Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0014   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0014    Tam Metin (PDF)

Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent

Veysel ÖzbeyDuygu Saban

Son yüz yılda başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkileyen iki dünya savaşı ve büyük yıkımlar yaşayan insanlık, yüzyıllar boyunca kurduğu yaşam alanlarının yok olması ile birlikte kent bilincine erişerek şehirler üzerinde korumacı bir yaklaşıma kavuşmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra koruma kuramında bütünleşik koruma yaklaşımı ortaya çıkmış ve benimsenmiştir. Bu kapsamda devletlerin tanımladığı varlıklarının korunmasını teşvik etmek amacı ile UNESCO çatısı altında Dünya Miras Merkezi kurulmuş ve Üstün Evrensel Değer taşıdığı kabul görmüş varlıklar üzerinde korumacılığı arttırmak adına Dünya Miras Listesi (Asıl Liste, Kalıcı Liste) oluşturulmuştur. Çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tanımladığı varlıklardan birisi olan Anavarza Antik Kenti’nin Dünya Miras Listesi başvurusu için UNESCO’nun belirlediği Üstün Evrensel Değer olarak tanınma kriterlerine ve varlığın özelliklerine göre Geçici Miras Listesi’nde yer alan diğer adaylar arasındaki öncelik durumu, antik kent tanıtılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, Anavarza’yı diğer aday varlıklar arasında öne çıkaran niteliklere ve Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde eksik kalan yönlere odaklanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda antik kentin Asıl Liste (DML)’ye alınma potansiyelinin yüksek olduğu belirlenmiş olmasına rağmen, adaylığında miras değerinden ziyade politik kararın belirleyici olduğu tespit edilmiştir.

DOI :10.26650/artsanat.2019.11.0014   IUP :10.26650/artsanat.2019.11.0014    Tam Metin (PDF)

The Ancient City of Anazarbos Through The Unesco World Heritage List

Veysel ÖzbeyDuygu Saban

In the last century, two world wars affecting the whole world (especially Europe), and great demolition works which have caused destruction of living spaces established through the centuries have resulted in a conscious and conservative approach to historic cities. After the Second World War, an integrated conservation approach emerged and was adopted as part of conservation theory. Within this scope, the World Heritage Centre was established under the auspices of UNESCO and it has constituted the World Heritage List (Main List, Permanent List) to promote the protection of the assets displaying Outstanding Universal Value. In this study, the priority status of the Ancient City of Anazarbos in its proposal to appear on the main (permanent) list by the government of the Republic of Turkey (according to asset properties and the criteria of recognition as an Outstanding Universal Value determined by UNESCO), was evaluated among the other candidates on the Tentative List by introducing the ancient city. The study focused on the qualities that make Anazarbos stand out among the other candidates, and, on the missing aspects of the World Heritage List nomination process. As a result of the research, it has been determined that the political decision process is more decisive than the inheritance value, although it has been determined that the ancient city has a high potential to be included in the Main List (WHL).


PDF Görünüm

Referanslar

 • AKİPEK, Serap, “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin Değerlendirilmesi”, AÜHF Dergisi, C. 50, S. 4, 2001, s. 13-39. google scholar
 • AKTEPE, Eylem, “Assos Antik Kenti”. Görülecek Yerler, Assos Rehberi, 2017, (http://www.assosrehberim. com/nm-Assos_Antik_Kenti-cp-100, Erişim Tarihi: 10. 04. 2018. google scholar
 • “Aphrodisias Tarihçesi ve İlk Kazılar”, http://www.aphrodisias.org/aphrodisias-tarihcesi-ve-ilkkazilar, Erişim Tarihi: 04. 04. 2018. google scholar
 • ATALAY, Rahmi, “Afrodisias Heykel Okulu”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2, S. 3, 2014, s. 140-149. google scholar
 • BELL, Gertrude L., “Arab South Gate, in Front of Roman Triumphal Arch”, Newcastle University, 1905. http://gertrudebell.ncl.ac.uk/photos_in_album.php?album_id=3&start=160 google scholar
 • BLOCH, Marc Leopold Benjamin, Feodal Toplum, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara 1995. google scholar
 • BURRELL, Barbara, Neokoroi: Greek Cities and Roman Emperors, Boston 2004. google scholar
 • BUYRUK, Hasan, Sis’i (Kozan) Akdeniz’den Kapadokya’ya Bağlayan Kervan Yolu Kaleleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2011. google scholar
 • BUYRUK, Hasan, “Konumu Geçmişi ve Kimliği ile Anavarza”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 6, S. 3, 2016, s. 695-710. google scholar
 • CAN, Hakan. “Bir Saklı Hazine: Anavarza Antik Kenti”, OTC news, 2016, http://www.otcnews. com.tr/bir-sakli-hazine-anavarza-antik-kenti/, Erişim Tarihi: 06. 05. 2018. google scholar
 • EMRAHOĞLU, Pelin, “Anavarza”, Altınşehir Adana, 2016, www.altinsehiradana.com google scholar
 • ERASLAN, Şehnaz, “Tethys and Thalassa in Mosaic Art”, Art-Sanat Dergisi, S. 4, 2015, s. 1-13. google scholar
 • ERGEÇ, Rifat, “Anazarbus Antik Kenti ve Nekropolü”, Varia Anatolica, C. 13, S. 1, 2001, s. 389-410. google scholar
 • De GIORGI, Andrea U., “Hellenistic Founders, Roman Builders: Anazarbos in Cilicia”, Hellenismus in der Kilikia Pedias, 2011, s. 121-138. google scholar
 • FEILDEN, Bernard M.; JOKILEHTO, Jukka, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, 2. baskı, ICCROM, Roma 1998. google scholar
 • GOUGH, Michael, “Anazarbus”, Anatolian Studies, C. 2, 1952, s. 85-150. google scholar
 • GÖĞEBAKAN, Yeliz; SABAN, Duygu, “Dünya Miras Listesi ve Vespasianus -Titus Tüneli- Süreç Üzerine bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 11, S. 55, Şubat 2018, s. 333-344. google scholar
 • GRAHAM, Alexander John, Colony and Mother City in Ancient Greece, Manchester 1999. “Hellenistik Dönem Krallık Başkenti: Pergamon”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2014, http://arkeoloji.cbu.edu.tr/kazi-ve-yuzey-arastirmalari/pergamon. 9365.tr.html, Erişim Tarihi: 04. 04. 2018. google scholar
 • İBCİ, R. Onur, “Priene Antik Kenti”, 2016, http://arkeopolis.com/priene-antik-kenti/, Erişim Tarihi: 30. 11. 2018. google scholar
 • ICOMOS. “History”, 2011, https://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/history/, Erişim Tarihi: 27. 11. 2018. google scholar
 • JOHNSONS, Sherman E., “Early Christianity in Asia Minor”, Journal of Biblical Literature, C. 77, S. 1, Mart 1958, s. 1-17. google scholar
 • MARSHALL, Duncan, Preparing World Heritage Nominations, UNESCO, 2011. google scholar
 • MCKERCHER, Bob; MCKERCHER, Robert; DU CROS, Hilary, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, New York 2002. google scholar
 • ORBAŞLI, Aylin, Tourists in Historic Towns: Urban Conservation and Heritage Management, E & FN Spon, Londra 2000. google scholar
 • ÖZBEY, Veysel, “Alakapı”, Anavarza-Adana, 2015. google scholar
 • PEKMEZCİ, Işıl Polat, Çukurova Bölgesindeki (Kilikya) Bazı Tarihi Yapılarda Kullanılan Harçların Karakterizasyonu Ve Onarım Harçları İçin Öneriler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2012. google scholar
 • PIRSON, Felix, “Pergamon Antik Kenti”, Çev. Zeynep Yılmaz, Aktüel Arkeoloji Dergisi, S. 28, Temmuz 2012, s. 116 vd. google scholar
 • POSAMENTIR, Richard, “Kulturkontakt Als Impuls Architektonischer Innovation: Austauch Und Inspiration in Anazarbos, Einer Vergessenen Grenzstadt Zwischen Ost Und West.” s. 89-106, in Austausch und Inspiration: Kulturkontakt als Impuls Architektonischer Innovation; Kolloquium vom 28-30.4.2006 in Berlin Anlässlich des 65. Geburtstages von Adolf Hoffmann, Veranstaltet Vom Architektur-Referat und der Abteilung Istanbul des DAI, Vol. 9: Philipp Von Zabern Verlag Gmbh, 2008. google scholar
 • SALMAN, İsmail, “Adana’nın Antik Kentleri”, Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugüne Adana: Köprü Başı, Ed. Erman Altun, M. Sabri Koz, YKY Yayınları, İstanbul 2000, s. 178-201. google scholar
 • SALTUK, Secda, Antik Çağda Hipodromlar, Circuslar, Ege Yayınları, İstanbul 2001. google scholar
 • SAYAR, Mustafa H.; Ercan, Pelin, “Kilikya Yüzey Araştırmaları 2007”, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Haz. Fahriye Bayram ve Özme Adil, Ankara, S. 1, Mayıs 2008, s. 75-84. google scholar
 • TAŞYÜREK, Orhan Aytuğ, “1973 Kilikya Araştırmaları”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. XXII-1, 1975, s. 120 vd. google scholar
 • TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, “Anavarza Antik Kenti (Adana) [2014]”, Kültür Varliklari ve Müzeler Genel Müdürlüğü, http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,93760/anavarza-antik-kenti-adana-2014.html, Erişim Tarihi: 15. 04. 2018. google scholar
 • TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, “Efes (İzmir)”, 2015, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44404/efes-izmir.html, Erişim Tarihi: 04. 04. 2018. google scholar
 • TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2017a, “Afrodisias Antik Kenti (Aydın)”, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44400/afrodisias-antik-kenti-aydin.html, Erişim Tarihi: 04. 04. 2018. google scholar
 • TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2017b, “Afrodisias”, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.aydinkulturturizm.gov.tr/TR,64400/afrodisias.html, Erişim Tarihi: 04. 04. 2018. google scholar
 • TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2017c, “Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) [2017]”: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,181113/ assos-arkeolojik-alani-canakkale-2017.html, Erişim Tarihi: 04. 04. 2018. google scholar
 • UNESCO, “World Heritage Centre”, 2018, http://whc.unesco.org, Erişim Tarihi: 28.11.2018. google scholar
 • ÜNAL, Ahmet; GİRGİNER, K. Serdar, Kilikya-Çukurova: İlk Çağlardan Osmanlılar Dönemi’ne Kadar Kilikya’da Tarihi Coğrafya, Tarih ve Arkeoloji, Homer Kitabevi, İstanbul 2007. google scholar
 • YÜKSEL, Ece, 17. Yüzyıl Sonu, 18. Yüzyıl Ortası ve 19. Yüzyıl Başında Yabancı Seyyahların Gözünden Batı Anadolu Antik Kentleri, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2012. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Özbey, V., & Saban, D. (2019). Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent. Art-Sanat, 0(11), 299-324. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014


AMA

Özbey V, Saban D. Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent. Art-Sanat. 2019;0(11):299-324. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014


ABNT

Özbey, V.; Saban, D. Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 11, p. 299-324, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Özbey, Veysel, and Duygu Saban. 2019. “Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent.” Art-Sanat 0, no. 11: 299-324. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014


Chicago: Humanities Style

Özbey, Veysel, and Duygu Saban. Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent.” Art-Sanat 0, no. 11 (Jul. 2024): 299-324. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014


Harvard: Australian Style

Özbey, V & Saban, D 2019, 'Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent', Art-Sanat, vol. 0, no. 11, pp. 299-324, viewed 20 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014


Harvard: Author-Date Style

Özbey, V. and Saban, D. (2019) ‘Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent’, Art-Sanat, 0(11), pp. 299-324. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014 (20 Jul. 2024).


MLA

Özbey, Veysel, and Duygu Saban. Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent.” Art-Sanat, vol. 0, no. 11, 2019, pp. 299-324. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014


Vancouver

Özbey V, Saban D. Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent. Art-Sanat [Internet]. 20 Jul. 2024 [cited 20 Jul. 2024];0(11):299-324. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014 doi: 10.26650/artsanat.2019.11.0014


ISNAD

Özbey, Veysel - Saban, Duygu. Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kent”. Art-Sanat 0/11 (Jul. 2024): 299-324. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0014ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim15.04.2018
Kabul10.01.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.