Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JECS2019-0007   IUP :10.26650/JECS2019-0007    Tam Metin (PDF)

Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler

Filiz Göktuna YaylacıMehmet Can Çarpar

Son yıllarda Türkiye’nin gündemini oldukça meşgul eden zorunlu göç, başta siyaset bilimleri olmak üzere çeşitli disiplinler tarafından uyum, eğitim, güvenlik, sağlık ve toplumsal cinsiyet gibi farklı çerçevelerde tartışılmaktadır. Ancak zorunlu göç olgusunun toplumsal cinsiyet ile ilişkilendirildiği araştırmalara bakıldığında, çalışmaların, daha fazla soruna maruz kalmaları nedeniyle çoğunlukla kadınlara odaklandığı görülmektedir. Sığınmacı erkeklerin büyük ölçüde medyanın etkisiyle göç alan toplumlarda olumsuz olarak temsil edilmesine eklemlenen bu durum, erkek sığınmacı deneyiminin görülememesine ve sosyal yardım uygulamalarının erkeklerin sorunlarına daha az eğilmelerine neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın temel amacı sığınmacı erkeklerin olumsuz temsilleri nedeniyle görünemeyen sorunlarını analiz ederek sosyal yardım politikaları temelinde tartışmaktır. Çalışma nitel bir araştırma biçiminde fenomenolojik olarak desenlenmiştir. Araştırmanın verileri Eskişehir’de ikamet eden farklı uyruklara mensup 17 erkek sığınmacı ve zorunlu göç alanında çalışan beş saha görevlisinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bazı sığınmacı erkeklerin kadınlara benzer bir biçimde şiddet, ayrımcılık, yoksulluk, işsizlik, emek sömürüsü gibi çeşitli sosyal sorunlara maruz kaldıklarını göstermektedir. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise yaşadıkları dezavantajlı durumlara ve sorunlara rağmen özellikle bekâr ve refakatsiz sığınmacı erkeklerin sosyal yardım ve göç düzenlemeleri alanlarından dışlanmaları olmuştur. 
DOI :10.26650/JECS2019-0007   IUP :10.26650/JECS2019-0007    Tam Metin (PDF)

The Invisible Actors of Forced Migration: Male Refugees in The Context of Representation and Gender

Filiz Göktuna YaylacıMehmet Can Çarpar

In recent years, forced migration, which is pretty important in Turkey’s agenda, is discussed by different disciplines, especially in politics, in different frameworks, such as integration, education, security, health and gender. When considering the studies that examining forced migration from a gender perspective, however, it is seen that the studies mostly focus on women because they are more exposed to social problems. This situation, which is added to the representation of refugee masculinity as perpetrators in the host societies, mostly by media, causes the experience of male refugees to be invisible, and the social aid practices directed towards refugees are less susceptible to the problems of men. In this context, the main purpose of this research is to analyze the problems of male refugees that cannot be seen because of their negative representations, and to discuss them based on social aid policies. The study was designed as a phenomenological qualitative research. Data were collected from 17 male refugees and five specialists who are working in the field of humanitarian aid, by semi-structured interview technique. The findings of the research show that, like refugee women, some refugee men are exposed to various social problems, such as violence, discrimination, poverty, unemployment and labor exploitation. Another remarkable finding in the study is that, despite their disadvantages, single and unaccompanied refugee men were excluded from the field of social aid and migration regulations. 

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


For various migrant groups, Turkey has been a transit country for many years. However, due to the ongoing civil war in Syria, Turkey has become the number one destination for Syrian refugees, and now hosts the largest refugee group in the world. This transformation has attracted the attention of different academic disciplines such as law, social policy, social work, psychology and sociology, and especially in politics and media, it has emerged as one of the most debated subjects in recent years. As a result, scholarly researches in increasing numbers have attempted to examine the phenomenon of forced migration from different dimensions, such as security, policy, education, health and gender. However, when considering studies examining forced migration from a gender perspective, it is seen that the studies mostly focus on women because they are more exposed to problems. This situation, which is added to the negative representation of refugee men in the host societies, causes the experience of male refugees to be invisible, and the social aid practices directed towards refugees are less susceptible to the problems of men. Based on this point, this study aims to analyze the problems of male refugees that cannot be seen because of their negative representations, and to discuss them based on social work and aid policies. In line with this purpose, the study was designed as a qualitative research. The working sample of the study consists of 17 male refugees from various nationalities residing in Eskişehir and five specialists who are working in the field of humanitarian aid. Data were collected by semi-structured interviews. The findings of the study indicate that some refugee men are exposed to many social problems, like women, such as discrimination and violence with reference to their gender. Male refugees are experiencing tensions because of their responsibility to support the family. At the same time, they are excluded from migration regulations and social aids aimed at solving these tensions. According to the findings, most of the participants have difficulties in accessing basic needs, such as employment and housing, because of the misrepresentation of masculinity of the male refugees. Although providing for the family is accepted as a male responsibility especially in economic terms, tensions arise because male refugees cannot fulfill this responsibility alone. This situation increases the problems of male refugees in the asylum process, while imposing a passive role at home for refugee women. In addition to difficult situations male refugees experience only because of their gender, their exclusion from migration regulations and social benefits makes their asylum process even more difficult. As a result, it can be concluded that social aid policies and the above-mentioned researches consider the masculinity of male refugees as a typical category in the form of constant hegemonic power against femininity. For this reason, it should primarily be accepted that there is no universal masculin ity that is always advantageous over femininity. The masculinity is also shaped and harmed by patriarchy. For masculinity is not a universal category, it is a dynamic gender identity shaped by historical and cultural conditions, just like femininity. In this respect, it is necessary to think of masculinity as a heterogeneous structure. Indeed, males with different conditions, just like women, may also be in exploited positions. Forced migration is one of these conditions. The forced migration process can make men and women suffer. Of course, it is wrong to say that in the process of forced migration, all male refugees could be in disadvantaged positions. However, social aid policies and researches seeing the masculinity as a universal category rather than a culturally constructed phenomenon, miss an important point: not all males can be equally advantageous in the patriarchal order. In other words, the idea that gender perceptions may have negative effects on men as much as they have on women should be a starting point for gaining further insights into the matter. Scholarly inquiries in this context should be aimed at a better understanding of the multiple structures of masculinity during the course of forced migration, and the inclusion of male refugees in social aid practices as visible actors.


PDF Görünüm

Referanslar

 • AFAD (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar Raporu. Ankara. google scholar
 • Addis, M. E., & Mahalik, J. R. (2003). Men, masculinity, and the contexts of help seeking. American Psychologist, 58(1), 5–14. google scholar
 • Akkaya, A. (2002). Mülteci kadınlar ve sığınmacı kadınlar. Toplum ve Hukuk Dergisi, 2(4), 75–83. google scholar
 • Akpınar, T. (2017). Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların ve kadınların sosyal politika bağlamında yaşadıkları sorunlar. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(3), 16–29. google scholar
 • Albayrak, H. (2018). “Bu Suriyeli gençler niye savaşmıyor?” Karar. Erişim adresi: https://www.karar.com/yazarlar/ hakan-albayrak/bu-suriyeli-gencler-niye-savasmiyor-6307# (Erişim tarihi: 10.06.2019). google scholar
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. google scholar
 • Anitha, S. (2011). Legislating gender inequalities: The nature and patterns of domestic violence experienced by South Asian women with insecure immigration status in the United Kingdom. Violence Against Women,17(10), 1260–1285. google scholar
 • Arabacı, Z., Hasgül, E. ve Serpen, A. S. (2016). Türkiye’de kadın göçmenlik ve göçün kadın sağlığı üzerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 36, 129–144. google scholar
 • Atay, T. (2004). “Erkeklik” en çok erkeği ezer!. Toplum ve Bilim, 101, 11–30. google scholar
 • Bakioğlu, A., Artar, F. ve İzmir, H. (2018). Ankara’daki Suriyelilerin mültecilik deneyimleri: Göç, gündelik yaşam, geçim deneyimleri ve sosyal dışlanma. Ankara: Sosyoloji Derneği. google scholar
 • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli kadınların toplumsal bağlamda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 10–56. google scholar
 • Bozan, İ. (2017). Suriyelilerle 2. evlilik sosyal sorun. Aljazeera Turk. Erişim adresi: http://www.aljazeera.com.tr/ al-jazeera-ozel/suriyelilerle-2-evlilik-sosyal-sorun (Erişim tarihi: 23.08.2019). google scholar
 • Bozok, M. (2009). Erkeklik incelemeleri alanındaki başlıca kuram ve yaklaşımların sosyalist feminist bir eleştirisine doğru. 6. ulusal sosyoloji kongresi bildiriler kitabı: “Toplumsal dönüşümler ve sosyolojik yaklaşımlar” içinde (s. 431 – 445). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi. google scholar
 • Bozok, M. (2011). Soru ve cevaplarla erkeklikler. İstanbul: Altan Basım. google scholar
 • Buz, S. (2007). Göçte kadınlar: feminist yaklaşım çerçevesinde bir çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 18(2), 37–50. google scholar
 • Cankurtaran, Ö. ve Albayrak, H. (2019). Suriye’den Türkiye’ye kadın olmak. Ş. Bahar Özvarış ve T. Erdost (Ed.), Ankara: Merdiven Yayın. google scholar
 • Cesur Kılıçarslan, S. (2016). Mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler açısından Türkiye’de sosyal hizmete dair saptamalar, çözüm ve öneriler. P. Akkuş ve Ö. Başpınar Aktükün (Ed.), Sosyal hizmet ve öteki: Disiplinlerarası yaklaşım içinde (s. 272–290). İstanbul: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Charsley, K. ve Wray, H. (2015). Introduction: the invisible (migrant) man. Men and Masculinities, 18(4), 403–423. google scholar
 • Chynoweth, S. (2017). Sexual violence against men and boys in the Syria crisis. Retrieved from:https://data2.unhcr. org/es/documents/download/60864#_ga=2.146465076.1003350512.1570681618-422894720.1564872289 google scholar
 • Connell, R. W. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Connell, R. W. (2005a). Masculinities. California: University of California Press. google scholar
 • Connell, R W. (2005b). Change among the gatekeepers: men, masculinities, and gender equality in the global arena. Signs, 30(3), 1801–1825. google scholar
 • Coşkun, E. (2016). Türkiye’nin göç rejiminde toplumsal cinsiyet faktörü: Ugandalı göçmen kadınlar örneği. Fe Dergi, 8(1), 91–104. google scholar
 • Coşkun, E. (2017). Türkiye’de kâğıtsız göçmen kadınlar ve sosyal hizmetler. Çalışma ve Toplum, 3, 1299–1315. google scholar
 • Coşkun, E. (2019). Sığınmacı ve göçmen kadınlarla sosyal hizmet: Cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet. F. Göktuna Yaylacı (Ed.), Kuramsal ve uygulamalı boyutları ile Türkiye’de sığınmacı, mülteci ve göçmenlerle sosyal hizmetler içinde (s. 127-140). Londra: Transnational Press. google scholar
 • Coşkun, E. ve Yılmaz, Ç. (2018). Sığınmacıların toplumsal uyum sorunları ve sosyal hizmetlere erişimleri: Düzce uydu kent örneği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 75, 269–305. google scholar
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çev: M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi. google scholar
 • Çetinkaya, C., Erbaş, M. ve Özceylan, E. (2016). Türkiye’deki Suriyeli geçici barınma merkezleri ve senaryo analizleri. Birey ve Toplum, 6(12), 5–21. google scholar
 • Daniş, D. (2007). A faith that binds: Iraqi Christian women on the domestic service ladder of Istanbul. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(4), 601–615. google scholar
 • Davis, R., Taylor, A., & Murphy, E. (2014). Gender, conscription and protection, and the war in Syria. Forced Migration Review, 47, 35–38. google scholar
 • Dayıoğlu Oyman, R. (2016). Mültecilik döngüsü içinde ‘kadın’ olma: toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler. D. Şaşman Kaylı ve F. Şahin (Ed.), Sosyal politikanın cinsiyet halleri içinde (s. 106 – 138). Ankara: Nika Yayınevi. google scholar
 • Dedeoğlu, S. (2011). Türkiye’de göçmenlerin sosyal dışlanması: İstanbul hazır - giyim sanayinde çalışan Azerbaycanlı göçmen kadınlar örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(1), 28–48. google scholar
 • Dedeoğlu, S. ve Gökmen, Ç. E. (2011). Göç ve sosyal dışlanma: Türkiye’de yabancı göçmen kadınlar. Ankara: Efil Yayınevi. google scholar
 • Devrim Başterzi, A. (2017). Mülteci, sığınmacı ve göçmen kadınların ruh sağlığı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(4), 379–387. google scholar
 • Donaldson, M., & Howson, R. (2009). Men, migration and hegemonic masculinity. M. Donaldson, R. Hibbins, R Howson ve B. Pease (Eds.), Migrant men: critical studies of masculinities and the migration experience (pp. 210–217). New York: Routledge. google scholar
 • Dut, B. (2016). “Neden ülkelerinde kalıp savaşmıyorlar” sorusuna Suriyelilerden yanıt. Bianet. Erişim adresi: https://m.bianet.org/biamag/insan-haklari/180084-neden-ulkelerinde-kalip-savasmiyorlar-sorusunasuriyelilerden-yanit (Erişim tarihi: 10. 06. 2019). google scholar
 • Eder, M. (2015). Turkey’s neoliberal transformation and changing migration regime: the case of female migrant workers. S. Castles, D. Ozkul ve M. Cubas (Eds.), Social transformation and migration: national and local experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia (pp. 133 – 150). Londra: Palgrave MacMillan. google scholar
 • Edley, N. ve Wetherell, M. (1996). Masculinity, power and identity. M. Mac an Ghaill (Ed.), Understanding masculinities (pp. 97–114). Buckhingam: Open University Press. google scholar
 • El – Bushra, J. (2000). Gender and forced migration. Forced Migration Review, 9, 4–7. google scholar
 • Erder, S., & Kaşka, S. (2003). Irregular migration and trafficking in women. İstanbul: IOM. google scholar
 • Erdoğan, M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi. google scholar
 • Erdoğan, M. ve Gönülaçan, A. (2018). Kadın ve göç ekseninde Trabzon’daki Suriyeli – Afgan kadınların sosyo – demografik analizi. Turkish Studies, 13 / 18, 547–567. google scholar
 • Fisher, M. (2016, 13 Haziran). On Charlie Hebdo’s Aylan Kurdi cartoon. Vox. Erişim adresi: https://www.vox. com/2016/1/13/10763204/charlie-hebdo-aylan-kurdi-cartoon (Erişim tarihi:11.01.2018). google scholar
 • Freedman, J. (2016). Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee “crisis”, Reproductive Health Matters, 24(47), 18–26. google scholar
 • Gerami, S. (2005). Islamist masculinity and muslim masculinities. M. S. Kimmel, J. Hearn ve R. W. Connell (Eds), Handbook of studies on men & masculinities (pp. 448–457). California: Sage Publications. google scholar
 • GİGM. (2019). Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. Erişim adresi: http://www.goc.gov.tr/icerik3/ gecici-koruma_363_378_4713 (Erişim tarihi: 10.05.2019). google scholar
 • Gilmore, D. D. (1990). Manhood in the making: Cultural concepts of masculinity. New Haven: Yale University Press. google scholar
 • Grabska, K. (2011). Constructing ‘modern gendered civilised’ women and men: gender – mainstreaming in refugee camps. Gender & Development, 19(1), 81–93. google scholar
 • Gren, O. (2018). Gender in displacement – a phenomenological study of a Syrian refugee experience in Sweeden from a gender perspective. Retrieved from: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1249105/FULLTEXT01.pdf. google scholar
 • Happer, C., & Philo, G. (2013). The role of the media in the construction of public belief and social change. Journal of Social and Political Psychology, 1, 321–336. google scholar
 • Henderson, E. (2015). Canada ‘to turn away single male refugees amid fears over Paris attacks.Independent. Erişimadresi:https://www.independent.co.uk/news/world/americas/canada-to-turn-away-single-malerefugees-over-fears-sparked-by-paris-attacks-a6746201.html (Erişim tarihi: 10.06.2019). google scholar
 • Humberd, B., Ladge, J. J., & Harrington, B. (2015). The “new” dad: Navigating fathering identity within organizational context. Journal of Business Psychology, 30, 249–266. google scholar
 • Husaini, B. A., Moore, S. T., & Cain, V. A. (1994). Psychiatric symptoms and help-seeking behavior among the elderly: An analysis of racial and gender differences. Journal of Gerontological Social Work, 21(3-4), 177–195. google scholar
 • Inhorn, M. C. (2012). The new Arab men: Emergent masculinities, technologies, and Islam in the Middle East. Princeton University Press. google scholar
 • Jaji, R. (2009). Masculinity on unstable ground: young refugee men in Nairobi, Kenya. Journal of Refugee Studies, 22, 177–194. google scholar
 • Kaya, M. (2015). Komşuda misafirlik: Suriyeli sığınmacılarca kurulmuş mülteci derneklerinin perspektifinden Türkiye’de yaşamak. The Journal of Academic Social Science Studies, 39, 263–279. google scholar
 • Kaya, M. ve Orhan Demirağ, E. H. (2016). Türkiye’deki Suriyeli kadın sığınmacıların iş piyasasındaki çalışma koşullarına sosyolojik bir bakış: Şanlıurfa örneği. II. uluslararası Ortadoğu konferansları: Ortadoğu’daki çatışmalar bağlamında göç sorunu içinde (s. 155–171). Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi. google scholar
 • Khattab, L., & Myrttiinen, H. (2017). Most of the men want to leave: Armed groups, displacement and the gendered webs of vulnerability in Syria. International Alert. Retrieved from:https://www.internationalalert.org/sites/ default/files/Gender_VulnerabilitySyria_EN_2017.pdf google scholar
 • Khosravi, S. (2009). Displaced masculinity: Gender and ethnicity among Iranian men in Sweeden. Iranian Studies, 42(4), 591–609. Kıvılcım, Z. (2016). Legal violence against Syrian female refugees in Turkey. Feminist Legal Studies, 24(2), 193– 214. google scholar
 • Kıvılcım, Z. ve Özgür Baklacıoğlu, N. (2015). Sürgünde toplumsal cinsiyet: İstanbul’da Suriyeli kadın ve LGBTİ mülteciler. İstanbul: Derin Yayınları. google scholar
 • Kimmel, M. S. (2013). Homofobi olarak erkeklik: toplumsal cinsiyet kimliğinin inşasında korku, utanç ve sessizlik. çev: Mehmet Bozok, Fe Dergi, 5 (2), 92–107. google scholar
 • Kofman, E., Phizacklea, A., Raghuram, P., & Sales, R. (2000). Gender and international migration in Europe employment welfare and politics. New York: Routledge Press. google scholar
 • Köse, E. (2012). Cinsiyet / toplumsal cinsiyet ikiciliği üzerine eleştirel yaklaşımlar ya da doğa “doğal mıdır?”. Doğu Batı Dergisi, 63, 37–52. google scholar
 • Küçükşen, K. (2017). Suriyeli sığınmacı kadınlarda sosyal dışlanma algısı üzerine nitel bir çalışma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2399–2413. google scholar
 • Lane, J. M., & Addis, M. E. (2005). Male gender role conflict and patterns of help seeking in Costa Rica and the United States. Psychology of Men & Masculinity, 6(3), 155–168. google scholar
 • Lutz, H. (2010). Gender in the migratory process. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), 1647–1633. google scholar
 • Macnamara, J. R. (2006). Media and male identity: the making and remarking of men. New York: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Mazlumder (2015). Suriyeli sığınmacıların en önemli sorunu “Barınma”. Erişim adresi: http://konya.mazlumder. org/tr/main/faaliyetler/basin-aciklamalari/1/suriyeli-siginmacilarin-en-onemli-sorunu-bari/11727 (Erişim tarihi: 15.06.2019). google scholar
 • Miller, A. L. (2018). In refugee camps on Lesbos, single men can feel stuck. GlobalPost. Erişim adresi: https://www. pri.org/stories/2018-08-16/refugee-camps-lesbos-single-men-can-feel-stuck (Erişim tarihi: 10.06.2019). google scholar
 • Mirici, İ. H. (2018). Syrian refugee women’s profile and their expectations in their host country: a case study in Turkey. Quality & Quantity, 52(2), 1437–1443. google scholar
 • Nagel, J. (2000). Erkeklik ve milliyetçilik: Ulusun inşasında toplumsal cinsiyet ve cinsellik. A. G. Altınay (Ed.), Vatan, millet, kadınlar içinde (s. 65 – 102). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Newman, L. K. (2002). Sex, gender and culture: Issues in the definition, assessment and treatment of gender identity disorder. Clinical child psychology and psychiatry, 7(3), 352–359. google scholar
 • Oakley, A. (1985). Sex, gender and society. Michigan University: Arena Press. google scholar
 • Odman, M. T. (1996). Kadın mülteciler. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları. google scholar
 • Olivius, E. (2016). Refugee men as perpetrators, allies or troublemakers? Emerging discourses on men and masculinities in humanitarian aid. Women’s Studies International Forum, 56, 56–65. google scholar
 • Orhan, O. ve Senyücel Gündoğar, S. (2015). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye etkileri. Ankara: Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi. google scholar
 • OXFAM. (2017). You aren’t human anymore. Retrieved from: https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_ attachments/mb-migrants-libya-europe-090817-en.pdf google scholar
 • Özbey, K. (2017). Göç, çalışma hayatı ve toplumsal cinsiyet: Karşılaştırmalı perspektiften Hopa’da yerli ve kayıtdışı kadın işgücü. Karadeniz Araştırmaları, 14(56), 105–121. google scholar
 • Özdemir, Ö. ve Özdemir, E. (2018). Suriyeli mülteci kadınlar ve insani güvenlik. Güvenlik Stratejileri, 14(27), 113–145. google scholar
 • Özüdoğru, B. (2018). Yalnız yaşayan Suriyeli kadınlar: Adana örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1132–1162. google scholar
 • Parrado, E. A., & Flippen, C. A. (2005). Migration and gender among Mexican women. American Sociological Review, 70, 606–632. google scholar
 • Perkel, C. (2015). Canada’s Syrian refugee plan not abandoning single men: Deborah Tunis. Huffpost. Erişim adresi: https://www.huffingtonpost.ca/2015/11/26/syrian-refugees-groups-canada_n_8657142.html (Erişim tarihi: 10.06.2019). google scholar
 • Pessar, P. R., & Mahler, S. J. (2003). Transnational migration: Bringing gender in. International Migration Review, 37(3), 812–846. google scholar
 • Ploem, R. (2016). Gender bias in humanitarian aid – what about the men?. MT Bulletin of NVTG, 3, 22–23. google scholar
 • Promundo. (2017). Men and the boys in displacement. Retrieved from: https://insights.careinternational.org.uk/ media/k2/attachments/CARE-Promundo_Men-and-boys-in-displacement_2017.pdf google scholar
 • Rettberg, J. W., & Gajjala, R. (2016). Terrorists or cowards: negative portrayals of male Syrian refugees in social media. Feminist Media Studies, 16(1), 178–181. google scholar
 • Sam, D. L. (2006). Acculturation of immigrant children island women. D. L. Sam ve J. W. Berry (Editörler), Acculturation Psychology (pp. 403–418). Cambridge: Cambridge Universiy Press. google scholar
 • Sancar, S. (2013). Erkeklik: İmkânsız iktidar. İstanbul: Metis Yayıncılık. google scholar
 • Sirkeci, İ. (2012). Transnasyonal mobilite ve çatışma. Migration Letters, 9(4), 353–363 google scholar
 • Şahin, Ç. (2018). Türkiye’de kadın göçmen işçilerin durumunun ‘emek – sermaye çatışmasında’ yeniden değerlendirilmesi. Çalışma ve Toplum, 59, 2155–2192. google scholar
 • Şeker, D. ve Uçan, G. (2016). Göç sürecinde kadın. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 199–214. google scholar
 • Taş, H. Y. ve Özcan, S. (2018). Suriyeli göçmen sorunlarının, sosyal politikalar bağlamında analizi. HAK – İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 7(17), 36–54. google scholar
 • Thomas, V. (2008). Refugees. V. N. Parrillo (Ed.,), Encyclopedia of social problems (pp. 761–763). London: Sage Publications. google scholar
 • Turner, L. (2016). Are Syrian men vulnerable too? gendering the Syria refugee response Erişim adresi: http://www.mei. edu/publications/are-syrian-men-vulnerable-too-gendering-syria-refugee-response (Erişim tarihi: 27.10.2018). google scholar
 • Turner, L. (2017). Who will resettle single Syrian men?. Forced Migration Review, 54, 29–31. google scholar
 • Türk Kızılayı (2018). Suriye İnsani Yardım Operasyonu. Ankara. Erişim adresi: https://kizilay.org.tr/Upload/ Dokuman/Dosya/ekim-2018-suriye-krizi-insani-yardim-operasyonu-raporu-21-11-2018-48562518.pdf google scholar
 • Uçan, G. (2016). Toplumsal cinsiyetin öteki yüzü: Erkek. D. Şaşman Kaylı ve F. Şahin (Ed.), Sosyal politikanın cinsiyet halleri içinde (s. 159 – 184). Ankara: Nika Yayınevi. google scholar
 • UNHCR. (1995). Sexual violence against refugees. Retrieved from: https://www.unhcr.org/publications/ operations/3b9cc26c4/sexual-violence-against-refugees-guidelines-prevention-response-unhcr.html google scholar
 • UNHCR. (2012). Working with men and boys survivors of sexual and gender based violence in forced displacement. Retrieved from: https://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf google scholar
 • UNHCR. (2006). Handbook for the protection of women and girls. Retrieved from: https://cms.emergency.unhcr. org/documents/11982/57181/UNHCR+Handbook+for+the+Protection+of+Women+and+Girls.pdf/ed5b4707337f-4275-86e7-3af5f81186ea google scholar
 • UNHCR. (2018). Figures at a glance. Erişim adresi: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Erişim tarihi: 27.08.2019). google scholar
 • UNHCR (2019a). UNHCR Türkiye: Kilit veriler ve sayılar. https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri (Erişim tarihi: 10.05.2019). google scholar
 • UNHCR. (2019b). Resettlement at a glance. Erişim adresi: https://www.unhcr.org/protection/resettlement/5cf8feee7/ resettlement-fact-sheet-april-2019.html (Erişim tarihi: 10. 06. 2019). google scholar
 • Yalçın, Ç. (2015). Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar ve ekonomik şiddet. Fe Dergi, 7(1), 50–60. google scholar
 • Yaman, M. (2018). Suriyeli kadın mültecilerin emek ve istihdam koşulları. Toplum ve Hekim, 33(4), 306–313. google scholar
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Yuva, M. (2019). Tecavüzü Suriyeliler mi keşfetti. Aydınlık Gazetesi. Erişim adresi: https://www.aydinlik.com.tr/ tecavuzu-suriyeliler-mi-kesfetti-mehmet-yuva-kose-yazilari-nisan-2019 (Erişim tarihi: 10. 06. 2019). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Göktuna Yaylacı, F., & Çarpar, M.C. (2019). Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler. Journal of Economy Culture and Society, 0(60), 61-85. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007


AMA

Göktuna Yaylacı F, Çarpar M C. Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler. Journal of Economy Culture and Society. 2019;0(60):61-85. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007


ABNT

Göktuna Yaylacı, F.; Çarpar, M.C. Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler. Journal of Economy Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 60, p. 61-85, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Göktuna Yaylacı, Filiz, and Mehmet Can Çarpar. 2019. “Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 60: 61-85. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007


Chicago: Humanities Style

Göktuna Yaylacı, Filiz, and Mehmet Can Çarpar. Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler.” Journal of Economy Culture and Society 0, no. 60 (Jul. 2024): 61-85. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007


Harvard: Australian Style

Göktuna Yaylacı, F & Çarpar, MC 2019, 'Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler', Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 60, pp. 61-85, viewed 17 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007


Harvard: Author-Date Style

Göktuna Yaylacı, F. and Çarpar, M.C. (2019) ‘Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler’, Journal of Economy Culture and Society, 0(60), pp. 61-85. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007 (17 Jul. 2024).


MLA

Göktuna Yaylacı, Filiz, and Mehmet Can Çarpar. Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler.” Journal of Economy Culture and Society, vol. 0, no. 60, 2019, pp. 61-85. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007


Vancouver

Göktuna Yaylacı F, Çarpar MC. Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler. Journal of Economy Culture and Society [Internet]. 17 Jul. 2024 [cited 17 Jul. 2024];0(60):61-85. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007 doi: 10.26650/JECS2019-0007


ISNAD

Göktuna Yaylacı, Filiz - Çarpar, MehmetCan. Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler”. Journal of Economy Culture and Society 0/60 (Jul. 2024): 61-85. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim06.02.2019
Kabul14.10.2019
Çevrimiçi Yayınlanma22.10.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.