Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/artsanat.2022.18.1090632   IUP :10.26650/artsanat.2022.18.1090632    Tam Metin (PDF)

Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri

Ufuk Elyiğit

Çalışma kapsamında, Bursa Arkeoloji Müzesi’nde yer alan dokuz adet madeni haç örneği incelenmiştir. Söz konusu eserlerin tanıtımından önce, haç formunun tarihi süreç içerisindeki kullanımı ve Hristiyan inancı açısından önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonraki aşamada ise haç formunun Bizans maden sanatına yansımaları konu edilmiştir. Çalışmanın amacı, Hristiyanlığın en önemli temsil araçlarından olan haç formunun Bizans maden sanatına yansıma şekillerini irdelemektir. Müzedeki eserler, form ve teknik özelliklerinin yanı sıra kullanım şekilleri de göz önüne alınarak gruplandırılmıştır. Araştırma kapsamında ele alınan eserler, röliker ve pandantif haç olarak kullanılmaktadır. Haçlar zamanla tahribata uğradıkları için bezeme açısından bazı örnekler tanımlanamamıştır. Röliker haçlardan iki tanesinde bezeme unsuru görülürken, pandantif haçlarda ise yalnızca birinde yazı ve geometrik motiflere rastlamak mümkün olmuştur. Bronz malzemeden yapılan haçların şekillendirilmesinde döküm tekniği, bezemelerinde ise kazıma ve alçak kabartma teknikleri bir arada kullanılmıştır. Röliker haçlarda Hristiyan ikonografisine ait sahnelere ve aziz figürlerine yer verilmiştir. İncelenen örnekler Latin ve Yunan haçı formuna sahiptirler. Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki haçlar, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki müzelerde bulunan benzer örnekler ile karşılaştırılmıştır. Böylece söz konusu eserlerin üslup özellikleri ve tarihlendirilmelerine yardımcı olabilecek veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Makalenin konusunu teşkil eden madeni haçların 9.-12. yüzyıllar arasına tarihlendirilebileceği noktasında genel bir kanı oluşmuştur.

DOI :10.26650/artsanat.2022.18.1090632   IUP :10.26650/artsanat.2022.18.1090632    Tam Metin (PDF)

Metal Cross Samples at Bursa Archaeological Museum

Ufuk Elyiğit

In the study, nine metal cross samples at Bursa Archaeological Museum were analyzed. Before the introduction of these works, the use of the cross form in the historical process and its importance in terms of the Christian belief were emphasized. In the next stage, the reflections of the cross form on the Byzantine metal art were discussed. The aim of the study was to analyze the reflections of the cross form, which is one of the most important means of representation of Christianity, on the Byzantine metal art. The works in the museum were grouped by considering their usage patterns as well as their forms and technical features. The works discussed within the scope of the study are used as reliquary and pendant crosses. Four of the crosses were considered as reliquary and the others were considered as pendants. Some samples could not be identified in terms of decoration since the crosses were damaged over time. While decoration elements were observed in two of the reliquary crosses, writing and geometric motifs could be found in only one of the pendant crosses. While the casting technique was used in shaping the crosses made of bronze material, the engraving and low relief techniques were used together in their decorations. The scenes and saint figures of Christian iconography are included in reliquary crosses. The analyzed samples have the forms of Latin and Greek crosses by their shapes. The crosses at Bursa Archaeological Museum were compared with similar samples found in the museums in different regions of Anatolia. Thus, it was attempted to obtain data that can help with the stylistic features and dating of these works. There was a general view that the metal crosses, which are the subject of the article, could be dated between the 9th and 12th centuries.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The belief factor, which is the most important element that shapes the human life, has succeeded in influencing the internal dynamics, value judgments and means of representation of the society to which it belongs. Along with the spread of Christianity, it led to radical changes in the life and belief system of the society to which it belonged. The Christian belief, that began to become influential on the way of worship, daily life, architecture, and handicraft products, also changed the concept of worship. In addition to the church liturgy that started to develop over time, there were some innovations in the symbols of belief and worship. Anatolia, which contains cultures with different beliefs, is one of the geographies that best represent this situation. The Anatolian geography witnessed important developments in terms of the Christian belief, and the developments in the dimension of belief were also reflected in the understanding of art. From this point of view, the developments, and changes in the religious and daily life of the Byzantine Empire, which can be considered as the most important representative of Christianity, were also reflected in the products used. In parallel with the Byzantine belief system and increasing the effectiveness of the church, its representation power, and the tools it used in the society were enriched accordingly. It is necessary to state that Christology, which has an important place in terms of Christian theology, is one of the issues that mostly occupied the Christian world. In this context, many issues related to the life, death and resurrection of Jesus Christ have been included in Christian theology. These processes affected the meeting of councils and ignited the debates that would spread over a wide period of time. In the continuation of this process, there were also some changes in the dimensions of belief and worship. In particular, the event of the crucifixion and related events have an important place in the Christian faith. So, important stages of representation occurred in the dimension of belief. The developments that shaped the daily life, the way of worship and artistic activities manifested themselves concretely in the works produced. The event of the crucifixion has been one of the most important elements reflected in art in a concrete sense. The cross form, that was used in different ways by various civilizations throughout the historical process, has become the most important means of representation of Christianity over time. The cross, that began to be used in different forms by various societies belonging to the Christian faith, has turned into the most important means of symbol of handicraft products as well as architecture. In addition to metal products shaped according to the Christian church liturgy, various forms of crosses also began to be used widely. These crosses with the traces of Byzantine metal art consist of ceremonial cross, consecrated cross, reliquary cross, and the crosses called as pendant and designed by being worn around the neck. These works made in various sizes are used for different purposes. It is also observed that the decoration elements that can develop depending on the purpose of the crosses are included.

The crosses were shaped using various materials and different techniques in their production. In the study, nine metal cross samples at Bursa Archaeological Museum were analyzed. Before the introduction of these works, the use of the cross form in the historical process and its importance in terms of Christian belief were emphasized. In the next stage, the reflections of the cross form on the Byzantine metal art were discussed. The aim of the study was to analyze the reflections of the cross form, which is one of the most important means of representation of Christianity, on the Byzantine metal art. The works in the museum were grouped by considering their usage patterns as well as their forms and technical features. The works discussed within the scope of the study are used as reliquary and pendant crosses. While four of nine metal crosses in the museum that we analyzed within the scope of the study were described as reliquary crosses, the other five crosses were described as crosses used as pendants. Since two of the reliquary crosses were destroyed over time, the presence of decoration elements could not be determined. The crosses with inventory numbers (2009/39) and (2017/73) include depictions such as the “Jesus on the Cross” scene seen in many of the reliquary crosses, “Virgin Mary” figure exhibiting an orans stance, and medallions depicting the four biblical authors. Except for the cross with the inventory number (2011/2) among pendant crosses, they were kept simple in terms of decoration elements. While the casting technique was used in shaping the crosses made of bronze material, the engraving and low relief techniques were used together in their decorations. The analyzed samples have the forms of Latin and Greek crosses by their shapes. However, with regard to the arm ends of the crosses with inventory numbers (8449) and (6-1-98) among the pendant crosses, unlike other samples, while protrusions are located near the ends of the arms, arm ends form a circle. Anatolian geography provides concrete data in terms of liturgical materials, daily use items and cross forms reflecting the Byzantine metal art. From this perspective, it was possible to compare the crosses at Bursa Archaeological Museum with similar samples found at museums in different regions of Anatolia. Thus, it was attempted to obtain data that can help with the stylistic features and dating of these works. It was determined that the metal crosses, which are the subject of the article, had similarities with some works in other museums in terms of form, technical features, and usage purposes. Considering the sense of style and the techniques used, it was concluded that the crosses at Bursa Archaeological Museum could be dated between the 9th and 12th centuries. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Acara Eser, Meryem. “Litürjide ve Günlük Kullanımda Maden Sanatı.” Kalanlar 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans. Ed. Ayla Ödekan. İstanbul: Vehbi Koç Foundation, 2007, 37-42. google scholar
 • Acara Eser, Meryem. “Hıristiyanlıkta Haç Kültü ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Haç.” Bizans ve Çevre Kültürler: Prof. S. Yılsız Ötüken’e Armağan. Ed. Sema Doğan ve Mine Kadiroğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010, 27-43. google scholar
 • Acara Eser, Meryem. “Komana Kazısı Metal Buluntularından Bir Grup: Röliker Haçlar.” Komana Arkeoloji Serisi 5. İstanbul: Ege Yayınları, 2015, 167-180. google scholar
 • Acara Eser, Meryem. Bizans Maden Sanatı: Dini Törenlerde Kullanılan (Litürjik) Eşyalar. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2020. google scholar
 • Albayrak Kadir. “Dinsel Bri Sembol Olarak Haç’ın Tarihi.” Dini Araştırmalar Dergisi 19 (2004): 105-129. google scholar
 • Altun, Feride İmrana. “Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı 2001-2012 Sezonu Bizans Küçük Buluntuları.” Doktora tezi, Ege Üniversitesi, 2015. google scholar
 • Altun, Feride İmrana. “Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde Yer Alan Bizans Dönemine Ait Bronz Haçlar.” Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 (Ocak 2020): 133-151. google scholar
 • Buyruk, Hasan. “Giresun Müzesi’nde Bulunan Rölikerler.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 29 (2014): 136-144. google scholar
 • Buyruk, Hasan. “Silifke Müzesindeki Haç Röliker, “Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 33 (2014): 504-512. google scholar
 • Campbell, Sheila D. ve Anthony Cutler. “Enkolpion.” The Oxford Dictionary of Byzantium I. Haz. Alexander Kazdhan. New York: Oxford University Press, 1991, 700. google scholar
 • Carr, Annemarie Weyl. “Orans.” The Oxford Dictionary of Byzantium III. Haz. Alexander, Kazdhan. New York: Oxford University Press, 1991, 1531. google scholar
 • Çakmakçı, Zeynep. “Şükrü Tül Eski Eser Koleksiyonu’ndaki Bizans Dönemi Madeni 61. Eserleri.” Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi TÜBA-KED 15 (2017): 45-61, Erişim 3 Şubat 2022. https://doi.org/10.22520/tubaked.2017.15.003. google scholar
 • Çetin, Cengiz. “Isparta Müzesi’nden Bir Grup Bronz Eser.” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2015): 11-31. google scholar
 • Davidson, Gladys R. “Jewelry and Dress Accessories.” The Minor Objects Corinth. Vol. 12. New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens, 1952, 223-307. google scholar
 • Dodd, Erica Cruikshank. “Three Early Byzantine Silver Crosses.” Dumbarton Oaks Papers 41 (1987): 164-179. google scholar
 • Eliade, Mircia. İmgeler ve Simgeler. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2018. google scholar
 • Evans, C. Helen, Melanie Holcomb ve Robert Hallman. “The Arts of Byzantium.” The Metropolitan Museum of Art Bulletin 58 (2001): 4-68. google scholar
 • Gregory, Timothy E. ve Anthony Cutler. “Milvian Bridge.” The Oxford Dictionary of Byzantium II. Haz. Alexander Kazdhan. New York: Oxford University Press, 1991, 1375. google scholar
 • Gül, Ahmet. Haçın Hristiyan Teolojisindeki Yeri ve Önemi. Şırnak: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2018. google scholar
 • Gündüz, Şinasi. Pavlus Hristiyanlığın Mimarı. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017. google scholar
 • Kantsikou, Chryssavgi. “Reliquary -Crosses.” Everyday Life in Byzantium (Byzantine Hours Works and Days in Byzantium). Ed. Demetra Papanikola Bakirtzi, Athens: Hellenic Ministry of Culture, 2002, 188-194. google scholar
 • Khairedinova, Elzara Aiderovna. “Early Medieval Crosses from the South-Western Crimea.” Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts. Ed. Beate Böhlendorf-Arslan ve Alessandra Ricci (İstanbul: Ege Yayınları, 2012), 417-441. google scholar
 • Koçyiğit, Oğuz. “Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Bizans Dönemi Maden Haçları.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 35 (Aralık 2018): 110-121. Erişim 9 Şubat 2022. https:// doi.org/10.32600/huefd.430267. google scholar
 • Korkut, Tahsin. “Tao-Klarceti Bölgesi Hristiyan Dini Mimarisi Plastik Bezemelerinde Orans Duruş Geleneği.” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 43 (Ekim 2019): 44-56. Erişim 8 Mart 2022. https:// doi.org/doi:10.32547/ataunigsed.536972. google scholar
 • Köroğlu, Gülgün. Anadolu Uygarlıklarında Takı. İstanbul: Türk Eskiçağ Enstitüsü Yayınları, 2004. google scholar
 • Küçük, Mehmet Alparslan. “İkonografiden İnanca “İsa Mesih’in Dirilişi/Paskalya” Süreci.” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı (8) (2016), 230-274. google scholar
 • Lightfoot, Chris, Oğuz Koçyiğit ve Hüseyin Yaman. “Amorium Kazısı.” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli). c. 1. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2008), 442-466. google scholar
 • Metin, Hüseyin. “Burdur Müzesi’nden Bir Röliker Haç.” Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (2019): 413-418. google scholar
 • Özdemir, Hicran ve Gökçen Kurtuluş Öztaşkın. “Denizli Arkeoloji Müzesi’nde Yer Alan Bizans Dönemi Maden Haçlarından Bir Grup”. XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (14-16 Ekim 2009). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yayınları, 2009, 489-499. google scholar
 • Pitarakis, Brigitte. Les Croix-Reliquaries Pectorales Byzantines en Bronze. Fransa: Paris: Picard, 2006. google scholar
 • Podskalsky, Gerhard. “Cross: Theologt of Cross.” The Oxford Dictionary of Byzantium I, Haz. Alexander Kazdhan (New York: Oxford University Press, 1991), 549-550. google scholar
 • Pülz, Andrea M. Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos: Ausgewahlte Artefakte aus Metali, Bein und Glas. Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020, https://doi.org/10.11588/ diglit.51987. google scholar
 • Sandin, Karl. “Liturgy, Pilgrimage, and Devotion in Byzantine Object.” Bulletin of the Detroit Institute of Arts 67, (1993): 47-56. google scholar
 • Schimmel, Annemarie. Dinler Tarihine Giriş. Haz. Recep Kibar. İstanbul: Külliyat Yayınları, 2017. google scholar
 • Spitzing, Günter. Lexikon Byzantinisch ChristlicherSymbole: Die Bilderwelt Griechenlands und Kleniasiens. München: Diederichs, 1989. google scholar
 • Spieser Michel, Jean. “İmparatorluk ve Hıristiyan Sanatı: Benzerlik ve Farklılıklar.” Bizans Dünyası Doğu Roma İmparatorluğu 330-641. c. 1. Haz. Cecile Morrisson. Çev. Aslı Bilge. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2019, 294-316. google scholar
 • Spieser, Jean Michel. “Sanat.” Bizans Dünyası Doğu Roma İmparatorluğu 641-1204. c. 2. Haz. Jean Claude Cheynet. Çev. Aslı Bilge. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2019, 349-371. google scholar
 • Sevcenko, Nancy Patterson. “Colobium.” The Oxford Dictionary of Byzantium I, Haz. Alexander Kazdhan (New York: Oxford University Press, 1991), 480-481. google scholar
 • Şakiroğlu, H. Mahmut. “Haç.” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 14. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013), 40-50. google scholar
 • Taft, Robert Francis. “Eucharst.” The Oxford Dictionary of Byzantium I, Haz. Alexander Kazdhan (New York: Oxford University Press, 1991), 737. google scholar
 • Taş, Tuğba ve Fikret Özcan. “MS 4.-7. Yüzyıllar Arasında Haç Motiflerinin Gelişimi.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2015): 247-274. google scholar
 • Turani, Adnan. Sanat Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2020. google scholar
 • Ünlüler, Yakup. “Kapadokya Bölgesi Müzelerindeki Bizans Dönemine Ait Madeni Haçlar.” Yüksek Lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019. google scholar
 • Waldbaum, Jane Courtesy. Metalwork from Sardis: The Finds through 1974. Ed. George M. A. Hanfmann ve Jane Ayer Scott. England: Harvard University Press 1983, 154-190. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Elyiğit, U. (2022). Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri. Art-Sanat, 0(18), 173-200. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632


AMA

Elyiğit U. Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri. Art-Sanat. 2022;0(18):173-200. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632


ABNT

Elyiğit, U. Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 18, p. 173-200, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Elyiğit, Ufuk,. 2022. “Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri.” Art-Sanat 0, no. 18: 173-200. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632


Chicago: Humanities Style

Elyiğit, Ufuk,. Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri.” Art-Sanat 0, no. 18 (Mar. 2024): 173-200. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632


Harvard: Australian Style

Elyiğit, U 2022, 'Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri', Art-Sanat, vol. 0, no. 18, pp. 173-200, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632


Harvard: Author-Date Style

Elyiğit, U. (2022) ‘Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri’, Art-Sanat, 0(18), pp. 173-200. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632 (3 Mar. 2024).


MLA

Elyiğit, Ufuk,. Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri.” Art-Sanat, vol. 0, no. 18, 2022, pp. 173-200. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632


Vancouver

Elyiğit U. Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri. Art-Sanat [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];0(18):173-200. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632 doi: 10.26650/artsanat.2022.18.1090632


ISNAD

Elyiğit, Ufuk. Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki Madeni Haç Örnekleri”. Art-Sanat 0/18 (Mar. 2024): 173-200. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.1090632ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim28.03.2022
Kabul22.07.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.07.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.