Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/di.2022.33.2.1150867   IUP :10.26650/di.2022.33.2.1150867    Tam Metin (PDF)

Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Nurgül BulutAhmet Celalettin GüneşHatice Ayar

Bu çalışmanın amacı Allah merkezlilik ile ahlaki uzaklaşma arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın ikinci amacı her iki değişkenin cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumu olmak üzere demografik değişkenler ile ilişkisini incelemektir. İlişkisel tarama modeli ile betimsel analizlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemini yaşları 16 ile 70 arasında değişen ilkokul/ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunu 502 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama süreci, demografik bilgi formu, Allah Merkezlilik Ölçeği ve Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Allah merkezlilik ile ahlaki uzaklaşma arasında olumsuz yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Diğer taraftan Allah merkezliliğin ahlaki uzaklaşma üzerindeki açıklayıcılık etkisinin %5.6 olduğu bulgulanmıştır. Araştırmada hem Allah merkezlilik hem de ahlaki uzaklaşma değişkenleri ile yaş, cinsiyet ve eğitim durumu arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular tartışma kısmında literatür ile karşılaştırılmış, yorumlanmış ve öneriler sunulmuştur.

DOI :10.26650/di.2022.33.2.1150867   IUP :10.26650/di.2022.33.2.1150867    Tam Metin (PDF)

An Analysis of the Relationship Between Allah Centeredness and Moral Disengagement in terms of Some Variables

Nurgül BulutAhmet Celalettin GüneşHatice Ayar

The study aimed primarily to examine the relationship between Allah centeredness and moral disengagement. The second aim of the study was to examine the relationship of both variables with demographic variables such as gender and, age, and marital and educational status. The study was conducted using, a relational screening model and descriptive analyzes, and consisted of 502 participants, aged between 16 and 70 who had graduated from primary/secondary school, high school, university or from second or third cycle degree programs. The data collection process of the study was performed using at demographic information form, Scale of Allah Centeredness, and Scale of Moral Disengagement. In the study, a negative significant relationship was found between Allah centeredness and moral disengagement. It was also found that the explanatory effect of Allah centeredness on moral disengagement was 5.6%. Significant relationships were detected between Allah centeredness and moral disengagement variables and age, gender, and educational status. The findings were compared with the literature data in the discussion section, and interpretations and recommendations were made.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Acar, Nilüfer Voltan et. al. “Bireylerin Dindarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Hacettepe University Journal of Education 12 (1996), 45-56. google scholar
 • Acat, Betül. “The Relationship Between Religiosity, Values, Internet Addiction and Life Satisfaction Among Adolescents”. İstanbul: Marmara University, Institute of Social Science, Master Thesis, 2019. google scholar
 • Alma, Meryem. A Field Research on the Relationship Between Others Centered Extarnality, Allah Centeredness and Getting Affected by Gossip About One’s Self. İstanbul: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Master Thesis, 2021. google scholar
 • Antony, Mary Grace. “How Moral Disengagement Facilitates the Detention of Refugee Children and Families”. Journal of Ethnic and Migration Studies 45/5 (2019), 770-786. https://doi.org/1 0.1080/1369183X.2017.1419860 google scholar
 • Arvas, Fatma Balcı. “A Research on the Relationship Personal Values and Religiousness”. Journal of the Human and Social Science Researches 7/5 (2018), 40-63. google scholar
 • Ay, Mustafa Fatih. “The Relationships Among Religious Culture And Ethical Knowledge Education, Religiosity, Moral Maturity and Aggression”. Milli Eğitim 50/232 (2021), 313-334. https://doi. org/10.37669/milliegitim.747847 google scholar
 • Aydın, Mehmet S. Tanrı-Ahlak İlişkisi. Ankara: TDV Yayınları, 1991. google scholar
 • Aydın, Kaya. “Dini İnanç İle Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2011), 15-42. google scholar
 • Ayten, Ali. Relationship between Self-Actualization and Religiosity. İstanbul: Marmara University, Institute of Social Sciences, Master Thesis, 2004. google scholar
 • Bandura, Albert et. al. “Mechanisms of Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency”. Journal of Personality and Social Psychology (1996), 364-374. https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.2.364 google scholar
 • Bandura, Albert. “Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities”. Personal and Social Psychology Review 3/3 (1999), 193-209. google scholar
 • Bandura, Albert. Social Foundations of Thought and Action: A social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986. google scholar
 • Bandura, Albert. “Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency”. Journal of Moral Education 31/2 (2002), 101-119 https://doi.org/10.1080/0305724022014322 google scholar
 • Bandura, Albert. Moral Disengagement: How People Do Harmand Live with Themselves. New York: Worth Publishers, 2016. google scholar
 • Baynal, Fatma. “The Research of Religiosity and Mental Health in Adults According to Some Variables”. Journal of the Human and Social Sciences Researches 4/1 (2015), 206-231. google scholar
 • Beit-Hallahmi, Benjamin - Argyle, Michael. The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. London: Routledge, 1997. google scholar
 • Bulut, Nurgül. Dini Tasavvurun Seküler Dönüşümü. İstanbul: DBY Yayınları, 2021. google scholar
 • Bulut, Nurgül. “The Reflection Forms of Perceptions Regarding God Belief and Morality on Actions”. Journal of Ilahiyat Researches 55/1 (June 2021), 473-497. https://doi.org/10.29288/ilted.887924 google scholar
 • Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi, 2004. google scholar
 • Calvet D., Roberta. “Studies on the Effects of Sympathy and Religious Education on Income Redistribution Preferences, Charitable Donations, and Law-Abiding Behavior”. Dissertation. Georgia State University, 2011. google scholar
 • Caravita, Simona et. al. “Peer İnfluences on Moral Disengagement in Late Childhood and Early Adolescence”. Journal of Youth and Adolescence 43/2 (2014), 193-207. google scholar
 • Cirhinlioğlu, Fatma Gül - Ok, Üzeyir. “Who Are More Religious: Women or Men?”. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 3/1 (2011), 121-141. google scholar
 • Codato, Marta et. al. “Civic and Moral Disengagement, Weak Personal Beliefs and Unhappiness: A Survey Study of the “Famiglia Lunga” Phenomenon in Italy”. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology 18/2 (2011), 87-97. google scholar
 • Cricchio, Maria Grazia et. al. “Moral Disengagement and Cyberbullying İnvolvement: A Systematic Review”. European Journal of Developmental Psychology, 18/2 (2021) 271-311. https://doi.or g/10.1080/17405629.2020.1782186 google scholar
 • D’Urso, Giulio et. al. “Attachment Style, Attachment to God, Religiosity, and Moral Disengagement: A Study on Offenders”. Mental Health, Religion & Culture 22/1 (2019), 1-11. https://doi.org/1 0.1080/13674676.2018.1562429 google scholar
 • D’Urso, Giulio et. al. “Drug Use as a Risk Factor of Moral Disengagement: A Study on Drug Traffickers and Offenders against Other Persons”. Psychiatry, Psychology and Law 25/3 (2018), 417-424. https://doi.org/10.1080/13218719.2018.1437092 google scholar
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Meali. Erişim 3 Mayıs 2022. https://www.theholyquran.org/ google scholar
 • Ekmekçioğlu, Emre Burak - Aydoğan, Enver. “The Validity and Reliability Study of the Scale of Moral Disengagement”. Third Sector Social Economic Review 54/2 (2019), 701-712. google scholar
 • Ekşi Halil - Çiftçi, Muhammed. “Predicting High School Students’ Problematic Internet Use in Terms of Religious Beliefs and Moral Maturity”. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 4/2 (2017), 181-206. https://doi.org/10.15805/addicta.2017.4.2.0013 google scholar
 • Gencer, Nevzat. “Youth and Moral Disengagement: An Assessment on High School Students’ Levels of Moral Disengagement” International Journal of Social Sciences Academy, 3/3 (2020), 309-335. google scholar
 • Gongxing, Guo et. al. “Effects of Negative Workplace Gossip on Unethical Work behavior in the Hospitality İndustry: The Roles of Moral Disengagement and Self-Construal”. Journal of Hospitality Marketing & Management 31/3, (2022), 290-310. https://doi.org/10.1080/19368623.2021.1961111 google scholar
 • Graaff, Miriam C. et. al. “On Moral Grounds: Moral İdentity and Moral Disengagement in Relation to Military Deployment”. Military Psychology 32/4 (2020), 363-375. https://doi.org/10.1080/0 8995605.2020.1774321 google scholar
 • Gülmez, Çiğdem. Violence Against Women, Moral Disengagement and Religiosity. (Samsun: Ondokuz Mayıs University, Institute of Social Sciences, Doctoral Dissertation, 2014. google scholar
 • Güneş, Ahmet Celalettin. The Relationship Between Allah Centeredness, Others Centered Extarnality and Positive Cognitive Triad in University Students. İstanbul: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Master Thesis, 2021. google scholar
 • Güngör, Erol. Değerler Psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları, 1993. google scholar
 • Hacıkeleşoğlu, Hızır. “A Research on The Relationship Between Social Media Disorder, Religiosity and Moral Disengagement In Adolescents”, Journal of Academic Research in Religious Sciences 21/2 (2021), 877-907. https://doi.org/10.33415/daad.954334 google scholar
 • Hare E., John. God and Morality: A Philosophical History. Malden: Blackwell Publishing, 2007. google scholar
 • Hill, Peter C. - Hood , Ralph W. Measures of Religiosity. Birmingham: Religious Education Press, 1999. google scholar
 • Hood, R. W. et. al., The Psychology of Religion: An Empirical Approach. New York: Guilford Publication, 4. Basım, 2009. google scholar
 • Horozcu, Ümit - Güneş, Ahmet Celalettin. “Scale of Allah Centeredness (SAC): Reliability and Validity Study”. The Journal ofNear East University Faculty of Theology 6/2 (2020), 297-327. https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.2.02 google scholar
 • Huismans, Sipke. “The Impact of Differences in Religion on the Relation Between Religiosity and Values”, Journeys into Cross Cultural Psychology. ed. Anne-Marie Bouvy et. al. Amsterdam 1994, 255-268. google scholar
 • İnce, Numan. Piety and Psychological Resilience Relationship: Burdur Case. Isparta: Süleyman Demirel University, Institute of Social Sciences, Master Thesis, 2019. google scholar
 • Kağan, Mücahit - Yazıcıoğlu, Müfide Merve, “Investigation of Moral Distancing Attitudes of University Students in Terms of Various Variables, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 6/1 (2011), 1-11. google scholar
 • Kâğıtçıbaşı, Çiğdem - Kuşdil, Ersin. “Value Orientations of Turkish Teachers and Schwartz’s Theory of Values Running Head: Values”, Turkish Journal ofPsychology 15 (2000), 59-80. google scholar
 • Karslı, Necmi. “Spiritual-Humanistic Values and Religiousness in University Students”. Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty ofDivinity 50 (2021), 143-174. google scholar
 • Kavussanu, Maria et. al. “Antisocial Behavior, Moral Disengagement, Empathy and Negative Emotion: A Comparison Between Disabled and Able-Bodied Athletes”. Ethics & Behavior 25/4 (2015), 297-306. https://doi.org/10.1080/10508422.2014.930350 google scholar
 • Kaya, Mevlüt. Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum. Samsun: Etüt Yayınları, 1998. google scholar
 • Kaya, Mevlüt. Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargıları. Samsun: Ondokuz Mayıs University, Institute of Social Sciences, Doctoral Dissertation, 1993. google scholar
 • Kaya, Mevlüt - Aydın, Cüneyd. “The Investigation Relations Between Religious Belief and Moral Maturity Levels of Students at University”, Ondokuz Mayıs University Rewiev of the Faculty of Divinity 30 (2011), 15-42. google scholar
 • Kayıklık Hasan - Kalgı, Mehmet Emin. “The Relation between Levels of Vandalist Behavior and Religiosity Levels of Secondary School Students”, Çukurova University Journal of Faculty of Divinity 17/2 (2017), 1-18. google scholar
 • Kayıklık, Hasan. Orta Yaş ve Yaşlılıkta Dinsel Eğilimler. Adana: Baki Kitabevi, 2003. google scholar
 • Kishimoto, Hideo. “An Operational Definition of Religion”, Numen 8/1 (1961), 236-240. google scholar
 • Kirman, Mehmet Ali. Din ve Sekülerleşme: Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Adana: Karahan Kitabevi, 2005. google scholar
 • Koenig, Harold G. et. al., “Measures of Religiosity”, Measures of Individualality and Social Psychological Constructs, ed. GregoryBoyle et. al. Cambridge Massachusetts: AcademicPress, 2015. google scholar
 • Koç, Mustafa. “The Relationship Between Demographic Characteristics and Religiosity: An Empirical Research on Adults”, Uludağ University The Rewiev of The Faculty of Theology 19/2 (2010), 217-248. google scholar
 • Koçak, Ali. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Ahlaki Uzaklaşma ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Nicel Bir Araştırma”. İslam ve Yorum IV. ed. Güzel, Emine - Meşe, Ramazan. 101-128. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2020. google scholar
 • Koçak, Ali. The Relationship Between Moral Maturity and Religiosity: The Case of Adana. Adana: Çukurova University, Doctoral Dissertation, 2022. google scholar
 • Köktaş, Mehmet Emin. Türkiye’de Dinî Hayat. İstanbul: İşaret Yayınları, 1993. google scholar
 • Loewenthal, Kate M. The Psychology of Religion: A Short İntroduction. Oxford: Oneworld Publications, 2008. google scholar
 • Mazzone, Angela et. al. Interactive Effects of Guilt and Moral Disengagement on Bullying, Defending and Outsider Behavior. Journal of Moral Education 45/4 (2016) 419-432. https://doi.org/10.10 80/03057240.2016.1216399 google scholar
 • Mehmedoğlu, Ali Ulvi. Tanrı’yı Tasavvur Etmek. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2011. google scholar
 • Mehmedoğlu, Ali Ulvi. “Gençlik, Değerler ve Din”. Küreselleşme, Ahlâk ve Değerler. ed. Mehmedoğlu, Yurdagül - Mehmedoğlu, Ali Ulvi. 251-319. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006. google scholar
 • Mehmedoğlu, Ali Ulvi. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi. (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)”, International Journal of Theological and Islamic Studies 30/1 (2006), 133-167. google scholar
 • Moore, Celia et. al. “Why Employees Do Bad Things: Moral Disengagement and Unethical Organizational Behavior”. Personnel Psychology 65/1 (2012), 1-48. google scholar
 • Necmi Karslı, Relationship of Anger Management and Religiousness (Erzurum: Atatürk University Institute of Social Sciences, Doctoral Dissertation, 2011), 185-190. google scholar
 • Özbaydar, Belma. Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Baha Matbaası, 1970. google scholar
 • Özcan, Zeynep - Erol, Haticetül Kübra. “Tendency of University Students towards Values and Relation of Religiousness & Values (Sample of Karabük)”. Journal of History Culture and Art Research 6/4 (2017), 913-947. google scholar
 • Özyer, Kubilay - Azizoğlu, Öznur. “The Impacts of Demographic Variables on People’s Ethical Attitude”, The International Journal of Economic and Social Research 6/2 (2010), 59-84. google scholar
 • Petruccelli, Irene et. al. “Moral Disengagement Strategies in Sex Offenders, Psychiatry”. Psychology and Law 24/3 (2017), 470-480. https://doi.org/10.1080/13218719.2016.1252291 google scholar
 • Piazza, Jared - Landy F., Justin. “Lean Not on Your Own Understanding: Belief That Morality Is Founded on Divine Authority and Non-Utilitarian Moral Thinking” Judgment and Decision Making 8/6 (2013), 639-661. google scholar
 • Piazza, Jared - Sousa, P. “Religiosity, Political Orientation, and Consequentialist Moral Thinking”. Social Psychological and Personality Science 5/3 (2013), 334-342. google scholar
 • Robertson, Jonathan - Constandt, Bram. “Moral Disengagement and Sport İntegrity: İdentifying and Mitigating İntegrity Breaches in Sport Management”. European Sport Management Quarterly 21/5 (2021), 714-730. https://doi.org/10.1080/16184742.2021.1945122; google scholar
 • Roccas, S. - Schwartz, Shalom H. “Churchstate Relations and the Association of Religiosity With Values: A Study of Catholics in Six Countries”. Cross-Cultural Research 31 (1997), 356-375. google scholar
 • Saroglou, Vassilis. “Believing, Bonding, Behaving and Belonging: The Big Four Religious Dimensions and Cultural Variation”. Journal of Cross-Cultural Psychology 42 (2011), 1320-1340. google scholar
 • Shah, Ashid Ali. “Self-Religiosity, Father’s Attitude and Religious Education in the Moral Behaviour of Adolescents”. Psychology and Developing Societies 16 /2 (2004), 187-207. google scholar
 • Shariff, Azim F. “Does Religion Increase Moral Behavior?”. Current Opinion in Psychology 6 (2015), 108-113. google scholar
 • Simpson, Ain et. al. “Belief in Divine Moral Authority: Validation of A Shortened Scale with Implications for Social Attitudes and Moral Cognition”. Personality and Individual Differences 94 (2016), 256-265. google scholar
 • Stark, Rodney. “Gods, Rituals, and the Moral Order”. Journal for the Scientific Study of Religion 40/4 (2001), 619-636. google scholar
 • Stark, Rodney. “Physiology and Faith: Addressing the “Universal” Gender Difference in Religious Commitment”. Journal for the Scientific Study of Religion 41/3 (2002), 495-507. google scholar
 • Stanger, Nicholas et. al. “Linking Facets of Pride with Moral Behaviour in Sport: The Mediating Role of Moral Disengagement”. International Journal of Sport and Exercise Psychology 19/6 (2021), 929-942. https://doi.org/10.1080/1612197X.2020.1830825 google scholar
 • Schwartz, Shalom H. - Huismans, Sipke. “Value Priorities and Religiosity in Four Western Religions.”SocialPsychology Quarterly 58/2 (1995), 88-107. google scholar
 • Sezen, Abdulvahid. A Study on The Relationships Between Faith Development and Religious Fundamentalism in a Sample of University Students. İzmir: Dokuz Eylül University, Institute of Social Sciences, Doctoral Dissertation, 2008. google scholar
 • Serwinek J., Paul. “Demographic & Related Differences in Ethical Views Among Small Businesses”. Journal of Business Ethics 11/7 (1992), 555-566. google scholar
 • Şengün, Mustafa. The Examination of Moral Maturity Levels of High School Students in terms of Some Individual Variables (Samsun: Ondokuz Mayıs University, Institute of Social Sciences, Doctoral Dissertation, 2008. google scholar
 • Taplamacıoğlu, Mehmet. “Yaşlara Göre Dini Yaşayışın Şiddet ve Kesafeti Üzerinde Bir Anket Denemesi”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (1962), 141-151. google scholar
 • Uysal, Veysel. Türkiye’de Dindarlık ve Kadın. İstanbul: DEM Yayınları, 2006. google scholar
 • Uysal, Veysel. “A Plot Study on Islamic Religiosity Scale”, Journal of Islamic Research 8/3-4 (1995), 262-271. google scholar
 • Yapıcı, Asım. Ruh Sağlığı ve Din Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık. Adana: Karahan Kitabevi, 2007. google scholar
 • Yapıcı, Asım - Yürük, Tuğrul. “Sorting of Value Preference of Students of High Religious Education: The Case of Divinity Faculty of Çukurova University”, Çukurova University Journal of Faculty of Divinity 15/1 (2015), 1-18. google scholar
 • Yıldız, Murat. Ölüm Kaygısı ve Dindarlık. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2006. google scholar
 • Young, Olga Antonenko et. al. “Thou Shalt Not Kill”: Religious Fundamentalism, Conservatism, and Rule-Based Moral Processing”, Psychology of Religion and Spirituality 5 (2013), 110-115. https://doi.org/10.1037/a0032262 google scholar
 • Yüksel, Büşra Nur. Invastigating the Relationship Among College Students’s Codependenct with Allah Centeredness and Others Centered Extarnality. İstanbul: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Master Thesis, 2021. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Bulut, N., Güneş, A.C., & Ayar, H. (2022). Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. darulfunun ilahiyat, 33(2), 567-596. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867


AMA

Bulut N, Güneş A C, Ayar H. Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. darulfunun ilahiyat. 2022;33(2):567-596. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867


ABNT

Bulut, N.; Güneş, A.C.; Ayar, H. Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. darulfunun ilahiyat, [Publisher Location], v. 33, n. 2, p. 567-596, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Bulut, Nurgül, and Ahmet Celalettin Güneş and Hatice Ayar. 2022. “Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” darulfunun ilahiyat 33, no. 2: 567-596. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867


Chicago: Humanities Style

Bulut, Nurgül, and Ahmet Celalettin Güneş and Hatice Ayar. Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” darulfunun ilahiyat 33, no. 2 (Sep. 2023): 567-596. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867


Harvard: Australian Style

Bulut, N & Güneş, AC & Ayar, H 2022, 'Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi', darulfunun ilahiyat, vol. 33, no. 2, pp. 567-596, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867


Harvard: Author-Date Style

Bulut, N. and Güneş, A.C. and Ayar, H. (2022) ‘Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi’, darulfunun ilahiyat, 33(2), pp. 567-596. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867 (30 Sep. 2023).


MLA

Bulut, Nurgül, and Ahmet Celalettin Güneş and Hatice Ayar. Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” darulfunun ilahiyat, vol. 33, no. 2, 2022, pp. 567-596. [Database Container], https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867


Vancouver

Bulut N, Güneş AC, Ayar H. Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. darulfunun ilahiyat [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];33(2):567-596. Available from: https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867 doi: 10.26650/di.2022.33.2.1150867


ISNAD

Bulut, Nurgül - Güneş, AhmetCelalettin - Ayar, Hatice. Allah Merkezlilik ile Ahlaki Uzaklaşma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. darulfunun ilahiyat 33/2 (Sep. 2023): 567-596. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1150867ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim29.07.2022
Kabul27.09.2022
Çevrimiçi Yayınlanma24.11.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.