Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JEPR1047547   IUP :10.26650/JEPR1047547    Tam Metin (PDF)

Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?

Abdullah Mesut Uçar

Bu çalışmada faizsiz finans kuruluşlarının finansman enstrümanlarının tüketiciler nezdinde adil fiyatlı çözümler sağlamada ikilem oluşturup oluşturmadığının gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra çalışma hem geleneksel hem de faizsiz bankalar tarafından sunulan ve herkes için ulaşılabilir ve maliyetsiz finansman tekliflerine yönelik karşılaştırmalı bir çerçeve sunmayı hedeflemektedir. Çalışmada adil tüketici davranışı teorisine bağlı olarak tüketici davranışlarının tespit edilmesine yönelik 34 maddeden oluşan bir anket oluşturulmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmek için keşfedici faktör analizi ve cronbach alfa testleri kullanılmıştır. Bu testler sonucu değerler dikkate alındığında 28 madde analize dahil edilmiştir. Ardından keşfedici faktör analizi sonucu belirlenen dört faktör arasında Çoklu Regresyon Analizi yapıldı. Sonuç itibariyle adil tüketici davranışı teorisi için oluşturulan hipotezlerin geçerli olduğu saptandı. Dolayısıyla faizli finans sistemine alternatif olarak işlemlerini yürüten faizsiz finans kuruluşlarının salt faizsiz seçeneklere sahip oluşunun tüketicilerin adil finansal sistem algılarını cezbetmede yeterli olmadığı gözlemlendi. 

JEL Classification : G11 , G40 , G41
DOI :10.26650/JEPR1047547   IUP :10.26650/JEPR1047547    Tam Metin (PDF)

Do Interest-Free Financial Organizations Offer Fair Prices to Their Customers?

Abdullah Mesut Uçar

This study seeks to observe whether or not the financial instruments offered by the interest-free financial institutions cause a dilemma in generating fair prices for the consumers. Additionally, it also attempts to provide a comparative framework towards cost-free and accessible financial offers in terms of loaning by both conventional and participation banks. As part of the study, a 34-item questionnaire has been drafted to identify the consumer behaviors within the framework of a theory of fair consumer behavior. To test the validity and reliability of the scale, exploratory factor analysis and cronbach alfa tests were utilized. Based on the findings in the test, 28 items were included in the analysis. Subsequently, multiple regression analysis was performed between four factors identified in conjunction with the exploratory factor analysis. The results confirm the hypotheses offered for the theory of fair consumer behavior. In other words, the study concludes that the interest-free financial institutions, serving as alternatives to the interest-based financial system, attract the fair financial system perceptions of the consumers not just because they offer interest-free products and services, but also because of additional factors. 

JEL Classification : G11 , G40 , G41

PDF Görünüm

Referanslar

 • Ahmad, K. (2000). Islamic finance and banking: The challenge and prospects. Review of Islamic Economics, 9(1), 57-82. google scholar
 • Ahmetoğulları, K. (2021). Faizsiz finansal ürünleri satın alma davranışının öncülleri: Gerekçeli eylem kuramına dayalı uygulamalı bir çalışma. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 707-731. https://doi.org/10.11616/ asbi.954678 google scholar
 • Akalın, M. (2018). Örnek Açıklamalarıyla Sosyal Bilimlerde Araştırma Tekniği Anket. Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Al-Ajmi, J., Hussain, H. A., & Al-Saleh, N. (2009). Clients of conventional and Islamic banks in Bahrain: How they choose which bank to patronize. International Journal of Social Economics, 36(11), 1086-1112. https://doi. org/10.1108/03068290910992642/FULL/PDF google scholar
 • Al-Omar, F., & Abdel-Haq, M. (1996). Islamic banking: theory, practice, and challenges. Zed Books. google scholar
 • Algaoud, L. M., & Lewis, M. K. (2007). Islamic critique of conventional financing. In M. Hassan & M. Lewis (Eds.), Handbook of Islamic Banking (pp. 38-48). Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Ltd. google scholar
 • Amin, H., Abdul-Rahman, A.-R., & Abdul Razak, D. (2014). Theory of Islamic consumer behaviour An empirical study of consumer behaviour of Islamic mortgage in Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 5(2), 273-301. https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2013-0042 google scholar
 • Amin, H. (2008). Choice criteria for Islamic home financing: Empirical investigation among Malaysian bank customers. International Journal of Housing Markets and Analysis, 1(3), 256-274. google scholar
 • Amin, H. (2017). Consumer behaviour of Islamic home financing: Investigating its determinants from the theory of Islamic consumer behaviour. Humanomics, 33(4), 517-548. https://doi.org/10.1108/H-12-2016-0102 google scholar
 • Amin, H. (2019). The Islamic theory of consumer behaviour for ijarah home financing. Journal of Asia Business Studies, 13(4), 672-693. https://doi.org/10.1108/JABS-09-2018-0261 google scholar
 • Amin, H. (2020). Examining the influence of factors critical for the consumer to accept the offered Islamic home financing. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(7), 1379-1402. https://doi.org/10.1108/ JIABR-07-2018-0110 google scholar
 • Amin, H., Abdul-Rahman, A.-R., & Abdul Razak, D. (2014). Theory of Islamic consumer behaviour. Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/jima-06-2013-0042 google scholar
 • Amin, H., Rahim Abdul Rahman, A., Laison Sondoh, S., & Magdalene Chooi Hwa, A. (2011). Determinants of customers’ intention to use Islamic personal financing: The case of Malaysian Islamic banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(1), 22-42. https://doi.org/10.1108/17590811111129490/FULL/XML google scholar
 • Âström, Z. H. O. (2013). Survey on customer related studies in Islamic banking. Journal of Islamic Marketing, 4(3), 294-305. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2012-0040/FULL/PDF google scholar
 • Barber, W. J. (2007). İktisadi Düşünce Tarihi (İ. Durdu, Ed.). İstanbul: Metropol Yayınları. google scholar
 • Brown, K., Hassan, M., & Skully, M. (2007). Operational efficiency and performance of Islamic banks. In M. Hassan & M. Lewis (Eds.), Handbook ofIslamic Banking. Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Ltd. google scholar
 • Chaouch, N. (2017). An Exploratory Study of Tunisian Customers’ Awareness and Perception of Islamic Banks . INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, 3(2), 7-32. https://doi. org/10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.01 google scholar
 • Chapra, M. U. (1985). Towards a just monetary system (Vol. 8). International Institute of Islamic Thought (IIIT). google scholar
 • Chapra, U. (2007). Challenges facing the Islamic financial industry. In M. Hassan & M. Lewis (Eds.), Handbook of Islamic Banking (pp. 325-357). Northampton, MA, USA: EDWARD ELGAR PUBLISHING LTD. google scholar
 • Choudhury, M. A. (1986). Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics. New York: Scholarly & Reference Division. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07728-1_11 google scholar
 • Choudhury, M. A. (2007). Development of Islamic economic and social thought. In M. Hassan & M. Lewis (Eds.), Handbook ofIslamic Banking (pp. 21-37). Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Ltd. google scholar
 • Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, maslahah, and corporate social responsibility. The American Journal ofIslamic Social Sciences, 24(1), 25-45. google scholar
 • Gençtürk, M., & Çobankaya, F. T. (2015). Katılım bankalarının Batı Akdeniz bölgesindeki farkındalık düzeyinin tespiti. Bankacılar Dergisi, 93(1), 82-105. google scholar
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (4. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar
 • Haque, A., Osman, J., & Ismail, A. Z. H. (2009). Factor Influence Selection of Islamic Banking: A Study on Malaysian Customer Preferences. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, 922--928. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.1067.9643 google scholar
 • Haron, S. (1995). The Philosophy and Objective ofIslamic Banking: Revisited. New York: New Horizon. google scholar
 • Haron, S., Ahmad, N., & Planisek, S. L. (1994). Bank patronage factors of muslim and non-muslim customers. International Journal of Bank Marketing, 12(1), 32-40. https://doi.org/10.1108/02652329410049599/FULL/ PDF google scholar
 • Haron, S., & Hisham, B. (2003). Wealth mobilization by Islamic banks: the Malaysian case. International Seminar on Islamic Wealth Creation. Durham: University of Durham. google scholar
 • Hassan, M., & Bashir, A. (2005). Determinants of Islamic banking profitability. In M. Iqbal & R. Wilson (Eds.), Islamic Perspectives on Wealth Creation. Edinburgh: Edinburgh University Press. google scholar
 • Hossain, M., & Leo, S. (2009). Customer perception on service quality in retail banking in Middle East: the case of Qatar. International Journal ofIslamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(4), 338-350. google scholar
 • Lee, K. H., & Ullah, S. (2011). Customers’ attitude toward Islamic banking in Pakistan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4(2), 131-145. https://doi. org/10.1108/17538391111144524/FULL/PDF google scholar
 • Lewis, M. K., & Algaud, L. M. (2001). Islamic Banking. Cheltenham: EDWARD ELGAR PUBLISHING LTD. google scholar
 • M. Sayuti, K., & Amin, H. (2019). Integrating the effects of price fairness and Islamic altruism with the TPB model. International Journal ofHousing Markets and Analysis. https://doi.org/10.1108/IJHMA-07-2019-0077 google scholar
 • Mirakhor, A., & Zaidi, I. (2007). Profit-and-loss sharing contracts in Islamic finance. In M. K. Hassan & M. K. Lewis (Eds.), Handbook of Islamic Banking (pp. 49-63). Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Ltd. google scholar
 • Mydin Meera, A. K., & Abdul Razak, D. (2005). Islamic Home Financing through Musharakah Mutanaqisah and al-Bay ’ Bithaman Ajil Contracts : A Comparative Analysis. Review ofIslamic Economics, 9(2), 5-30. google scholar
 • Naqvi, S. N. H. (2016). Perspectives on morality and human well-being: A contribution to Islamic economics. Kube Publishing Ltd. google scholar
 • Okumus, H. (2005). Interest-free banking in Turkey: a study of customer satisfaction and bank selection criteria. Journal ofEconomic Cooperation, 26(4), 51-86. google scholar
 • Okumus, H. S., & Genc, E. G. (2013). Interest free banking in Turkey: A study of customer satisfaction and bank selection. European Scientific Journal, 9(16), 144-166. Retrieved from https://www.researchgate.net/ publication/331839732 google scholar
 • Özen, E., Şenyıldız, L., & Akarbulut, K. (2016). Faizsiz bankacılık algısı: Uşak ili örneği. Journal of Accounting Finance and Auditing Studies, 2(4), 1-19. google scholar
 • Razak, D. A., & Abduh, M. (2012). Customers’ attitude towards diminishing partnership home financing in Islamic banking. American Journal ofApplied Sciences, 9(4), 593-599. https://doi.org/10.3844/AJASSP.2012.593.599 google scholar
 • Rosly, S. A., & Abu Bakar, M. A. (2003). Performance of Islamic and mainstream banks in Malaysia. International Journal ofSocial Economics, 30(11-12), 1249-1265. https://doi.org/10.1108/03068290310500652 google scholar
 • Sarker, A. A., & Hassan, M. (2005). Islamic banking in Bangladesh: background, methodology and present status (No. 1). Dhaka. google scholar
 • Satkunasegaran, E. B. (2003). Corporate governance and the protection of customers of Islamic banks. Proceedings of the International Islamic Banking Conference. Prato: Italy. google scholar
 • Schoon, N. (2016). Modern Islamic banking : Products, processes in practice. West Sussex: John Wiley & Son. google scholar
 • Siddiqui, S. H. (2001). Islamic banking: true modes of financing. In New Horizon. Jeddah: Institute of Islamic Banking and Insurance London. google scholar
 • Skousen, M. (2014). İktisadi Düşünce Tarihi Modern İktisadın İnşası (6. Baskı; M. Acar & E. Erdem, Eds.). Ankara: Adres Yayınları. google scholar
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (2020). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı (1. Baskı; M. (çev. . Baloğlu, Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi. google scholar
 • Tabachnick, Barbara, & Fidell, L. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth). Boston: Pearson Education Limited. google scholar
 • Taib, F. M., Ramayah, T., & Abdul Razak, D. (2008). Factors influencing intention to use diminishing partnership home financing. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(3), 235248. https://doi.org/10.1108/17538390810901168/FULL/XML google scholar
 • Toraman, C., Ata, A. H., & M. F. Buğan. (2015). Bankacılık faaliyetlerine yönelik müşteri algısı üzerine bir araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4), 761-779. Retrieved from http://www.bddk. org.tr google scholar
 • Ustaoğlu, M. (2018). Empirically analyzing public views on participation banks in Turkey: A survey by education and income level. International Journal of Ethics and Systems, 34(4), 510-526. https://doi.org/10.1108/ IJOES-04-2018-0062/FULL/PDF google scholar
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü. (2020). Vakıf İstatistikleri. Retrieved April 16, 2022, from Cemaat vakıf istatistikleri website: https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_942_290519/cemaat-vakiflarla-ilgili-secilmis-veriler-16122021.pdf google scholar
 • Wajdi Dusuki, A. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders’ perspectives. google scholar
 • International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1 (2), 132-148. https://doi. org/10.1108/17538390810880982 google scholar
 • Warde, I. (2000). Islamic finance in the global economy. Edinburgh University Press. google scholar
 • Wilson, R. (2007). Islamic banking in the West. In M. Hassan & M. Lewis (Eds.), Handbook of Islamic Banking (pp. 419-432). Northampton, MA, USA. google scholar
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Uçar, A.M. (2022). Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 9(2), 495-521. https://doi.org/10.26650/JEPR1047547


AMA

Uçar A M. Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi. 2022;9(2):495-521. https://doi.org/10.26650/JEPR1047547


ABNT

Uçar, A.M. Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 9, n. 2, p. 495-521, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Uçar, Abdullah Mesut,. 2022. “Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9, no. 2: 495-521. https://doi.org/10.26650/JEPR1047547


Chicago: Humanities Style

Uçar, Abdullah Mesut,. Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9, no. 2 (Mar. 2024): 495-521. https://doi.org/10.26650/JEPR1047547


Harvard: Australian Style

Uçar, AM 2022, 'Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?', İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 495-521, viewed 5 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1047547


Harvard: Author-Date Style

Uçar, A.M. (2022) ‘Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?’, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 9(2), pp. 495-521. https://doi.org/10.26650/JEPR1047547 (5 Mar. 2024).


MLA

Uçar, Abdullah Mesut,. Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 2, 2022, pp. 495-521. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1047547


Vancouver

Uçar AM. Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 5 Mar. 2024 [cited 5 Mar. 2024];9(2):495-521. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1047547 doi: 10.26650/JEPR1047547


ISNAD

Uçar, AbdullahMesut. Faizsiz Finansal Kuruluşlar Müşterilerine Adil Fiyatlar Sunuyor mu?”. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9/2 (Mar. 2024): 495-521. https://doi.org/10.26650/JEPR1047547ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim26.12.2021
Kabul27.06.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.07.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.