Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jchild.2021.862283   IUP :10.26650/jchild.2021.862283    Tam Metin (PDF)

Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi

Aslıhan ŞahinerBurcu Yavunç Yeşilkaya

Amaç: Adölesanlarda obezite tüm dünyada oldukça önemli bir durumdur. Güncel araştırmalara göre Türkiye, Avrupa’nın en obez ülkesidir. Koruyucu sağlık politikaları önem kazanmıştır. Halk sağlığının iyileştirilmesi ve korunması için adölesanların sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada adölesan dönemindeki öğrencilerin beslenme durumlarının belirlenmesi ve obezite durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma grubu Amasya’daki bir Anadolu Lisesi’nden rastgele seçilen 204 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket ile toplanmıştır. Anket demografik bilgileri, yeme alışkanlıkları ve bir besin tüketim sıklığı formunu içermektedir. Bulgular: Sonuçlara göre katılımcıların %59,3’ü kız, %40,7’si erkektir. Ortalama yaş 15,88±0,86’dır; ortalama ağırlık 59,9±11,6kg’dır; ortalama boy 168.1±8.63cm; ortalama Beden Kitle İndeksi (BKİ) 21.1±3.25kg/m2 ’dir. Sonuçlarda yaşa ve ağırlığa göre BKİ persentilleri, kızlarda erkeklere göre daha normal bulunmuştur (p<0.05). Katılımcıların çoğunluğunun normal BKİ değerlerine sahip olduğu görüldü. Ailelerinde obez birey olan öğrencilerin BKİ değerleri daha yüksek olarak saptandı (p<0.05). Öğrencilerin %42,6’sı evdeyken öğün atladığını belirtti. Gıda sıklığı anketinin sonuçları; erkeklerde protein, kolesterol, tiamin, riboflavin, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko kızlara göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre adölesanların sağlıklı beslenme, öğün zamanlaması, atıştırma konularında beslenme eğitimine ihtiyaçları vardır. Kurumlarda öğrenci ve ailelere beslenme eğitimi verilmesi ve beslenme takibi için beslenme uzmanlarının sağlanması önerilmektedir. Bu destek, yetişkinlik dönemini ve ailesinin diğer nesillerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir

DOI :10.26650/jchild.2021.862283   IUP :10.26650/jchild.2021.862283    Tam Metin (PDF)

Assessment of the Relationship Between Nutrition and Obesity in Adolescence

Aslıhan ŞahinerBurcu Yavunç Yeşilkaya

Objective: Adolescent obesity is a widely important situation around the world. According to current studies, Turkey is the most obese country in Europe. For the improvement and protection of public health, adolescents should be guided for healthy eating habits. This studyaims todetermine the nutritional status of students in adolescenceand investigate their obesity status. Material and Methods: The research is a descriptive study which has 204 students randomly selected from an Anatolian High School in Amasya. The data were collected through a questionnaire. The survey contains demographic information; eating habits and a food frequency form. Results: According to the results, 59.3% female and 40.7% are male with the average age being 15.88±0.86 years; the average weight 59.9±11.6kg; the average height 168.1±8.63cm; the average BMI 21.1±3.25kg/m2 . In results, the percentiles of the Body Mass Index (BMI) by age and weight for age, females have more normal results (p<0.05). The majority of participants had normal BMI values. The BMI values of the students who have an obese person in their family were higher (p<0.05). 42.6% of the students skipped meals while at home. The results of food frequency survey showed that protein, cholesterol, thiamine, riboflavin, sodium, calcium, magnesium, phosphorus and zinc were higher in males (p<0.05). Conclusion: Adolescents need nutritional education on healthy eating, meal timing and snacking. It is recommended to provide nutrition education to students and families in institutions and to provide nutritionists for the monitoring of nutrition. It will affect adulthood and the next generations positively.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Das JK, Salam RA, Thornburg KL, Prentice AM, Campisi S, Lassi ZS, Koletzko B, Bhutta ZA. Nutrition in adolescents: physiology, metabolism, and nutritional needs. Ann N Y Acad Sci 2017;1393(1):21-33. https://doi.org/10.1111/nyas.13330 google scholar
 • 2. Normand E, Franco A, Marcil V. Nutrition and physical activity level of adolescents with idiopathic scoliosis: a narrative review. The Spine Journal 2020; 20(5):785-99. https://doi.org/10.1016/j. spinee.2019.11.012 google scholar
 • 3. Ozcebe H, Approach to Adolescent Problems in Primary Care. Sted 2002;11:10. google scholar
 • 4. Sivagurunathan C, Umadevi R, Rama R, Gopalakrishnan S. Adolescent health: present status and its related programmes in India. Are we in the right direction? J Clin Diagn Res 2015;9(3):LE01-6. https://doi.org/10.7860/JCDR/2015/11199.5649 google scholar
 • 5. Lassi ZS, Salam RA, Das JK, Wazny K, Bhutta ZA. An unfinished agenda on adolescent health: Opportunities for interventions. Semin Perinatol 2015;39(5):353-60. https://doi.org/10.1053/j. semperi.2015.06.005 google scholar
 • 6. Akman M, Tuzun S, Unalan P. Healthy eating patterns and physical activity status of adolescents. Nobel Medicus 2012;22:(8):24-9. google scholar
 • 7. Baltacı G, Ersoy G, Karaağaoğlu N, Derman O, Kanbur N. Healthy nutrition and active life in adolescents. Ministry of Health Publication, 2008. google scholar
 • 8. Briefel RR, Wilson A, Gleason PM. Consumption of low-nutrient, energy-dense foods and beverages at school, home, and other locations among school lunch partipants and nonpartipants. J Am Diet Assoc 2009;109:79-90. https://doi.org/10.1016/j.jada.2008.10.064 google scholar
 • 9. Ergul S, Kalkım A. A Major Chronic Disease: Obesity in Childhood and Adolescence. TAF Preventive Medicine Bulletin 2011:10(2):223-30. google scholar
 • 10. ErkanT. “Ergenlerde Beslenme’’, Türk Ped Arş 2011;46:49-53. google scholar
 • 11. Aljaraedah TY, Takruri HR, Tayyem RF. Dietary practices and nutrient intake among adolescents: A general review. Obes Med 2019;16:100145. https://doi.org/10.1016/j.obmed.2019.100145 google scholar
 • 12. Coley RL, Leventhal T, Lynch AD, Kull M. Relations between housing characteristics and the well-being of low-income children and adolescents. Dev Psychol 2013;49(9):1775-89. http://doi. org/10.1037/a0031033 google scholar
 • 13. Gulson B, Mizon K, Taylor A, Wu M. Dietary zinc, calcium and nickel are associated with lower childhood blood lead levels. Environ Res 2019;168:439-444. http://doi.org/10.1016/j.envres.2018.10.029 google scholar
 • 14. Caka S, Cinar N, Altinkaynak S. Eating disorders in adolescence. Gümüşhane University Journal Of Health Sciences 2018;7:203-209 google scholar
 • 15. Sucakli M, Celik M, The Etiology and Epidemiology of Obesity. Turkiye Klinikleri J Fam Med 2015;6:1-6. google scholar
 • 16. WHO, 2008 https://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/Erişim Tarihi: 14.02.2020. google scholar
 • 17. Koksal G, Ozel H, Obesity in childhood and adolescence. Ankara, 2012. google scholar
 • 18. Kayar H, Utku S, Disease of our time: obesity and its treatment. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Derg 2013;6(2). google scholar
 • 19. Hernandez-Cordero S, Cuevas-Nasu L, Moran-Ruan MC, Mendez-Gomez Humaran I, Âvila-Arcos MA, Rivera-Dommarco JA. Overweight and obesity in Mexican children and adolescents during the last 25 years. Nutr Diabetes 2017;13;7(3):e247. http:// doi.org/10.1038/nutd.2016.52 google scholar
 • 20. Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey, 2018. Obesity Diagnosis and Treatment Guide. Available at: http://www.temd. org.tr/admin/uploads/tbl_gruplar/20180525144116-2018-05-25tbl_gruplar144108.pdf Accessed at: May 2020 google scholar
 • 21. WHO-2006, https://www.who.int/childgrowth/standards/ Technical_report.pdf?ua=1 Accesses date: 16.01.2020. google scholar
 • 22. TUBER 2015, https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf, Accesses date: 13.02.2020. google scholar
 • 23. Daştan I Cetinkaya V, Delice ME. The obesity and overweight prevalence among students between the ages of 7 and 18 inİzmir. Medical Journal of Bakırköy 2014;10:139-46. http://dio. org/10.5350/BTDMJB201410402 google scholar
 • 24. Agadayi E, Celik N, Cetinkaya S, Nemmezi Karaca S. Determination of the frequency and the affecting factors of obesity in school age children and adolescents in a rural area in Sivas Province. Ankara Med J 2019;(1):325-36. http://doi.org/10.17098/amj.571393 google scholar
 • 25. Aksoydan E, Çakır N. Evaluation of nutritional behavior, physical activity level and body mass index of adolescents. Gülhane Med J 2011;53(4):264-70. google scholar
 • 26. Meşe Yavuz C, Koca Özer B. Adölesan Dönem Okul Çocuklarında Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2019;7(1):225-43. DOI: 10.21325/jotags.2019.361 google scholar
 • 27. Serdar Yildirim S, Uskun E. Risk factors affecting obesity development in high school students: A community based case-control study. Turk Archives of Pediatrics 2018;53(3):155162. http://doi.org/10.5152/TurkPediatriArs.2018.6566 google scholar
 • 28. Ulutaş AP, Atla P, Say ZA, Sarı E. Investigation of the Factors Affecting the Formation of 6-18 Years School-Age Children Obesity. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014;45:192-6. google scholar
 • 29. Aykanat Girgin B, Bulantekin Düzalan O. Determining the prevalence of obesity and the effective risk factors in adolescents in the age group of 15-18 years at a secondary school. TJFMPC 2019;13(2):203-11. http://doi.org/10.21763/tjfmpc.454771 google scholar
 • 30. Onder A, Kavurma C, Celmeli G, Surer Adanır A, Ozatalay E. Assessment of psychopathology, quality of life and parental behaviours of children and adolescents with obesity. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2018;8(1):51-58. http://doi. org/10.5222/buchd.2018.051 google scholar
 • 31. Esen I, Okdemir D. Childhood Obesity: Definition, Etiology and Clinical Evaluation. Firat Med J 2018;23:92-9. google scholar
 • 32. Beytül Öge Y, Çiçek B, Kaner G. Determining the obesity level and related risk factors in adolescents attending at high schools in Kayseri province. Hygiene and Experimental Biology 2018;75(1):77-88. http://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2018.33341 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Şahiner, A., & Yavunç Yeşilkaya, B. (2021). Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 21(2), 119-127. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283


AMA

Şahiner A, Yavunç Yeşilkaya B. Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2021;21(2):119-127. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283


ABNT

Şahiner, A.; Yavunç Yeşilkaya, B. Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 21, n. 2, p. 119-127, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Şahiner, Aslıhan, and Burcu Yavunç Yeşilkaya. 2021. “Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi 21, no. 2: 119-127. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283


Chicago: Humanities Style

Şahiner, Aslıhan, and Burcu Yavunç Yeşilkaya. Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi 21, no. 2 (Sep. 2022): 119-127. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283


Harvard: Australian Style

Şahiner, A & Yavunç Yeşilkaya, B 2021, 'Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi', Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 119-127, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283


Harvard: Author-Date Style

Şahiner, A. and Yavunç Yeşilkaya, B. (2021) ‘Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi’, Çocuk Dergisi, 21(2), pp. 119-127. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283 (28 Sep. 2022).


MLA

Şahiner, Aslıhan, and Burcu Yavunç Yeşilkaya. Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi.” Çocuk Dergisi, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 119-127. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283


Vancouver

Şahiner A, Yavunç Yeşilkaya B. Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];21(2):119-127. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283 doi: 10.26650/jchild.2021.862283


ISNAD

Şahiner, Aslıhan - Yavunç Yeşilkaya, Burcu. Adölesan Döneminde Beslenme ve Obezite İlişkisinin Değerlendirilmesi”. Çocuk Dergisi 21/2 (Sep. 2022): 119-127. https://doi.org/10.26650/jchild.2021.862283ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim15.01.2021
Kabul07.05.2021
Çevrimiçi Yayınlanma07.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.