Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jchild.2022.1184385   IUP :10.26650/jchild.2022.1184385    Tam Metin (PDF)

Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim

Bahar KuralSemih Köse

Amaç: Tuvalet eğitimi çocuğun başarması gereken en önemli temel yaşam becerilerindendir. Tuvalet eğitimi çocuğun kronolojik yaşı, dil gelişimi, bedensel ve zihinsel gelişimi ve mizacından etkilenebilmektedir. Kültürel farklılıklar, sosyodemografik ölçütler, ebeveynin eğitim düzeyi gibi faktörler bu eğitimde etkili olabilmektedir. Bu çalışmada düzenli olarak takip edilen ve tuvalet eğitimi danışmanlığı verilen çocuklarda tuvalet eğitimini etkileyen faktörler ve tuvalet eğitimi konusunda yaşanan sorunlar araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı bir çalışma tipinde olan araştırma, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde yürütülmüştür. Çocuk sağlığı izlemi düzenli yapılan 18 aydan büyük, 1 Nisan 2010-1 Nisan 2020 tarihleri arasında izlenen, 374 çocuk araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bulgular: Araştırmaya katılan çocukların tuvalet eğitimini tamamlama yaşı 18-54 ay arasında değişmekte olup, ortalama 30,89±5,89 aydır. Çocukların %19,8’nin (n=74) tuvalet eğitiminde sorun yaşadığı, %9,9’unun (n=37) başka hastalıkları/gelişimsel sorunları olduğu belirlenmiştir. Tuvalet eğitiminde yaşanan sorunlar; %8,6 oranında enürezis nokturna, %3,7 oranında ani sıkışma hissi ve %3,2 oranında kabızlık tespit edilmiştir. Tuvalet eğitiminde sorun olan çocukların yaşlarının, sorun olmayanlara göre yüksek olduğu saptanmıştır. Erkek çocukların tuvalet eğitiminde sorun görülme oranı, kız çocuklarına göre istatistiksel olarak anlamlı yüksektir. Preterm çocukların tuvalet eğitimlerinde sorun olma oranı, term çocuklara göre anlamlı yüksektir. Gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi olan çocuklarda tuvalet eğitimi reddi anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Çocuk Sağlığı izlemlerinde ailelere tuvalet eğitimi konusunda danışmanlık verilirken tuvalet eğitiminin ortalama 30 ayda tamamlandığının, erkek çocukların ve erken doğanların, dil gelişim bozukluğu olan çocukların sorun yaşayabileceğinin belirtilmesi önemlidir. Aile hekimlerinin ve çocuk hekimlerinin bu riskler hakkında farkındalıklarının olmasının etkin danışmanlık sağlanmasında faydalı olabileceğini düşünülmektedir.

DOI :10.26650/jchild.2022.1184385   IUP :10.26650/jchild.2022.1184385    Tam Metin (PDF)

Factors Affecting Toilet Training in Children: A 10 Year Experience

Bahar KuralSemih Köse

Objective: Toilet training is one of the most important basic life skills that a child should achieve. Toilet training can be affected by the child’s chronological age, language development, physical and mental development and temperament. In addition, factors such as cultural differences, sociodemographic characteristics, and parental education level can be effective in this training. In this study, the factors affecting toilet training and the problems experienced during toilet training were investigated in children who were regularly followed up and given toilet training counseling. Material and Methods: This retrospective descriptive study was conducted at Bakırköy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital Pediatrics Department, Well-Child Follow-up Outpatient Clinic. The study consists of 374 children who were older than 18th months old and were followed up regularly between April 1, 2010 and April 1, 2020. Results: Children’s toilet training, who were attended the study, was completed at 18 to 54 months of age with an average of 30.89±5.89 months. It was determined that 19.8% (n=74) of the children had problems with toilet training, and 9.9% (n=37) had other diseases/ developmental problems. In the distribution of problems experienced during toilet training; enuresis nocturna, urgency, and constipation were detected at ratios of 8.6%, 3.7%, and 3.2% respectively. It has been determined that the ages of the children who have problems in toilet training are higher than those who do not have problems. The rate of problems in the toilet training of boys is statistically significantly higher than that of girls. The rate of having problems in the toilet training of preterm children is higher than for term ones. Toilet training refusal was found to be significantly higher in children with speech difficulties. Conclusion: While providing counseling to families about toilet training during child health follow-ups, it is important to emphasize that toilet training is completed in an average of 30 months; boys, those born premature, and children with speech delay may experience problems. It is thought that the awareness of family physicians and pediatricians about these risks may be beneficial in providing effective counseling.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Mota DM, Barros AJ. Toilet training: methods, parental expectations and associated dysfunctions. J Pediatr (Rio J) 2008;84(1):9-17. google scholar
 • 2. Luxem M, Christophersen E. Behavioral toilet training in early childhood: research, practice, and implications. J Dev Behav Pediatr 1994;15(5):370-8. google scholar
 • 3. Stadtler AC, Gorski PA, Brazelton TB. Toilet training methods, clinical interventions, and recommendations. Pediatrics 1999;103(3):1359-61. google scholar
 • 4. Clifford T, Gorodzinsky FP, Canadian Paediatric Society and Community Paediatrics Committee. (2000). Toilet learning: Anticipatory guidance with a child-oriented approach. Paediatrics & Child Health 2000;5(6):333-335. google scholar
 • 5. Brazelton TB. A child-oriented approach to toilet training. Pediatrics 1962;29(1):121-8. google scholar
 • 6. Kaerts N, Van Hal G, Vermandel A, Wyndaele JJ. Readiness signs used to define the proper moment to start toilet training: a review of the literature. Neurourol Urodyn 2012;31(4):437-40. google scholar
 • 7. Taubman B, Blum NJ, Nemeth N. Stool toileting refusal: a prospective intervention targeting parental behavior. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157(12):1193-6. google scholar
 • 8. Koc I, Camurdan AD, Beyazova U, Ilhan MN, Sahin F. Toilet training in Turkey: the factors that affect timing and duration in different sociocultural groups. Child Care Health Dev 2008;34(4):475-81. google scholar
 • 9. Oğuz F, Eren T. Sağlıklı çocuklarda tuvalet eğitimi. The Journal of Turkish Family Physician 2014;5(3):13-18. google scholar
 • 10. Brazelton TB, Christophersen ER, Frauman AC, Gorski PA, Poole JM, Stadtler AC, et al. Instruction, timeliness, and medical influences affecting toilet training. Pediatrics 1999;103(6 Pt 2):1353-8. google scholar
 • 11. Frauman AC, Brandon DH. Toilet training for the child with chronic illness. Pediatr Nurs 1996;22(6):469-72. google scholar
 • 12. McLaughlin MR. Speech and Language Delay in Children. Am Fam Physician 2011;83:1183-8. google scholar
 • 13. Yılmaz A. Enüresis. In: Seçkiner İ,Bayrak Ö, editors. Güncel Üroloji. Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 9. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2016. p.607-616. google scholar
 • 14. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, Faure C, Langendam MW, Nurko S, et al; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; North American Society for Pediatric Gastroenterology. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58(2):258-74. google scholar
 • 15. Choby BA, George S. Toilet training. American Family Physician 2008;78(9):1059-64. google scholar
 • 16. Songür T, Hacıyev P. Çocuklarda Miksiyon Bozuklukları. In: Seçkiner İ, Bayrak Ö, editors. Güncel Üroloji. Türk Üroloji Akademisi Yayını No:9. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2016. p.901-920. google scholar
 • 17. Klassen TP, Kiddoo D, Lang ME, Friesen C, Russell K, Spooner C, et al. The effectiveness of different methods of toilet training for bowel and bladder control. Evid Rep Technol Assess 2006;147:1-57. google scholar
 • 18. Tarhan H, Çakmak Ö, Akarken İ, Ekin RG, Ün S, Uzelli D, et al. Toilet training age and influencing factors: a multicenter study. Turk J Pediatr 2015;57(2):172-6. google scholar
 • 19. Çalışır H, Özvurmaz, S, Tuğrul E,Şahbaz, M. Annelerin Tuvalet Eğitimi Sırasında Kullandıkları Yöntemler İle 1-4 Yaş Çocukların Altlarını Islatma Durumları Arasındaki İlişki. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14(4):17-24. google scholar
 • 20. Çataklı T, İçöz S, Bilge YD. Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Türkiye Çocuk Hast Derg 2015;9(2):119-23. google scholar
 • 21. Sevinç FC, Kutluca AY. Okul Öncesi Dönemde Çocuğa Sahip Annelerin Tuvalet Eğitimi Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması. ACJES 2019;3(1):64-83. google scholar
 • 22. Levy I, Comarsca J, Davidovits M, Klinger G, Sirota L, Linder N. Urinary tract infection in preterm infants: the protective role of breastfeeding. Pediatr Nephrol 2009;24(3):527-31. google scholar
 • 23. Bonadio W, Maida G. Urinary tract infection in outpatient febrile infants younger than 30 days of age: a 10-year evaluation. Pediatr Infect Dis J 2014;33(4):342-4. google scholar
 • 24. Largo RH, Molinari L, von Siebenthal K, Wolfensberger U. Development of bladder and bowel control: significance of prematurity, perinatal risk factors, psychomotor development and gender. Eur J Pediatr 1999;158(2):115-22. google scholar
 • 25. Drillien CM. A longitudinal study of the growth and development of prematurely and maturely born children. III. Mental development. Arch Dis Child 1959;34(173):37-45. google scholar
 • 26. Yıldız D, Suluhan D, Eren Fidanci B, Mert M, Tunc T, Altunkaynak B. The Differences Between Preterm and Term Birth Affecting Initiation and Completion of Toilet Training Among Children: A Retrospective Case-Control Study. Urol J 2019;16(2):180-5. google scholar
 • 27. Hooman N, Safaii A, Valavi E, Amini-Alavijeh Z. Toilet training in Iranian children: a cross-sectional study. Iran J Pediatr 2013;23(2):154-8. google scholar
 • 28. Joinson C, Heron J, Von Gontard A, Butler U, Emond A, Golding J. A prospective study of age at initiation of toilet training and subsequent daytime bladder control in school-age children. J Dev Behav Pediatr 2009;30(5):385-93. google scholar
 • 29. Schum TR, Kolb TM, McAuliffe TL, Simms MD, Underhill RL, Lewis M. Sequential acquisition of toilet-training skills: a descriptive study of gender and age differences in normal children. Pediatrics 2002;109(3):E48 google scholar
 • 30. Cocchiola MA Jr, Martino GM, Dwyer LJ, Demezzo K. Toilet training children with autism and developmental delays: an effective program for school settings. Behav Anal Pract 2012;5(2):60-4. google scholar
 • 31. Güzel E. Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine başvuran zeka geriliği tanısı alan hastaların özellikleri (Uzmanlık Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 2009. google scholar
 • 32. Miniscalco C, Nygren G, Hagberg B, Kadesjö B, Gillberg C. Neuropsychiatric and neurodevelopmental outcome of children at age 6 and 7 years who screened positive for language problems at 30 months. Dev Med Child Neurol 2006;48(5):361-6. google scholar
 • 33. Juneja M, Mukherjee SB, Sharma S. A descriptive hospital based study of children with autism. Indian Pediatr 2005;42(5):453-8. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kural, B., & Köse, S. (2022). Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim. Çocuk Dergisi, 22(3), 178-184. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385


AMA

Kural B, Köse S. Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim. Çocuk Dergisi. 2022;22(3):178-184. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385


ABNT

Kural, B.; Köse, S. Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim. Çocuk Dergisi, [Publisher Location], v. 22, n. 3, p. 178-184, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kural, Bahar, and Semih Köse. 2022. “Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim.” Çocuk Dergisi 22, no. 3: 178-184. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385


Chicago: Humanities Style

Kural, Bahar, and Semih Köse. Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim.” Çocuk Dergisi 22, no. 3 (Feb. 2024): 178-184. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385


Harvard: Australian Style

Kural, B & Köse, S 2022, 'Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim', Çocuk Dergisi, vol. 22, no. 3, pp. 178-184, viewed 21 Feb. 2024, https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385


Harvard: Author-Date Style

Kural, B. and Köse, S. (2022) ‘Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim’, Çocuk Dergisi, 22(3), pp. 178-184. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385 (21 Feb. 2024).


MLA

Kural, Bahar, and Semih Köse. Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim.” Çocuk Dergisi, vol. 22, no. 3, 2022, pp. 178-184. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385


Vancouver

Kural B, Köse S. Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim. Çocuk Dergisi [Internet]. 21 Feb. 2024 [cited 21 Feb. 2024];22(3):178-184. Available from: https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385 doi: 10.26650/jchild.2022.1184385


ISNAD

Kural, Bahar - Köse, Semih. Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler: 10 Yıllık Deneyim”. Çocuk Dergisi 22/3 (Feb. 2024): 178-184. https://doi.org/10.26650/jchild.2022.1184385ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim04.10.2022
İlk Revizyon19.10.2022
Son Revizyon28.10.2022
Kabul02.11.2022
Çevrimiçi Yayınlanma25.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.