Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/artsanat.2022.18.984514   IUP :10.26650/artsanat.2022.18.984514    Tam Metin (PDF)

Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri

Çetin ÖztürkAli Fuat Baysal

Selçukludan bugüne birçok döneme tanıklık eden Mevlânâ Türbesinin on altı dilimli kubbesinde, koruyucu dış cephe kaplama malzemesi olarak geçmişten bugüne çini tercih edilmektedir. Atmosferik etkiler sonucu yaklaşık 55 yıldır kubbeyi süsleyen çinilerde tahribatlar oluşması sebebiyle kubbede 2020 Haziran ayında restorasyon süreci başlatılmış ve bu süreçte kubbenin çinileri yenilenmiştir. Bu çalışmada, Kubbe-i Hadrâ (Yeşil Kubbe)’da gerçekleşmiş olan çini onarımları ele alınmış ve elde edilen bilgiler başlıklar hâlinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda farklı dönemlerde Kütahya’da üretilen kubbe çinilerinin teknik ve fiziksel özellikler açısından değişiklikler gösterdiği, 1965 yılında tamamlanan restorasyonda kullanılan ve kayıtlarda Metin Çini Fabrikası tarafından tedarik edildiği belirtilen çinilerin Taylan Seramik Fabrikası ile ilişkili olduğu, 1949 yılı restorasyonunda kullanılan çinilerin ise bilinenin aksine Metin Çini Fabrikası tarafından değil de Öz Çini Fabrikası tarafından imal edildiği, Kubbe-i Hadrâ çinilerinin üretiminde Ermeni çini ustalarının da rol aldığı, kubbeye ait günümüze ulaşan en eski çini örneklerinin renkli sır tekniğinde imal edildiği ve dünyaca ünlü müzelerde sergilendiği gibi birçok yeni bilgiye ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KonyaKubbe-i HadrâÇiniYenilemeKütahya
DOI :10.26650/artsanat.2022.18.984514   IUP :10.26650/artsanat.2022.18.984514    Tam Metin (PDF)

Tiles of the Konya Green Dome in the Light of New Information

Çetin ÖztürkAli Fuat Baysal

Tile has been preferred as a protective exterior coating material in the sixteen-segment dome of the Mevlana Tomb for many periods from the Seljuk period to today. As a result of atmospheric effects, the tiles that adorned the dome for 55 years have been damaged. For this reason, the restoration process was started on the Dome in June 2020 and the tiles of the dome were renewed in this process. This study discussed the tile restorations in the Kubbe-i Hadrâ (Green Dome) and presented the findings under headings following extensive research and document analysis. In conclusion, we found new information and documents revealing that the dome tiles manufactured in Kütahya in different periods were technically and physically different from each other of different periods, that the tiles were supplied in 1965 by the Taylan Ceramic Factory, not by the Metin Tile Factory. It was also found that the tiles used for the restorations in 1949 were manufactured by the Öz Tile Factory, not by Metin Tile Factory. In addition, we found that Armenian tile makers took part in the production of the tiles of the Kubbe-i Hadrâ; the oldest tiles of the Dome were produced by applying the color-glaze technique and are exhibited in world-famous museums today.

Anahtar Kelimeler: KonyaGreen DomeTileRenovationKütahya

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Following the death of Mevlânâ Celâleddin-i Rumi, the Architect Bedreddin began to build a tomb in memory of him, and it was completed in 1274. Although there are several speculations about the initial version of the tomb, it is acknowledged that Karamanoğlu Alaeddin Bey (1357-1398) had it built in the sliced shape and that the exterior walls of the dome were covered with tiles in a restoration. Known as the oldest samples of the exterior materials of the dome, those tiles were produced by applying the color-glaze technique. Today some of them are stored in the warehouse of the Konya Museum Directorate, and some other pieces are exhibited in famous museums such as the Metropolitan Museum, and the Victoria & Albert Museum.

As seen in the literature, the tiles of the dome, also known as Kubbe-i Hadrâ, were renewed in 1677, 1698, 1791, 1797, 1816, 1835, 1866, 1909, 1949, and 1965. According to the 17th-century records, the tiles used in the restoration in 1698 were produced by applying the underglaze technique in Iznik. Since 1816, Kütahya tiles have been preferred for the restorations in the Mevlânâ tomb. However, historical records prove that the durability of those Kütahya tiles was poor.  

In the renovation of the Kubbe-i Hadrâ in 1912, the tiles were manufactured by Hafız Mehmet Emin Efendi who was a Kütahya tile artist. In the 1949 renovation, the tiles were manufactured by Hacı Mehmet Üstünkaya at the Öz Tile Factory in Kütahya. Shortly after the renovation, the tiles fell off the wall, so the dome was covered with wood, which led to a public backlash. Relevant people sued the Öz Tile Factory, and it was determined that the fallen tiles stemmed from an application error.

A contract was made with the Taylan Ceramic Factory to manufacture exterior tiles of the dome in 1961. However, the Taylan Ceramic Factory failed in shaping wooden molds, and it had to supply hydraulic metal molds and therefore could not deliver the work on time. The factory requested additional time to import dyes as the domestic dyes could not attain the desired color. Although additional time was allowed for the Taylan Ceramic Factory, the factory went bankrupt in 1963 due to the negative impacts of the coup in 1960 on the economy and the inadequate number of orders that would cover the expenses of employees, large electric furnaces, and imported colored glazes. We still do not know whether the factory delivered the tile order. However, the tiles were manufactured by the Metin Tile Factory and delivered to the Konya Museum Directorate in 1964. The owners of the Metin Tile Factory are Edip and Vedat Çinicioğlu, the grandchildren of Hafız Mehmet Emin Efendi, who manufactured the dome tiles in 1912. We assumed that the Taylan Ceramic Factory produced the tiles for the dome but had to transfer them to the Metin Tile Factory due to bankruptcy because the Metin Tile Factory did not have the necessary technological equipment to manufacture high-quality tiles in a short period of about a year. However, the analyzes show that those tiles were entirely distinctive from the Kütahya tiles in terms of form and glaze compositions, and that metal hydraulic molds were used to shape the tiles, which were dried in electric furnaces at higher temperatures. The color of the tile was not peculiar to Kütahya tiles. The Taylan Ceramic Factory used to manufacture ceramics in Istanbul and Samsun, had modern electric furnaces and other technological facilities, had strong commercial links with Germany and Italy, and imported colored glazes. According to the records of the Konya Museum Directorate, the tiles were transferred from Kütahya to Konya in wooden boxes. After a careful examination of the tile boxes in the warehouse, it was found that the boxes were of foreign origin with customs stamps on them. However, we could not find any information about the content of those imported boxes in Kütahya.

Research showed that Armenian tile-makers in Kütahya worked to produce the tiles of the Kubbe-i Hadrâ. For instance, Hovhannes worked for the restorations in 1866, and David Ohannessian for the restorations in 1912. However, it is known that the archaeologist Hagop Kevorkian sold the old tiles of the tomb, produced by using the color-glazed technique, to the Metropolitan Museum in 1908.

The analysis of Kütahya tiles from different periods in the Konya Museum warehouse revealed that the tiles were different in terms of material (soft or hard), glaze (opaque or transparent), color (turquoise or green tones), and size. Periodic changes were also observed in mounting methods. The tiles were attached to the dome by using lime, Khorassan mortar, or nails in different restorations. Cement was used in the last restoration.

Kubbe-i Hadrâ tiles, renewed during the restoration completed in 1965, were highly deformed over time. The final restoration of the Kubbe-i Hadrâ, which started in June 2020, is still in progress. Kubbe-i Hadrâ tiles, which are Seljuk works, were manufactured by Kemal Güler in Konya, the ancient Seljuk capital, centuries later. The tiles, consisting of a high silica body shaped by the “tap tap method” (manually placing the ceramic paste in the mold), are turquoise colored and opaque glazed. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akay, Nimetullah. “Osmanlı Devletinin Son Döneminde Mevlevîlik.” Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (34) ( 2015):122-152. google scholar
 • Arlı, Hakan. “Kütahyalı Mehmet Emin ve Eserlerinin Üslubu.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1989. google scholar
 • Bakırcı, Naci. “Kubbe-i Hadrâ’nın Karamanoğlu Döneminden Günümüze Değişen Çinileri”. İSTEM ( Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dergisi) 18 (36) (2020): 541-557. google scholar
 • Benhür, Çağatay. “Vali Rebii Karatekin Döneminde Tarihî Eser ve Turizm Çalışmalarının Konya Basınına Yansımaları.” SUTAD (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi) 41 (2017): 353-380. google scholar
 • Çini, Rıfat. Türk Çiniciliğinde Kütahya. İstanbul: Uycan Yayınları, 1991. google scholar
 • İzet, Hakkı. “Mevlânâ Türbesinin Çini Kaplamaları ve Anadolu Selçuk Çiniciliğinin Sanat Ve İşçilik Özellikleri.” Belleten 16 (64) (1952): 576-583. google scholar
 • Kuyumciyan, Dickran. “The Role of Armenian Potters of Kutahia in the Ottoman Ceramic Industry.” Armenian Communities in Asia Minor. California: Ucla Armenian History And Culture Series 13, 2014, 107-130. google scholar
 • Küçükdağ, Yusuf. “1251 H/1835 M. Tarihli Mevlânâ Türbesi ve Çelebi Efendi Konağı Tamir ve İnşası Defteri.” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2 (1996): 181-206. google scholar
 • Kürkman, Garo. Toprak, Ateş, Sır. İstanbul: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayını, 2005. google scholar
 • Moughalian Sato. Feast of Ashes: The Life and Art of David Ohannessian. Stanford, California: Redwood Press, 2019. google scholar
 • Moughalian, Sato. “Kütahya’dan Kudüs’e Kudüs’te Ermeni Seramik Ticaretinin Doğuşu.” Sanat Tarihi 265 (2016): 50-57. google scholar
 • Oğuzoğlu, Yusuf ve Selçuk Mülayim. “Konya Mevlânâ Türbesi’nin Restorasyonu ile İlgili H. 1109 (1698) Tarihli Üç Belge.” Arkeoloji Sanat Tarihi Dergisi 3(3) (1984):115-124. google scholar
 • Önge, Yılmaz. “Mevlânâ Türbesi’nin Çini Tezyinatı.” I. Milli Mevlânâ Kongresi (Tebliğler). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1986, 401-408. google scholar
 • Özönder, Hasan. “Mevlânâ Türbe ve Külliyesinin Tamir ve İlaveler Kronolojisi.” Selçuklu Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi 2 (1987): 13-75. google scholar
 • Öztürk, Çetin. “Mevlânâ Kubbe-i Hadrâ (Konya) Dış Duvarının 1912 ve 1965 Yıllarındaki Onarımlarında Kullanılan Çinilerin Karakterizasyonu”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020): 900-907. google scholar
 • Ulueren, Şerife Deniz. “Ferhan Taylan Erder ile yapılan Art röportaj.” Sanat Art Dergisi 17 (Eylül-Ekim 2006), 95-96. google scholar
 • Şahin, Faruk. “Cumhuriyet Dönemi Kütahya Çini ve Keramik Sanatı.” Sanat Tarihi Yıllığı 8 (1988): 131-151. google scholar
 • Seropyan, Sarkis. “Vicdanlı Türk Valisi Fâik Âli Ozansoy”. Tarih ve Toplum 23 (1995): 46-50. google scholar
 • Taylan Koll Şrti. “İkinci Konkordato İlânı.” Cumhuriyet. 31.03.1963, 4. google scholar
 • “Victoria ve Albert Müzesinde sergilenen Mevlânâ Türbesine ait çini.” Erişim 12 Eylül 2020. http:// collections.vam.ac.uk/item/O186235/tile-panel-unknown google scholar
 • “Shaped Tiles in the Cuerda Seca Technique.” Erişim 11 Şubat 2020. https://www.metmuseum.org/ art/collection/search/445345 google scholar
 • Arkeolojik Haber. “Mevlânâ Müzesi’ndeki Kubbe-i Hadrâ’nın çinileri restore edilecek.” Erişim 08 Kasım 2019. https://www.arkeolojikhaber.com/haber-Mevlânâ-muzesindeki-kubbe-i-Hadrânin-cinileri-restore-edilecek-19231 google scholar
 • Ottoman History Podcast. “The Life and Art of Ceramicist David Ohannessian with Sato Moughalian.” Erişim 04 Nisan 2020. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2016/07/ armenian-ceramics.html google scholar
 • “Çini Belgeseli- Yıl: 1977.” Erişim 07 Eylül 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Hix1b_ WTY4E google scholar
 • “Konya Mevlânâ Müzesi’nin yeşil kubbesinin rengi bu olacak.” Erişim 20 Haziran 2020. http:// www.hakimiyet.com/konya-Mevlânâ-muzesinin-yesil-kubbesinin-rengi-bu-olacak-1271094h. htm google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Öztürk, Ç., & Baysal, A.F. (2022). Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri. Art-Sanat, 0(18), 319-340. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514


AMA

Öztürk Ç, Baysal A F. Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri. Art-Sanat. 2022;0(18):319-340. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514


ABNT

Öztürk, Ç.; Baysal, A.F. Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 18, p. 319-340, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Öztürk, Çetin, and Ali Fuat Baysal. 2022. “Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri.” Art-Sanat 0, no. 18: 319-340. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514


Chicago: Humanities Style

Öztürk, Çetin, and Ali Fuat Baysal. Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri.” Art-Sanat 0, no. 18 (Mar. 2024): 319-340. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514


Harvard: Australian Style

Öztürk, Ç & Baysal, AF 2022, 'Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri', Art-Sanat, vol. 0, no. 18, pp. 319-340, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514


Harvard: Author-Date Style

Öztürk, Ç. and Baysal, A.F. (2022) ‘Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri’, Art-Sanat, 0(18), pp. 319-340. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514 (3 Mar. 2024).


MLA

Öztürk, Çetin, and Ali Fuat Baysal. Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri.” Art-Sanat, vol. 0, no. 18, 2022, pp. 319-340. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514


Vancouver

Öztürk Ç, Baysal AF. Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri. Art-Sanat [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];0(18):319-340. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514 doi: 10.26650/artsanat.2022.18.984514


ISNAD

Öztürk, Çetin - Baysal, AliFuat. Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri”. Art-Sanat 0/18 (Mar. 2024): 319-340. https://doi.org/10.26650/artsanat.2022.18.984514ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim18.08.2021
Kabul22.07.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.07.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.