Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2020-0015   IUP :10.26650/ISTJECON2020-0015    Tam Metin (PDF)

Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış

Fatma Aldırmaz Akkaya

Kaynak dağılımını belirleyen bankacılık sektörü, reel ekonominin ve finans sektörünün gelişimi için büyük önem arz etmektedir. Bu durum, bankacılık sektörünün sürekli olarak güçlü bir performans göstermesini ve beklenmeyen risklere karşı dayanıklı olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmada öncelikle, Türkiye’de 2008-2018 yılları arasında kesintisiz faaliyet yürüten mevduat bankalarının finansal performanslarıyla, Amerika’da faaliyet gösteren ticari bankaların performans karşılaştırmalarının yapılması, ardından mevduat bankalarının ayrıntılı performans analizinin yapılması amaçlanmıştır. Uluslararası finans piyasalarında CAMELS Derecelendirme ve Performans Analizi yöntemi yaygın kullanım alanına sahip olduğu için analiz ve karşılaştırma için tercih edilmiştir. Araştırmada, hem Amerika ticari bankaları ile yapılan finansal performans karşılaştırması sonucunda hem de sadece Türkiye mevduat bankalarının finansal analizi sonucunda, Türkiye mevduat bankalarının, kabul edilebilir sınırlar dâhilinde olsa da, finansal performansla ilgili sorunlar yaşadığı ve olası şoklara karşı yeterince savunma geliştiremeyeceği tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, genel olarak Türkiye mevduat bankalarının kredi ve alacaklarının yüksek olduğu ve bankaların bunların takibinde yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu sorunun giderilmesi halinde, bankaların diğer problemlerini azaltacağı düşünülmektedir.

JEL Classification : G00 , G20 , G21
DOI :10.26650/ISTJECON2020-0015   IUP :10.26650/ISTJECON2020-0015    Tam Metin (PDF)

Comparative Analysis of the Financial Performance Between Turkish and American Commercial Banks

Fatma Aldırmaz Akkaya

The banking sector, which facilitates the safekeeping and distribution of resources, is very important for the development of the real economy and financial sector. This requires the strong and consistent performance of the banking sector and requires it to be capable of withstanding unexpected risks. This study aimed to firstLY establish a performance comparison between Turkish and American commercial banks which operated uninterrupted from 2008–2018 and then to present detailed financial performance analysis of the Turkish commercial banks. The CAMELS rating and performance analysis method was chosen for analysis and comparison, given its widespread use in international financial markets. As a result of both the financial performance comparison with the American commercial banks and the financial analysis of only the Turkish commercial banks, it was determined that the Turkish commercial banks, although within acceptable limits, have problems related to financial performance and have not developed sufficient defense against possible shocks. The research also revealed that the loans and receivables of the Turkish commercial banks have been at high level and it was determined that the banks have insufficiently followed these loans. If this problem is resolved, it is believed that it will reduce other issues that the banks face. 

JEL Classification : G00 , G20 , G21

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


This study aimed to firstly establish a performance comparison between Turkish and American commercial banks. It will then present a detailed financial performance analysis of the Turkish commercial banks with a wider range of financial ratios, and finally, it will identify the issues which cause poor performance in the Turkish banks, offering a suggested solution. The CAMELS rating and performance analysis method was chosen for analysis and comparison, given its widespread use in international financial markets. Within this scope, the analysis was carried out using financial ratios for 24 Turkish commercial banks which operated uninterrupted from 2008 to 2018, using the data published by The Banks Association of Turkey in comparison to financial ratios for the American commercial banks that operated uninterrupted during the same time, with data published by the Federal Deposit Insurance Corporation. 

As a result of the performance analysis comparison between American and Turkish commercial banks, the American commercial banks have shown a generally strong financial performance, with 1–2 points of the CAMELS score, whereas the Turkish commercial banks have generally been within acceptable limits, with 3 points of the CAMELS score. This means that the Turkish banks have issues with financial performance and have not developed sufficient defense against possible shocks. In the examination made on the basis of CAMELS components, it was observed that in comparison of asset quality, the Turkish banks have lent high rates of loans but have been inadequate in recycling loans. In management quality comparison, it was seen that the ratio of operating expenses to the total loans and receivables of the Turkish banks have been high and have increased to high levels of risk, especially in 2018. In a comparison of adequate liquidity, it was observed that the Turkish banks have very high risks in terms of liquidity and they have maintained this level of risk. In the sensitivity to market risk comparison also, it was observed that the Turkish banks have high risk. 

In performance analysis of the Turkish deposit banks based on CAMELS index values, it was concluded that the banks have experienced some difficulties. Although it is within acceptable limits, they could be vulnerable in times of crisis. When the banks were evaluated on the basis of groups, it was observed that the best financial performance indicator among the public capital banks was of Halk bank, whereas Ziraat bank recorded a performance decrease in 2018. Among the private banks, it was observed that the best performance indicator was of Adabank, whereas İş and Yapi Kredi bank recorded a performance decrease in 2018. Among the foreign banks, it was observed that the best performance indicator has been in Citibank, whereas Burgan Bank, QNB Finansbank, and ICBC Turkey bank have continued their performances at very high risk levels. It was also observed that Denizbank returned to very high risk levels in 2018.

When banks with high risk levels were analyzed separately, it was observed that these banks have generally faced liquidity problems, decreased their operating income in total assets, increased their total loans and receivables, and increased their non-performing loans.

Nearly the same results were obtained in this study, both as a result of the performance comparison with the American banks and as a result of performance analysis of only the Turkish banks. Therefore, it is advised that the Turkish commercial banks should primarily practice caution regarding loans and receivables, and when return of loans and receivables are at appropriate levels, it is believed that this will simultaneously reduce liquidity and management quality problems.

This study has several important limitations. The research examines only commercial banks and the international comparison was only with the American commercial banks. Another limitation is the data in this research being from a certain time period only. Future studies that cover the whole of the banking sector and perform international comparisons with additional countries will be important for the establishing the testability of this study. This study is expected to contribute to the development and expansion of the literature and also to assist professional practitioners in the banking industry.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Ateşoğlu Coşkun, S. ve Karğın, S. (2016). Sınır ötesi birleşme ve satın almaların bankaların finansal performansına etkileri: üç banka üzerinde CAMELS analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 41-60. google scholar
 • Baybaş Arslaner, Y. (2018). Türk Kalkınma ve Yatırım Bankacılık Sektöründe Performans (CAMELS) Analizi. (uzmanlık tezi). İller Bankası Anonim Şirketi, Ankara. google scholar
 • BDDK. (2019, 27 Aralık). Aylık bankacılık sektörü verileri (temel gösterim). Erişim adresi: https://www. bddk.org.tr/BultenAylik. google scholar
 • Bergendorff, I. and Osbäck, M. (2017). Banking Soundness in The European Union - The Impact of The Capital Requirements Regulation. (Master dissertation, Jönköping University, Jönköping). Retrieved from https://www.kisa.link/NmDm. google scholar
 • Cole, R. and White, L. (2012). Déjà vu all over again: the causes of U.S. commercial bank failures this time around, Journal of Financial Services Research, 42(1), 5-29. google scholar
 • Çelik, M. (2018). Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının performans analizi: büyüklük ve sahiplik yapısı ayrımıyla bir karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 146-168. google scholar
 • Çizgici Akyüz, G. ve Emir, M. (2018). Makroekonomik göstergelerin Türk bankacılık sektörü performansı üzerine etkileri, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı, 1-20. google scholar
 • Dang, U. (2011). The CAMEL rating system in banking supervision. (A case study, Arcada University of Applied Sciences, International Business Degree Programme). Retrieved from https://www. kisa.link/NmDz. google scholar
 • Desta, T. S. (2016). Financial performance of “the best Afrıcan banks”: a comparative analysis through CAMEL rating. Journal of Accounting and Management, 6 (1), 1-20. google scholar
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Karakozak, Ö. (2015). CAMELS performans değerleme modeli: Türkiye’deki mevduat bankaları üzerine ampirik bir uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4), 109-126. google scholar
 • Emiral, F., (2002), Türk bankacılık sisteminde etkinlik analizi (veri zarflama analizi uygulaması), Deloitte, Mayıs-Haziran Raporu. google scholar
 • Engin, C. ve Göllüce, E. (2016). 2008 küresel finans krizi ve Türkiye üzerine yansımaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 27-40. google scholar
 • FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). (2019, 28 Aralık). FDIC - Statistics on depository institutions report. Erişim adresi: https://www.kisa.link/NmDF. google scholar
 • Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de mevduat bankalarının CAMELS analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD), 4 (2), 26-43. google scholar
 • Kandemir, T. ve Demirel Arıcı, N. (2013). Mevduat bankalarında CAMELS performans değerleme modeli üzerine karşılaştırmalı bir çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 61-87. google scholar
 • Kartal, M. T. (2018). Bankaların finans sektöründeki önemi. Erişim adresi: http://0fs.me/7704196. google scholar
 • Keffala, M. R. (2018). Analyzing the effect of derivatives on the financial soundness of commercial banks in Italy: An approach based on the CAMELS framework. Review of Finacial Economics, 36 (3), 267-283. google scholar
 • Keskin, E., İnan, E. A. ve Ünsal, Ü. (2019). 60. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi 1958-2018. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 334. google scholar
 • Majithiya, R. ve Pattani, A. (2010). Rating the performance of the bank through CAMELS model. (A Project Report, Tolani Institute of Management Studies) google scholar
 • Masood, O., Ghauri, S. M. K. & Aktan, B. (2016). Predicting Islamic banks performance through CAMELS rating model. Banks and Bank Systems, 11 (3), 37-43. google scholar
 • Ünal, M. (2014). Türkiye’de Finans Sektöründe Bankacılığın Yeri. İzmir Ticaret Odası Ar-Ge Bülteni – Ekonomi, Eylül 2014. google scholar
 • Öztürk, N., Barışık, S. ve Kılıç Darıcı, H. (2010). Gelişmekte olan piyasalarda finansal derinleşme ve büyüme ilişkisi: panel veri analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 95–119. google scholar
 • Roman, A. and Şargu, A. C. (2013). Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: an approach based on the CAMELS framework. Procedia Economics and Finance, 6, 703-712. google scholar
 • Siems, T. F. and Barr, R. S. (1998). Benchmarking the productive efficiency of U.S. banks, Federal Reserve Bank of Dallas Financial Industry Studies, December, 11-24. google scholar
 • TBB (Türkiye Bankalar Birliği), (2019), Türkiye’de bankacılık sistemi seçilmiş rasyolar (2008-2018), Rapor Kodu: YT05. Erişim adresi: https://www.kisa.link/NmDR. google scholar
 • TCMB. (2020, 6 Ocak). Gösterge niteliğindeki Merkez Bankası kurları. Erişim adresi: https://bit. ly/2ulQWOU. google scholar
 • TUİK1. (2020: 6 Ocak). Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100). Erişim adresi: https://bit. ly/2ty016C. google scholar
 • TUİK2. (2019: 27 Aralık). Temel İstatistikler, Erişim adresi: https://www.kisa.link/NmDS. google scholar
 • Türker Kaya, Y. (2001). Türk bankacılık sektöründe CAMELS analizi, BDDK MSPD Çalışma Raporları: 2001/6 google scholar
 • Zedan, K. A. ve Daas, K. (2017). Palestinian banks analysis using CAMEL model. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 351-357. google scholar
 • www.inflationdata.com. (2020, 6 Ocak). Historical inflation rate. Retrieved from: https://bit. ly/2MYpSfb. google scholar
 • www.support.google.com. (2020, 2 Nisan). Kırportalama (Trimmean), Erişim adresi: https://www. kisa.link/N8po. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Aldırmaz Akkaya, F. (2020). Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış. İstanbul İktisat Dergisi, 70(2), 303-338. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015


AMA

Aldırmaz Akkaya F. Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış. İstanbul İktisat Dergisi. 2020;70(2):303-338. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015


ABNT

Aldırmaz Akkaya, F. Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 70, n. 2, p. 303-338, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Aldırmaz Akkaya, Fatma,. 2020. “Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış.” İstanbul İktisat Dergisi 70, no. 2: 303-338. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015


Chicago: Humanities Style

Aldırmaz Akkaya, Fatma,. Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış.” İstanbul İktisat Dergisi 70, no. 2 (Jun. 2021): 303-338. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015


Harvard: Australian Style

Aldırmaz Akkaya, F 2020, 'Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 70, no. 2, pp. 303-338, viewed 23 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015


Harvard: Author-Date Style

Aldırmaz Akkaya, F. (2020) ‘Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış’, İstanbul İktisat Dergisi, 70(2), pp. 303-338. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015 (23 Jun. 2021).


MLA

Aldırmaz Akkaya, Fatma,. Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 70, no. 2, 2020, pp. 303-338. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015


Vancouver

Aldırmaz Akkaya F. Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 23 Jun. 2021 [cited 23 Jun. 2021];70(2):303-338. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015 doi: 10.26650/ISTJECON2020-0015


ISNAD

Aldırmaz Akkaya, Fatma. Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış”. İstanbul İktisat Dergisi 70/2 (Jun. 2021): 303-338. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2020-0015ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim08.05.2020
Kabul08.07.2020
Çevrimiçi Yayınlanma31.12.2020

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.