Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/CONNECTIST2019-0011   IUP :10.26650/CONNECTIST2019-0011    Tam Metin (PDF)

Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma

Övünç Meriç Fermanoğlu

Bu makalenin kavramsal çerçevesini “ağ toplumu” (Van Dijk, 2016) ve “dijital aktivizm” (Joyce, 2010) oluşturmaktadır. Van Dijk (2016) ağ toplumunun yükselişini gözlemlemiştir ve buna göre ağ toplumunu, bir toplumdaki en önemli organizasyon biçimlerini şekillendiren iletişim ağları olarak tanımlar. Dijital aktivizmin altyapısı ise dijital ağ kavramına dayanır (Joyce, 2010). Yeni medyanın etkisi ile birlikte özellikle son on yılda, engellilik ve engellilerin yaşamlarının ve deneyimlerinin kamuya açık bir şekilde temsil edilme yöntemlerine tanıklık edilmiş ve onların kendilerini temsil etme yolları genişlemiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısında yeni sosyal hareketler ve dijital aktivizm derin değişiklikler getirmiştir. Daha geniş insan hakları söylemlerinin artan küresel etkisi, engelliliğin farklı bağlamlarda görülmesi ve anlaşılmasının daha ilerici yollarına izin veren bir takım kültürel temsilleri mümkün kılmıştır. Yeni medya teknolojileri, yurttaşların ve sosyal hareketlerin mobilizasyonu ve örgütlenmesi için yeni yollar sunmuştur. Bu bağlamda makalenin konusu Türkiye’de çevrimiçi ortamda engelli aktivizmidir. Bu makale, Türkiye’deki engelli dijital aktivizm perspektifleri ve uygulamalarındaki fırsatları ve zorlukları incelemektedir. Bu çalışmada, 19 Ocak 2019 ve 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, engelli anahtar sözcüğü ile Türkiye’deki çevrimiçi ortamda yer alan internet gazeteleri, bloglar, forumlar, Twitter başta olmak üzere sosyal ağ siteleri içerikleri araştırılmıştır. Veri setlerinin değerlendirilmesi için içerik analizi tekniği kullanılmış ve elde edilen bulgular betimsel yöntem aracılığıyla değerlendirilmiştir. 

DOI :10.26650/CONNECTIST2019-0011   IUP :10.26650/CONNECTIST2019-0011    Tam Metin (PDF)

Online Outsiders: A Research on Digital Disabled Activism in Turkey

Övünç Meriç Fermanoğlu

The conceptual framework of this article is composed of “network society” (Van Dijk, 2016) and “digital activism” (Joyce, 2010). Van Dijk (2016) has observed the rise of the network society and according to that, he defines network society as communication networks that shape the most important forms of an organization in a society. The infrastructure of digital activism is based on the digital network (Joyce, 2010). With the influence of the new media, especially in the last decade, disability and methods of publicly representation the lives and experiences of people with disabilities have been witnessed and their ways of representing themselves have expanded. In the second half of the 20th century new social movements and digital activism have brought profound changes. The increasing global impact of wider human rights discourses has made possible a number of cultural representations that allow more progressive ways of seeing and understanding disability in different contexts. New media technologies offered new ways for citizens and movements to mobilize and organize themselves. In this context, the subject of this article is digitalized disability activism in Turkey. This article explores the opportunities and challenges in practice and disabled digital activism perspectives in Turkey. In this study, online media environments in Turkey such as the Internet newspapers, blogs, forums, social networking sites, especially Twitter contents were investigated via disabled keyword between 19-26 January 2019. Content analysis technique was used to evaluate the data sets and the findings were evaluated through descriptive method. 


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


This article focuses on how the influence of online new media ecology has affected disability activism in Turkey. The framework of this article is ‘network society’ (Van Dijk, 2016) and ‘digital activism (Joyce, 2010). Van Dijk (2016) has observed the rise of the network society and according to that, he defines network society as communication networks that shape the most important forms of an organization in a society. 

New media technologies bring new ways for citizens and movements to mobilize and to organize. Joyce (2010) stated that citizens around the world have become increasingly aware of and interested in the expanding use of digital technologies - mobile phones and internet-enabled devices for example - in campaigns for social and political change. These practices, which we refer to as ‘digital activism’ have been reported by journalists, dissected by bloggers and eagerly studied by scholars. Students’ activities and enthusiast wish to understand and replicate the most effective tactics (Joyce, 2010). 

The transformation of traditional media into new media has initiated a new userdominated content publishing/broadcasting era. In the rise of the social media era, activists have made less dependent on traditional media like newspapers or televisions. Some researcher claim that new media offers some opportunities for ‘non-elite’ actors and marginalized or disadvantaged groups to acquire visibility in the public sphere (Chadwick, 2013). In the west, some research shows that although the growth in digital activism has initiated new strategies for disability protest, its ability to influence traditional news media debates remains pivotal to its effectiveness and power to represent the voice of disabled people (Pearson & Trevisan, 2015). 

Within the context of the literature reviewed, this article examines six main research questions:

1. What are the socio-demographic characteristics of users who produce the digital content related to disability?

2. What are the occupations and interests of users who produce digital content on disability?

3. What is the geographical distribution of digital content produced on disability in Turkey? In which areas is the right to disability advocacy concentrated?

4. What kind of content has been produced by sharing the disabled hashtag in the digital environment?

5. What types of online media distribution in disability-related content produced in Turkey? Which platforms are used mostly to generate content? 6. How and for which purposes do disabled activists use new media?

There are a growing number of options open to researchers seeking to capture and analyze online content. Network analysis tools increasingly used – reflecting a shift in the understanding and practice of the Web as a dynamic social context. In this study, open source new media monitoring tool is used. Monitoring tools allow for collecting and analyzing real-time information. In this article, content analysis technique was used to evaluate the data sets and the findings were evaluated through descriptive method. The notion ‘disabled’ as a term is searched through newspapers and online news, TV / Radio, news agencies, blogs, forums, Twitter, Google+, YouTube, EkşiSözlük. Data for the research is collected between 19-26th of January 2019. 

According to the results of the web content analysis: young adults between 18 and 34 years of age produced more content for disabled people than older adults aged between 55 and 64+. The gender distribution of the content about disability in the online environment, it was found that male users produced more content (61.5%). The percentage of women in content production is 38.5%. According to the conversation map, most active users in Turkey, live in Ankara, İstanbul, İzmir, and Eskişehir (73.2%). The share of media types analyze has shown that the most popular online environment and digital activist tool is Twitter (84.8%).

Disabled people produced the content with the same theme (for example, they want to increase disabled quota from the 3 percent to 5 percent than shared a tweet with #disabledquota5percent) in Twitter to spread this content throughout the country and has contributed to creating well-targeted online networks. This analysis has shown how disabled activists have positioned themselves beyond the traditional activism and mainstream media barriers which have using online environments like Twitter and other social network platforms.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun. (2005). T.C. Resmî Gazete. Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.5378.pdf google scholar
 • Albrecht, G. L., Snyder, S. L., Bickenbach, J., Mitchell, D. T., & Schalick III, W. O. (2006). Encyclopedia of disability. USA: Sage Publication. google scholar
 • Altman, B. (2001). Disability definitions, models, classification schemes and applications. In G. Albrecht, K. Seelman, & M. Bury (Eds.), Handbook of Disability Studies (pp. 97–122).Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Atenstaedt, R. (2012). Word cloud analysis of the BJGP. British Journal of General Practice, 62(596), 148. google scholar
 • Barnes, C., & Mercer, G. (2003). Disability: Key Concepts. Cambridge, UK: Polity. google scholar
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of ComputerMediated Communication, 13(1), 210-230. https://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x google scholar
 • Bowker, N., & Tuffin, K. (2003). Dicing with deception: People with disabilities’ strategies for managing safety and identity online. Journal of Computer Mediated Communication, 8(2). https://dx.doi. org/10.1111/j.1083-6101.2003.tb00209.x google scholar
 • Brooker, P., Barnett, J., Cribbin, T., & Sharma, S. (2016). İlk ‘büyük veri sorununu’ çözebildik mi? Sosyal medya analizleri için veri toplama ve görsel temsili ilgilendiren uygulamalı konular. In Roberts, S., Snee, H., Hine, C., Morey, Y., Watson, H. (Eds.), Sosyal Bilimler İçin Dijital Yöntemler (S.E. Karakulakoğlu, Trans.), (pp. 34-51). Istanbul, Turkey: Nobel Yayınları. google scholar
 • Burnett, R., & Marshall, D. (2004). Web Theory: An Introduction. UK: Routledge. Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür 1. Cilt (E. Kılıç, Trans.). İstanbul, Turkey: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Chadwick, A. (2013). The hybrid media system: Politics and power. Oxford, UK: Oxford University Press. google scholar
 • Chalfaouat, A. (2014). Nijerya’yı işgal et hareketi işçi sendikaları ve petrol sübvasyonu mücadelesi. In B. Çoban (Ed.), Sosyal Medya Devrimi (pp. 59-77). Istanbul, Turkey: Su Yayınları. google scholar
 • Çakır, H., Çetin, Ş., & Abidin, B. A. Ş. (2013). İşitme engellilere yönelik dinamik web sayfasının geliştirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6(2), 1-9. google scholar
 • van de Donk, W., Loader, B.D., Nixon, P.G., & Ruch, D. (2004). Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. London, UK: Routledge. google scholar
 • Doğru, H., Kaygalak, S., Çavdarlı, M. C., & Bahçeci, V. (2014). Engelli bireylerin turizm hizmetlerine yönelik e-şikâyetleri. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 33-47. Engelsiz Türkiye İçin: Yolun Neresindeyiz? Mevcut Durum ve Öneriler Raporu. (2013). Sabancı Üniversitesi. İstanbul, Turkey: Sabancı Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Erdem, B. K. (2011). Radikal demokrasi kurami bağlaminda yeni medyanin geleceği:’wikileaks örneği’. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, 40, 5-24. google scholar
 • Fuchs, C. (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş. (D. Saraçoğlu & İ. Kalaycı, Trans.). İstanbul, Turkey: Nota Bene Yayınları. google scholar
 • Gereffi, G. (2001). Beyond the Producerdriven/ Buyer-driven Dichotomy The Evolution of Global Value Chains in the Internet Era. IDS Bulletin, 32(3), 30-40. google scholar
 • Hughes, B. (2009). Disability activisms: Social model stalwarts and biological citizens. Disability & Society, 24(6), 677-688. google scholar
 • Huffaker, D. (2006). Teen blogs exposed: The private lives of teens made public. Presented at the American Association for the Advancement of Science (AAAS) in St. Louis, MO., February 16-19. Retrieved from http:// citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.1504&rep=rep1&type=pdf google scholar
 • Joyce, M. C. (2010). Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change. New York, USA: International Debate Education Association. google scholar
 • Kınay, Ö. (2016). Bedensel engellilerin kamusal alanda ulaşılabilirliği: “Engelsiz dünya” mobil uygulamasının sosyal sorumluluk projesi olarak incelenmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6(2), 168-180. google scholar
 • Köten, E., & Erdoğan, B. (2014). Sanaldan gerçeğe ağlara tutunmak: Engelli gençlerin Facebook’ta sosyalleşme deneyimleri. Alternatif Politika, 6(3), 333-358 google scholar
 • Pearson, C., & Trevisan, F. (2015). Disability activism in the new media ecology: campaigning strategies in the digital era. Disability & Society, 30(6), 924-940. google scholar
 • Polat, R. K. (2005). The Internet and political participation: Exploring the explanatory links. European Journal of Communication, 20(4), 435-459. google scholar
 • Serttaş, A., & Güngör Eral, A. (2017). Türkiye’de Yayınlanan Çizgi Dizilerde Engelli Bireylerin Temsili: TRT Çocuk Kanalı Örneği. Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, 44. google scholar
 • Sivitanides, M., & Shah, V. (2011). The era of digital activism. In Conference for Information Systems Applied Research, 4(1842). google scholar
 • Suwana, F. (2019), What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. Information, Communication & Society, https://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205 google scholar
 • Thoreau, E. (2006). Ouch!: An examination of the self-representation of disabled people on the Internet. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), 442-468. google scholar
 • Özgökçeler, S., & Alper, Y. (2010). Özürlüler kanunu’nun sosyal model açısından değerlendirilmesi. Business and Economics Research Journal, 1(1), 33-54. google scholar
 • Uçkan, Ö. (2012). “Dijital aktivizm” mi, “aktivizm” mi? Retrieved from https://spotdergi.wordpress. com/2012/05/30/dijital-aktivizm-mi-aktivizm-mi/ google scholar
 • Uçkan, Ö., & Ertem, C. (2011). Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz. İstanbul, Turkey: Etkileşim Yayınları google scholar
 • vanDijk, J. (2016). Ağ Toplumu. (Ö. Sakin, Trans.). İstanbul, Turkey: Kafka Yayınları. Wearesocial Digital Report (2018). Retrieved from https://digitalreport.wearesocial.com/ google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Fermanoğlu, Ö. (2019). Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(56), 119-152. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011


AMA

Fermanoğlu Ö. Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences. 2019;0(56):119-152. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011


ABNT

Fermanoğlu, Ö. Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, [Publisher Location], v. 0, n. 56, p. 119-152, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Fermanoğlu, Övünç Meriç,. 2019. “Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 56: 119-152. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011


Chicago: Humanities Style

Fermanoğlu, Övünç Meriç,. Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 56 (Sep. 2023): 119-152. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011


Harvard: Australian Style

Fermanoğlu, Ö 2019, 'Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma', Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 56, pp. 119-152, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011


Harvard: Author-Date Style

Fermanoğlu, Ö. (2019) ‘Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma’, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(56), pp. 119-152. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011 (30 Sep. 2023).


MLA

Fermanoğlu, Övünç Meriç,. Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 56, 2019, pp. 119-152. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011


Vancouver

Fermanoğlu Ö. Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];0(56):119-152. Available from: https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011 doi: 10.26650/CONNECTIST2019-0011


ISNAD

Fermanoğlu, Övünç Meriç. Çevrimiçi Hariciler: Türkiye’de Dijital Engelli Aktivizmi Üzerine Bir Araştırma”. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0/56 (Sep. 2023): 119-152. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0011ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim04.02.2019
Kabul29.04.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.