Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ibr.2023.52.955732   IUP :10.26650/ibr.2023.52.955732    Tam Metin (PDF)

The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics

Abdulvahid Çavuşoğluİbrahim Halil EkşiAhmet Şit

The purpose of this study is to identify the behavioral tendencies of accounting and finance academics in participating in the stock market and to examine the impact of these behavioral tendencies on their participation in the stock market. Behavioral finance recognizes that investors do not act rationally. Investors are influenced by behavioral trends and socioeconomic factors in addition to risk and return factors. Although there are many behavioral tendencies, the most basic behavioral tendencies recognized in the literature are risk tolerance, self-confidence, herd behavior, and anchoring tendencies. Along with the above factors, the socioeconomic factors of the participants and their participation in the stock market were also examined. The surveys, which were conducted among a total of 403 academics in the field of accounting and finance, were analyzed using logistic regression and chi-square test. As a result of the analyzes conducted in this study, it was found that there is a relationship between behavioral tendencies and 8 socioeconomic factors and participation in the stock market. Moreover, it was found that demographic variables such as age, marital status, amount of savings and years of academic experience have a significant relationship with participation in the stock market.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Behavioral Tendencies, Stock Market Participation, Principal Component Analysis, Chi-Square Test, Logistic Regression Analysis


PDF Görünüm

Referanslar

 • Adielyani, D. & Mawardi, W. (2020). The influence of overconfidence, herding behavior, and risk tolerance on stock investment decisions: The empirical study of millennial investors in Semarang City. Jurnal Maksipreneur, 10 (1), 89-101. google scholar
 • Akal, M. & Kılıç, E. (2020). Bireylerin finansal yatırım kararlarını etkileyen davranışsal faktörler: İBB mali hizmetler birimi çalışanları örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), 131-154. google scholar
 • Akyıldız, H. (2008). Tartışılan Boyutlarıyla Homo Economicus. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-40. google scholar
 • Al-Tamimi, H. A. H. & Kalli, A. A. B. (2009). Financial literacy and investment decisions of UAE Investors. The Journal of Risk Finance, 5(10), 500-516. google scholar
 • Arıkan, Ç. A. (2015). Değişen madde fonksiyonu belirlemede MTK-Olabilirlik Oranı, Ordinal Lojistik Regresyon ve Poly-Sibtest Yöntemlerinin Karşılaştırılması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-16. google scholar
 • Aydın, Ü. & Ağan, B. (2016). Rasyonel olmayan kararların finansal yatırım tercihleri üzerindeki etkisi: davranışsal finans çerçevesinde bir uygulama. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 95-112. google scholar
 • Ayvalı, A. (2014). Bireysel yatırımcı profili ve yatırımcı tercihleri üzerine bir araştırma: Bartın ili örneği (Master’s Thesis). Accessed from Yöktez database (Thesis no:369276). google scholar
 • Bircan, H. (2004). Lojistik regresyon analizi: Tıp verileri üzerine bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2, 185-208. google scholar
 • Boyle, P., Uppal, R. & Wang, T. (2003). Ambiguity aversion and the puzzle of own-company stock in pension plans. Unpublished Paper, London Business School, 1-29. google scholar
 • Chandra, A. & Kumar, R. (2011). Determinants of individual investor behaviour: An orthogonal linear transformation approach. Münich Personal RePEc Archive, 29722, 1-30. google scholar
 • Cherotich, M. & Shiundu, V. (2020). Investor behavior and common Stock investment decisions among individual investors at Nairobi Securities Exchange, Kenya. International Academic Journal of Economics and Finance, 3(6), 18-31. google scholar
 • Çetiner, M., Gökcek, H. A. & Turp Gölbaşı, B. (2019). Davranışsal finans açısından bilişsel çelişki, aşırı güven ve taklit ve sürü davranışları boyutlarında bireysel yatırımcı kararları üzerine bir inceleme. google scholar
 • Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357-1407. google scholar
 • Cihangir, M., Sak, N., & Bilgin, S. (2016). Bireysel yatırımcı demografileri: Osmaniye ilinde risk getiri tercihlerinin Multinomial Probit Modeliyle incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (70), 129-142. google scholar
 • Dervishaj, B. & Xhaferi, T. (2020). The impact of psychological biases on the decision-making of the individual Albanian investor. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(3), 35-46. google scholar
 • Dizdarlar, H. I. & Şener, Ö. (2016). Yatırımcıların risk alma davranışı üzerine bir uygulama. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 801-814. google scholar
 • Duqi, A. & Al-Tamimi, H. (2019). Factors affecting investors’ decision regarding investment in Islamic sukuk. Qualitative Research in Financial Markets, 11(1), 60-72. google scholar
 • Elrabeey, K. (2018). Yatırım kararlarını etkileyen davranışsal faktörler: Libya örneklemi  (Master’s Thesis). Accessed from Yöktez database (Thesis no: 541804). google scholar
 • Ergün, B. & Doğukanlı, H. (2015). Hisse senedi piyasalarında sürü davranışı: BİST’te bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 690-700. google scholar
 • Ersungur, Ş. M., Kızıltan, A. & Polat, Ö. (2007). Türkiye’de bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması: Temel Bileşenler Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 55-66. google scholar
 • Farooq, A. & Sajid, M. (2015). Factors affecting investment decision making: evidence from equity fund managers and ındividual investors in Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 5(8), 62-69. google scholar
 • Field, A. (2013). Discovering statistic susing IBM SPSS statistics. Sage Publications, London. google scholar
 • Gao, M., Meng, J. & Zhao, L. (2019). Income and Social communication: The demographics of stock market participation. The World Economy, 42(7), 2244-2277. google scholar
 • Gutsche, G., Wetzel, H. & Ziegler, A. (2020). Determinants of individual sustainable investment behavior-A framed Field experiment. MAGKS Papers on Economics, (33), 1-65. google scholar
 • Hair, J.F, Black, W.C., Babin, B.J & Anderson, R.E. (2014), “Multivariate Data Analysis”, Prentice-Hall, Inc (7. bs.). Harlow: Pearson Education Limited. google scholar
 • Hossain, M. F. & Nasrin, S. (2012). Factors affecting selection of equity shares: The case of retail investors in Bangladesh. European Journal of Business and Management, 4(20), 110-124. google scholar
 • Jolliffe, I. T. (2002). Principal components in regression analysis. Springer, Aberdeen, Scotland. google scholar
 • Kavurmacı, C. & Altıntaş, F. Ç. (2017). Stratejik karar verme sürecine bilişsel yaklaşım: Üst kademe yöneticiler üzerine nitel bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(3), 93-115. google scholar
 • Kesbiç, C. Y. & Yiğit, M. (2016). Bireysel Yatırımtercihlerinde risk faktörünün önemi; Manisa ili yatırımcı profili analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(613), 79-94. google scholar
 • Kulcsár, E. (2010). Principal component analysis in tourism marketing. Management & Marketing, 5(2), 151-158. google scholar
 • Lai, C. P. (2019). Personality traits and Stock investment of individuals. Sustainability, 11(5474), 1-20. google scholar
 • Last J. M. A.(2001). Dictionary of epidemiology, Fourth Edition, Oxford University Press, 29. google scholar
 • Lodhi, S. (2014). Factors influencing individual investor behaviour: An empirical study of city Karachi. Journal of Business and Management, 16(2), 68-76. google scholar
 • Lovallo, D. P., & Sibony, O. (2006). Distortions and deceptions in strategic decisions. Mc Kinsey Quarterly, (1), 19-29. google scholar
 • Menike, L., Dunusinghe, P. & Ranasinghe, A. (2015, August). Behavioural Factors influence on investmen tperformance: A survey of individual investors at Colombo Stock Exchange. In Proceedings of 10th Annual London Business Research Conference, 579-585. google scholar
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve Uygulamalar. Seçkin Yayıncılık, Ankara. google scholar
 • Özçelik, H. (2018). Bireysel Yatırımcıların Finansal Yatırım Tercihlerinin Davranışsal Finans Açısından Değerlendirilmesi (Master’s Thesis). Accessed from Yöktez database (Thesis no:541278). google scholar
 • Öztopçu, D. (2016). Bireysel yatırım kararlarının davranışsal finans açısından değerlendirilmesi ve bir uygulama (Master’s Thesis). Accessed from Yöktez database (Thesis no:442872). google scholar
 • Rajamohan, R. R. (2010). Reading habit and household investment in risky assets. IUP Journal of Applied Finance, 16(6). google scholar
 • Salem, R. (2019). Examining the investment behavior of Arab women in the stock market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 22, 151-160. google scholar
 • Saraç, M. & Kahyaoğlu, M.B. (2011). Bireysel yatırımcıların risk alma eğilimine etki eden sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin analizi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 5(2), 135-157. google scholar
 • Scharfstein, D. S. & Stein, J. C. (1990). Herd behavior and investment. The American economic review, 465-479. google scholar
 • Shafiee Sardasht, M. S., Moradi, M. & Rahmani, H. (2014). An empirical study of Factors affecting investors’ decisions in the Iranian Stock Market: A combined DEMATEL-ANP approach. The IEB International Journal of Finance, (9), 112-149. google scholar
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı, (2019), On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/ Onbirinci KalkinmaPlani. pdf google scholar
 • Şamandar, Ö. & Çömlekçi, İ. (2019). Kişilik tiplerinin davranışsal finans kapsamında değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 557-575. google scholar
 • Şenkesen, E. (2009). Davranışsal finans ve yatırımcı duyarlılığının tahvil verimi üzerindeki etkisi: İMKB tahvil ve bono piyasasında bir uygulama (Doctoral Dissertation). Accessed from Yöktez database (Thesis no:261856). google scholar
 • Tekin, B. & Cengiz, S. (2020). Kendine aşırı güven ve kayıptan kaçınma önyargıları yatırım kararlarında önemli bir faktör mü?. Global Journal of Economics and Business Studies, 9(17), 38-54. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (2021), Why Invest In Turkey, Link: https://www.invest.gov.tr/tr/library/publications/lists/investpublications/neden-turkiyeye-yatirim-yapmali.pdf google scholar
 • Yeşildağ, E. & Özen, E. (2015). Uşak ilindeki hisse senedi yatırımcılarının profili ve yatırım kararlarını etkileyen demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerin analizi. Journalof Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(2), 78-102. google scholar
 • Yüksel, N. D. (2009). İMKB’de yatırımcı davranışı ve örnek bir uygulama (Doctoral Dissertation). Acces link: https://acikerisim.deu.edu.tr/ xmlui / bitstream/ handle/ 20. 500.12397/11006/253614.pdf?sequence=1&isAllowed=y google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Çavuşoğlu, A., Ekşi, İ.H., & Şit, A. (2023). The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics. Istanbul Business Research, 52(1), 47-65. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732


AMA

Çavuşoğlu A, Ekşi İ H, Şit A. The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics. Istanbul Business Research. 2023;52(1):47-65. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732


ABNT

Çavuşoğlu, A.; Ekşi, İ.H.; Şit, A. The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics. Istanbul Business Research, [Publisher Location], v. 52, n. 1, p. 47-65, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Çavuşoğlu, Abdulvahid, and İbrahim Halil Ekşi and Ahmet Şit. 2023. “The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics.” Istanbul Business Research 52, no. 1: 47-65. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732


Chicago: Humanities Style

Çavuşoğlu, Abdulvahid, and İbrahim Halil Ekşi and Ahmet Şit. The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics.” Istanbul Business Research 52, no. 1 (May. 2023): 47-65. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732


Harvard: Australian Style

Çavuşoğlu, A & Ekşi, İH & Şit, A 2023, 'The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics', Istanbul Business Research, vol. 52, no. 1, pp. 47-65, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732


Harvard: Author-Date Style

Çavuşoğlu, A. and Ekşi, İ.H. and Şit, A. (2023) ‘The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics’, Istanbul Business Research, 52(1), pp. 47-65. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732 (28 May. 2023).


MLA

Çavuşoğlu, Abdulvahid, and İbrahim Halil Ekşi and Ahmet Şit. The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics.” Istanbul Business Research, vol. 52, no. 1, 2023, pp. 47-65. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732


Vancouver

Çavuşoğlu A, Ekşi İH, Şit A. The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics. Istanbul Business Research [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];52(1):47-65. Available from: https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732 doi: 10.26650/ibr.2023.52.955732


ISNAD

Çavuşoğlu, Abdulvahid - Ekşi, İbrahimHalil - Şit, Ahmet. The Relationship between Behavioral Tendencies and Stock Market Participation: A Study for Accounting and Finance Academics”. Istanbul Business Research 52/1 (May. 2023): 47-65. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.955732ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim27.07.2021
İlk Revizyon17.01.2022
Son Revizyon29.01.2022
Kabul14.02.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.09.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.