Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ekoist.2021.35.967983   IUP :10.26650/ekoist.2021.35.967983    Tam Metin (PDF)

Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi

Semanur SoyyiğitSevgi Elverdi

Ekonomik büyümenin toplumun farklı kesimlerine sunduğu fırsatların adil bölüşümü, en az büyümenin sayısal artışı kadar önemlidir. Ancak fırsatlara eşit erişimin eşlik ettiği büyüme durumunda büyümenin kapsayıcılığından ve sosyal refah artışından söz etmek mümkündür. Toplumun her bir üyesinin büyümeye katılabilmesi ve büyümeden yararlanabilmesi için, yeni ekonomik fırsatların oluşturularak ve genişletilerek sürdürülebilir büyümenin sağlanması gerekmektedir. Bu da ancak kapsayıcı büyüme ile mümkün olacaktır. Kapsayıcı büyüme bugün birçok ülkenin kalkınma stratejilerinde merkezi bir konu haline gelmiştir. Kapsayıcı büyüme ile toplumdaki her bireyin, büyüme sürecine katkıda bulunması ve büyümeden yararlanması mümkün olmaktadır. Çalışma bu açıdan önem arz etmektedir. Buna dayanarak, bu çalışmada 2006-2019 dönemi için Türkiye’de büyümenin kapsayıcılığı genel ve bölgesel çerçevede incelenmektedir. Bu çalışmada incelenen literatür itibariyle, Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 1 bölgeleri için kapsayıcı büyüme açısından yakınsamanın incelendiği bir çalışma olmadığı görülmüştür. Çalışmanın bu anlamda, literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma ile amaçlanan, büyümedeki kapsayıcılığın yıldan yıla hangi yönde değiştiğini gözlemlemek ve bu bağlamda İBBS Düzey-1 bölgelerindeki durumu analiz etmektir. Buradan hareketle öncelikle Ali ve Son (2007)’un geliştirdikleri yöntemle büyümenin kapsayıcılığı incelenmekte, sonrasında ise İmkân Eşitliği İndeksi açısından bölgeler arası yakınsama panel birim kök testi ile sınanmaktadır. Ülke geneline ilişkin bulgular, 2016 yılı sonrasında büyümenin kapsayıcılığında bir azalış olduğunu ortaya koymaktadır. İmkân Eşitliği İndeksine göre en iyi performansı TR4 Doğu Marmara Bölgesi gerçekleştirirken, en kötü performans TR1 İstanbul Bölgesine aittir. İmkân Eşitliği İndeksinin bölgelerarası yakınsama sonuçları ise TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en iyi performansa sahip olan TR4 Doğu Marmara Bölgesine yakınsadığını göstermektedir. Sonuçlar göstermektedir ki, reel üretim faaliyetlerinin imkân eşitliğini artırıcı bir etkisi vardır. Kapsayıcı büyümenin bölgeler arasında eşitsiz biçimde gerçekleştiği yönündeki bulgular ise literatürdeki diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir.  

DOI :10.26650/ekoist.2021.35.967983   IUP :10.26650/ekoist.2021.35.967983    Tam Metin (PDF)

The Examination of Convergence Regarding to Inclusive Growth between the Nuts Level 1 Regions In Turkey

Semanur SoyyiğitSevgi Elverdi

Fair distribution of opportunities enabled by economic growth to different parts of society is as important as the quantitative increase in growth. It is possible to mention the inclusiveness of growth and an increase in social welfare only if in case of growth accompanied by equal access to these opportunities. It is required to provide sustainable growth by generating and extending new economic opportunities to let each member of the society attend and utilize economic growth. This becomes possible with inclusive growth. Inclusive growth has recently become a core issue in the development strategies of the countries. Each member of the society is enabled to contribute to and make use of economic growth using inclusive growth. The study is important within this scope. Based on this, in this study, the inclusive growth in Turkey is examined in a general and regional framework for the period 2006-2019. In terms of the literature reviewed in this study, it has been observed that there is no study examining convergence in terms of inclusive growth for NUTS Level 1 regions in Turkey. In this sense, it is thought that the study will make an important contribution to the literature. It is aimed in the present study that to observe how inclusiveness of growth has evolved and to examine the situation of NUTS Regions. Based on this, first, the inclusiveness of growth is examined with the method developed by Ali and Son (2007), and then the existence of convergence between regions in terms of equity index of opportunity is tested with the panel unit root test. The findings regarding the country, in general, reveal that there is a decrease in the inclusiveness of growth especially after 2016. According to the equity index of opportunity, TR4 East Marmara Region performs the best, while the worst performance belongs to TR1 Istanbul Region. The convergence results for the equity index of opportunity indicate that the TRC Southeast Anatolia Region converges to the TR4 East Marmara Region, which has the best performance. The results show that real production activities have an increasing effect on equality of opportunity. The findings that inclusive growth occurs unevenly across regions are in line with other studies in the literature.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Improvement of the living standards and increase in the wealth of the members of the society in a country is mounting evidence of the existence of strong growth. On the other hand, the distribution of this wealth among the various social groups in a society is an important sign of inclusiveness of growth. Inclusive growth, differentiating based on the structural properties of the countries, is a kind of growth that distribute the wealth to all layers of the society and that poses all elements of wealth in a fairyway. In inclusive growth, each member of society associates the growth process regardless of individual properties. Hence, it becomes necessary to adopt growth strategies that include equal opportunities for everyone to attend the growth process and to make use of this growth. Thus, the benefit will be distributed equally among all parts of the of society.

In the present study, the inclusiveness of growth in Turkey is examined the 2006- 2019 period. The study aims to observe the change of inclusiveness of the growth and analyze the current situation of NUTS regions in terms of inclusive growth. In the present study, social opportunity functions developed by Ali and Son (2007) are used to measure the inclusiveness of the growth. Ali and Son (2007) explain the social opportunity function an analogy of social welfare functions. Hereunder, inclusive growth is the maximization of social opportunity function. Thus, we calculated the equity index of opportunity by following the methodology developed by Ali and Son (2007) and analyzed the convergence of this index with panel unitroot tests for NUTS Regions. Within this scope, we first obtained ‘Distribution of annual equivalised household disposable income by deciles ordered by equivalised household disposable income’ data for Turkey and NUTS Level 1 Regions for the 2006-2019 periods. Afterward, we deflated the data which is in current values, and applied the method developed by Ali and Son (2007). As a result of this method, we obtained an equity index of opportunities for Turkey in general and 12 regions of NUTS Level 1. First of all, we tested the existence of cross-section dependency in the series and confirmed it. Then, we applied Cross-section Augmented Dickey-Fuller (CADF) unit-root test, a second-generation unit-root test used in case of cross-section dependency, to test the existence of convergence. We tested the convergence of ‘the equity index of opportunities series of each region’ both to Turkey level and also to TR4 East Marmara region, which has the highest performance. 

First, we aimed to reveal how inclusiveness of growth changes from year to year by examining opportunity curves. Accordingly, the opportunity curve of the year 2008, which is the first year of global crisis, is completely below the opportunity curve of 2007. We observed a rise in the opportunity curve of 2009, but this rise is associated with an increase in average income but a decrease in equity of opportunities. We especially observed deterioration in opportunity curves after 2016.

The equity index of opportunity for Turkey, in general, has an increasing trend. As a result of the convergence analysis of NUTS level 1 regions to Turkey level, we found no convergence. There is an increasing trend in the equity index of opportunity in NUTS Level 1 regions with two exceptions: TR1 Istanbul and TR2 West Marmara regions. The equity index of opportunity has decreasing trend within these two regions. The highest index values among 12 regions belong to the TR4 East Marmara region and the TR9 East Blacksea region follows it. As a result of the convergence analysis to the TR4 East Marmara region, we found that the TRC South-East Anatolian region converges to the TR4 East Marmara region in terms of equity index of opportunity. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Alexander, K. (2015). Inclusive growth: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. google scholar
 • Asian Development Bank (ADB). (2011). Framework of Inclusive Growth Indicators. Special Supplement. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42976/ki2011-special-supplement.pdf (18.11.2020). google scholar
 • Aslan, A. (2009). Kişi Başına Karbondioksit Emisyon Yakınsama Analizi 1950-2004. Ege Akademik Bakış, 9(4), 1427-1439. google scholar
 • Ali, I. & Son, H. H. (2007). Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines. ERD Working Paper Series, ADB, No.98. google scholar
 • Ali, I. & Zhuang, J. (2007). Inclusive Growth Toward A Prosperous Asia: Policy Implications. ERD Working Paper Series, ADB, No.97. google scholar
 • Anand, R., Mishra, S. & Peiris, S. (2013). Inclusive Growth: Measurement and Determinants. IMF Working Paper, Working Paper No: WP/13/135. google scholar
 • Avcı, S. ve Tonus, Ö. (2020). Kapsayıcı Büyümenin Ölçülmesi: Türkiye Örneği. Sakarya İktisadi Dergisi, 9(4), 277-298. google scholar
 • Bocutoğlu, E. (2017). Kuruluşunun 20.Yılında Sürdürülebilir Kapsayıcı Büyüme Açısından D-8 İktisadi İşbirliği Örgütü Üye Devletlerinin Mevcut Durumu: Dünya Ekonomik Forumu Verileri İle Bir Değerlendirme. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15),6,(2017/2). google scholar
 • Boz, Ç. ve Soyyiğit Kaya, S. (2016). Etkinlik ve Eşitlik Hedeflerini Birleştirmek: Türkiye’de Kapsayıcı Büyüme (2006-2014). Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı’nda sunulan bildiri, UEK-TEK 2016, Bodrum, 20-22 Ekim 2016, 638-658. google scholar
 • Can, Z.G, Can, U. ve Bal, H. (2019). Kapsayıcı Büyüme ve Küreselleşme: Türkiye Örneği. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’nda sunulan bildiri, Gazimagusa, Kıbrıs (KKTC), 11-13 Haziran 2019,197-203. google scholar
 • Chaudhuri, S., & Ravallion, M. (2007). Partially Awakened Giants: Uncover Growth in China and India. In L.Alan Winters, and S. Yusuf (Ed.), Dancing With Giants: China, India, and the Global Economy. Washington, D.C.: World Bank. google scholar
 • Çınaroğlu, S. (2019). Kapsayıcı Büyüme ve Sağlık Sonuç Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri İçindeki Yeri. Ekonomik Yaklaşım Derneği (EYD), 29(109), 81-106. google scholar
 • Dutz, M.A., Kessides, I.N.,. O’Connell, S.D. & Willig, R.D. (2012). Competition and innovation-driven inclusive growth in Promoting Inclusive Growth: Challenges and Policies. L. de Mello and M.A. Dutz (Ed.), Paris, OECD Publishing, (pp.221-277) google scholar
 • Habito, C.F. (2009). Patterns of Inclusive Growth in Asia: Insights from an Enhanced Growth-Poverty Elasticity Analysis. ADBI Working Paper Series, No. 145. Tokyo, Asian Development Bank Institute. google scholar
 • Ianchovichina, E. & Lundstrom, S. (2009). Inclusive Growth Analytics: Framework and Application. Policy Research Working Paper, No. 4851. Washington, DC, World Bank. google scholar
 • Kakwani, N. & Pernia, E. (2000). What is Pro-poor Growth?. Asian Development Review: Studies of Asian and Pacific Economic Issues, 18(1). Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. google scholar
 • Khan, M.H. (2012). The political economy of inclusive growth. in Promoting Inclusive Growth: Challenges and Policies. L. de Mello and M.A. Dutz (Ed.), Paris, OECD Publishing, (pp.15-53). google scholar
 • Klasen, S. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions and Some Constructive Proposals. ADB Sustainable Development Working Paper Series, 12, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. google scholar
 • McKinley, T. (2010). Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series, 14, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. google scholar
 • OECD & The World Bank (2012). Promoting Inclusive Growth: Challenges and Policies, de Mello, L. &M. Dutz (Ed.) OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264168305-en.https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16948/9789264168299. pdf?sequence=1&isAllowed=y (05.01.2021) google scholar
 • OECD (2018). The Framework for Policy Action on Inclusive Growth. https://www.oecd.org/mcm-2018/documents/C-MIN-2018-5-EN.pdf (05.03.2018). google scholar
 • Pan, C., Chang, T. & Wolde-Rufael, Y. (2015). Military spending and economic growth in the Middle East Countries: Bootstrap Panel Causality Test. Defence and Peace Economics, 26 (24), 443-456. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CWPE, 0435. google scholar
 • Pesaran, M. H., (2007) A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22, 265-312. google scholar
 • Ranieri, R. & Almeida Ramos, R. (2013). Inclusive growth: Building up a concept. Working Paper, No. 104, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPCIG), Brasilia. google scholar
 • Almeida Ramos, R., Ranieri, R. & Lammens, J-W. (2013). Mapping Inclusive Growth. Working Papers 105, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG). google scholar
 • Rauniyar, G. & Kanbur, R. (2010). Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization,Application, and the ADB Perspective. Working Paper, Department of Applied Economics and Management Cornell University, Ithaca, USA,New York: 14853-7801. google scholar
 • Taşkın, T. (2014). Türkiye’de Kapsayıcı Büyüme. TCMB Ekonomi Notları, Sayı:2014-11. google scholar
 • TÜİK (2021). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulusal-hesaplar-113&dil=1 (04.05.2021). google scholar
 • UNDP (2017). UNDP’s Strategy For Inclusive and Sustainable Growth. https://www.undp.org/ content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/undp_s-strategy-for-inclusive-and-sustainable-growth.html (04.05.2020). google scholar
 • White, W.R. (2012). Policy debate: How do you make growth more inclusive? in Promoting Inclusive Growth: Challenges and Policies. L. de Mello and M.A. Dutz (Ed.), Paris, OECD Publishing, (pp.279-283). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Soyyiğit, S., & Elverdi, S. (2021). Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 0(35), 59-81. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983


AMA

Soyyiğit S, Elverdi S. Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics. 2021;0(35):59-81. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983


ABNT

Soyyiğit, S.; Elverdi, S. Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, [Publisher Location], v. 0, n. 35, p. 59-81, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Soyyiğit, Semanur, and Sevgi Elverdi. 2021. “Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi.” Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 35: 59-81. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983


Chicago: Humanities Style

Soyyiğit, Semanur, and Sevgi Elverdi. Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi.” Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 35 (Jun. 2022): 59-81. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983


Harvard: Australian Style

Soyyiğit, S & Elverdi, S 2021, 'Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi', Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 35, pp. 59-81, viewed 30 Jun. 2022, https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983


Harvard: Author-Date Style

Soyyiğit, S. and Elverdi, S. (2021) ‘Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi’, Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 0(35), pp. 59-81. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983 (30 Jun. 2022).


MLA

Soyyiğit, Semanur, and Sevgi Elverdi. Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi.” Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 35, 2021, pp. 59-81. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983


Vancouver

Soyyiğit S, Elverdi S. Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics [Internet]. 30 Jun. 2022 [cited 30 Jun. 2022];0(35):59-81. Available from: https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983 doi: 10.26650/ekoist.2021.35.967983


ISNAD

Soyyiğit, Semanur - Elverdi, Sevgi. Türkiye'de İBBS Düzey 1 Bölgelerinde Kapsayıcı Büyüme Açısından Yakınsamanın İncelenmesi”. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics 0/35 (Jun. 2022): 59-81. https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.967983ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim09.07.2021
Kabul13.12.2021
Çevrimiçi Yayınlanma31.12.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.