Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/di.2022.33.2.1145709   IUP :10.26650/di.2022.33.2.1145709    Tam Metin (PDF)

Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı

Metin NoorataÖnder Küçükural

Rushain Abbasi “Modern öncesi dönemde Müslümanlar dini ve seküleri birbirinden ayırdılar mı?” adlı makalesinde birçok yazarın aksine bu iki alanın modern öncesi dünyada da günümüzdekine benzer bir biçimde ayrılmakta olduğunu iddia etmektedir. Bu makalede Abbasi’nin önerdiği üçlü sınıflandırmaya bir dördüncüsünü eklemeyi önermekteyiz. Din ve dünya arasındaki ayrımın sadece analitik bir ayrım olmadığını, iki ucun birbirine zıt, gerilimli bir ilişki içinde ortaya çıktığını iddia etmekteyiz. Bu ayrım sadece doktriner düzlemde değil, aynı zamanda günlük yaşamda, söylemsel düzlemde ve pratik akıl yürütme noktalarında ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda din ve dünya arasındaki ayrım Abbasi’nin iddia ettiği gibi sadece İslam düşüncesine içkin kavramsal bir ayrımın ötesindedir. Makalenin temel amacı beş Nakşibendî şeyhinin bu çabayı bizzat kendi yaşamlarında ne şekilde sergilediklerini göstererek tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda Shmuel Eisenstadt tarafından öne sürülmüş olan gerçekliğin transcendental (aşkın olan) ile mundane (gündelik olan) düzlemler arasındaki gerilimi ele aldığı kavramsal çerçeveye başvurulmuştur. Beş şeyhin bu gerilimi nasıl yaşadığı ve kendi pratik kararlarında ne şekilde yorumlayarak üstesinden geldikleri, iki alan arasında nasıl köprü kurdukları ve bunun kendi öğretilerine nasıl yansıdığı makalede tartışılmaktadır. Bu bağlamada Nakşibendiliğin “halvet der-encümen” prensibi bu iki dünya arasındaki gerilimin üstesinden gelinmesini mümkün kılan anahtar yaklaşım olarak ele alınmaktadır. 

DOI :10.26650/di.2022.33.2.1145709   IUP :10.26650/di.2022.33.2.1145709    Tam Metin (PDF)

Reinterpreting the Tension between Dīn and Dunyā: The Naqshbandī Ṭarīqah as Experienced and Shaped by its Mujaddidī and Khālidī Shaykhs

Metin NoorataÖnder Küçükural

In his article “Did Premodern Muslims Distinguish the Religious and Secular?,” Rushain Abbasi convincingly demonstrates how pre-modern Muslim thinkers had made an array of meaningful distinctions between dīn (‘religion’) and dunyā (‘the world’) approximating the religious-secular dyad. This paper explores a fourth typology, a latent opposing attitude toward the dīn-dunyā binary, by expanding Abbasi’s analytical trajectory to include both a discursive and pragmatic framework – the former involving scrutiny of the content and substance of rationally thought-out arguments, the latter demanding a closer look at how ideas have informed and shaped practical forms of reasoning and their application in the real world. Therefore, beyond the conceptual and epistemological signification of the dīn-dunyā binary in Islamic thought as surveyed by Abbasi, an attempt will be made to show how Muslims have also reasoned in both theoretical and practical terms to bridge the tension between the two spheres. The overarching objective is to consider how the dīn-dunyā binary fares in the Islamic mystical tradition through a case study analysis of five prominent Naqshbandī shaykhs: Aḥmad Sirhindī, Khālid al-Shahrazūrī, Aḥmad Gümüşhānevī, Zahid Kotku, and Mahmud Esad Coşan. The dialectical method developed by Shmuel Eisenstadt, which supposes a basic tension between the transcendental and mundane orders, will be applied to examine how each individual shaykh experienced, interpreted, and bridged the opposition between dīn and dunyā in both their doctrinal teachings and life-practices. The study aims to show how the shaykhs applied certain ethico-mystical principles like khalwat dar anjuman (‘solitude within society’) in a way that saw them engaging in a constant and concerted effort at bridging the unbridgeable in their worldly and other-worldly pursuits.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Abbasi, Rushain, “Did Premodem Muslims Distinguish the Religious and Secular? The Din-Dunya Binary in Medieval Islamic Thought,” Journal of Islamic Studies 31, no. 2 (May 2020): 1-42. google scholar
 • Abdel-Kader, Ali Hassan, The Life, Personality and Writings of al-Junayd: A Study of a Third/Ninth Century Mystic with an Edition and Translation of his Writings. London: Luzac & Company Ltd., 1962. google scholar
 • Abdul Haq Ansari, Muhammad, The Bezels of Wisdom. New York, Ramsey, & Toronto: Paulist Press, 1986. google scholar
 • Abu-Manneh, Butrus, Studies on Islam and the Ottoman Empire in the 19th Century (1826-1876). Istanbul, Turkey: The Isis Press, 2001. google scholar
 • Algar, Hamid, “Political Aspects of Naqshbandi History.” In Naqshbandis, edited by Marc Gaborieau, Alexandre Popovic, and Thierry Zarcone, 117-146. Istanbul & Paris: Éditions Isis, 1990. google scholar
 • Ansari, Muhammad Abdul Haq Ansar, Sufism andSharï'ah. London: The Islamic Foundation, 1986. google scholar
 • Asad, Talal, “The Idea of an Anthropology of Islam,” Occasional Paper Series. Washington, DC: Georgetown University Center for Contemporary Arab Studies (March 1986): 1-22. google scholar
 • Chittick, William C., The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi’s Metaphysics of Imagination. Albany: State University of New York Press, 1989. google scholar
 • Chittick, William C., “Rumi and wahdat al-wujud,” Poetry and Mysticism in Islam: The Heritage of Rumi, edited by Amin Banani, Richard Hovannisian, and Georges Sabagh, 70-111. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. google scholar
 • Coşan, Mahmut Esad, Hazineden Pırıltılar: Cuma Sohbetleri, 9 vols., edited by Metin Erkaya, 1993-1999. google scholar
 • Coşan, Mahmut Esad, İslami Çalışma ve Hizmetlerde Metod. Istanbul: Seha Neşriyat, 1995. google scholar
 • Coşan, Mahmut Esad, Mehmed Zahid Kotku. Istanbul: Server Yayınları, 2016. google scholar
 • Damrel, David “The Spread of Naqshbandi Political Thought in the Islamic World.” In Naqshbandis, edited by Marc Gaborieau, Alexandre Popovic, and Thierry Zarcone, 261-279. Istanbul & Paris: Éditions Isis, 1990. google scholar
 • Eisenstadt, Shmuel Noah, “The Axial Age,” European Journal ofSociology, (1982): 294-314. google scholar
 • Fevzi, Mustafa, Hadiyyah al-Àrifïn fï Manâqib Qutb al-Àrifïn Mawlânâ Ahmad Ziya ’ al-Dïn b. Mustafâ al-Gumushkhânawï. Istanbul, 1895. google scholar
 • Friedmann, Yohanan, “Shaykh Ahmad Sirhindi.” PhD diss. McGill University, 1967. google scholar
 • Gümüşhanevi, Ahmed Ziyaüddin, Velîler ve Tarikatlarda Usûl. Istanbul: Pamuk Yayıncılık, 2005. google scholar
 • Gümüşhanevi, Ahmed Ziyaüddin, Vasiyetler ve Nasihatler. Müceddid Risâlesi & Vasiyetler ve Nasihatler, translated by Mehmed Bursalı. Istanbul: Vuslat Vakfı Yayınları, 2006. google scholar
 • Gündüz, İrfan, “Mehmed Zâhid Kotku (RH.A)’in Tarikat ve İrşad Anlayışı,” Vuslatının 14. Yılında Mehmed Zahid Kotku (K.S.) ve Tasavvuf Sempozyum Konuşmaları, edited by H. Hüseyin Erkaya, 85-94. Istanbul: Seha Neşriyat, 1995. google scholar
 • Gündüz, İrfan, Gümüşhanevi Ahmed Ziyâüddîn (K.S.). Istanbul: Ibn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020. google scholar
 • Haydarîzâde, Ibrahim Fasih, al-Majd al-Tâlid fïManâqib al-Shaykh Khâlid, 1875. google scholar
 • Ibn ‘Arabi, Muhyi al-Din, The Bezels of Wisdom, translated by Ralph Austin. New York, Ramsey, & Toronto: Paulist Press, 1980. google scholar
 • James, William, Varieties ofReligious Experience. London & New York: Routledge, 2002. google scholar
 • Karamustafa, Ahmet, God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550. Salt Lake City: The University of Utah Press, 1994. google scholar
 • Karamustafa, Ahmet, “Islamic Dm as an Alternative to Western Models of “Religion”.” In Religion, Theory, Critique, edited by Richard King, 163-171. New York: Columbia University Press, 2017. google scholar
 • Khalid, “Risalah fi al-Haqq al-Rabitah.” In Majmü’ Azîmah, 19-27. Istanbul, n.d. google scholar
 • Kotku, Mehmed Zahid, Tasavvufî Ahlâk. Istanbul: Bahar Yayınevi, 1975. google scholar
 • Kotku, Mehmed Zahid, Cihad. Istanbul: Seha Neşriyat, 1984. google scholar
 • Kotku, Mehmed Zahid, Cennet Yolları. Istanbul: Server Yayınları, 2018. google scholar
 • Mardin, Şerif, “The Nakshibendi Order of Turkey.” In Fundamentalisms and the State, edited by Martin Marty and R. Scott Appleby, 204-232. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1993. google scholar
 • Rizvi, Sayid Athar Abbas, Muslim Revivalist Movements in Northern India in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Lucknow: Balkrishna Book Co, 1965. google scholar
 • Sirhindi, Ahmed, Mektûbât Tercemesi, translated by Hüseyin Hilmi Işık. Istanbul: Hakîkat Kitâbevi Yayınları, 2007. google scholar
 • Sirhindi, Ahmed, “Mebde’ ve Me‘âd.” İmâm-ı Rabbânî Risâleleri, translated by Necdet Tosun, 18144. Istanbul: Sufi Kitap, 2016. google scholar
 • Shukri, Hasan,Manaqib-i Shams al-Shumüs dar Haqq-ı Hadrat-iMawlanaKhalidal-‘Arüs. Istanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1884. google scholar
 • Sulayman, Muhammad, al-Hadîqah al-Nadiyyah fî Âdâb al-Tarîqah al-Naqshbandiyyah wa al-Bahjah al-Khalidiyyah. Istanbul: Işık Kitabevi, 1981. google scholar
 • Tosun, Necdet, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî. Istanbul: İnsan Yayınları, 2016. google scholar
 • Tritton, A.S., “Dunya.” In The Encyclopaedia of Islam, edited by Bernard Lewis, Ch. Pellat and Joseph Schacht, Vol. 2. Leiden: E.J. Brill, 1965. google scholar
 • Wilcox, Andrew, “The Dual Mystical Concepts of Fana’ and Baqa’ in Early Sufism,” British Journal of Middle Eastern Studies 38, no. 1 (April 2011): 95-118. google scholar
 • Yavuz, Hakan, “The Matrix of Modern Turkish Islamic Movements.” In Naqshbandis in Western and Central Asia, edited by Elisabeth Özdalga, 129-147. Istanbul: Numune Matbaası, 1999. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Noorata, M., & Küçükural, Ö. (2022). Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı. darulfunun ilahiyat, 33(2), 507-532. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709


AMA

Noorata M, Küçükural Ö. Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı. darulfunun ilahiyat. 2022;33(2):507-532. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709


ABNT

Noorata, M.; Küçükural, Ö. Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı. darulfunun ilahiyat, [Publisher Location], v. 33, n. 2, p. 507-532, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Noorata, Metin, and Önder Küçükural. 2022. “Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı.” darulfunun ilahiyat 33, no. 2: 507-532. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709


Chicago: Humanities Style

Noorata, Metin, and Önder Küçükural. Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı.” darulfunun ilahiyat 33, no. 2 (Sep. 2023): 507-532. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709


Harvard: Australian Style

Noorata, M & Küçükural, Ö 2022, 'Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı', darulfunun ilahiyat, vol. 33, no. 2, pp. 507-532, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709


Harvard: Author-Date Style

Noorata, M. and Küçükural, Ö. (2022) ‘Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı’, darulfunun ilahiyat, 33(2), pp. 507-532. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709 (30 Sep. 2023).


MLA

Noorata, Metin, and Önder Küçükural. Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı.” darulfunun ilahiyat, vol. 33, no. 2, 2022, pp. 507-532. [Database Container], https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709


Vancouver

Noorata M, Küçükural Ö. Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı. darulfunun ilahiyat [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];33(2):507-532. Available from: https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709 doi: 10.26650/di.2022.33.2.1145709


ISNAD

Noorata, Metin - Küçükural, Önder. Din ve Dünya Geriliminin Yeniden Yorumlanması: Müceddidî ve Hâlidî Şeyhlerinin Deneyimleri Bağlamında Nakşibendî Tarikatı”. darulfunun ilahiyat 33/2 (Sep. 2023): 507-532. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1145709ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim19.07.2022
Kabul24.11.2022
Çevrimiçi Yayınlanma27.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.