Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ihid.644396   IUP :10.26650/ihid.644396    Tam Metin (PDF)

Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme

Nida Malbeleği

Ülkemizde belediyeler, artan görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için yeni yöntem arayışına girmişlerdir. Bunun üzerine belediyeler yeni gelir kaynakları yaratabilmek, özel hukuk hükümlerine göre çalışabilmek, daha kalifiye eleman çalıştırabilmek, merkezi yönetimin denetiminden uzaklaşabilmek gibi birçok sebepten dolayı şirket kurma yoluna başvurmuşlardır. Bahse konu bu şirketlerin hukuki niteliği (tüzel kişiliği), gördükleri faaliyetin (sunulan hizmetin) niteliği, ihale ve denetim süreçleri hakkında tartışmalar mevcut olduğundan, bu çalışmada da esas itibariyle bu konular ele alınmaya çalışılacaktır.

DOI :10.26650/ihid.644396   IUP :10.26650/ihid.644396    Tam Metin (PDF)

A Study on Municipial Economic Enterprises

Nida Malbeleği

In our country the municipalities have been in need of new ways to perform their increased responsibilities and duties. Then they started to establish companies, so that they could create new sources of revenue, work in accordance with the private law provisions, employ more qualified employee, move away from the control of the central administration etc. This article will mainly deal with the debates about the legal character, provided service, bidding and audit process of the subject companies.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akalın, Güneri: “Yerel Yönetimlerin İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 3, S. 6, Kasım,1994. google scholar
 • Berk, Ahmet: “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri”, Sayıştay Dergisi, S. 49, Nisan-Haziran 2003, Ankara. google scholar
 • Bor, M. Salih; Ulusoy, Halil: “Belediyelerin Şirket Kurup Kuramayacakları”, İncelemeAraştırma Raporları, 1998-1989, İçişleri Bakanlığı, APK, 1990. google scholar
 • Bozlağan, Recep: “Belediye İktisadi Tesebbüsleri ve Özellestirme Çalısmaları”, Yerel Yönetimler Sempozyumu, 1-2 Kasım 2000, TODAİE, Ankara. google scholar
 • Demirel, Salim; Barçın, Hilmi Bahadır: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Çerçevesinde Belediye Şirketleri ve İstisna Uygulamaları, Ankara, Özel Ofset Basın Yay., 2016. google scholar
 • Dilbirliği, Muhterem: “Belediye Şirketleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 4, S. 2, Mart, 1995. google scholar
 • Duran, Lütfi: İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982. google scholar
 • Duymaz, Engin; Çavdar, Fatih: “Mahalli İdarelerin Denetim Raporları”, Dış Denetim Dergisi, Ankara, Sayıştay Denetçileri Derneği, S. 4, Nisan-Haziran 2011, Çevrimiçi, (http://www.sayder. org.tr/e-dergi-mahalli-idarelerin-denetim-raporlari-12-19.pdf), Erişim Tarihi: 22.3.2015. google scholar
 • Eryılmaz, Bilal: “Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif Kurumsal Yöntemler”, Türk İdare Dergisi, Y. 61, S. 382, Mart 1989, Ankara. google scholar
 • Eryılmaz, Bilal: “İktisadi ve İdari Yönden Yerel Yönetimlerin Tarihi Gelişimi”, Yerel Yönetimler ve Eğitim Sempozyumu, İstanbul, İBB, 1995. google scholar
 • Gözler, Kemal: İdare Hukuku Cilt 1, Bursa, Ekin, 2009. google scholar
 • Gülan, Aydın: Kamu mallarından yararlanma usullerinin tabi olduğu hukuki rejim, İstanbul, Alfa, 1999. google scholar
 • Gülan, Aydın: “İdareler Arası Mal Devri-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, Beta, 2000, s. 358. 353–364. google scholar
 • Karabilgin, Ahmet: “Yerel Yönetimlerin Ekonomik Girişimleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 1, S. 1, Ocak 1992. google scholar
 • Karakılçık, Yusuf: Yeni Yerel Bölgesel Gelişmeler Işığında Yerel Yönetimler, Ankara, Seçkin, 2016. google scholar
 • Karanfiloğlu, A. Yasin: “Belediye Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Hukuki Düzenlemelere Alternatif Yaklaşımlar”, Sayıştay Dergisi, Y. 2000, S. 38, Ankara. Keleş, Ruşen/ google scholar
 • Yavuz, Fehmi: Yerel Yönetimler, Ankara, Turhan Kitabevi, 1989. google scholar
 • Köksal, Tunay: “Belediye Şirketlerinin Hukuki Rejimi ve Şirketleşme Uygulamaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 2, S. 6, Kasım, 1993. google scholar
 • Köksal, Tunay: Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları, Ankara, DPT Yayınları, No: 2328, 1993. google scholar
 • Okutan, Emre: “Belediye Şirketlerinin Denetiminde 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Sonrası Dönem”, Dış Denetim Dergisi, Ankara, Sayıştay Denetçileri Derneği, S. 3, Ocak-Mart 2011. google scholar
 • Özçelik, Hasan: Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Belediye Şirketleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. google scholar
 • Özdemir, Gürbüz: “Belediye İktisadi Teşebbüsleri’nin Kuruluş Amacı, Hukuki Dayanakları Ve Güncel Durum”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2011, S. 11, s. 473-497. google scholar
 • Reuter, Ernst; Ergin, Necmeddin: Belediye Maliyesi, İstanbul, İçişleri Bakanlığı Yayınlarından Seri: I Sayı: 7, 1945. google scholar
 • Sancakdar, Oğuz: İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Ankara, Seçkin, 2008. google scholar
 • Sayan Ö. İpek; Kışlalı, Murat: “Belediyelerde Şirketleşmenin Yararı Var mı? Hurafeler ve Gerçekler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 17, S. 1, Ocak 2008. google scholar
 • Seven, Mehmet: “6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’na Göre Kamu İşletmelerinin Denetimi”, Dış Denetim Dergisi, Ankara, Sayıştay Denetçileri Derneği, S. 3, Ocak-Mart, 2011. google scholar
 • Toprak, Süleyman: “Belediye İktisadi Teşebbüslerinde Çalışan İşçilerin İlave Tediye Ücret Hakkı”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Y. 2015, S. 45. http://suleymantopak.av.tr/grup/ makaleler/belediye-iktisadi-tesebbuslerinde-calisan-iscilerin-ilave-tediye-ucret-hakki.html google scholar
 • Tortop, Nuri: “Güçlü Mahalli İdare Anlayışının Gelişmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 7, S. 1, Ocak, 1998. google scholar
 • Türkmen, Sıddık: Türkiye’de Belediyeler (Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum), İçişleri Bakanlığı Yayınlarından Seri: III, S: 3, İstanbul, 1946. google scholar
 • Yasin, Melikşah: Uygulama ve Yargı Kararları Işığında Özelleştirmenin Hukuki Rejimi, İstanbul, Beta, 2007. google scholar
 • Yavuz, Fehmi: Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Ankara, TODAİE, 1966. google scholar
 • Yavuz, Mustafa: “Kamu Kaynağı Kullanan Şirketlerin Sayıştay Tarafından Denetimi”, Dış Denetim Dergisi, Ankara, Sayıştay Denetçileri Derneği, S. 3, Ocak-Mart 2011. google scholar
 • Yeter, Enis: “Belediyelerin İktisadi ve Ticari Teşebbüsleri”, Türk İdare Dergisi, Y. 65, S. 400, Eylül,1993. google scholar
 • Yıldız, Nihat: “Belediye Birlik, İşletme ve Şirketlerinin Kuruluş ve Denetimi Üzerine Bir Araştırma”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 7, S. 4, Ekim 1998. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Malbeleği, N. (2019). Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 18(1), 31-60. https://doi.org/10.26650/ihid.644396


AMA

Malbeleği N. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi. 2019;18(1):31-60. https://doi.org/10.26650/ihid.644396


ABNT

Malbeleği, N. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, [Publisher Location], v. 18, n. 1, p. 31-60, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Malbeleği, Nida,. 2019. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 18, no. 1: 31-60. https://doi.org/10.26650/ihid.644396


Chicago: Humanities Style

Malbeleği, Nida,. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 18, no. 1 (Jul. 2024): 31-60. https://doi.org/10.26650/ihid.644396


Harvard: Australian Style

Malbeleği, N 2019, 'Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme', İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 31-60, viewed 14 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/ihid.644396


Harvard: Author-Date Style

Malbeleği, N. (2019) ‘Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme’, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 18(1), pp. 31-60. https://doi.org/10.26650/ihid.644396 (14 Jul. 2024).


MLA

Malbeleği, Nida,. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol. 18, no. 1, 2019, pp. 31-60. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ihid.644396


Vancouver

Malbeleği N. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi [Internet]. 14 Jul. 2024 [cited 14 Jul. 2024];18(1):31-60. Available from: https://doi.org/10.26650/ihid.644396 doi: 10.26650/ihid.644396


ISNAD

Malbeleği, Nida. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme”. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 18/1 (Jul. 2024): 31-60. https://doi.org/10.26650/ihid.644396ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim30.12.2017
Kabul01.02.2018

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.