Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ekoist.2022.36.1035097   IUP :10.26650/ekoist.2022.36.1035097    Tam Metin (PDF)

Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Kübra YılmazSüleyman Kale

Risk ve getiri hisse senedi analizinde kullanılan en önemli iki parametredir. Bu nedenle risk ve getiriyi etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu faktörlerin risk ve getiri üzerindeki etkileri artarken ve azalırken farklı olabilir. Bu çalışmada işletmelerin finansal oranlarının, riskleri üzerindeki doğrusal olmayan etkileri analiz edilmektedir. Finansal oranlarda meydana gelen artış ve azalışların risk üzerindeki kısa ve uzun dönemli asimetrik etkieri Panel Doğrusal Olmayan Gecikmeci Dağıtılmış Otoregresif Model (Panel NARDL) yöntemi ile incelenmektedir. Çalışmada BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi sektöründe faaliyet gösteren 15 şirketin 2005Q1-2019Q4 dönemi verileri kullanılmış; bağımlı değişken olarak sistematik riskin bir ölçütü olarak beta katsayısı, bağımsızı değişken olarak cari oran, toplam borç oranı, nakit döngüsü, öz sermaye karlılığı ve piyasa değeri/defter değeri değişkenleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde işletmelerin riski ile cari oran, nakit döngüsü ve piyasa değeri/defter değeri arasında asimetrik bir ilişki olduğu; öz sermaye karlılığı ve toplam borç oranı arasında asimetrik bir ilişki bulunmadığı, ancak simetrik ilişkinin bulunduğu saptanmıştır. Kısa dönemde ise risk ile finansal oranlar oranlar arasında asimetrik bir ilişki tespit edilememiştir. Ulaşılan sonuçlar hisse senedi hareketlerini etkileyen faktörlere ışık tutması açısından önem taşımaktadır. 

DOI :10.26650/ekoist.2022.36.1035097   IUP :10.26650/ekoist.2022.36.1035097    Tam Metin (PDF)

Asymmetric Relationship Between Risk and Financial Indicators: An Application in BIST Manufacturing Industry

Kübra YılmazSüleyman Kale

Risk and returns are the most important parametres in stock analysis. Therefore, the literature contains several studies to identify variables that affect risk and return. The effects of these variables on risk and return may asymmetric. This study analyzes the asymmetric effects of financial ratios of companies on their risks. The short and long-term asymmetric effect of the increase and decrease in financial ratios on risk is reviewed by the Panel-Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) model. In the study used the 2005Q1 from period 2019Q4 data of 15 companies listed in the Nonmetallic Mineral Products sector is used. Beta coefficient, as a proxy for systematic risk, is employed as the dependent variable ratio of current ratio, total debts ratio, cash-to-cash cycle, return on equity, and market value book value are the independent variables. According to the analysis results was found an asymmetrical relationship between the risk of companies and current ratio, cash-to-cash cycle and market-to-book value in the long term. But, no asymmetrical relationship is observed between risk and return on equity and total debt ratio; rather, the relationship is symmetrical. In the short-run, there was no asymmetrical relationship between risk and financial ratios. The achieved results are important in explaining the factors that effects stock movements.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Risk and return are the two most important parameters in stock investment. Rational investors are expected to prefer the share with the highest expected returns when their risks are the same, and they are expected to prefer the share with the lowest risk when their expected returns are equal. Risk of a financial asset can be defined as the possibility of losing money, that is, the probability that actual results differ from expected results. Therefore, risk is measured based on the volatility of the return measured by variance or standard deviation. The risk of stock may result from either external factors such as economic, geopolitical, and financial factors, or companyspecific internal factors. Systematic risk is inherent to the economy and /or market, and is generally assumed as being difficult to avoid. On the other hand, unsystematic risk is the risk that is related to company, and it is assumed as diversifiable. Since unsystematic risk is diversifiable, finance theory is focused on systematic risk. After Markowitz and Capital Asset Pricing Model (CAPM), systematic risk is measured by beta which is a measure of the volatility of a security or portfolio compared to the market as a whole.

Financial ratios are also important in analyzing the health and success of a company. Generally, by ratios analysis, we shed light on liquidity, profitability, growth, financial structure, operational performance, and market situation of the company. Since these ratios are the key factors in determining the performance of a company, they should also play a role in the riskiness of the company. Therefore, we choose the Beta coefficient, as a proxy for systematic risk; and current ratio, ratio of total debts, cash-to-cash cycle, return on equity, and market value/book value to represent the different dimensions of performance.

CAPM is based on a rational investor who constructs an optimum portfolio. However, Kahneman ve Tversky (1979)’s Prospect Theory showed that investors may not be so rational, and they generally decide based on some psychological factors called heuristics. These biases also affect our behaviors differently in the case of positive and negative situations.

The aim of this study is to analyze the effect of financial ratios on the systematic risk of the companies listed in the Non-Metallic Mineral Products Sector Index of Borsa Istanbul. We used quarterly data of 15 companies for the period of 2005Q1- 2019Q4. Based on findings of behavioral finance the effect of positive and negative movements of financial ratios on Beta coefficient may be asymmetric. Therefore, Panel Non-linear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) model developed by Shin et. (2014) seems to best fit our study purpose. The NARDL searches whether the asymmetric relationship between financial ratios and systematic risk exists or not; if the asymmetric relationship is found, what is the direction and size of the relationship. It is important for all stakeholders to identify the factors and their directions that affect risk. The short and long-term asymmetric effect of the increase and decrease in financial ratios on risk is reviewed by the Panel NARDL model. Panel NARDL model can be used for small samples, and it allows to capture the cointegration dynamics which cannot be determined by other linear and nonlinear cointegration methods.

Results of the study showed that an asymmetrical relationship was found between risk of companies and current ratio, cash-to-cash cycle and market value/book value in the long term; but no asymmetrical relationship is observed between risk and return on equity (roe) and total debt ratio. On the other hand, s symmetric risk-roe and risktotal tebt ratio relationship is observed between variables. In the short run, there was no asymmetrical relationship between risk and financial ratios. The achieved results are important in explaining the factors that effect stock movements. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akça, S. (2008). Beta Katsayısı Ile Finansal Oranlar Arasındaki Ilişkilerin Ölçülmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü]. google scholar
 • Aksu, H., ve Başar, S. (2016). Türkiye Ekonomisinde Hasılanın İşsizlik Üzerindeki Dinamik Etkileri. Journal of Graduate School of Social Sciences, 20(1). google scholar
 • Anlaş, T. (2017). Menkul Kıymet Piyasalarında, Kurumsal Yatırım, Yatırımcı Duyarlılığı Ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisinin İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Gaziantep]. google scholar
 • Chiou, C. C., ve Su, R. K. (2007). On the Relation of Systematic Risk and Accounting Variables. Managerial Finance, 33(8), 517-533. https://doi.org/10.1108/03074350710760278 google scholar
 • Çabuk, A., ve Lazol, İ. (2012). Mali Tablolar Analizi. Ekin Basım Yayın Dağıtım. google scholar
 • Ersoy, A., Bozcuk, A. E., ve Suntur, N. (2010). Beta Katsayısının Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçütleriyle Ilişkilendirilmesi: İmkb Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi(45), 48-54. google scholar
 • Eryiğit, C., ve Eryiğit, M. (2009). Temel Finansal Oranların Sistematik Riske Etkisi. Iktisat Isletme ve Finans, 24(281), 60-76. google scholar
 • Faez, A., ve Eslam, B. (2013). The Effect of Financial Ratios on Systematic Risk Index. Management Science Letters, 3(11), 2775-2780. google scholar
 • Granger, C. W., ve Yoon, G. (2002). Hidden Cointegration. U of California, Economics Working Paper(2002-02). google scholar
 • Günay, S. (2015). Finansal Yönetim. Ankara: Paradigma Akademi Yayınları. google scholar
 • Güriş, S., ve Kızılarslan, Ş. (2018). Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Der Yayınları. google scholar
 • Kahneman, D., ve Tversky, A. (1979). On the Interpretation of Intuitive Probability: A Reply to Jonathan Cohen. google scholar
 • Kamran, M., ve Malik, Q. A. (2018). Do Financial Variables Affect the Systematic Risk in Sugar Industry? Pakistan Administrative Review, 2(2), 234-242. google scholar
 • Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00023-2 google scholar
 • Kara, S. (2016). Muhasebe Verilerine Dayali Risk Ölçümü Ile Sistematik Risk Iliskisi: Borsa Istanbul’da Bir Uygulama/Relationship between Risk Measurement Based on Accounting Information and Systematic Risk: An Application in the Bist. International Journal of Management Economics & Business, 12, 369. google scholar
 • [Record #16 is using a reference type undefined in this output style.] google scholar
 • Kaygın, C. Y., ve Güngör, B. (2019). Finansal Oranlar Ile Risk (Beta) Arasındaki İlişki: Bİst Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1883-1896. google scholar
 • Kıyılar, M., ve Akkaya, M. (2016). Davranışsal Finans. İstanbul: Literatür Yayıncılık. google scholar
 • Koç, F. Ö., ve Özkan, A. (2018). Bİst İmalat Sektörü İşletmelerinde Risk Raporlama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(52), 17-46. google scholar
 • Qamruzzaman, M., ve Jianguo, W. (2020). The Asymmetric Relationship between Financial Development, Trade Openness, Foreign Capital Flows, and Renewable Energy Consumption: Fresh Evidence from Panel Nardl Investigation. Renewable Energy, 159, 827-842. https://doi. org/10.1016/j.renene.2020.06.069 google scholar
 • Rowe, T., ve Kim, J. (2010). Analyzing the Relationship between Systematic Risk and Financial Variables in the Casino Industry. UNLV Gaming Research & Review Journal, 14(2). google scholar
 • Salisu, A. A., ve Isah, K. O. (2017). Revisiting the Oil Price and Stock Market Nexus: A Nonlinear Panel Ardl Approach. Economic Modelling, 66, 258-271. https://doi.org/10.1016/j. econmod.2017.07.010 google scholar
 • Shin, Y., Yu, B., ve Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear Ardl Framework. In Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. google scholar
 • Tanrıöven, C., ve Aksoy, E. E. (2011). Sistematik Riskin Belirleyicileri: İmkb’de Sektörel Karşılaştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi(51), 119-138. google scholar
 • Usta, Ö., ve Demireli, E. (2010). Rİsk Bİleşenlerİ Analİzİ: İmkb’de Bİr Uygulama. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 6(12). google scholar
 • Uyar, U., ve Çağlak, E. (2019). Çimento Sektörü Açısından Sistematik Risk-Finansal Oran ilişkisi: Ana Çimento Üreticisi Ülkeler Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi(81), 231-248. google scholar
 • Ürkmez, E., ve Bölükbaşı, Ö. F. (2021). The Impact of Exchange Rates on Stock Prices for Turkey: An Asymmetric Non-Linear Cointegratıon Analysis. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 43(1), 42-56. google scholar
 • Varlık, N., ve Varlık, S. (2021). Merkez Bankası Kredibilitesinin Enflasyon Oranı Üzerindeki Asimetrik Etkisi-Türkiye Örneği-. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19(2), 299-319. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yılmaz, K., & Kale, S. (2022). Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(36), 1-20. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097


AMA

Yılmaz K, Kale S. Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics. 2022;0(36):1-20. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097


ABNT

Yılmaz, K.; Kale, S. Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, [Publisher Location], v. 0, n. 36, p. 1-20, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yılmaz, Kübra, and Süleyman Kale. 2022. “Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 36: 1-20. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097


Chicago: Humanities Style

Yılmaz, Kübra, and Süleyman Kale. Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 36 (Mar. 2024): 1-20. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097


Harvard: Australian Style

Yılmaz, K & Kale, S 2022, 'Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama', EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 36, pp. 1-20, viewed 2 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097


Harvard: Author-Date Style

Yılmaz, K. and Kale, S. (2022) ‘Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama’, EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(36), pp. 1-20. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097 (2 Mar. 2024).


MLA

Yılmaz, Kübra, and Süleyman Kale. Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 36, 2022, pp. 1-20. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097


Vancouver

Yılmaz K, Kale S. Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics [Internet]. 2 Mar. 2024 [cited 2 Mar. 2024];0(36):1-20. Available from: https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097 doi: 10.26650/ekoist.2022.36.1035097


ISNAD

Yılmaz, Kübra - Kale, Süleyman. Risk ve Finansal Göstergeler Arasindaki Asimetrik İlişki: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama”. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0/36 (Mar. 2024): 1-20. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1035097ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim10.12.2021
Kabul03.02.2022
Çevrimiçi Yayınlanma13.04.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.