Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JARHS2021-843387   IUP :10.26650/JARHS2021-843387    Tam Metin (PDF)

Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu

Gülsel AyazBilgehan KaradağMehmet GüvenGönül KanıgürAhmet DiricanBarış İlerigelenTurgut Ulutin

Amaç: Koroner Arter Hastalığı (KAH), çoğunlukla ateroskleroz sebebiyle kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması ile ortaya çıkmaktadır. Ateroskleroz patogenezinde aterosklerotik risk faktörlerinin yanı sıra inflamasyon, endotel disfonksiyonu ve buna bağlı olarak trombosit aktivasyonu sıklıkla görülmektedir. KAH’da trombosit fonksiyonlarını araştıran çalışmalar olmasına rağmen, hastalık şiddeti ile trombosit aktivasyonu arasındaki ilişkiye dair çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada, tıkalı damar sayısı ile trombosit fonksiyonları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Koroner anjiyografi ile damar tıkanıklığı tespit edilen KAH olguları, hastalık şiddetine göre 3 alt gruba ayrıldı. Işık geçirgenliği agregometri (LTA) yöntemi ile KAH ve sağlıklı kontrollere adenozindifosfat (ADP) uyaranı ile trombosit agregasyon testi uygulandı. Trombosit agregasyon testinin sonuçları, agregasyon kurbu eğimi ohm (Ώ) ve agregasyonun maksimum kapsamı yüzde (%) Amplitüd olarak hesaplandı. Bulgular: Trombosit agregasyon testinde KAH agregasyon eğim değerleri (116,90±28,21a ) kontrole göre (113,90±35,16a ) yüksek olmasına rağmen aralarında istatistiksel olarak bir farklılık yoktur (p=0,526a ). (%) Amplitüd değerleri kontrol grubunda (74,73±30,71a ), KAH grubuna göre (66,51±25,18a ) yüksek olmasına rağmen aralarında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamaktadır (p=0,056a ). KAH alt gruplarının agregasyon eğim (Ώ) ve (%) Amplitüd değerleri arasında istatistiksel olarak bir fark saptanmamıştır (Eğim (Ώ) p=0,461b , (%) Amplitüd p=0,140c ). Sonuç: KAH olgularında, ADP aracılı agregasyon testi sonuçlarını hastalık şiddetine göre değerlendirdiğimiz bu çalışmada, damar tıkanıklığı sayısı ile agregasyon testi sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

DOI :10.26650/JARHS2021-843387   IUP :10.26650/JARHS2021-843387    Tam Metin (PDF)

Coronary Artery Disease Severity and Platelet Aggregation

Gülsel AyazBilgehan KaradağMehmet GüvenGönül KanıgürAhmet DiricanBarış İlerigelenTurgut Ulutin

Objective: Coronary Artery Disease (CAD) is caused by the narrowing or occlusion of the vessels feeding the heart, mostly due to atherosclerosis. In the pathogenesis of atherosclerosis, besides atherosclerotic risk factors, inflammation, endothelial dysfunction and related platelet activation are frequently observed. While there are studies investigating platelet functions in CAD, studies on the relationship between disease severity and platelet activation are limited. In this study, we aimed to investigate the relationship between the number of occluded vessels and platelet functions. Materials and Methods: The cases of CAD with vascular occlusion detected by coronary angiography were divided into 3 subgroups according to disease severity. The platelet aggregation test with Adenosindiphosphate (ADP) stimulation was applied to the CAD and healthy controls with the Light Transmittance Aggregometry (LTA) method. The results of that test were calculated as aggregation curve slope and % Amplitude. Results: In the platelet aggregation test, although the CAD aggregation slope values (116.90±28.21a ) were higher than the control (113.90±35.16a ) there was no statistically significant difference (p=0.526a ). Although % Amplitude values were higher in the control group (74.73±30.71a ) compared to the CAD group (66.51±25.18a ) there was no statistical significance between them (p=0.056a ). There was no statistically significant difference between aggregation slope and % Amplitude values of the CAD subgroups (Slope p=0.461b , % Amplitude p=0.140c ). Conclusion: In this study, in which we evaluated the results of ADP-induced aggregation tests according to the severity of the disease in CAD cases, no statistically significant relationship was found between the number of vascular occlusion and the results of the aggregation test.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Timmis A, Townsend N, Gale C, Grobbee R, Maniadakis N, Flather M, et al. European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2017. Eur Heart J 2018;39(7):508-79. google scholar
 • 2. Popa LE, Petresc B, Cătană C, Moldovanu CG, Feier DS, Lebovici A, et al. Association between cardiovascular risk factors and coronary artery disease assessed using CAD-RADS classification: a cross-sectional study in Romanian population. BMJ Open 2020;10(1):e031799. google scholar
 • 3. Henein MY, Vancheri S, Bajraktari G, Vancheri F. Coronary Atherosclerosis Imaging. Diagnostics 2020;10(2):65. google scholar
 • 4. Ulutin ON, Akman N, Ozcan E. Thrombosis, arteriosclerosis and hypercoagulability. Turk Tıp Cemiy Mecm 1963;29:428-32. google scholar
 • 5. Hamilos M, Petousis S, Parthenakis F. Interaction between platelets and endothelium: from pathophysiology to new therapeutic options. Cardiovasc Diagn Ther 2018;8(5):568–80. google scholar
 • 6. Gawaz M, Borst O. The Role of Platelets in Atherothrombosis. In: Michelson A.D, Cattaneo M, Frelinger A, Newman P, editors. Platelets 4th edition. Massachusetts: USA 2019.p.459-67. google scholar
 • 7. Totani L, Evangelista V. Platelet–leukocyte interactions in cardiovascular disease and beyond. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010;30(12):2357-61. google scholar
 • 8. Weyrich AS, Zimmerman G.A. Platelets in Lung Biology. Ann Rev Physiol 2013;75:569-91. google scholar
 • 9. Lefrançais E, Ortiz-Muñoz G, Caudrillier A, Mallavia B, Liu F, Sayah D.M, et al. The lung is a site of platelet biogenesis and a reservoir for haematopoietic progenitors. Nature 2017; 544(7648):105-09. google scholar
 • 10. Ulutin ON. The platelets: Fundamentals and clinical applications. İstanbul: Kâğit ve Basim İsleri AŞ, 1976:ss.1-344. google scholar
 • 11. Furie B, Furie BC, Flaumenhaft R. A journey with platelet P-selectin: the molecular basis of granule secretion, signalling and cell adhesion. Thrombosis Haemost 2001;86(07):214-21. google scholar
 • 12. Bayram Gürel Ç, Ayaz G, Tuncel H, Kalkan T, Kurşun N, Ulutin T. Statik Manyetik Alanın Trombosit Agregasyonuna Etkisi. SABİAD 2020;3(3):173-8. google scholar
 • 13. Vanhoutte PM. Endothelial dysfunction and coronary heart disease. Interaction of endothelium and thrombocytes. Schweiz Rundsch Med Prax 1993;82(42):1161-6. google scholar
 • 14. Fuchs B, Budde U, Schulz A, Kessler CM, Fisseau C, Kannicht C. Flow-based measurements of von Willebrand factor (VWF) function: binding to collagen and platelet adhesion under physiological shear rate. Thromb Res 2010;125(3):239-45. google scholar
 • 15. Selvadurai MV, Hamilton JR. Structure and function of the open canalicular system the platelet’s specialized internal membrane network. Platelets 2018;29(4):319-25. google scholar
 • 16. Suzuki Y, Sano H, Mochizuki L, Honkura N, Urano T. Activated platelet-based inhibition of fibrinolysis via thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor activation system. Blood Adv 2020;4(21):5501-11. google scholar
 • 17. Güngör ZB, Ekmekçi H, Tüten A, Toprak S, Ayaz G, Çalışkan O, et al. Is there any relationship between adipocytokines and angiogenesis factors to address endothelial dysfunction and platelet aggregation in untreated patients with preeclampsia? Arch Gynecol Obstet 2017;296(3):495-502. google scholar
 • 18. Ekmekçi H, Ekmekçi O.B, Erdine S, Sönmez H, Ataev Y, Oztürk Z, et al. Effects of serum homocysteine and adiponectin levels on platelet aggregation in untreated patients with essential hypertension. J Thromb Thrombolysis 2009;28(4):418-24. google scholar
 • 19. Sipahioglu NT, İlerigelen B, Gungor ZB, Ayaz G, Ekmekci H, Gurel ÇB, et al. Relation of biochemical parameters with flow-mediated dilatation in patients with metabolic syndrome. Chin Med J 2017;130(13):1564-9. google scholar
 • 20. Tutluoglu B, Gurel ÇB, Ozdas SB, Musellim B, Erturan S, Anakkaya AN, et al. Platelet function and fibrinolytic activity in patients with bronchial asthma. Clin Appl Thromb Hemost 2005;11(1):77-81. google scholar
 • 21. Tetik Ş, Koray AK. Kardiyovasküler hastalıklarda trombosit fonksiyon testleri: patofizyolojiden klinik yaklaşıma. Cumhuriyet Tıp Derg 2010;32(2):264-74. google scholar
 • 22. Born GVR. Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal. Nature 1962;194:927-29. google scholar
 • 23. Blanc JL, Mullier F, Vayne C, Lordkipanidzé M. Advances in platelet function testing light transmission aggregometry and beyond. J Clin Med 2020;9(8):2636. google scholar
 • 24.Kaptan K. Trombosit Hastalıklarında Temel Tanısal Yaklaşım. İlk Basamak Kursu. Ankara 2006: p.1-5. google scholar
 • 25. Ekmekci H, Isler I, Sonmez H, Gurel CB, Ciftci O, Ulutin T, et al. Comparison of platelet fibronectin, ADP-induced platelet aggregation and serum total nitric oxide (NOx) levels in angiographically determined coronary artery disease. Thromb Res 2006;117(3):249-54. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Ayaz, G., Karadağ, B., Güven, M., Kanıgür, G., Dirican, A., İlerigelen, B., & Ulutin, T. (2021). Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), 13-19. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387


AMA

Ayaz G, Karadağ B, Güven M, Kanıgür G, Dirican A, İlerigelen B, Ulutin T. Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2021;4(1):13-19. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387


ABNT

Ayaz, G.; Karadağ, B.; Güven, M.; Kanıgür, G.; Dirican, A.; İlerigelen, B.; Ulutin, T. Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, [Publisher Location], v. 4, n. 1, p. 13-19, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Ayaz, Gülsel, and Bilgehan Karadağ and Mehmet Güven and Gönül Kanıgür and Ahmet Dirican and Barış İlerigelen and Turgut Ulutin. 2021. “Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1: 13-19. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387


Chicago: Humanities Style

Ayaz, Gülsel, and Bilgehan Karadağ and Mehmet Güven and Gönül Kanıgür and Ahmet Dirican and Barış İlerigelen and Turgut Ulutin. Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4, no. 1 (Aug. 2022): 13-19. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387


Harvard: Australian Style

Ayaz, G & Karadağ, B & Güven, M & Kanıgür, G & Dirican, A & İlerigelen, B & Ulutin, T 2021, 'Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu', Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 13-19, viewed 17 Aug. 2022, https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387


Harvard: Author-Date Style

Ayaz, G. and Karadağ, B. and Güven, M. and Kanıgür, G. and Dirican, A. and İlerigelen, B. and Ulutin, T. (2021) ‘Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu’, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 4(1), pp. 13-19. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387 (17 Aug. 2022).


MLA

Ayaz, Gülsel, and Bilgehan Karadağ and Mehmet Güven and Gönül Kanıgür and Ahmet Dirican and Barış İlerigelen and Turgut Ulutin. Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu.” Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 13-19. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387


Vancouver

Ayaz G, Karadağ B, Güven M, Kanıgür G, Dirican A, İlerigelen B, Ulutin T. Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi [Internet]. 17 Aug. 2022 [cited 17 Aug. 2022];4(1):13-19. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387 doi: 10.26650/JARHS2021-843387


ISNAD

Ayaz, Gülsel - Karadağ, Bilgehan - Güven, Mehmet - Kanıgür, Gönül - Dirican, Ahmet - İlerigelen, Barış - Ulutin, Turgut. Koroner Arter Hastalığı Şiddeti ve Trombosit Agregasyonu”. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4/1 (Aug. 2022): 13-19. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-843387ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim21.12.2020
Kabul20.01.2021
Çevrimiçi Yayınlanma25.02.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.