Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JECS2019-0049   IUP :10.26650/JECS2019-0049    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü

Mehmet ZanbakReyhan Özeş Özgür

Türkiye’de göç ve yoksulluk özellikle 1990’lı yıllar sonrasında birbiriyle kesişen kavramlar haline gelmiştir. Kentlerde yaşayan ve yaşamını sosyal yardımlara bağlı olarak sürdüren kesimlerin büyük çoğunluğu bu dönem sonrasında göç eden kişilerden oluşmaktadır. Bu süreçte iç göç beraberinde istihdam baskılarını arttırırken, yoksul sayısındaki artış da buna eşlik etmiştir. Bu çalışmada da Türkiye’de özellikle tarım sektörünü terk eden bireylerin, sanayi ve hizmetler sektörlerinin yoğun olduğu bölgelere göç etmeleriyle birlikte yoksulluğun nasıl değiştiği incelenmektedir. Yoksulluğu etkileyen diğer faktörler yanında, özellikle iç göçün 2008-2014 dönemindeki olası etkilerini ortaya koymak adına oluşturulan model, panel veri analizi ile tahmin edilmiştir. Yapılan tahminin ardından, tarımın istihdam ve üretim bakımından göreli olarak öne çıktığı bölgelerden kaynaklı göçün ülkedeki toplam yoksul sayısını azalttığı söylenebilir. Bu da iş bulma amacıyla tarım sektörünü terk edip sanayi ve hizmetlere yönelimin gelir artışıyla sonuçlandığını ve yoksulluğun azaltılması bakımından olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca istihdam kapasitesi bakımından başta gelen bölgelerden olan TR1-İstanbul’a yönelik yaşanan göçün ülkedeki toplam yoksul sayısını etkileme derecesi, diğer bölgelerden ayrışmaktadır. 
DOI :10.26650/JECS2019-0049   IUP :10.26650/JECS2019-0049    Tam Metin (PDF)

The Effect of Internal Migration on Regional Poverty in Turkey: The Determining Role of the Agricultural Sector

Mehmet ZanbakReyhan Özeş Özgür

In Turkey, migration and poverty became two intersecting concepts -particularly after the 1990s. A great majority of those groups who live in cities on welfare benefits consist of people who migrated after this period. In this process, while internal migration increased employment pressures, it was also accompanied by a growth in the number of the poor people. This study explores how poverty changed in Turkey especially when people who left the agricultural sector migrated to areas where industry and service sectors were concentrated. The model created to reveal the potential effects of internal migration particularly in the period between 2008 and 2014 in addition to other factors affecting poverty was estimated using the panel data analysis. After the estimation, it was determined that migration originating from areas where agriculture relatively came to the forefront in terms of employment and production reduced the total number of the poor in the country. This finding indicates that leaving the agricultural sector to find a job and turning to industry and service sectors resulted in an income increase and had positive effects in terms of reducing the poverty. It was also found that migration to TR-1 Istanbul (which is among those areas taking the lead in terms of employment capacity), significantly differs from that of other areas in terms of influencing the total number of the poor in the country. 

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Introduction The aim of this study was to reveal the effects of internal migration on poverty in Turkey. In other words, in addition to the many factors that affect poverty, determining how and on what level interregional migration affects poverty is one of the main purposes of the study. The focus of the study were 12 regions in Level 1 and qualitative and quantitative methods were applied together using secondary data. The main purpose of the study is to reveal how migration that took place in the recent past and the differentiation between the regions had an effect on poverty and thus, to guide the policymakers and relevant actors. The aim of the study was to suggest opinions about which regions the individuals, who were forced to migrate due to socio-economic reasons, should incline towards and thus, to reveal alternative migration routes. Another aim of this study is to reveal the final outcomes of migration for the individuals who were living in relatively behind regions and whose poverty had become chronic in creating added value. Thus, it might be possible to determine the impact on individual wealth for those who migrate or those who choose an alternative to migration and to suggest policies. 

Literature Summary The following studies, which analyze the relationship between poverty and migration, were used as a reference in this study: Bustillo and Anton (2009), Chapman and Bernstein (2003), Güneş (2009), Martin and Taylor (2003), Raphael and Smolensky (2008), Tümtaş (2009), Suro et al. (2011), Tümtaş and Ergun (2014), and to Yıldız and Alaeddinoğlu (2011). In all of this research, it was emphasized that poverty changes with migration and most of the studies drew attention to the effect of migration from rural areas. 

Econometric Analysis The aim of this study was to reveal the effects of migration in 12 regions in Level 1 segregation of TSI on national and regional poverty. Accordingly, the necessary data set was obtained by determining indicators in accordance with the studies conducted on the relationship between poverty and migration. The used data is from 2008-2014 and was obtained from TSI on Level 1. Subsequently, the created model was estimated with panel data analysis. The econometric problems that were encountered during the analysis were corrected with necessary operations and thus, efficient estimators were obtained.

InNumberOfPoorPeopleit= α + β1 lnDependencyit+ β2 lnMigrationit+ β3 lnAgricultural_Empit + β4 lnGNPPCit+ β5 lnAgricultural_Migrationit+ eit InNumberOfPoorPeopleit Number of poor individuals lnDependencyit Total age dependency ratio lnMigrationit The migration that the region receives lnAgricultural_Empit Agricultural employment lnGNPPCit Gross national product per capita (dollar) lnAgricultural_Migrationit Migration from the regions in which the agricultural sector has 6% or more share in the regional GDP (regions in which agricultural employment and production have become relatively prominent) to other regions. i Region t Date (Year)

Findings and Evaluation The obtained results reveal that the relationship between the dependency ratio, migration and GNPPC are not statistically significant. However, it was observed that agriculture-based migration decreases the total number of poor people. In other words, an increase in agricultural migration by 100%, decreases the number of poor people in the country by approximately 49%. This result proves that a good number of individuals who migrate from rural to urban areas do not bring their poverty with them by finding new job opportunities. That is, by leaving the agriculture sector, the migration into regions where industry and services are prominent significantly decreases the number of poor people in the country. As a result of the analysis, it can be stated that the autonomous poverty in the discussed regions which can’t be explained with independent variables are different from each other. In other words, the effect of independent variables, such as rural migration, differs in regions in the reduction of poverty with the TR1-Istanbul region ranking first in terms of the magnitude of this effect. According to this ranking which is followed by the TR-3 Aegean and TR6-Mediterranean Regions, it can be stated that other factors which were not included in the model affected the poverty of these regions. This study in which the relationship between poverty and migration was discussed indicates that rural-based migration has a significant effect on poverty. At this point, it should not be overlooked that the knowledge-skill levels of migrated individuals would change the magnitude and direction of this effect. In other words, since agricultural-based migration is effective in the reduction of the number of poor people, this effect can be positively increased by educating the migrating population.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Ahluwalia, M.S., Carter, N.G., & Chenery, H.B. (1979). Growth and poverty in developing countries. Journal of Development Economics, 6, 299–341. google scholar
 • Akder, H. ve Güvenç, M. (2000). Türkiye’de bölgesel eşitsizlikler ve kırsal yoksulluk. H. Akder (Ed.), Devlet reformu. Yoksulluk içinde (s. 15–36). İstanbul: TESEV Yayınları. google scholar
 • Alıcı, S. (1998). Türkiye’de yoksulluğun sosyo-ekonomik analizi. DİE Rapor, Ankara. google scholar
 • Alkire, S., & Foster J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7–8), 476–487. google scholar
 • Aşkın, E.Ö., Yayar, R. ve Oktay, Z. (2013). Kırsal göçün ekonometrik analizi: Yeşilyurt ilçesi örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 231–252. google scholar
 • Avrupa Birliği Bakanlığı. (2014, 4 Temmuz). Türkiye-AB vize muafiyeti süreci ve geri kabul anlaşması hakkında temel sorular ve yanıtları. Erişim adresi: https://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ve_geri_kabul_anlasmasi_hakkinda_temel_sorular_ve_yanitlari.pdf google scholar
 • Avrupa Birliği Komisyonu. (2014, 4 Temmuz). Türkiye 2014 ilerleme raporu. Erişim adresi: https://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf google scholar
 • Bahar, O. ve Bingöl, F.H. (2010). Türkiye’de iç göç hareketlerinin istihdam ve işgücü piyasalarına etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 43–61. google scholar
 • Bustillo, R. M., & Anton, J. I. (2009). From rags to riches? Immigration and poverty in Spain. MPRA Paper 13848, 1–27. google scholar
 • Cafrı, R. (2009). Adana ilinde yoksulluğun analizi: Sınırlı bağımlı değişkenli modellerle bir inceleme (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. google scholar
 • Canpolat, H. ve Arıner, H. O. (2012). Küresel göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin göç politikalarının gelişimi. ORSAM Rapor 123, 1–30. google scholar
 • Chapman, J. & Bernstein, J. (2003). Immigration and poverty: How are they linked? Monthly Labor Review, April, 10–15. Retrieved from https://www.bls.gov/opub/mlr/2003/04/art2full.pdf google scholar
 • Çatalbaş, G. K. ve Yarar, Ö. (2015). Türkiye’deki bölgeler arası iç göçü etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile belirlenmesi. Alphanumeric Journal, 3(1), 99–117. google scholar
 • Dağdemir, Ö. (1992). Türkiye ekonomisinde yapısal değişim ve gelir dağılımı (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. google scholar
 • Dağdemir, Ö. (1999). Türkiye ekonomisinde yoksulluk sorunu ve yoksulluğun analizi: 1987-1994. Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 23–40. google scholar
 • Danışman Işık, A. (2012). Yoksulluğun subjektif refah açısından ölçülmesi: Muğla ili uygulaması. (Doktora Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. google scholar
 • Dansuk, E. (1997). Türkiye’de yoksulluğun ölçülmesi ve sosyo-ekonomik yapılarla ilişkisi (Uzmanlık tezi). Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. google scholar
 • Drewnowski, R. (1977). Poverty: Its meaning and measurement. Development and Change, 8(2), 183–208. google scholar
 • Dumanlı, R. (1996). Türkiye’de yoksulluk ve boyutları, DPT, Yayın No: 2449, Ankara, 1996. google scholar
 • Dumanlı, R. ve Bulutay, T. (2000). Türkiye’de yoksulluk ve az örgütlü kesim, DİE, Enformel Kesim II, Ankara: DİE Matbaası. google scholar
 • Dücan, E. (2016). Türkiye’de iç göçün sosyo-ekonomik nedenlerinin bölgesel analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 167–183. google scholar
 • Erdoğan, G. (1996). Türkiye’de bölge ayrımında yoksulluk sınırı üzerine bir çalışma (Uzmanlık tezi). Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Erdoğan, G. (2002). Türkiye’de ve dünyada yoksulluk ölçümleri üzerine değerlendirmeler, C. C. Aktan (Ed.), Yoksullukla mücadele stratejileri kitabı içinde (s. 1 –74). Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları. google scholar
 • Gönüllü, M. (1996). Dış göç. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 94–106. google scholar
 • Greene, W. H. (2002). Econometric analysis (5th ed.). New Jersey, NJ: Prentice Hall. google scholar
 • Güneş, F. (2016). Göç, yoksulluk ve sosyal politika. Erişim adresi: http://www.iav.org.tr/yonetim/dosya/seminer/adanagoc3.pdf google scholar
 • Güneş, F. (2009). Kentsel yoksulluk/dışlanma (mı), göç ve istihdam: Eskişehir’de belediyeden yardım alan haneler. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18, 449–470. google scholar
 • Gürbüz, M. ve Karabulut, M. (2008). Kırsal göçler ile sosyo-ekonomik özellikler arasındaki ilişkilerin analizi. Türk Coğrafya Dergisi, 50, 37–60. google scholar
 • Güreşçi, E. ve Yurttaş, Z. (2008). Kırsal göçün nedenleri ve tarıma etkileri üzerine bir araştırma: Erzurum ili İspir ilçesi Kırık bucağı örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 14 (2), 47–54. google scholar
 • Gürsel, S., Anıl, B. ve Acar, A. (2013). Türkiye’de yoksulluk tartışması kim haklı? Yoksulluk arttı mı, azaldı mı? Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Araştırma Notu 13/153, İstanbul. google scholar
 • Hausman, J. A. (1978). Specification test in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. google scholar
 • Hill, R. C., Griffiths, W. E. & Lim, G. C. (2008). Principles of econometrics. New Jersey. Third Edition, John Wiley and Sons Inc. google scholar
 • İçişleri Bakanlığı. (2005). İltica ve göç alanındaki Avrupa Birliğimüktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye ulusal eylem planı. Erişim adresi: http://sorular.rightsagenda.org/Uploads/MULTECI%20MEV/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf google scholar
 • Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018). Erişim adresi: https://kkp.tarim.gov.tr/sp/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1(2014-2018).pdf google scholar
 • Kalkınma Bakanlığı. (2013). Göç özel ihtisas komisyonu raporu. Erişim adresi: http://www.cka.org.tr/dosyalar/Ozel%20Ihtisas%20Komisyonu%20Raporlar%C4%B1/g%C3%B6c.pdf google scholar
 • Kan, A., Kurt, G., Özmen, K. ve Sezik, Ş. N. (2016). Kırsal göçün sosyo ekonomik etkileri: Konya ili Hüyük ilçesi örneği. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Erişim adresi: http://www.tarimarsiv.com/wp-content/uploads/2017/03/36-3.pdf google scholar
 • Karakaya, E. ve Turan, A.H. (2006). Türkiye’ye yabancı emekli göçü: Didim’in yeni sakinleri ve bölgeye ekonomik etkileri. İktisat-İşletme-Finans Dergisi, 21(246), 122–132. google scholar
 • Kavala, A. B. ve Keyder, Ç. (2008). Kent nüfusunun en yoksul kesiminin istihdam yapısı ve geçinme yöntemleri, 106K342 TÜBİTAK Raporu, İstanbul. google scholar
 • Kearney, M. (1986). From the invisible feet: Anthropological studies of migration and development. Annual Revies of Anthropology, 15, 331–361. google scholar
 • Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi. (2014). Türkiye’nin uluslararası göç politikaları, 1923-2023: Ulusdevlet oluşumundan ulus-ötesi dönüşümlere. Erişim adresi: https://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/01/Tu%CC%88rkiyenin-Uluslararas%C4%B1-Go%CC%88c%CC%A7-Politikalar%C4%B1-1923-2023_-.pdf google scholar
 • Lee, E. S. (1996). A theory of migration. In R. Cohen & E. Elgar (Eds.), Theories of migration (pp. 14–24). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. google scholar
 • Martin, P., & Taylor, J. E. (2003). Farm employment, immigration, and poverty: A structural analysis. Journal of Agricultural and Resource Economics, 28(2), 349–363. google scholar
 • Odabaşı, F. (2009). Yoksullukla mücadelede istihdamın rolü (Uzmanlık tezi). Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara. google scholar
 • Özcan, K. M. (2003). Türkiye’de yoksulluğun ölçülmesi: 2001. Ekonomik Yaklaşım, Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi III Özel Sayısı, 14(49), 83–98. google scholar
 • Özdemir, M. (2008). Türkiye’de iç göç olgusu, nedenleri ve Çorlu Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. google scholar
 • Pamuk, M. (2000). Kırsal yerlerde yoksulluk, DİE İşgücü Piyasaları Analizleri 1999. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası. google scholar
 • Pazarlıoğlu, M. V. (2007). İzmir örneğinde iç göçün ekonometrik analizi. Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 121–135. google scholar
 • Raphael, S., & Smolensky, E. (2008). Immigration and poverty in the United States. Institute for Research on Poverty Discussion Paper no. 1347-08, 1–61. google scholar
 • Petersen, W. (1958). A general typology of migration. Amerikan Sociological Review, 23. google scholar
 • Sağlam, S. (2006). Türkiye’de iç göç olgusu ve kentleşme. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 5, 33–44. google scholar
 • Sevinç, G., Davran, M. K. ve Sevinç, M. R. (2018). Türkiye’de kırdan kente göç ve göçün aile üzerindeki etkileri. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 70–82. google scholar
 • Sönmez, H. ve Er, F. (2007). Türkiye’de illere göre iç göç hareketlerinin modern kümeleme teknikleri ile incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(1), 17–32. google scholar
 • Srinivasan, T. N. (1977). Development, poverty and basic human needs, some issues. Food Research Institute Studies, 16(2), 11-28. google scholar
 • Suro, R., Wilson, J. H., & Singer, A. (2011). Immigration and poverty in America’s suburbs. Metropolitan Opportunity Series. Retrieved from https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/06/0804_immigration_suro_wilson_singer.pdf google scholar
 • Sürmeli, İ. (2017). Türkiye’de iç göçün değişim ve dönüşümü: Kentten kıra yöneliş. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Özel sayı, 275–286. google scholar
 • Taş, H. Y. ve Özcan, S. (2013). Türkiye’de iç göçün yoksulluğa ve istihdama etkileri. Erişim adresi: https://www.avekon.org/papers/609.pdf google scholar
 • Tekelioğlu, M., Doğan, A. ve Çelebi, F. (2015, Mayıs). Türkiye’de göç politikalarının gelişimi ve mevcut durum. Disiplinler arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, İstanbul. google scholar
 • Turgut, A.E. (2011). Yoksulluk ve Türkiye’deki boyutu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2018). Bölgesel istatistikler. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/ google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). Gelir ve yaşam koşulları araştırması 2012. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2009). Gelir ve yaşam koşulları araştırması 2009. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2006). Gelir ve yaşam koşulları araştırması 2006. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul google scholar
 • Tümtaş, M. S. (2009). Yoksulluktan yoksunluğa göç: Marmaris ve Mersin örnekleri. Toplum ve Demokrasi, 3(5), 111–134. google scholar
 • Tümtaş, M. S. ve Ergun, C. (2014). Göç ve yoksulluk kıskacında yıkılan bir kent: Van. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), 1–23. google scholar
 • Türk, T. ve Ünlü, H. (2016). Yoksullukla mücadele politikaları: 2000 sonrası Türkiye örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14), 92–104. google scholar
 • Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği. (2000). Türkiye’de bireysel gelir dağılımı ve yoksulluk, Avrupa Birliği ile karşılaştırma”. İstanbul: Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşler A.Ş. google scholar
 • Vergil, H., Yıldırım H., Sezer Ö., Şükrüüoğlu D., Teyyare, E., Bayramoğlu, F. M. … Güven, T. (2014). Zonguldak ilinde göçün sosyo-ekonomik nedenleri ve alınabilecek tedbirler. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • World Bank. (2000). World development report 2000/2001: Attacking poverty. New York, NY: Oxford University Press. google scholar
 • World Bank. (1990). World development report 1990: Poverty, world development indicators. Washington, DC: Oxford University Press. google scholar
 • Yakar, M. (2012a). İç ve dış göçlerin kırsalda nüfusun yaş yapısına etkisi: Emirdağ ilçesi örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 10(2), 129–149. google scholar
 • Yakar, M. (2012b). Türkiye’de iç göçlerin ilçelere göre mekânsal analizi: 1995-2000 dönemi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 741–768. google scholar
 • Yakar, M. (2013). Türkiye’de iller arası net göçlerle sosyo-ekonomik gelişmişlik arasındaki ilişkinin coğrafi ağırlıklı regresyon ile analizi. Ege Coğrafya Dergisi, 22(1), 27–43. google scholar
 • Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayınları. google scholar
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2012). Panel veri ekonometrisi stata uygulamalı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. Yıldız, M. Z. ve Alaeddinoğlu, F. (2011). Göç ve yoksulluk: Hakkâri örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 437–462. google scholar
 • Yürüdür, E. (2006). Koyulhisar ilçesinde (Sivas) göç hareketleri. Eastern Geographical Review, 20, 19–34. google scholar
 • Zacharias, A., Masterson, T., & Memiş, E. (2014). Time Deficits and Poverty, The levy institute measure of time and consumption poverty for Turkey. Levy Economics Institute of Bard Collage Final Report, 46, New York. google scholar
 • Zanbak, M. ve Çağatay, S. (2013). Yetenek yaklaşımı temelinde yoksulluğun ölçülmesi: Mersin ve Erzurum illerinde yoksulluğun kayıp boyutları. İktisat İşletme ve Finans, 28(327), 67–104. google scholar
 • Zanbak M. ve Gül S. (2014). Çok boyutlu yoksulluğun sınıfsal analizi: Mersin-Erzurum örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 33–65. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Zanbak, M., & Özeş Özgür, R. (2019). Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü. Journal of Economy Culture and Society, 0(60), 145-169. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049


AMA

Zanbak M, Özeş Özgür R. Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü. Journal of Economy Culture and Society. 2019;0(60):145-169. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049


ABNT

Zanbak, M.; Özeş Özgür, R. Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü. Journal of Economy Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 60, p. 145-169, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Zanbak, Mehmet, and Reyhan Özeş Özgür. 2019. “Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 60: 145-169. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049


Chicago: Humanities Style

Zanbak, Mehmet, and Reyhan Özeş Özgür. Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 60 (Jul. 2024): 145-169. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049


Harvard: Australian Style

Zanbak, M & Özeş Özgür, R 2019, 'Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü', Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 60, pp. 145-169, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049


Harvard: Author-Date Style

Zanbak, M. and Özeş Özgür, R. (2019) ‘Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü’, Journal of Economy Culture and Society, 0(60), pp. 145-169. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049 (24 Jul. 2024).


MLA

Zanbak, Mehmet, and Reyhan Özeş Özgür. Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü.” Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 60, 2019, pp. 145-169. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049


Vancouver

Zanbak M, Özeş Özgür R. Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü. Journal of Economy Culture and Society [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];0(60):145-169. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049 doi: 10.26650/JECS2019-0049


ISNAD

Zanbak, Mehmet - Özeş Özgür, Reyhan. Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü”. Journal of Economy Culture and Society 0/60 (Jul. 2024): 145-169. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0049ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim29.05.2019
Kabul15.08.2019
Çevrimiçi Yayınlanma22.10.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.