Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2022.71.0013   IUP :10.26650/annales.2022.71.0013    Tam Metin (PDF)

Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law)

Aslıhan Erbaş Açıkel

The construction of the insurance coverage as set out in the standard insurance terms can furnish complexities for the policyholder to grasp the scope of the risks covered. If the insurer does not provide full information about the risks covered and excluded before the conclusion of the insurance contract, the policyholder may find out at a later stage that the event that occurred was not covered by the policy. In such cases, the policyholder may claim that those risk exclusions are not valid under Article 1423 of the Turkish Commercial Code, which bestows upon the insurer a duty to inform before the conclusion of the contract. In order to determine the validity of the incorporation of standard risk exclusion clauses in an insurance contract and their interplay with the provisions of the Turkish Code of Obligations, the validity of boilerplate clauses must be analysed within the frame of the so-called operability test.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Aksoy Dursun S, Borçlar Hukukunda Hakimin Sözleşmeyi Tamamlaması (Onikilevha 2008). google scholar
 • Antalya OG, Marmara Hukuku Yorumu Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt V/1-1 (2nd ed, Seçkin 2019). google scholar
 • Arıkan M, ‘Die Haftung aus Culpa in Contrahendo’ (2009) 17 (1) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69-90. google scholar
 • Atamer Y, Sözleşme Özgürlüğünün sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi (2nd ed, Beta 2001). google scholar
 • Atamer Y and Ünan S, ‘Control of General and Special Conditions of Insurance Under Turkish Law with Special Regard to the Transparency Requirement’ in Manfred Wandt and Samim Ünan (eds), Transparency in Insurance Law (Sigorta Hukuku Türk Derneği 2012) 69. google scholar
 • Bahtiyar M, ‘Sigorta Poliçesi Genel Koşulları’ (1997) 19(2) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. google scholar
 • Basedow J, Birds J, Clarke M, Cousy H, Heiss H and Loacker L, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) (2nd edn, Ottoschmidt 2016). google scholar
 • Basedow J, ‘BGB § 305c Überraschende und Mehrdeutige Klauseln’ in FJ Säcker, R Rixecker, H Oetker and B Limperg (eds), Münchener Kommentar zum BGB Band 2 (8th edn, C.H.Beck 2019). google scholar
 • Beenken M, ‘Beratungspflichten nach der IDD und Ihre Umsetzung ins deutsche Recht’ (2017) 44 (12) Rechts und Schaden, 617-621. google scholar
 • Brand O, ‘Requirements Regarding the Transparency of Standard Terms’ in M Wandt and S Ünan (eds), Transparency in Insurance Law (Sigorta Hukuku Türk Derneği 2012) 53-64. google scholar
 • Bridge MG, The International Sale of Goods (3rd ed, Oxford University Press 2013). google scholar
 • Demircioğlu HR, Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan sorumluluk (Culpa in Contrahendo Sorumluluğu), (Yetkin 2009). google scholar
 • Eldeklioğlu İA, ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı Uyarınca Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü’ (2012) 18 (1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 383-402. google scholar
 • Erbaş Açıkel A, ‘İngilizce Sözleşme Koşullarının Sigorta Sözleşmesi İçeriğine Dahil Edilmesi’ “Prof. Dr. Rayegân Kender’e Saygı Günü” Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu (Filiz 2020) 49-90. google scholar
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (17th ed, Yetkin 2014). google scholar
 • Feyzioğlu FN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1 (2nd ed, İstanbul Üniversitesi Yayınları 1976). google scholar
 • Furrer A, Muller Chen M and Çetiner B, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Onikilevha 2021). google scholar
 • Görener A, ‘Culpa In Contrahendo Sorumluluğu’, (2019) 36 (2) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 67-80; google scholar
 • Havutçu A, ‘Genel İşlem Şartlarının Sözleşme ile İlişkilendirilmesinde Düzenleyen (GİŞ Kullanan) İçin Getirilen Külfetler’ (2015) 80(3) İzmir Barosu Dergisi, 241-267. google scholar
 • Havutçu A, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması (Güncel Hukuk Yayınları 2003). google scholar
 • Hyvönen S, ‘Information Obligations and Disinformation of Consumers: Finnish Law Report’, in Gert Straetmans (ed), Information Obligations and Disinformation of Consumers (Springer 2019) 407-428. google scholar
 • Kara H, Sigorta Hukuku (Onikilevha 2021). google scholar
 • Keglevic A, ‘Pre-contractual Information Duty and Unfair Contract Terms-Open Questions and Dilemmas’ in Insurer’s Precontractual Information Duty (Sigorta Hukuku Türk Derneği 2013) 73-76. google scholar
 • Kender R, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku (17th ed, Onikilevha 2021). google scholar
 • Kılıçoğlu A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (24th ed Turhan 2020). google scholar
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme (7. Ed, Filiz 2017). google scholar
 • Kolding-Kr0ger CB, Aalykke Hansen R and Brofeldt A, ‘The Reality of the Promised Increase in Customer Protection Under the Insurance Distribution Directive’ in Pierpaolo Marano and Kyriaki Noussia (eds), Insurance Distribution Directive (Springer 2021) 395-439. google scholar
 • Kruisinga SA, ‘Incorporation of Standard Terms According to the CISG and the CESL: Will These Competing Instruments Enhance Legal Certainty in Cross-Border Sales Transaction’ (2013) 24 (3) European Business Law Review (341-362) google scholar
 • Lando O and Beale H, Principles of European Contract Law (Part I and II) (Wolters Kluwer 2000). google scholar
 • Magnus U, ‘Incorporation of Standard Terms’ in DiMatteo L, Janssen A, Magnus U and Schulze R (eds), International Sales Law (CH Beck, Hart, Nomos 2016). google scholar
 • Memiş T, Sigorta Sözleşmesi Şartlarının Yargısal Denetimi (Onikilevha 2016). google scholar
 • Nomer H N, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (17th ed Beta 2020). google scholar
 • Oğuzman MK and Öz MT, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I (17. Ed, Vedat 2019). google scholar
 • Omağ MK, ‘Özel Sigorta Hukukunda Sigorta Ettirenlerin Korunması/Himayesi’ in Özel Sigorta Hukukuna Hakim İlke ve Kurumlar (1975-2016) Makaleler - Tebliğler (Onikilevha 2019). google scholar
 • Ostrowska M, ‘Information Duties Stemming from the Insurance Distribution Directive as an Example of Faulty Application of the Principle of Proportionality’, in Pierpaolo Marano and Kyriaki Noussia (eds), Insurance Distribution Directive (Springer 2021) 279-292. google scholar
 • Özdamar M, ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlal Eden Sigortacıya Uygulanacak Yaptırım Sorunu’ (2013) 71(2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 347-360. google scholar
 • Özdamar M, Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü (Yetkin 2009). google scholar
 • Özdemir H, ‘Genel İşlem Şartlarında Şaşırtıcı ve Beklenmedik Şartlar TBK m 21/II’ (2015) 80(3) İzmir Barosu Dergisi, 394-410. google scholar
 • Özel Ç, Turkish Code of Obligations (2nd ed Seçkin 2014). google scholar
 • Prölls E and Martin A, Prölls/Möller Versicherungsvertragsgesetz (31st edn CHBeck 2021). google scholar
 • Schulte-Nölke H, ‘BGB § 305c Überraschende und Mehrdeutige Klauseln’ in R Schulze (ed) Bürgerliches Gesetzbuch: Handkommentar (11th ed, Nomos 2022). google scholar
 • Serozan R, Baysal B and Sanlı KC, Serozan Borçlar Hukuku Genel Bölüm - İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme (8th ed Onikilevha 2022). google scholar
 • Sevinç KuyucuA, ‘Sigorta Genel Şartlarının Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesine İlişkin Esaslar’, “Prof. Dr. Rayegân Kender’e Saygı Günü” Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu (Filiz 2020) 1-48. google scholar
 • Schimikowski P, ‘Verbraucherinformation - Einbeziehung von AVB und Abschluß des Versicherungsvertrags’ (1996) 23(1) Rechts und Schaden, 1-6. google scholar
 • Stadler A, ‘BGB § 305c Überraschende und Mehrdeutige Klauseln’ in R Stürner, C Berger, HP Mansel, C Budzikiewicz, A Stadler and A Teichman (eds), Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch (18th edn, C.H.Beck 2021). google scholar
 • Şeker Öğüz Z and Sevinç Kuyucu A, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Sigorta Hukuku (Filiz 2011). google scholar
 • Şenocak K, ‘Sigorta Sözleşmesini Kurmaya Yönelik İcap Beyanının Kabulü veya Reddi Yönünde İrade Beyanı Açıklanmadan Önce Sigortacının, İcaba Bağlılık Süresi İçerisinde Gerçekleşen Riziko’dan Dolayı Culpa In Contrahendo Sorumluluğu Söz Konusu Olabilir Mi?’ (2007) 1-2 (11) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 297-320. google scholar
 • Taşkın M, Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesi (Onikilevha 2019). google scholar
 • Tekinay SS, Akman S, Burcuoğlu H and Altop A, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler (7th ed, Filiz 1993). google scholar
 • Ünan S, ‘Sigorta Genel Şartları ile İlgili Olarak Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar’ Prof. Dr. Rayegân Kender’e Saygı Günü” Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu (Filiz 2020) 177-198. google scholar
 • Ünan S, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap Sigorta Hukuku Cilt 1 Genel Hükümler (Madde 1401-1452) (Onikilevha 2016). google scholar
 • Ünan S, ‘Insurer’s Pre-contractual Duties to Inform and Warn/Advice’ in Insurer’s Precontractual Information Duty (Sigorta Hukuku Türk Derneği 2013) 9-28. google scholar
 • Ünan S, Süzel C and Konfidan M, ‘Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Kararı (E. 2018/1751, K. 2020/45, T. 10.01.2020) Işığında Sigorta Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün İhlaline Bağlanan Yaptırım’ 2022 (1) (1) Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Dergisi, 189-221. google scholar
 • von Tuhr A, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt: 1-2 (Çeviren Cevat Edege) (2nd ed, Olgaç Matbaası 1983). google scholar
 • Wandt M, ‘Transparency in the Insurance Contract Law of Germany’ in Pierpaolo Marano and Kyriaki Noussia (eds), Transparency in Insurance Contract Law (Springer 2019). google scholar
 • Wurmnest W, ‘BGB § 307 Inhaltskontrolle’ in FJ Sacker, R Rixecker, H Oetker and B Limperg (eds), Münchener Kommentar zum BGB Band 2 (8th edn, C.H.Beck 2019). google scholar
 • Yazıcıoğlu E, ‘Sigortacının Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü’ in Samim Ünan and Emine Yazıcıoğlu (eds), Sigorta Hukuku Sempozyumları (Onikilevha 2018) 391-422. google scholar
 • Yazıcıoğlu E, ‘Zarar Sigortalarında Sigorta Himayesinin Sınırlandırılması ve Davranış Yükümlülüklerinin Teminat Şartı ya da İstisna Olarak Öngörülmesi Sorunu’ Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender‘e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 2007) 1185-1195. google scholar
 • Yazıcıoğlu E and Şeker Öğüz Z, Sigorta Hukuku (4th edn, Filiz 2021). google scholar
 • Yeşilova Aras E, ‘Transparency in the Insurance Contract Law of Turkey’ in Pierpaolo Marano and Kyriaki Noussia (eds), Transparency in Insurance Contract Law (Springer 2019) 459-484. google scholar
 • Yeşilova Aras E, ‘Sigorta Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Kullanılması’ (2015) 80(3) İzmir Barosu Dergisi, 447-470. google scholar
 • Yetiş Samlı K, ‘Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünü Düzenleyen TTK m. 1423 Hükmüne İlişkin Bazı Değerlendirmeler’ (2016) 22 (3) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2977-3004. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Erbaş Açıkel, A. (2022). Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law). Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(71), 63-97. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013


AMA

Erbaş Açıkel A. Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law). Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2022;0(71):63-97. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013


ABNT

Erbaş Açıkel, A. Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law). Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 71, p. 63-97, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Erbaş Açıkel, Aslıhan,. 2022. “Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law).” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 71: 63-97. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013


Chicago: Humanities Style

Erbaş Açıkel, Aslıhan,. Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law).” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 71 (Jun. 2023): 63-97. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013


Harvard: Australian Style

Erbaş Açıkel, A 2022, 'Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law)', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 71, pp. 63-97, viewed 9 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013


Harvard: Author-Date Style

Erbaş Açıkel, A. (2022) ‘Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law)’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(71), pp. 63-97. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013 (9 Jun. 2023).


MLA

Erbaş Açıkel, Aslıhan,. Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law).” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 71, 2022, pp. 63-97. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013


Vancouver

Erbaş Açıkel A. Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law). Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 9 Jun. 2023 [cited 9 Jun. 2023];0(71):63-97. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013 doi: 10.26650/annales.2022.71.0013


ISNAD

Erbaş Açıkel, Aslıhan. Incorporation of Standard Risk Exclusion Clauses into Insurance Contract (A Comparative Analysis with the Provisions of PEICL and Turkish Law)”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/71 (Jun. 2023): 63-97. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0013ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim08.06.2022
Kabul30.08.2022
Çevrimiçi Yayınlanma15.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.