Enforcement of Unjustified Foreign Court Decisions in the Light of New Supreme Court Decisions]’ (2013) 9 (105-106) Bahcesehir University Law Review 7-42. google scholar
 • Grassinger GE, Türk Medeni Kanununda Yer Alan Velayet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınan Tedbirler [Measures Taken for the Protection of the Personal Presence of the Minor Under the Provisions of Custody in Turkish Civil Code] (On İki Levha 2009). google scholar
 • Gülgösteren ZA, ‘Boşanma Sonucunda Ortak (Birlikte) Velayet [Joint (Shared) Custody as a Result of Divorce]’ (2017) 2 (2) Cankaya University Journal of Law 157-180. google scholar
 • Güven K, ‘Türk Hukukunda Evliligin Sona Ermesi ve Evlilik Disi Iliskide Velayet Hakkının Geldigi Son Nokta: Ortak Velayet’ [The Last Word in Turkish Law About Parental Authority After Termination of Marriage and in Concubinage: Joint Parental Authority] (2018) 4 (1) Baskent University Law Review 11-64. google scholar
 • Güven P, Tanıma-Tenfiz, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi [Recognition-Enforcement, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments] (Yetkin 2013). google scholar
 • Hatemi H, Aile Hukuku [Family Law] (9th ed., On İki Levha 2021). google scholar
 • Huysal B, Devletler Özel Hukukunda Velayet [Custody in Private International Law] (Legal 2005). google scholar
 • İnce N, ‘Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet’ [Joint Custody in Comparative Law and Turkish Law in the Case of Termination of the Marriage by Divorce] (2018), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi [Turkish Justice Academy Review] 189-230. google scholar
 • Kahraman S, Türk Milletlerarası Aile Hukukunda Ortak Velayet [Joint Custody in Turkish International Family Law] (On İki Levha 2019). google scholar
 • Kılıçoğlu A, Aile Hukuku [Family Law] (5th ed., Turhan 2020). google scholar
 • Koçhisarlıoğlu C, Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması [Shared Custody in Divorce and Overcoming the Law] (Turhan 2004). google scholar
 • Kurt LM, ‘Bosanma Durumunda Birlikte (Ortak) Velayet’ [Joint Custody in the Case of Divorce] (2018) 9 (2) Inonu University Law Review 157-186. google scholar
 • Malkoç EŞ, Aile Hukukuna İlişkin Yabancı Kararların Tanınması [Recognition of Foreign Judgments Regarding Family Law] (On İki Levha 2017). google scholar
 • Marinho S and Vladimira Correia S, ‘Notas finais’, in S. Marinho and S.V. Correia (eds.), Una familia parental, duas casas (Silabo 2017) 255-263. google scholar
 • Martiny D, ‘The Changing Concept of Family and Challenges for Family Law in Germany in J. M. Scherpe (ed.), European Family Law Volume II: The Changing Concept of ‘Family’ and Challenges for Domestic Family Law (Edward Elgar Publishing 2016). google scholar
 • Michaels R, ‘Recognition and Enforcement of Foreign Judgments’ in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2009). google scholar
 • Mnookin RH, ‘Child Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy’ (1975) 39 Law and Contemporary Problems 226-293. google scholar
 • Nomer E, Devletler Hususi Hukuku [Private International Law] (22nd ed., Beta 2017). google scholar
 • Novales TP, ‘The Development of ‘Shared Custody’ in Spain and Southern Europe’, in J. Eekelaar and R. George (eds.), Routledge Handbook of Family Law and Policy (2nd ed., Oxon: Routledge 2021). google scholar
 • Özgenç Z, ‘Velayete Uygulanacak Hukukun Tespitinde Kamu Düzeni Müdahalesine İlişkin Değerlendirmeler [Evaluations Regarding Public Policy Exception in Determination of Applicable Law to Custody] (2018) 22 (1) Ankara Haci Bayram Veli University Faculty of Law Review 3-47. google scholar
 • Öztan B, ‘Türk Hukukunda Bosanmada Birlikte Velayet Sorunu’ [The Problem of Shared Custody in Divorce in Turkish Law] in S. Arkan and A. Yongalık (eds.), In Honour of Prof. Dr. Tuğrul Ansay (Turhan 2006). google scholar
 • Öztan B, Aile Hukuku [Family Law] (6th ed., Turhan 2015). google scholar
 • Öztürk MK, ‘Boşanma Sürecinde Ortak (Müşterek) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı’ [Joint (Shared) Custody and Social Point of View in the Process of Divorce] in G. Elcin Evgen and A. Genc Aridemir (eds), Çocuk Hakları Çalışmaları I [Children’s Rights Studies I] (On İki Levha 2017) 59-116. google scholar
 • Parkinson P, Family Law and the Indissolubility of Parenthood (Cambridge University Press 2011). google scholar
 • Ruhi AC, and Özdemir H, Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları [Child Law and Child Rights] (On İki Levha 2016). google scholar
 • Ruhi C and Ruhi AC, Velayet Hukuku [Law of Custody] (Seçkin 2017). google scholar
 • Sakmar A, Yabancı İlamların Türkiye’deki Sonuçları [Consequences of Foreign Judgments in Turkey] (Istanbul University Press, 1982) google scholar
 • Sargın F and Erten R, ‘MÖHUK Hükümleri Dairesinde Tanımanın Hukuki Niteliği, Usulu ve google scholar
 • Karşılaşılan Bazı Sorunlar: Yeni Bir Düzenleme Yapma Gereği [Legal Nature, Procedure of the Recognition under the Provisions of CPIPL and Some Problems Encountered: Need of New Regulation]’, Journal of International Trade and Arbitration Law (2014) 37-136. google scholar
 • Schwenzer I and Keller T, ‘The Changing Concept of Family and Challenges for Family Law in Switzerland in J. M. Scherpe (ed.), European Family Law Volume II: The Changing Concept of ‘Family’ and Challenges for Domestic Family Law (Edward Elgar Publishing 2016). google scholar
 • Scott E, Derdeyn A, ‘Rethinking Joint Custody’, (1984) 45 (2) Ohio State Law Journal 455-498. google scholar
 • Serdar İ, ‘Birlikte Velayet’ [Shared Custody] (2008) 10 (1) Dokuz Eylul University Law Review 155-197. google scholar
 • Serozan R, Çocuk Hukuku [Child Law] (Vedat 2017). google scholar
 • Singer A, ‘Parenting Issues After Separation A Scandinavian Perspective’ in J. Eekelaar and R. George (eds.), Routledge Handbook of Family Law and Policy (2nd ed., Routledge 2021). google scholar
 • Statsky WP, Family Law: The Essentials (Cengage Learning 2015). google scholar
 • Steinbach A, ‘Children’s and parents’ well-being in joint physical custody: A literature review’ (2019) 58 (2) Family Process 353-369. google scholar
 • Steinman SB, Zemmelman SE and Knoblauch TM, ‘A Study of parents who sought joint custody following divorce: who reaches agreement and sustains joint custody and who returns to court’ (1985) 24 (5) Journal of American Academy of Child Psychiatry 554-562. google scholar
 • Şanlı C, ‘Türk Hukukunda Çocukların Velayetine ve Korunmasına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi [Recognition and Enforcement of Foreign Child Custody and Child Protection Judgments under Turkish Law]’ (1996) 16 (1-2) Public and Private International Law Bulletin 71-82. google scholar
 • Şanlı C, Esen E and Ataman- Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk [Private International Law] (9th ed., Beta 2021). google scholar
 • Teziç E, Anayasa Hukuku [Constitutional Law] (Beta 2020). google scholar
 • Tiryakioğlu B, ‘Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzenine Aykırılık [Violation of Public Policy in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments] in S. B. Bozkurt (ed.) Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler [Current Developments in Recognition and Enforcement of Foreign Courts and Arbitral Awards] (On İki Levha, 2018) 83-94. google scholar
 • Tiryakioğlu B, Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi [Recognition and Enforcement of Foreign Divorce Judgments in Turkey] (Ankara University Press 1976). google scholar
 • Usta S, Velayet Hukuku [Custody Law] (On İki Levha 2016). google scholar
 • Uzun TB, ‘Türk Medeni Kanunu’na Göre Velayetin Kullanılması ve Çocuğun Üstün Yararı İlkesi Doğrultusunda Boşanmada ve Evlilik Dışı İlişkide Birlikte Velayet Modeli’ [The Use of Custody in Turkish Civil Code and the Joint Custody in Divorce and Extramarital Relationship in Line with the Principle of the Best Interest of the Child] (2016) 6 (1) Hacettepe Law Review 135-166. google scholar
 • Yücel Y, Türk Medeni Hukukunda Boşanma Halinde Velâyet, Cocukla Kişisel İlişki Kurulması ve Çocuğun Soyadı [Custody in Case of Divorce in Turkish Civil Law, Personal Relationship with Children and Child’s Surname] (On İki Levha 2018). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Ağaoğlu, C. (2022). Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(71), 1-26. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001


AMA

Ağaoğlu C. Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2022;0(71):1-26. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001


ABNT

Ağaoğlu, C. Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 71, p. 1-26, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Ağaoğlu, Cahit,. 2022. “Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 71: 1-26. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001


Chicago: Humanities Style

Ağaoğlu, Cahit,. Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 71 (Jun. 2023): 1-26. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001


Harvard: Australian Style

Ağaoğlu, C 2022, 'Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 71, pp. 1-26, viewed 5 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001


Harvard: Author-Date Style

Ağaoğlu, C. (2022) ‘Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(71), pp. 1-26. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001 (5 Jun. 2023).


MLA

Ağaoğlu, Cahit,. Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 71, 2022, pp. 1-26. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001


Vancouver

Ağaoğlu C. Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 5 Jun. 2023 [cited 5 Jun. 2023];0(71):1-26. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001 doi: 10.26650/annales.2022.71.0001


ISNAD

Ağaoğlu, Cahit. Türk Mahkemeleri Yabancı Ortak Velayet Kararlarını Tenfiz Etmeye Başladı Mı?”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/71 (Jun. 2023): 1-26. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0001ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim06.08.2021
Kabul09.02.2022
Çevrimiçi Yayınlanma04.04.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.