Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/artsanat.2022.18.1065597   IUP :10.26650/artsanat.2022.18.1065597    Tam Metin (PDF)

18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı

Erkan AtakGöksevi Ayhan Atak

Bu makalede 18. yüzyılın başlarında eşinin diplomatik görevi için Osmanlı başkentine gelen Lady Mary Montagu’nun mektuplarından yola çıkılarak Osmanlı şehirlerindeki mimari ve sanat ortamının analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Lady Montagu’nun Osmanlı topraklarında bulunduğu yıllarda (1717-1718) devletin siyasi ilişkileri ve sosyal yapısı üzerine bilgiler verilmiştir. Lady Mary Montagu mektuplarını, daha önceki yıllarda Osmanlı topraklarına gelmiş olan seyyahlardan farklı bir üslupla kaleme almıştır. Mektuplarda Osmanlı toplumu, kadını, giyim ve kuşam, harem, dini ritüeller, gündelik yaşam, çiçek aşısı ve şehirlerin mimari dokusu gibi farklı türden konulara yer verildiği görülür. Mektuplar bu suretle çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Lady Montagu mektuplarının belirli bir bölümünü İstanbul ve Edirne’de gözlemlediği mimari yapılara ve iç mekân süslemelerine ayırmıştır. Konakların ve evlerin iç mekân süslemeleri için söylediği çiçek ve meyve tasvirleri dönemin sivil mimari eserlerinde karşılaşılan karakteristik süslemelerden bazılarıdır. Ayrıca Lady Montagu’nun 18. yüzyılın başından yaptığı tasvirler günümüze ulaşamayan mimari eserlerin bazıları hakkında da bilgiler sunmaktadır. Şehit Ali Paşa Konağı bizzat Montagu tarafından görülen ancak günümüzde mevcut olmayan eserlerden birisidir.

DOI :10.26650/artsanat.2022.18.1065597   IUP :10.26650/artsanat.2022.18.1065597    Tam Metin (PDF)

A Witness from the 18th Century: The Culture and Art Environment of Ottoman Cities in the Letters of Lady Montagu

Erkan AtakGöksevi Ayhan Atak

This article aims to analyze the architectural and artistic environment in the Ottoman cities based on the letters of Lady Mary Montagu, who came to the Ottoman capital for her husband’s diplomatic mission in the early eighteenth century. For this purpose, information on the state’s political relations and social structure in the years when Lady Montagu was in the Ottoman lands were presented (1717-1718). Lady Mary Montagu’s letters were written differently than the pilgrims who had come to the Ottoman lands in previous years. It is seen that different kinds of subjects such as Ottoman society, women, clothing and apparel, harem, religious rituals, daily life, smallpox vaccine and architectural texture of cities were included in the letters. Thus, letters have been the subject of various studies. Lady Montagu devoted some of her letters to the architectural structures and interior decorations she observed in Istanbul and Edirne. The depictions of flowers and fruit for interior decorations of lodging and houses are some of the characteristic decorations of civil architectural works of the time. In addition, Lady Montagu’s depictions from the beginning of the eighteenth century also provide information about some of the architectural works that have not survived to the present day. Martyr Ali Pasha Mansion is one of the works seen by Lady Montagu herself but not present today.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Batılı toplumların Doğu’yu tanıma arzusunun tarihi, eski çağlara kadar inmekle beraber Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ve Anadolu’da hüküm sürdüğü yıllardan itibaren bu ilgi artmıştır. Seyyahların büyük çoğunlukla kendi bakış açılarıyla tanıttıkları Doğu’nun merkezini Osmanlı şehirleri teşkil etmektedir. Doğu’nun egzotik ve gizemli bir anlayışla tasvir edildiği öncü yazıların etkileri sonraki yüzyıllarda da kendini göstermektedir. 15. ve 16. yüzyıllarda, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler hakkında yazılanların daha çok siyasi ve dini karşıtlık üzerine şekillendiği görülmektedir. Seyyahların yazılarında din, kültür, sosyal yaşam, dil ve antropoloji ön plana çıkmaktadır. Avrupa’nın birçok ülkesinden gezginler, tüccarlar, devlet ve din adamları, Doğu’yu tanıma arzusu doğrultusunda Osmanlı topraklarına seyahatler gerçekleştirmiştir. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı ile Avrupalı devletler arasında artan siyasi ve ticari ilişkilerin de etkisiyle yoğunlaşan bu gezilerin başını çeken devletlerden birisi İngiltere’dir. Yüzyılın sonlarına doğru kurulan kumpanyalar ve atanan büyükelçilerle, Osmanlı ve İngiltere devletleri arasında resmi diplomatik ilişkilerin başlaması seyahatlerin hız kazanmasına vesile olmuştur. İngiliz seyyahların çoğunluğunun gezi notlarını kendi bakış açılarıyla kaleme aldığı görülmekle beraber, 18. yüzyılın başlarında eşinin diplomatik görevi için Osmanlı başkentine gelen Lady Mary Montagu’nun yazıları, bu durumun belli ölçüde değişmesini sağlayan bir kırılma noktası olmuştur. Kendisinden önceki seyyahlardan farklı olarak gözlemlerini gerçeği yansıtan bir bakış açısıyla sunan Montagu, mektuplarında Osmanlı şehirleri, toplumu ve sanat ortamına dair oldukça detaylı bilgiler vermektedir. Bu mektuplar Osmanlı şehirlerindeki mimari dokudan, kadın ve erkek tasvirlerine; gayrimüslimlerden, kıyafetlere kadar birçok konuda ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 18. yüzyıl Osmanlı şehirlerini, insanını ve kültürünü bir İngiliz aristokratı gözüyle sunan bu mektuplardaki başarılı tasvirler, dönemin sosyal yapısını anlamamıza yardımcı olan belgelerdir.

1689 yılında aristokrat bir İngiliz ailesinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Lady Montagu’nun çocukluk ve gençlik yılları, babası ve babaannesinin yanında geçmiştir. Annesinin genç yaşta ölmesi ve babasının zamanının büyük bir çoğunluğunu siyasetle geçirmesi, kendi kendini yetiştirmesine ve kişiliğinin bu yönde şekillenmesine vesile olmuştur. Genç yaşında tanıştığı şiir ve edebiyatla birlikte yazarlığa yönelen Montagu’nun, ilk çevirileri ve denemeleri acemice kaleme alınmış öncüler olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu denemeler hem kendisini Londra saray çevresinin içerisine sokmuş hem de daha sonraları olgunlaşan yazılarına öncülük etmiştir. Edebiyata ve yazmaya ilgisinin artması ise ilerleyen yıllarda uzun süre mektup arkadaşlığı yapacağı ozan ve hicivci Alexander Pope ile tanışmasıyla başlamıştır. Bu dönemde, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı Edward Wortley’le sıkıntılı bir süreç sonrasında evlenmesi, kendisini Londra bürokrasisinin içerisine sokmuştur. Eşinin 7 Mayıs 1716’da İstanbul elçisi olarak atanması, Montagu’nun hayatındaki dönüm noktalarından birisidir. Wortley, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında barış görüşmeleri sağlaması için elçi tayin edilmiştir. Wortley, Lady Montagu ve çocukları, yanlarındaki maiyetle beraber Ağustos 1716 yılında yola çıkmışlar ve Hollanda, Almanya ve Avusturya’da çeşitli şehirlere uğrayarak Osmanlı hududuna ulaşmışlardır. Osmanlı topraklarında kaldığı 2 yıl boyunca dostlarına ve akrabalarına çeşitli mektuplar yazan Montagu, eşinin görevinin bitmesi vesilesiyle tekrar Londra’ya dönüp yazılarına burada devam etmiştir. 1739 yılında aldığı bir kararla İtalya’ya yerleşen Montagu 24 yıl bu ülkede yaşadıktan sonra, 1762 yılında tekrar İngiltere’ye dönmüş ve 1762’de vefat etmiştir.

Lady Montagu, Damad İbrahim Paşa’nın sadaretinin başlangıç yıllarında Osmanlı coğrafyasında bulunmuştur. Damad İbrâhim Paşa’nın sadrazam olmasıyla beraber daha sonraları “Lâle Devri” olarak adlandırılan bir döneme girilmiştir. Esasen mimari ve sanat üslubu açısından değerlendirildiğinde bu dönemin tarih aralığının Damad İbrahim Paşa’nın sadaret yıllarına sığmayacağı muhakkaktır. Bu süreçte Osmanlı başkentinde görülen mimari dokunun öncülleri 17. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş belirmeye başlamıştır. 18. yüzyılın başlarından itibaren ise özellikle sivil eserlerin mimariye bağlı süslemelerinde belirli motiflerin ağırlık kazandığı görülmektedir. Söz konusu imar faaliyetlerinde özellikle köşk, kasır ve meydan çeşmesi gibi yapıların merkeze alınmasıyla oluşturulan şehir düzeni, belirgin ve bilinçli bir çabanın ürünüdür. Osmanlı çeşme mimarisinde o güne kadar karşılaşılmayan “meydan çeşmesi” yapı tipi, III. Ahmed’in hükümdarlık yıllarının sonlarına doğru Bab-ı Hümayun önünde ve Üsküdar iskelesinde yaptırdığı iki çeşmede karşımıza çıksa da bu tipin en olgun örnekleri I. Mahmud döneminde inşa edilecektir. Aslında bu durum sadece çeşmelerin özelinde mimari yapılarda değil, birçok alanda aynıdır. Dönemin mimari eserlerinde genel düzen, plan şemaları ve yerleşim modelleri klasik özellikleri devam ettirmektedir. Buna karşın yapıların süsleme programlarında belirli bir üslup değişikliği göze çarpmaktadır.

Makalede ele alınan mektuplarda, 18. yüzyılın başlarında Osmanlı şehirlerindeki mimari ve sanat ortamının belirli ölçüde tasviri yapılmıştır. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Sofya gibi şehirlerde Osmanlı toplumunun yaşamından kesitler sunan, erkek ve kadınları, giyim kuşamı, dini ritüelleri ve gelenekleri gözlemleyen Lady Montagu kendinden önce Osmanlı topraklarına gelen gezginlerden farklı bir bakış açısı ortaya koymuştur. Lady Montagu’nun tasvir ettiği mimari yapılar ve iç mekân süslemeleri belirli ölçüde 18. yüzyılın başındaki sanat ortamını yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra mektupların Şehit Ali Paşa Konağı gibi günümüze ulaşamayan yapılar hakkında da bilgi vermesi ayrıca önem arz etmektedir. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Abdi Efendi. 1730 Patrona İhtilâli Hakkında Bir Eser: Abdi Tarihi. Ed. Faik Reşit Unat. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014. google scholar
 • Ahmet Cevdet Paşa. Tarih-i Cevdet. Ed. Mümin Çevik. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1972. google scholar
 • Aktepe, Münir. “Ahmed III.” TDV İslam Ansiklopedisi. 2. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1989, 34-38. google scholar
 • Aktepe, Münir. Patrona İsyanı (1730). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1958. google scholar
 • Aktepe, Münir. “Damad İbrâhim Paşa Devrinde Lâleye Dair Bir Vesika.” Türkiyat Mecmuası 11 (1954): 115-130. google scholar
 • Aktepe, Münir. “Damad İbrâhim Paşa Devrinde Lâle.” Tarih Dergisi 7 (1953): 85-126. google scholar
 • Aktepe, Münir. “Damad İbrâhim Paşa Devrinde Lâle.” Tarih Dergisi 9 (1954): 23-38. google scholar
 • Altınay, Ahmet Refik. Lâle Devri (1718-1730). Ed. Yücel Demirel and Ziver Öktem. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011. google scholar
 • Artan, Tülay. “18. Yüzyıl Başlarında Yönetici Elitin Saltanatın Meşruiyet Arayışına Katılımı.” Toplum ve Bilim 83 (1999/2000): 292-322. google scholar
 • Aslanapa, Oktay. Osmanlı Devri Mimarisi. İstanbul: İnkılâp Kitapevi, 2004. google scholar
 • Atak, Erkan. “Kaptan-ı Deryâ Kaymak Mustafa Paşa’nın İstanbul’daki İmar Faaliyetleri.” Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 (Ekim 2020): 168-181. google scholar
 • Barışta, Hatice Örcün. “Osmanlı İmparatorluk Döneminden Kuş Evleri.” Osmanlı Ansiklopedisi. 10. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, 476-478. google scholar
 • Başkan, Seyfi. “XVIII. ve XIX. Yüzyıl Avrupa Sanatında “Osmanlı” “Turqueire” ve “Oryantalizm.” Osmanlı Ansiklopedisi. 11. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, 454-467. google scholar
 • Batur, Afife. “Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı.” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Ansiklopedisi. 4. İstanbul: İletişim Yayınları, 1986, 1038-1061. google scholar
 • Beydilli, Kemal. “İstanbul’daki İlk Türk Matbaalarında Basılan Kitaplar,” Antikçağdan Yirmibirinci Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi. 7. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2015, 555-571. google scholar
 • Beydilli, Kemal. “İstanbul Matbaaları (1453-1839),” Antikçağdan Yirmibirinci Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi. 7. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2015, 552-577. google scholar
 • Cezar, Mustafa. “Osmanlılarda 18. Yüzyıl Kültür ve Sanat Ortamı,” 18. Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı: Sempozyum Bildirileri (20-21 Mart 1997). İstanbul: Sanat Tarihi Derneği Yayınları, 1998, 43-64. google scholar
 • Çeçen, Kâzım. “Sinan’ın Yaptığı Köprüler,” Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, vol. 1. Ed. Sadi Bayram. İstanbul: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1988, 429-438. google scholar
 • Çolak, Songül. “Bir İngiliz Hanımefendisinin -Lady Montegu- Gözüyle Osmanlı Kadını.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (13) (2014): 386-403. google scholar
 • Emecen, Feridun Mustafa. “Matruşka’nın Küçük Parçası: Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa Dönemi ve “Lale Devri” Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme.” Osmanlı Araştırmaları Dergisi 52 (Eylül 2018): 85-86. google scholar
 • Erimtan, Can. “Ahmed Refik’in Lâle Devri’ni Yazarken Kullandığı Kaynaklar ve ‘Lâle Devri’ Paradigması: Bir Teleolojik İma.” Trans. Berat Yoldaş. Doğu Batı Dergisi: Metafor ve Gerçeklik Arasında Lâle Devri 1718-2018 85 (2018), 11-29. google scholar
 • Erimtan, Can. “Sadâbad Algısı: “Lale Devri” ve Osmanlı-Safevi Rekabeti,” Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri On Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri. Edited by Dana Sajdi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2014, 61-88. google scholar
 • Erimtan, Can. Ottomans Looking West?: The Origins of the Tulip Age and its Development in Modern Turkey. London: Tauris Academic Studies, 2007. google scholar
 • Eroğlu, Haldun Güven Dinç ve Fatma Şimşek. “Osmanlı İmparatorluğunda Telkîh-i Cüderî (Çiçek Aşısı).” Milli Folklor 101 (Aralık 2014): 121-135. google scholar
 • Eyice, Semavi. “Batı Akımlarının Değiştirdiği Osmanlı Dönemi Türk Sanatı.” Türkler Ansiklopedisi. 15. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 284-309. google scholar
 • Eyice, Semavi. “Ali Paşa Çarşısı.” TDV İslam Ansiklopedisi. 2. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1989, 432-433. google scholar
 • Faroqhi, Suraiya. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla. Trans. Elif Kılıç. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997. google scholar
 • Gülersoy, Çelik “Beyoğlu.” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1994, 212-220. google scholar
 • Gündüz, Nazlı. “Bir Kadın Seyyahın Kaleminden Osmanlı’da 18. Yüzyıl Saraylı Kadın Erkek Giysileri: Bir Kültürü Tanımak.” Milli Folklor 124 (Aralık 2019): 121-135. google scholar
 • Halsband, Robert. Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu (1708-1720). 1. New York: Oxford University Press, 1965. google scholar
 • Halsband, Robert. The Life Of Lady Mary Wortley Montagu. New York: Oxford University Press, 1960. google scholar
 • Hammer, Joseph Von. Büyük Osmanlı Tarihi. 13. Ed. Mümin Çevik and Erol Kılıç. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1983. google scholar
 • İrepoğlu, Gül. Lale Doğada, Tarihte, Sanatta. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017. google scholar
 • Karahasanoğlu, Selim. “1730 İsyanı.” Antikçağdan Yirmibirinci Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi. 2. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2015, 135-143. google scholar
 • Karahasanoğlu, Selim. “İstanbul’un Lâle Devri mi? Tarih ve Tarih Yazımı,” Masaldan Gerçeğe Lâle Devri. Prepared by Mustafa Armağan. İstanbul: Timaş Yayınları, 2014, 57-106. google scholar
 • Karahasanoğlu, Selim. “A Tulip Age Legend: Consumer Behavior and Material Culture in the Ottoman Empire (1718-1730)” Doktora tezi, State University of New York at Binghamton, 2009. google scholar
 • Karahasanoğlu, Selim. “Challenging the Paradigm of the Tulip Age: The Consumer Behavior of Nevşehirli Damad İbrahim Paşa and His Household,” Living the Good Life: Consumption in the Qing and Ottoman Empires of the Eighteenth Century, Ed. Elif Akçetin and Suraiya Faroqhi. Leiden, Boston: Brill, 2018, 134-159. google scholar
 • Konty, Oliver. “Üçgenin Tabanını Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm ve Ataerkillik Üzerine.” Doğu Batı Düşünce Dergisi 20 (2002): 117-134. google scholar
 • Kuban, Doğan. Osmanlı Mimarisi. İstanbul: Yem Yayınları, 2007. google scholar
 • Kuban, Doğan. Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme. İstanbul: Pulhan Matbaası, 1954. google scholar
 • Kurat, Akdes Nimet. Türk-İngiliz Münasebetlerinin Başlangıcı ve Gelişmesi (1553-1610). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1953. google scholar
 • Kurşun, Zekeriya. “Oryantalistlerin Buluşma Noktası Olarak İstanbul: Üç Oryantalist’in Gözünde Doğu.” Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1/2 (2014): 143-152. google scholar
 • Lowe, Lisa. Critical Terrains French and British Orientalisms. Ithaca and London: Cornell University Press, 1991. google scholar
 • Mantran, Robert. XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu. Trans. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi, 1995. google scholar
 • Melman, Billie. Women’s Orients: English Women and the Middle East, 1718-1918 Sexuality, Religion and Work. London: Palgrave Macmillan, 1992. google scholar
 • Montagu, Mary W. Türkiye’den Mektuplar. Trans. Bedriye Şanda. İstanbul: İstanbul Kitaplığı, 1973. google scholar
 • Montagu, Mary W., Şark Mektupları. Trans. Ahmet Refik. İstanbul: Timaş Yayınları, 1991. google scholar
 • Montagu, Mary W. The Letters and Works. Ed. Lord Wharncliffe and W. Moy Thomas. London: Swan Sonnerschein&Co, 1893. google scholar
 • National Portrait Gallery, “Lady Mary Wortley Montagu.” Accessed January 28, 2022. https:// npgimages.com/search/?searchQuery=lady+mary+wortley google scholar
 • Onuk, Taciser. Osmanlı Çadır Sanatı (XVII-XIX. Yüzyıl). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998. google scholar
 • Öztuna, Yılmaz. Başlangıcından Zamanımıza Kadar Büyük Türkiye Tarihi. 5. İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1978. google scholar
 • Peirce, Leslie P. Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar. Trans. Ayşe Berktay. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012. google scholar
 • Râşid Mehmed Efendi and Çelebizâde İsmaîl Âsım Efendi. Târîh-i Râşid ve Zeyli (1115-1134/1703-1722). 2. Ed. Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki Çakır and Ahmet Zeki İzgöer. İstanbul: Klasik Yayınları, 2013. google scholar
 • Râşid Mehmed Efendi and Çelebizâde İsmaîl Âsım Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli (1134-1141/1722-1729). 3. Ed. Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki Çakır and Ahmet Zeki İzgöer. İstanbul: Klasik Yayınları, 2013. google scholar
 • Renda, Günsel. “Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat.” Türkler Ansiklopedisi. 15. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 265-283. google scholar
 • Renda, Günsel. “Avrupa Sanatında Türk Modası.” Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi: Sanat Üzerine 3 (1985): 43-44. google scholar
 • Sâî Mustafa Çelebi. Tezkiretü’l-Bünyan-Tezkiretü’l-Ebniye. Ed. Hayati Develi. İstanbul: Koç Kitaplığı, 2003. google scholar
 • Said, Edward. Oryantalizm. Trans. Nezih Uzel. İstanbul: İrfan Yayınevi, 1998. google scholar
 • Sancar, Aslı. Osmanlı Kadını Efsane ve Gerçek. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2009. google scholar
 • Umunç, Himmet. “Doğu ve Ötekilik: İngiliz Seyahatnamelerinde Türk Kimliği (LadyMontagu ve Richard Chandler).” Bilig 66 (Yaz 2013): 297-314. google scholar
 • Umunç, Himmet. “The Other Geography: Representations of the Turkish Landscape in English Travel Writings.” Belleten 71/261 (2007): 721-743. google scholar
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi. 5. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988. google scholar
 • Uysal, Ali Osman. “Çanakkale’de Lâle Devri Yapıları.” Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 19 (Nisan 2021): 51-120. google scholar
 • Ünver, Süheyl. Türkiye Eczacılık Tarihi. İstanbul: Hüsnütabiat Basımevi, 1952. google scholar
 • Ünver, Süheyl. Türkiye’de Çiçek Aşısı ve Tarihi. İstanbul: Hüsnütabiat Basımevi, 1952. google scholar
 • Williams, Haydn. Turquerie 18. Yüzyılda Avrupa’da Türk Modası. Trans. Nurettin Elhüseyni. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015. google scholar
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi. Fransa Sefâretnâmesi. Prepared by Abdullah Uçman. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017. google scholar
 • https://npgimages.com/search/?searchQuery=lady+mary+wortley google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Atak, E., & Ayhan Atak, G. (2022). 18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı. Art-Sanat, 0(18), 33-57. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597


AMA

Atak E, Ayhan Atak G. 18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı. Art-Sanat. 2022;0(18):33-57. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597


ABNT

Atak, E.; Ayhan Atak, G. 18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 18, p. 33-57, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Atak, Erkan, and Göksevi Ayhan Atak. 2022. “18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı.” Art-Sanat 0, no. 18: 33-57. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597


Chicago: Humanities Style

Atak, Erkan, and Göksevi Ayhan Atak. 18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı.” Art-Sanat 0, no. 18 (Jul. 2024): 33-57. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597


Harvard: Australian Style

Atak, E & Ayhan Atak, G 2022, '18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı', Art-Sanat, vol. 0, no. 18, pp. 33-57, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597


Harvard: Author-Date Style

Atak, E. and Ayhan Atak, G. (2022) ‘18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı’, Art-Sanat, 0(18), pp. 33-57. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597 (20 Jul. 2024).


MLA

Atak, Erkan, and Göksevi Ayhan Atak. 18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı.” Art-Sanat, vol. 0, no. 18, 2022, pp. 33-57. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597


Vancouver

Atak E, Ayhan Atak G. 18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı. Art-Sanat [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];0(18):33-57. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597 doi: 10.26650/artsanat.2022.18.1065597


ISNAD

Atak, Erkan - Ayhan Atak, Göksevi. 18. Yüzyıldan Bir Görgü Tanığı: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Şehirlerinin Kültür ve Sanat Ortamı”. Art-Sanat 0/18 (Jul. 2024): 33-57. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1065597ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim31.01.2022
Kabul22.07.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.07.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.