Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/di.2022.33.2.1149814   IUP :10.26650/di.2022.33.2.1149814    Tam Metin (PDF)

Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî

Mehmet KalaycıMuzaffer Tan

Yazma eserler, ihtiva ettikleri metin içi ve metin dışı bilgiler bakımından birer tarih vesikası işlevi görebilmekte, bu haliyle de bir metnin belirli bir nüsha üzerinden fiziksel dolaşım sürecine eşlik eden şahısların tarihinin aydınlatılmasına vesile olabilmektedir. Merkezinde Bedru’r-Rûmî isimli bir âlimin bulunduğu bu makale, bunun önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Makalede, bazı yazma eserlerde yer alan ona ait biyo-bibliyografik mahiyetteki bilgiler değerlendirilmiştir. Bu çerçevede makalede ikisi fıkıh, biri tefsir alanında olmak üzere Bedru’r-Rûmî’nin istinsah ettiği üç yazma eserin ferağ kayıtlarında sunduğu bilgiler, bir el-Keşşâf nüshasının sonunda kayıtlı bulunan ona verilmiş iki icazet belgesinde geçen bilgiler ve onun Pezdevî’nin Usûl’üne yazdığı muhtasar şerhin dibacesinde yer alan bilgiler tahlil edilmiştir. Bedru’r-Rûmî’ye ait/dair olan bu bilgiler, biyo-bibliyografik mahiyette başka bilgiler üzerinden bağlamsal bir değerlendirmeye tabi tutulmuş, böylelikle de Bedru’r-Rûmî’nin bilgilerinin yaşadığı dönemin umumi manzarası içerindeki karşılığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Makale, Bedru’r-Rûmî gibi bir Beylikler dönemi âliminin varlığından haberdar olunabilmesine imkân tanıdığı kadar, aynı zamanda ilgili dönemdeki ilmî geleneğin Anadolu dışındaki ilim merkezleriyle irtibatına dair de -en azından Bedru’r-Rûmî özelinde anlamlı bir resim sunmaktadır. 

DOI :10.26650/di.2022.33.2.1149814   IUP :10.26650/di.2022.33.2.1149814    Tam Metin (PDF)

A Scholar of the Beyliks Period on the Tabrīz-Transoxiana Line: Badr al-Rūmī Dāwūd b. Ḳutluġbek b. Islām b. Rajab al-Kānī

Mehmet KalaycıMuzaffer Tan

Manuscripts can function as historical documents in terms of the intertextual and extratextual information they contain, and they can be instrumental in this way in enlightening the biography of those involved in the physical circulation of a certain copy of a text. This article is an important example of this as it deals with the scholar Badr al-Rūmī. The article evaluates his biblio-biographic information with regard to certain manuscripts. In this context, the article analyzes the information given in the farāgh records of three manuscripts al-Rūmī copied, two in the field of jurisprudence and one in the field of tafsir. The information in the two ijāzat documents were given to him at the end of a copy of al-Kashshāf and in the preamble of the abridged commentary Badr al-Rūmī wrote on al-Pazdawī’s Uṣūl. The article contextually evaluates this information on al-Rūmī using other biblio-biographic information, in an attempt to understand the meaning of this information in the general framework of the period in which he lived. The article not only highlights awareness of scholars of the Beyliks period such as Badr al-Rūmī but also presents in the case of Badr al-Rūmī at least a meaningful picture of the relationship of the Anatolian Beyliks period’s scholarly tradition with the scholarly centers beyond Anatolia.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Limited knowledge exists about scholarly life in the Anatolian Beyliks period, and this is often explained through the limitation of historical data that allows one to have knowledge about this subject. This situation often leads one to remain confined to what is known of the history of this period. However, recent studies, especially those on manuscripts, have required the meaning that has been attributed to the concept of historical data to be reevaluated. In past years, most of the manuscripts in the Turkish Manuscript Libraries have been put into the service of researchers by allowing them to obtain visual images of the manuscripts. This has allowed manuscripts to be positioned as an independent field in the archaeology of knowledge much more than before. The intertextual and extratextual historical information in manuscripts is an important historical data source. Through this source, many unknown names, works, and institutions can be brought to light, with the scholar Badr al-Rūmī being a striking example of this as the subject of this article.

No information exists about this scholar in biographical or bibliographic works. He gave his full name as Dāwūd b. al-Shaykh Ḳutluġbek b. Islām b. Rajab. For the first time, scholars became aware of his existence through a farāgh record written by him in 1313 AD/712 AH at the end of a copy of ʿAlāʾ al-Dīn al-Bukhārī’s Kashf al-Asrār. This record is an important piece of information in that a person from Anatolia had copied this work shortly after it was composed. As such, however, this information had at most a footnote regarding an examination centered on the circulation of Kashf al-Asrār. During this article’s studies on Anatolian Beyliks period, additional information about him was encountered in other manuscripts. In this sense, this study found two separate ijāzats that had been given to al-Rūmī by Fakhr al-Dīn al-Chārpardī and Muḥammad al-Hamadānī on al-Kashshāf. Likewise, two juridical works were found to have been copied by Badr al-Rūmī, one of which was from Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī and the other from ʿAlāʾ al-Dīn al-Bukhārī. Badr al-Rūmī copied the former in 1306/705 in the Orkhāniyya Madrasa that had been allocated to the Ḥanafīs in Ilkhānid Tabrīz.

The clue Waliyy al-Dīn Jārullāh Efendi provided in a manuscript note led to this article being composed on the basis of these fragmentary records. While listing the commentaries on al-Pazdawī’s Uṣūl, Jārullāh Efendi was found to have included Badr al-Rūmī’s commentary in the list and to regarded it as an abridgement of ʿAlāʾ al-Dīn al-Bukhārī’s Kashf al-Asrār. In his note, Jārullāh Efendi stated that he had read alPazdawī’s work with his disciples and pondered the commentaries on it, mentioning Badr al-Rūmī’s commentary among them. This suggested that the related commentary might have been in Jārullāh Efendi’s possession. Thus, the study examined the juridical works in the collection of Jārullāh Efendi and found one commentary that had been mistakenly cataloged as ʿAlāʾ al-Dīn al-Bukhārī’s Kashf al-Asrār to have in fact belonged to Badr alRūmī. The information in its preamble revealed Badr al-Rūmī to have read al-Pazdawī’s Uṣūl from ʿAlāʾ al-Dīn al-Bukhārī and to have received the ijāzat for the work from a person named Arshad al-Dīn. As a result, the current article has been composed by making use of the information in the various separate records, some of which came from Badr al-Rūmī.

The intertextual and extratextual historical records discussed in this article deserve special attention in two respects. The first is that they allow expansion of the knowledge of the scholarly life during the Anatolia Beyliks to a certain extent. The juridical ijāzats in the Ottoman period are known to have generally been attributed to Akmal al-Dīn alBābartī. This is understandable both in terms of the basic logic of ijāzats and al-Bābartī’s undeniable role in this regard. However, this situation should not lead one to think that a strong juridical tradition in Anatolia had begun with al-Bābartī. Badr al-Rūmī showed that at least one generation before al-Bābartī, one Anatolian scholar had read about ʿAlāʾ al-Dīn al-Bukhārī, an important figure in the Ḥanafī tradition. When considering that ʿAlāʾ al-Dīn al-Bukhārī had been the teacher of al-Bābartī’s teacher, Qiwām al-Dīn alKākī, Badr al-Rūmī’s discipleship to al-Bukhārī becomes worthy of being taken into consideration. The second is that the manuscripts can be used as an important source of biblio-biographic data, especially with regard to the history of the Anatolia Beyliks. Limited information is found associated with the history of religious thought during this period. However, intertextual and extratextual historical information in related manuscripts written by Anatolian scholars or in Anatolian cities during the Beyliks period reveals the written tradition to have been stronger than expected. The fragmentary nature of these records makes assessing the relevant period relatively difficult in terms of references to them. However, these records appear in the first analysis to be distinct from one another and to be able to allow meaningful patterns to form over time. The records this article has shared and analyzed regarding Badr al-Rūmī were accumulated piece by piece over a period of around five years during our studies on the Anatolian Beyliks. This firstly encourages the expansion of knowledge on the meaning and function of manuscripts as well as regarding these manuscripts as a vital component of historical archeology. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Arıcı, Mustakim. “Kutbuddin Şirazi’ye Göre Tababet Sanatı ve Hekimlik Ahlakı.” Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları 22 (2012): 45-71. google scholar
 • Arıcı, Müstakim, ve Mehmet Arıkan (ed.). Taşradan Merkeze Bir Ulema Ailesi: Taşköprülüzadeler ve İsamüddin Ahmed Efendi. İstanbul: İLEM Yayınları, 2021. google scholar
 • Açıl, Berat (ed.). Osmanlı Kitap Kültürü: Carullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları. İstanbul: İLEM Yayınları, 2020. google scholar
 • Arslan, Sami. Osmanlı’da Bilginin Dolaşımı: Bilgiyi İstinsahla Çoğaltmak. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020. google scholar
 • el-Bâbertî, Ekmelüddîn Muhammed b. Mahmûd. el-İnâye fî Şerhi’l-Hidâye. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 773, 335 v. google scholar
 • Bayat, Ali Haydar. “Anadolu Selçuklu Sağlık Müesseselerinden Sivas Darüşşifası ve Vakfiyesi.” I. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi içinde, 2/23-35. İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1981. google scholar
 • Bedir, Murteza. “Nesefî, Ebü’l-Berekât.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA) içinde, 32/567-68. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006. google scholar
 • Bedru’r-Rûmî, Dâvud b. Şeyh Kutluğbek b. İslam b. Receb el-Kânî. Müntehe’l-Kavî fî Şerhi’l-Pezdevî. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 499, 351 v. google scholar
 • Boyalık, M. Taha. “Tefsir Şerh-Haşiye Geleneğinde Kurucu Bir Eser: Kutbüddin er-Râzî’nin Şerhu Müşkilâti’l-Keşşâf’ı.” Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 5, no. 2 (2019): 139-60. google scholar
 • el-Buhârî, Alâ’üddîn Abdülazîz b. Ahmed. Keşfü’l-Esrâr. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi, 370, 282 v.; İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 498, 250 v.; İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 505, 275 v.; İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 1334, 321 v.; İstanbul: Millet Kütüphanesi, Feyzullah Efendi, 633, 307 v.; İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Molla, 671, 293 v. google scholar
 • el-Çârperdî, Fahruddîn Ahmed b. el-Hasen. el-Emâlî fi’l-Keşf ani’l-Hâvî. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Molla, 859, 233 v. google scholar
 • el-Çârperdî, Fahruddîn Ahmed b. el-Hasen. es-Sirâcü’l-Vehhâc. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 1432, 116 v. google scholar
 • Denknalbant, Ayşe. “Yâkutiye Medresesi ve Kümbeti.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA) içinde, 43/293. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003. google scholar
 • Ergül, Necmettin. “Abdurrezzâk Kaşânî (ö. 730/13309)’nin Hayatı, İlmî-Tasavvufî Kişiliği ve Eserleri.” Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 3, no. 5 (2013): 93-125. google scholar
 • Gürbüz, Osman. “Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin Yapım Tarihi ve Bânisi Hakkında Yeni Bir Yaklaşım.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11, no. 25 (2004): 145-60. google scholar
 • el-Hemedânî, Muhammed b. el-Hasen. Tavdîhu Müşkilâti’l-Keşşâf. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Molla, 308, 183 v.; Manisa: Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, Manisa İl Halk, 103, 116 v. google scholar
 • İbnü’l-Hâcib, Cemâlüddin Osmân b. Ömer. Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Molla, 684, 248 v. google scholar
 • İbnü’l-Hâcib, Cemâlüddin Osmân b. Ömer. el-Îzâh fî Şerhi’l-Mufassal. İstanbul: Millet Kütüphanesi, Feyzullah Efendi, 2007, 129 v. google scholar
 • İbnü’s-Sâ‘atî, Muzafferuddîn Ahmed b. Ali. Şerhu Mecma‘i’l-Bahreyn. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 1758, 218 v. google scholar
 • İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü. Köylerimiz: 1 Mart 1968 Gününe Kadar. Ankara: Başbakanlık Basımevi D.S.İ, 1968. google scholar
 • Kalaycı, Mehmet, ve Muzaffer Tan. “Bir 16. Yüzyıl Osmanlı Aliminin Peşinde: Zeyrekzade Emrullah Mehmed Efendi ve Otobiyografik Anlatıları.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 62, no. 1 (2021): 1-90. google scholar
 • Karamağaralı, Halûk. “Erzurum’daki Hatuniye Medresesi’nin Tarihi ve Bânisi Hakkında Mülâhazalar.” Selçuklu Araştırmaları Dergisi [Malazgirt Zaferi Özel Sayısı 900.Yıl] 3 (1971): 209-47. google scholar
 • Kâtib Çelebi, Mustafa b. Abdillah. Keşfü’z-Zünûn. Nşr. M. Şerefeddin Yaltkaya-Kilisli Rifat Bilge. Ofset. Ankara: TTK Yayınları, 2014. google scholar
 • el-Kefevî, Mahmûd b. Süleymân. Ketâ’ibü A‘lâmi’l-Ahyâr min Fukâhâ’i Mezhebi’n-Nu‘mâni’l-Muhtâr. Thk. Saffet Köse, Murat Şimşek, Hasan Özer, Huzeyfe Çeker ve Güneş Öztürk. İstanbul: Mektebetü’l-İrşad, 2017. google scholar
 • el-Keyşî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed. İrşâd ilâ İlmi’l-İ‘râb. Thk. Abdullah Ali el-Hüseynî el-Berekâtî ve Muhsin Sâlim el-Ömerî. Mekke: Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, 1987. google scholar
 • Konukçu, Enver. Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Matbaası, 1992. google scholar
 • Köksal, Asım Cüneyd. “Veliyyüddîn Cârullah Efendi’nin Fıkıh Usûlüne Dair Notları.” Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi’nin Kütüphanesi ve Derkenar Notları içinde, ed. Berat Açıl, 201-10. İstanbul: İlem Yayınları, 2020. google scholar
 • el-Kureşî, Muhyiddîn İbn Ebi’l-Vefâ Abdülkâdir b. Muhammed. el-Cevâhiru’l-Mudiyye fî Tabakâti’l-Hanefiyye. Thk. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv. Cîze: Hecr li’t-Tıbâ‘a ve’n-Neşr ve’t-Tevzî‘ ve’l-İ‘lân, 1993. google scholar
 • Kutluer, İlhan. “Semerkandi, Muhammed b. Eşref.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 36/475-77. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009. google scholar
 • Kütükoğlu, Mübahat S. “Osmanlı’dan Günümüze Yer Adları.” Belleten 76, no. 275 (2012): 147-66. google scholar
 • el-Lüknevî, Muhammed b. Abdülhay. el-Fevâ’idü’l-Behiyye fî Terâcimi’l-Hanefiyye. Beyrut: Dâru’l-Erkâm, 1997. google scholar
 • el-Merğînânî, Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr. el-Hidâye. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 2239, 319 v.; Fatih, 2254, 267 v. google scholar
 • en-Nesefî, Burhânüddîn b. Abdülazîz. Mi‘yâru’n-Nazar. İstanbul: Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmed, 530, 121 v.; Kitâb fî İlmi’l-Münâzara. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 1223, v. 140-90. google scholar
 • en-Nesefî, Hâfızuddîn Ebü’l-Berakât Abdullah b. Ahmed. el-Kâfî fî Şerhi’l-Vâfî. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli, 1064, 356 v.; İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Karaçelebizade, 137, 433 v.; Kastamonu: Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, 931, 236 v. google scholar
 • en-Nu‘aymî, Abdülkâdir b. Muhammed. ed-Dâris fî Târîhi’l-Medâris. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990. google scholar
 • Özel, Ahmet. “Kerderi, Şemsüleimme.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 25/27677. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2022. google scholar
 • Özen, Firdevs. “İlhanlılar Devrinde Erzurum.” Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi 56, no.2 (2016): 256-86. google scholar
 • Özen, Şükrü. “İlm-i Hilâf yahut Fukahâ Metoduna Göre Cedel Hakkında Klasik Bir Metin: Menşeü’n-Nazar.” Makâlât 2 (1999): 171-98. google scholar
 • Özgüdenli, Osman Gazi. “XIV. Yüzyılda Tebrîz’de Bir Hayır ve Kültür Kurumu: Şenb-i Gâzan (Gâzâniyye).” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 37 (2001-2002): 253-89. google scholar
 • Özgüdenli, Osman Gazi. Gâzân Han ve Reformları (1295-1303). İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2009. google scholar
 • Özgüdenli, Osman Gazi. Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2006. google scholar
 • Pehlivan, Necmettin. “İlm-i Nazarın Tekamülüne Doğru: Burhânuddin en-Nesefi’ye Göre (ö. 687/1289) Ait Yeni Eserler.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 61, no.2 (2020): 315-69. google scholar
 • Pehlivan, Necmettin, ve Hadi Ensar Ceylan. “Adâbu’l-Bahs Devrimine Doğru Son Evrim: Burhânuddîn en-Nesefî’nin el-Fusûl’ü.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56, no. 2 (2015): 1-75. google scholar
 • el-Pezdevî, Fahrulislâm Ebü’l-Usr Ali b. Muhamed. Usûl. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 1223, v. 1-140; Fatih, 1221, 166 v.; İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 436, 267 v.; İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 506, 292 v. google scholar
 • Resmi Gazete 4449, 4 Mart, 1940: 13436. google scholar
 • es-Safedî, Salâhuddîn Halîl b. Aybek. el-Vâfî bi’l-Vefeyât. Thk. Ahmed el-Arnavût ve Türkî Mustafâ. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 2000. google scholar
 • Sağlam, Ahmet. “Mısır-Kahire Nâsıriyye Medresesi Vakfiyesi.” Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15, no. 1 (2017): 249-68. google scholar
 • es-Semerkandî, Şemsüddîn Muhammed b. Eşref el-Hüseynî. es-Sahâ’ifü’l-İlâhiyye. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali, 1688, 55 v. google scholar
 • es-Siğnâkî, Hüsâmüddîn Hüseyn b. Alî. el-Kâfî Şerhu Usûli’l-Pezdevî. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 491, 227 v. google scholar
 • Sümer, Faruk. Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1999. google scholar
 • Şahin, Hanifi. “Camiu’t-Tevarih’e Göre Gâzân Hân’ın Müslümanlığı ve Bunun İlhanlı Toplumuna Yansımaları.” Bilig 73 (2015): 207-30. google scholar
 • Tezcan, Semih. “Orhan Gazi’nin Adı Üzerine.” Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa’da Dil Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildiriler içinde, ed. Hatice Şahin, 28-36. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2010. google scholar
 • Yinanç, Refet. “Kayseri ve Sivas Darüşşifaları’nın Vakıfları.” Belleten 48, no. 189-190 (1984): 299-307. google scholar
 • Yücel, Yaşar. “Candaroğulları.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 7/146-49. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993. google scholar
 • ez-Zemahşerî, Cârullah Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer. el-Keşşâf. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 369, 279 v.; İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Yozgat, 81-2, 484 v. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kalaycı, M., & Tan, M. (2022). Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî. darulfunun ilahiyat, 33(2), 345-382. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814


AMA

Kalaycı M, Tan M. Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî. darulfunun ilahiyat. 2022;33(2):345-382. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814


ABNT

Kalaycı, M.; Tan, M. Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî. darulfunun ilahiyat, [Publisher Location], v. 33, n. 2, p. 345-382, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kalaycı, Mehmet, and Muzaffer Tan. 2022. “Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî.” darulfunun ilahiyat 33, no. 2: 345-382. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814


Chicago: Humanities Style

Kalaycı, Mehmet, and Muzaffer Tan. Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî.” darulfunun ilahiyat 33, no. 2 (Jul. 2024): 345-382. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814


Harvard: Australian Style

Kalaycı, M & Tan, M 2022, 'Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî', darulfunun ilahiyat, vol. 33, no. 2, pp. 345-382, viewed 21 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814


Harvard: Author-Date Style

Kalaycı, M. and Tan, M. (2022) ‘Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî’, darulfunun ilahiyat, 33(2), pp. 345-382. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814 (21 Jul. 2024).


MLA

Kalaycı, Mehmet, and Muzaffer Tan. Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî.” darulfunun ilahiyat, vol. 33, no. 2, 2022, pp. 345-382. [Database Container], https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814


Vancouver

Kalaycı M, Tan M. Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî. darulfunun ilahiyat [Internet]. 21 Jul. 2024 [cited 21 Jul. 2024];33(2):345-382. Available from: https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814 doi: 10.26650/di.2022.33.2.1149814


ISNAD

Kalaycı, Mehmet - Tan, Muzaffer. Tebriz-Maveraünnehir Hattında Bir Beylikler Dönemi Âlimi: Bedru’rRûmî Dâvud b. Kutluğbek b. İslâm b. Receb el-Kânî”. darulfunun ilahiyat 33/2 (Jul. 2024): 345-382. https://doi.org/10.26650/di.2022.33.2.1149814ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim27.07.2022
Kabul12.11.2022
Çevrimiçi Yayınlanma27.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.