Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/imj.2021.91.002   IUP :10.26650/imj.2021.91.002    Tam Metin (PDF)

A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature

Ayşe Merve UrfaEsin Can MutluNur BederYeliz Kavgacı

The Eclectic Paradigm is the most comprehensive theoretical framework that addresses the factors affecting multinational companies’ choices to enter international markets. The paradigm, also called OLI, focuses on three advantages: ownership, location, and internalization. In this study, first, the eclectic paradigm is explained theoretically in detail, and the criticisms of the paradigm are discussed. Then, theses and articles on the Eclectic Paradigm in Turkish literature were examined through bibliometric analysis. According to the bibliometric analysis, the publications were classified under the headings of the study field, focused topics, the scope of the eclectic paradigm, data collection method, analysis method, and suggestions for future studies. As a result of this research, the significance of the Eclectic Paradigm, which has made significant contributions to the international literature, was revealed in Turkish literature and suggestions were made to guide future studies.

JEL Classification : M16

PDF Görünüm

Referanslar

 • Açık, D. (2020). Yerelleşmeden Uluslararasılaşmaya: Nomadic State Of Mind Örneği, PhD Thesis, Başkent University. google scholar
 • Açıkalın, S., Gül, E., & Yaşar, E. (2006). Ücretler ve büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 271-282. google scholar
 • Afşar, H. (2008). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Bankacılığının Rekabet Gücü, PhD Thesis, Dokuz Eylül University. google scholar
 • Akiş, E. (2007). Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve Türk bankacılık sektöründe yabancı sermaye. Sosyoloji Konferansları, 36, 45-62. google scholar
 • Aktepe, C. (2004). Türkiye’de Gerçekleşmiş Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Eklektik Paradigma Çerçevesinde İncelenmesi, PhD Thesis, Hacettepe University. google scholar
 • Al, U., & Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili,Türk kütüphaneciliği, 21(2): 142-163. google scholar
 • Algan, A. Y. (2006). Bankacılık Sektöründe Uluslararasılaşma Süreci ve Koçbank Örneği, PhD Thesis, Ankara University. google scholar
 • Alkış, Z. (2019). Aile Şirketlerinde Uluslararasılaşmanın Ölçümüne Yönelik Bir Model Önerisi. Master Thesis, İstanbul Technical University. google scholar
 • Altuntaş, G., Sözüer, A., & Semerciöz, F. (2015). Uluslararasi girişimcilik ile ihracat pazar performansi arasindaki ilişki: Türkiye’deki ihracatçi işletmeler örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(1), 65-78. google scholar
 • Arat, A. (2008). Imkb’de Faaliyet Gösteren Yabancı Ortaklı Firmaların Etkinlik Analizi: imalat Sanayi Örneği (1996-2004). Master Thesis. Dokuz Eylül University. google scholar
 • Arik, Ş., Akay, B., & Zanbak, M. (2014). Doğrudan yabanci yatirimlari belirleyen faktörler: Yükselen piyasalar örneği. Anadolu University Journal of Social Sciences, 14(2), 97-110. google scholar
 • Aslan, B. (2013). Dolaysiz Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Ekonomik Büyümeye Üzerine Etkileri; Türkiye-Hindistan Örneği, Master Thesis, Bilecik Şeyh Edebali University. google scholar
 • Aydemir, F. (2006). Dolaysiz Yabanci Sermaye Yatirimlari: Yatirim Gelişme Yolu Yaklaşimi Üzerine Bir Araştirma, Master Thesis, Erciyes University. google scholar
 • Bağci, E. (2013). Türkiye’de Üretimin ve İhracatin İthalata Bağimliliği Üzerine Sektörel Bir Analiz: Türkiye Tekstil ve Hazirgiyim Sektörü, PhD Thesis, Marmara University. google scholar
 • Bariş, S., & Karanfil, N. (2017). Doğrudan yabanci yatirimlar gelir eşitsizliğini artirir mi? Türkiye ekonomisinden ampirik bir kanit. Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, 8(15), 101-128. google scholar
 • Bayar, M. (2013). Doğrudan Yabanci Yatirimlar, Ekonomik Büyüme ve Diş Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği, Master Thesis, Bülent Ecevit University. google scholar
 • Baykal, M. (2013). Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de Doğrudan Yabanci Yatirimlar, PhD Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University. google scholar
 • Bayir, M. (2019). Türkiye ekonomisinde sanayi ve hizmet sektörüne yönelik doğrudan yabanci yatirimlarinin belirleyicilerine ilişkin karşilaştirmali ampirik bir analiz (2005-2017). Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 21(3), 942-959. google scholar
 • Bayir, M. (2020). Geçiş ekonomilerine yönelik doğrudan yabanci yatirimin belirleyicileri. Kyrgyz-Turkish Manas University Scientific Publication Office, 858-871. google scholar
 • Belke, M., & Özturgut, R. (2020). Doğrudan Yabanci Yatirimlarin Ülkeye Özgü Belirleyicileri: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi. Akademik Araştirmalar Ve Çalişmalar Dergisi (Akad), 12(22), 12-26. google scholar
 • Bonilla, C. A., Merigo, J. M., & Torres-Abad, C. (2015). Economics in Latin America: a bibliometric analysis. Scientometrics, 105(2), 1239-1252. google scholar
 • Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. google scholar
 • Broadus, R. N. (1987). Toward a deffiniation of “Bibliometrics”. Scientometrics, 12(5-6), 373-379. google scholar
 • Buckley P. J., & Hashai N. (2009). Formalizing internationalization in the Eclectic Paradigm. J Int Bus Stud 40:58-70. google scholar
 • Bülbül, O. G. (2016). Doğrudan yabanci sermaye yatirimlari teorileri işiğinda Türkiye çimento sektöründeki doğrudan yabanci sermaye yatirimlarinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı, 77-106. google scholar
 • Can, E., & Utlu, N. (2018). Gelişmekte olan ülkelerin çokuluslu işletmelerinin uluslararasilaşma teorileri: Bir literatür taramasi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 50-69. google scholar
 • Cantwell J.A., Dunning J.H., & Lundan S.M. (2010). An evolutionary approach to understanding international business activity: the co-evolution of MNEs and the institutional environment. J Int Bus Stud 41:567-586. google scholar
 • Chun-Hao, C., & Jian-Min, Y. (2012). A bibliometric study of financial risk literature: a historic approach. Applied Economics, 44(22), 2827-2839. google scholar
 • Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ. google scholar
 • Çakmak, G. (2017). Türkiye’de Yerli ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Güvenlik Harcamaları ile Kıyaslanması, Master Thesis, Doğuş University. google scholar
 • Çelik, M. (2015). Yükselen Ekonomilerde Ekonomik Özgürlük - Doğrudan Yabancı Yatırım Ilışkısı: Panel Veri Analızı (1995 - 2013), Master Thesis, Adnan Menderes University. google scholar
 • Çelik, A., Danacı, T., & Onay, M. (2015). Uluslararasılaşmanın markalaşmadaki itici gücü: İnci Akü üzerine bir çalışma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 43, 47-69. google scholar
 • Çinko, L. (2009). Doğrudan yabancı sermaye hareketlerinin makroekonomik etkileri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 117-131. google scholar
 • Demirel, O. (2006). Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyümeye Etkileri ve Türkiye Uygulaması. Master Thesis, Süleyman Demirel University. google scholar
 • Demirtaş, C. (2014). Fınansal Gelişme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme ilişkisinin incelenmesi: Türkiye Örneği. Master Thesis, Aksaray University. google scholar
 • Devinney T.M., Midgley D.F., & Venaik S. (2002). Managerial beliefs, market contestability and dominant strategic orientation in the Eclectic Paradigm. iNSEAD Working Papers 2002/92, iNSEAD, Fontainebleau. google scholar
 • Doğan, B. (2014). Finansal Liberalizasyon Altında Yatırım: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Master Thesis, Hitit University. google scholar
 • Dorbonova, İ. (2011). Yükselen Piyasalarda Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi, Master Thesis, Yıldız Technical University. google scholar
 • Dökmen, G., & Kaygusuz, F. (2019). Vergi takozunun doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: Avrupa Birliği örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(20), 204-224. google scholar
 • Dunning, J. H. (1977). Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach. The International Allocation of Economic Activity. Palgrave Macmillan UK. London. google scholar
 • Dunning, J. H. (1979). Explaining changing patterns of international production: in defense of the eclectic theory. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41(4), 269-295. google scholar
 • Dunning, J. H. (1980). Toward an eclectic theory of international production: Some empirical tests. Journal of International Business Studies. 11(1), 9-31. google scholar
 • Dunning, J. H. (1988). The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions. Journal of International Business Studies. 19(1), 1-31. google scholar
 • Dunning, J. H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity. International Business Review, 9(2), 163-190. google scholar
 • Dunning, J. H. (2001). The eclectic (OLi) paradigm of international production: Past, present and future. International Journal of Economics of Business. 8(2), 174-175. google scholar
 • Eden L., & Dai L. (2010). Rethinking the O in Dunning’s OLi/Eclectic Paradigm. Multinatl Bus Rev 18:13-34. google scholar
 • El-Hamoudi, M.K.T. (2019). Maliye Politika ve Doğrudan Yabancı Yatırımı Çekmede Maliye Politikanın Etkisi Libya Örneği (2000-2015), PhD Thesis, Kastamonu University. google scholar
 • Erdem, A. T. (2019). X ve Y Kuşakları Açısından Kurumsallaşma, Kurumsal Girişimcilik ve Örgütsel Yenilikçilik Arasındaki İlişkilerin Analizi: Küresel Doğan Aile İşletmelerinde Bir Araştırma, PhD Thesis, Aksaray University. google scholar
 • Erdoğan, A. (2011). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Etkinliği: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Uygulama, PhD Thesis, İstanbul University. google scholar
 • Ergün, C. (2007). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Işığında Ortak Girişimler, Master Thesis, Kadir Has University. google scholar
 • Erol, S. (2010). Gelişmekte Olan Ülkelere Yabanci Sermayeli Banka Girişlerinde Yerel Faktörlerin Belirleyici Rolü: Türkiye Örneği, PhD Thesis, Marmara University. google scholar
 • Eryiğit, E. (2010). Türkiye’de Gerçekleşen Uluslararasi Doğrudan Yatirim Girişinin İstanbul Menkul Kiymetler Borsasi’nda İşlem Gören Şirketlerin Hisse Senedi Performansina Etkisi, PhD Thesis, İstanbul University. google scholar
 • Felek, Ş. (2016). Türkiye’de AB Doğrudan Yatirimlari, Finansal Gelişme ve Ekonomik büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi, Master Thesis, Pamukkale University. google scholar
 • Furmoly, H. (2015). Doğrudan Yabanci Yatirimlarin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Hindistan Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Master Thesis, Ankara University. google scholar
 • Gerçeker, M. (2010). Vektör Otoregresif Model Yardimiyla Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Master Thesis, Selçuk University. google scholar
 • Gozgor, K. (2014). Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlari İle Makroekonomik Değişkenler Arasindaki İlişki: Türkiye İçin Bir Uygulama, Master Thesis, Marmara University. google scholar
 • Gurdorj, Uranchimeg. 2012. Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimi: Moğolistan’da Yabanci Sermayeye Yönelik Algi Üzerine Araştirma, Master Thesis, İstanbul University. google scholar
 • Güngördü A., Yilmaz K. G. (2016). Uluslararasi ticaret ve yatirim teorisi olarak eklektik paradigma: Geçmişten günümüze bir bakiş. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1003-1020. google scholar
 • Gürman, A. A. (2006). Dünya Perakendeciliğinde Globalleşme Eğilimleri ve Türk Perakendecilik Sektörüne Etkileri, Master Thesis, Dokuz Eylül University. google scholar
 • Güven, F. G. (2020). Uluslararasi Pazarlama Sürecinde Pazarlama Planlama Yeteneği İle İhracat Performansi Arasindaki İlişki: Konya Örneği, Master Thesis, Necmettin Erbakan University. google scholar
 • Hennart J. F. (2012). Emerging market multinationals and the theory of the multinational enterprise. Glob Strategy J 2:168-188. google scholar
 • Hoca, B. (2008). Bankacilikta Doğrudan Yabanci Yatirimlar: 1994 Sonrasi Dönüşüme Marksist Bir Yaklaşim, PhD Thesis, Marmara University. google scholar
 • Karadağ, H. (2018). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde uluslararasilaşma: Küresel doğan işletmelerin süreç, strateji ve örgütsel yetkinlikleri üzerine bir değerlendirme. Beykoz Akademi Dergisi, 6(2), 142-157. google scholar
 • Kayan, A. (2006). Doğrudan Yabanci Yatirimin Belirleyicilerinden Biri Olarak Yerli Ortağin Etkinliği. Master Thesis. Sakarya University. google scholar
 • Kaygusuz, F. (2019). Vergi Takozunun Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlari Üzerine Etkisi: Avrupa Birliği Örneği, Master Thesis, Zonguldak Bülent Ecevit University. google scholar
 • Kaymaz, Y. S. (2013). Türkiye’de Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin İstihdam Üzerindeki Etkileri. Master Thesis. Gazi University. google scholar
 • Keskin, Ş. (2020). Doğrudan Yabanci Yatirimlar ve Belirleyicileri: Türk Finans Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Master Thesis, Zonguldak Bülent Ecevit University. google scholar
 • Kızılca, Z. (2007). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksini Etkileyen Faktörler ve Zaman Serisi Analizi, Master Thesis, İstanbul University. google scholar
 • Kuduğ, S. (2006). Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Master Thesis, Dokuz Eylül University. google scholar
 • Kulalı, G. (2016). Doğrudan Yatırımlarda Yabancı Sahiplik Yoğunluğunun Belirleyicileri: Türkiye Ve Almanya Örnekleri. Sakarya İktisat Dergisi, 5(4), 37-64. google scholar
 • Külünk, İ. (2019). Türk devletlerinde doğrudan yabancı yatırım ve ekonomik büyüme ilişkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(4), 865-886. google scholar
 • Mert, K. (2012). Türkiye’deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşma Motivasyonunun Lokasyon ve Giriş Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Master Thesis. Karadeniz Technical University. google scholar
 • Mert, K. (2017). Türkiye’deki Holdinglerin Uluslararasılaşma Süreci Üzerine Nitel Bir Araştırma. Doctoral Thesis. Karadeniz Technical University. google scholar
 • Mihoğlu, B. A. (2019). Kobilerin İhracat Davranişlari: Konya Otomotiv Yan Sanayi Sektöründeki Kobiler Üzerine Bir Araştirma, Master Thesis, KTO Karatay University. google scholar
 • Nas, T. İ., Okan, T., Düzgün, A., & Çam, H. (2020). Türkiye’den Dişariya Yapilan DYY’larin Giriş Stratejilerinin Belirleyicileri Üzerine Bir Araştirma: Uluslararasilaşma Kuramlari Bakiş Açisi. Gümüshane University Electronic Journal of the İnstitute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(3). google scholar
 • Nayak D., & Choudhury R.N. (2014). A selective review of foreign direct investment theories. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series No. 143. ESCAP, Bangkok. google scholar
 • Öz, Y. (2020). Doğrudan Yabanci Yatirimlarcilarin Yer Seçimi: Güncel Yabanci Çalişmalarda Ele Alinan Faktörler Ve Analizlerde Kullanilan Yöntemler Üzerine Keşifsel Bir Araştirma. İnternational Review Of Economics And Management, 8(1), 1-26. google scholar
 • Özcan, M. E. (2014). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye’nin Ekonomik Büyümesindeki Rolü: 2003 Öncesi Ve Sonrası, Master Thesis, Galatasaray University. google scholar
 • Özdamar, G. (2016). Doğrudan yabanci yatirimlarin gelir düzeyi ve döviz kuru ile ilişkisi: Türkiye üzerine ekonometrik bir inceleme. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 12, 98-117. google scholar
 • Özdemir, B. (2011). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Doğu Kökenli Yabanci Firmalar Üzerine Bir Araştirma, Master Thesis, Balikesir University. google scholar
 • Özdemir, N. (2017). Uluslararasılaşma Stratejisinde Entelektüel Sermaye Yönetimi, Master Thesis, Tobb Economi And Technology University. google scholar
 • Özdemir, A. (2018). Diş ticarette ülke rekabet gücüne ekonomik özgürlüklerin etkisi: Oecd ülkelerinde uygulama. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(2), 86-119. google scholar
 • Özel, B. (2018). Doğrudan Yabancı Yatırımların Temel Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: Türkiye Örneği, PhD Thesis, Selçuk University. google scholar
 • Özgen, H., & Özseven, M. (2012). İşletmelerin uluslararasi pazarlara giriş biçiminin seçiminde yerel pazar faktörlerinin etkisi üzerine Adana ilinde bir araştirma. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 21(1), 1-20. google scholar
 • Özgür, M. T. (2014). Doğrudan Yabancı Yatırım-İktisadi Büyüme İlişkisinde Teknoloji Kanalı: Türkiye Örneği (1988-2012), PhD Thesis, Kocaeli University. google scholar
 • Öztürk, L. (2004). Serbest Bölgelerdeki Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlari: Dünyadaki Uygulamalara Teoriler İşiğinda Bir Bakiş. Akdeniz İİBF Dergisi, 4(7), 110-128. google scholar
 • Polat, B. (2018). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yatırım Ortamı İyileştirme Çalışmalarının Etkınlığı, Master Thesis, İstanbul Tıcaret Unıversity. google scholar
 • Rabenirina, G. E. (2013). Uluslararası Otel ZIncirlerinin Madagaskar TurIzm Pazarına Giriş Stratejileri, Master Thesis, Ankara University. google scholar
 • Rivoli P., & Salorio E. (1996). Foreign direct investment and investment under uncertainty. J İnt Bus Stud 27:335-357. google scholar
 • Rugman A.M. (2010). Reconciling internalization theory and the Eclectic Paradigm. Multinatl Bus Rev 18:1-12 google scholar
 • Rüstemli, E. (2008). Uluslararası Pazarlara Optimal Giriş Yönteminin Seçimi, Master Thesis, Dokuz Eylül University. google scholar
 • Saygın, E. (2018). İran’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ekonomik Müşevvikler ve Kurumsal Kısıtlar. İran Çalışmaları Dergisi, 1(2), 59-92. google scholar
 • Segre, G. (2000). European Economic and Monetary Union and Foreign Direct İnvestment: A Survey of the Theoretical and Empirical Literature. CES Working Papers [10.06.2020]. https:// feb.kuleuven.be/research/economics/ces/documents/DPS/2000/DPS0009.pdf google scholar
 • Selek, D. (2009). Turizm Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımları: 1980 Dönemi Sonrası Üzerine Bır İnceleme, Master Thesıs, Süleyman Demırel Unıversıty. google scholar
 • Seyidov, S. (2009). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Azerbaycan Ekonomisi Üzerine Etkileri, Master Thesis, İstanbul University. google scholar
 • Sezgin, Ç. (2019). Türk Beyaz Eşya Sektörünün Seçilmiş Ab Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Rekabet Avantajı Analizi, Master Thesis, Nişantaşı University. google scholar
 • Süleymanlı, J. (2015). Azerbaycan’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlere İlişkin Bır Uygulama, Master Thesis, Uludağ University. google scholar
 • Şahin, K. T., & Mert, K. (2014). Türkiye>deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşma Motivasyonunun Lokasyon ve Giriş Stratejisi Üzerindeki Etkisi. TİSK Academy/TİSK Akademi, 9(18). google scholar
 • Şirin, C. (2019). Borsa İstanbul Şirketleri Açısından Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Master Thesis, İstanbul University. google scholar
 • Tarı, R., & Bıdırlı, H. (2009). Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının temel belirleyicileri: 1990-2006 dönemine ilişkin ekonometrik analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 253-268. google scholar
 • Tekeli, S. (2007). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkiye Örneği (1996-2006), Master Thesis, Pamukkale University. google scholar
 • Tekin, H. A., & Şanlısoy, S. (2016). Yabancı patentlerin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisi: 1974-2012 Türkiye Örneği. Kafkas University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, 7(12), 65-88. google scholar
 • Tunca, H. (2005). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Örneği: Bir Zaman Serisi Analizi Uygulaması (1992-2003), Master Thesis, Pamukkale University. google scholar
 • Türken, S. (2018). Gelişmekte olan piyasalarda çeşitlendirme ve uluslararasılaşma stratejilerinin işletme grubu düzeyinde incelenmesi: Doğuş grubu örneği. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 7-43. google scholar
 • Tüzün, E. K. (2019). Küresel Flnansal Krizin Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi: Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyetinin 2000-2016 Döneminin Karşilaştirmali Analizi, Master Thesis, Nevşehir Haci Bektaş Veli University. google scholar
 • Uulu, S. K. (2012). Kirgizistan’da Doğrudan Yabanci Yatirimlarin Sektörlere Dağilimi ve Enerji Sektörünün incelenmesi, Master Thesis, Dokuz Eylül University. google scholar
 • Uysal, Ş. (2017). Kobi Yöneticilerinin Kültürel Zekalarinin işletmenin Uluslararasilaşma Derecesine Etkisinde Uluslararasilaşma Tutumunun Aracilik Rolü, PhD Thesis, Niğde Ömer Halisdemir University. google scholar
 • Uzgören, E., & Akalin, G. (2016). Doğrudan Yabanci Yatirimlarin Belirleyicileri: Ardl Sinir Testi Yaklaşimi. Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 63-77. google scholar
 • Uzun, S. (2010). Türkiye’de Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Belirleyicileri: AB’ye Üyelik Sürecinin Etkisi, Master Thesis, Ankara University. google scholar
 • Wagner, C. (2020). Deducing a state-of-the-art presentation of the Eclectic Paradigm from four decades of development: a systematic literature review. Management Review Quarterly, 70(1), 51-96. google scholar
 • Yalçin, B. (2011). Küresel perakende zincirlerinin stratejik yayilimlari: Antalya ili örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 57-66. google scholar
 • Yardimci, S. (2011). Türkiye’de insan Sermayesi Birikiminin Doğrudan Yabanci Yatirimlari Teşvik Etkisi, Master Thesis, Dokuz Eylül University. google scholar
 • Yardibi, C. (2016). Mobilya Sektöründe Uluslararasilaşma ve Rekabet Stratejileri: Türkiye Örneği, PhD Thesis, Türk Hava Kurumu University. google scholar
 • Yavan, N. (2006). Türkiye’de Doğrudan Yabanci Yatirimlarin Lokasyon Seçimi Üzerine Uygulamali Bir Araştirma, PhD Thesis, Ankara University. google scholar
 • Yavuz, A., & Akgeyik, T. (2009). Bankacilik sektöründe global sermaye hareketleri: Yönü ve yansimalari. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57, 1-54. google scholar
 • Yildiran, M. (2010). Yabanci sermaye yatirimlarinin finansal risk unsurlarina bağimliliğinin analizi: uluslararasi karşilaştirmalar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 1-20. google scholar
 • Yildirim, G. (2011). Uluslararasilaşma Kuramlarinin Karşilaştirmali Çözümlemesi: Kavramsal / Kuramsal Bir Çerçeve Önerisi, Master Thesis, Ankara University. google scholar
 • Yilmaz, M. (2008). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabanci Yatirimlar-Ekonomik Büyüme ilişkisi: Panel Veri Analizi, Master Thesis, Dokuz Eylül University. google scholar
 • Yiğit, M. (1999). Gümrük Birliği bağlaminda Türkiye’de serbest bölgeler ve doğrudan yabanci sermaye girişine etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, 197-222. google scholar
 • Yüksel, E. (2007). Doğrudan Yatirimlar Bağlaminda Avrupa Birliği Genişlemesi (Doğu Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Örneği), Master Thesis, Kocaeli University. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Urfa, A.M., Can Mutlu, E., Beder, N., & Kavgacı, Y. (2021). A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature. Istanbul Management Journal, 0(91), 25-57. https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002


AMA

Urfa A M, Can Mutlu E, Beder N, Kavgacı Y. A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature. Istanbul Management Journal. 2021;0(91):25-57. https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002


ABNT

Urfa, A.M.; Can Mutlu, E.; Beder, N.; Kavgacı, Y. A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature. Istanbul Management Journal, [Publisher Location], v. 0, n. 91, p. 25-57, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Urfa, Ayşe Merve, and Esin Can Mutlu and Nur Beder and Yeliz Kavgacı. 2021. “A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature.” Istanbul Management Journal 0, no. 91: 25-57. https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002


Chicago: Humanities Style

Urfa, Ayşe Merve, and Esin Can Mutlu and Nur Beder and Yeliz Kavgacı. A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature.” Istanbul Management Journal 0, no. 91 (Sep. 2023): 25-57. https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002


Harvard: Australian Style

Urfa, AM & Can Mutlu, E & Beder, N & Kavgacı, Y 2021, 'A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature', Istanbul Management Journal, vol. 0, no. 91, pp. 25-57, viewed 27 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002


Harvard: Author-Date Style

Urfa, A.M. and Can Mutlu, E. and Beder, N. and Kavgacı, Y. (2021) ‘A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature’, Istanbul Management Journal, 0(91), pp. 25-57. https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002 (27 Sep. 2023).


MLA

Urfa, Ayşe Merve, and Esin Can Mutlu and Nur Beder and Yeliz Kavgacı. A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature.” Istanbul Management Journal, vol. 0, no. 91, 2021, pp. 25-57. [Database Container], https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002


Vancouver

Urfa AM, Can Mutlu E, Beder N, Kavgacı Y. A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature. Istanbul Management Journal [Internet]. 27 Sep. 2023 [cited 27 Sep. 2023];0(91):25-57. Available from: https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002 doi: 10.26650/imj.2021.91.002


ISNAD

Urfa, AyşeMerve - Can Mutlu, Esin - Beder, Nur - Kavgacı, Yeliz. A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature”. Istanbul Management Journal 0/91 (Sep. 2023): 25-57. https://doi.org/10.26650/imj.2021.91.002ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim11.07.2021
Kabul09.11.2021
Çevrimiçi Yayınlanma29.12.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.