Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/JEPR1074582   IUP :10.26650/JEPR1074582    Tam Metin (PDF)

Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz

Kübra Saka Ilgın

Ekonomi ve finans literatüründe belirsizlik, yatırımcı davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Amerikan ekonomisi temelli olarak geliştirilen ve daha sonra farklı ülkeler için de çeşitlendirilen, haberlere dayalı olarak oluşturulan ekonomik politika belirsizliği endeksleri, ülke ekonomileri ile ilgili beklentileri yansıtmaktadır. Ekonomik politika belirsizliği, nakit akışlarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi doğrultusunda, borsa yatırımcıları için borsa getirilerinin tahmininde yol gösterici olabilmektedir. Çalışmanın amacı, ekonomik politika belirsizliği ile borsa endeksleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda çalışmada, Avrupa’nın önde gelen borsalarının gösterge endeks verileri ile bu ülkelerin ulusal ekonomik politika belirsizlik endeksleri arasındaki ilişki, panel veri analizi kapsamında panel gecikmesi dağıtılmış otoregresif model/havuzlanmış ortalama grup tahmincisi (ARDL/PMG) kullanılarak araştırılmıştır. Bu doğrultuda incelenen beş Avrupa ülkesi; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya için 2002 Aralık- 2021 Ekim dönemine ait ulusal ekonomik politika belirsizlik endeksleri ile ülkelerin gösterge borsa endeks kapanış fiyatları kullanılarak panel veri seti oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, panelin bütününde Avrupa’nın önde gelen borsa endeksleri ile ekonomik politika belirsizlik endeksleri arasında kısa ve uzun dönemde anlamlı bir negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ülkelere göre kısa dönemli ilişki katsayıları da; incelenen tüm ülkelerde ekonomik politika belirsizliği ile borsa endeks fiyatları arasında anlamlı ve negatif ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; Avrupa ülkelerinde ulusal ekonomik politika belirsizlik endekslerinin, borsa getirilerinin tahmininde yatırımcılara yol gösterici nitelikte öncü bir gösterge olduğu ifade edilebilir.

JEL Classification : D80 , E66 , G12
DOI :10.26650/JEPR1074582   IUP :10.26650/JEPR1074582    Tam Metin (PDF)

Examining the Relationship Between National Economic Policy Uncertainty and Stock Market Indices: An Empirical Analysis for Selected European Countries

Kübra Saka Ilgın

The literature on economics and finance accepts uncertainty as an important factor affecting investor behavior. As a reflection of what is expected from countries’ economies, economic policy uncertainty indices were developed based on the USA economy and then were diversified for different countries and formed based on the news. Economic policy uncertainty can be a guide for stock market investors in estimating stock returns, in line with the effects cash flows have on stock returns. The aim of this study is to investigate the relationship between economic policy uncertainty and stock market indices. The study investigates the relationship between the data Europe’s leading stock markets indices and these countries’ national economic policy uncertainty indices within the scope of panel data analyses using the panel autoregressive distributed lag model/pooled mean group estimator (ARDL/PMG). The five European countries examined in this direction are; Germany, Italy, England, France, and Spain. A panel data-set was created using these countries’ national economic policy uncertainty indices for the December 2002-October 2021 period and benchmark stock market indices’ closing prices. According to the research results, significant short-term and long-term negative relationships have been determined to exist between the indices of Europe’s leading stock markets and the respective economic policy uncertainty indices for the whole panel. The short-term correlation coefficients per country; show a significant negative relationship to exist between economic policy uncertainty and stock market index prices for all examined countries. In line with the findings obtained from the study; the national economic policy uncertainty indices in European countries can be said to be leading indicators for guiding investors in estimating stock market returns.

JEL Classification : D80 , E66 , G12

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


According to economic theory, firms postpone recruitment and investment, consumers postpone their durable goods purchases, and economic activities decrease in periods of increased uncertainty. In periods when uncertainty decreases after a period of high uncertainty, economic activity improves as it begins to adjust to the suppressed demand companies and consumers have for hiring, investments and consumption.

Baker, Bloom and Davis (2013) developed a new economic policy uncertainty (EPU) index based on the frequency with which keywords related to economic policy uncertainty are published in newspaper articles. This index has contributed to a better analysis of the potential effects from uncertainty by comprehensively covering the sources of uncertainty. EPU indices aim to predict the uncertainties about who will make the economic policy decisions, which economic policy actions will be taken, and when the economic effects of policy actions and the economic consequences of non-economic political issues.

The main purpose of this study is to evaluate the effect the economic policy uncertainty indices (EPUs), have on European countries’ stock market indices as a representation of these countries’ national economic policy uncertainties. In addition, determining the relationship between countries’ economic policy uncertainty and stock market indices and having policymakers develop policies that are resistant to uncertainties will benefit financial market participants in terms of portfolio diversification.

This study has investigated the relationship between European countries’ national economic policy uncertainty indices and their relative benchmark stock market index prices using the panel autoregressive distributed lag/pooled mean group (ARDL/PMG) estimator within the scope of a panel data analysis. Germany, Italy, England, France, and Spain are the five European countries that have been examined in this direction a panel data-set was created using these countries’ respective national economic policy uncertainty indices and benchmark stock market indices for the 2002 December-October 2021 period. The basic method used in the study is the panel ARDL analysis, which examines the short- and longterm relationships between panel data series. However, the study needs to examine the homogeneity assumptions and cross-section dependencies of the panel data series to be used in the analysis before testing this relationship. The study uses the first-generation of panel unit root tests for the stationarity analysis of the series without cross-sectional dependence and the second generation of unit root tests for the stationarity analysis of series with cross-section dependence. Therefore, in order to continue the analysis with the correct unit root test, the study needs to test the cross-sectional dependence between the series. The homogeneity, cross-section dependency, unit root, and cointegration tests that will be performed with the panel ARDL analysis constitute the econometric method of the study. The study uses the second generation of unit root tests and panel ARDL/PMG estimator in the line with this method.

This research presents empirical results that support economic policy uncertainty in European countries to impact the indices of Europe’s leading stock markets. In the line with the study’s findings, short- and long-term significant negative relationships have been determined to exist between European countries’ national economic policy uncertainty and their stock market indices. The study’s findings have important implications for policymakers, financial market participants, asset managers, and international investors and reveal the need for policymakers to develop policies that are resistant to global uncertainties and shocks. Financial market participants and asset managers should monitor changes in economic policy uncertainty as well as the direction of these changes and position their portfolios in accordance with the changes in economic policy uncertainty that may have short-term and long-term effects on stocks. Meanwhile, the findings provide international investors with important information that will allow them to be able to obtain higher returns from their financial assets and diversify their portfolios with suitable assets. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Alqahtani, A., & Martinez, M. (2020). US economic policy uncertainty and GCC stock market. Asia-Pacific Financial Markets, 27(3), 415-425. google scholar
 • Arbatli, E. C., Davis, S. J., Ito, A., & Miake, N. (2017). Policy uncertainty in Japan (No. w23411). National Bureau of Economic Research. google scholar
 • Armelius, H., Hull, I., & Köhler, H. S. (2017). The timing of uncertainty shocks in a small open economy. Economics Letters, 155, 31-34. google scholar
 • Arouri, M., Estay, C., Rault, C., & Roubaud, D. (2016). Economic policy uncertainty and stock markets: Long-run evidence from the US. Finance Research Letters, 18, 136-141. google scholar
 • Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2013). Measuring economic policy uncertainty. https://www.policyuncertainty.com/media/EPU_BBD_2013.pdf google scholar
 • Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The quarterly journal of economics, 131(4), 1593-1636. google scholar
 • Batabyal, S., & Killins, R. (2021). Economic policy uncertainty and stock market returns: Evidence from Canada. The Journal of Economic Asymmetries, 24, e00215. google scholar
 • Cerda, R., Silva, A., & Valente, J. T. (2016). Economic policy uncertainty indices for Chile. Economic Policy Uncertainty working paper. google scholar
 • Chen, X., & Chiang, T. C. (2020). Empirical investigation of changes in policy uncertainty on stock returns: evidence from China’s market. Research in International Business and Finance, 53, 101183. google scholar
 • Chen, J., Jiang, F., & Tong, G. (2017). Economic policy uncertainty in China and stock market expected returns. Accounting & Finance, 57(5), 1265-1286. google scholar
 • Chiang, T. C. (2020). Economic policy uncertainty and stock returns: evidence from the Japanese market. Quantitative Finance and Economics, 4(3), 430-458. google scholar
 • Christou, C., Cunado, J., Gupta, R., & Hassapis, C. (2017). Economic policy uncertainty and stock market returns in PacificRim countries: Evidence-based on a Bayesian panel VAR model. Journal of Multinational Financial Management, 40, 92-102. google scholar
 • Davis, S. J. (2016). An index of global economic policy uncertainty (No. w22740). National Bureau of Economic Research. google scholar
 • Gemici, E. (2020). Ekonomi politikası belirsizliği ile G7 ülke borsaları arasındaki ilişki. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 353-372. google scholar
 • Ghirelli, C., Perez, J. J., & Urtasun, A. (2019). A New Economic Policy Uncertainty Index for Spain. Bank of Spain (No. 1906). Working Paper. google scholar
 • Gil, M., & Silva, D. (2018). Economic policy uncertainty indices for colombia. https://www. policyuncertainty. com/colombia. html. google scholar
 • Göçer, İ., Mercan, M., & Hotunluoğlu, H. (2012). Seçilmiş OECD ülkelerinde cari işlemler açığının sürdürülebilirliği: Yatay kesit bağımlılığı altında çoklu yapısal kırılmalı panel veri analizi. Maliye Dergisi, 163, 449-470. google scholar
 • Güven, S., & Mert, M. (2016). Uluslararasi turizm talebinin eşbütünleşme analizi: Antalya için panel ARDL yaklaşımı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 133-152. google scholar
 • Hardouvelis, G. A., Karalas, G., Karanastasis, D., & Samartzis, P. (2018). Economic policy uncertainty, political uncertainty and the greek economic crisis. Political Uncertainty and the Greek Economic Crisis (April 3, 2018). google scholar
 • Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the econometric society, 1251-1271. google scholar
 • Hoque, M. E., & Zaidi, M. A. S. (2019). The impacts of global economic policy uncertainty on stock market return in the regime-switching environment: Evidence from sectoral perspectives. International Journal of Finance & Economics, 24(2), 991-1016. google scholar
 • Kroese, L., Kok, S., & Parlevliet, J. (2015). Beleidsonzekerheid in Nederland. Economisch Statistiche Berichten, 4715, 464-467. google scholar
 • Ko, J. H., & Lee, C. M. (2015). International economic policy uncertainty and stock prices: Wavelet approach. Economics Letters, 134, 118-122. google scholar
 • Küçükaksoy, İ., & Akalın, G. (2017). Fisher Hipotezi’nin panel veri analizi ile test edilmesi: OECD ülkeleri uygulamasi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 19-40. google scholar
 • Li, X. L., Balcilar, M., Gupta, R., & Chang, T. (2016). The causal relationship between economic policy uncertainty and stock returns in China and India: Evidence from a bootstrap rolling window approach. Emerging Markets Finance and Trade, 52(3), 674-689. google scholar
 • Liu, L., & Zhang, T. (2015). Economic Policy Uncertainty and Stock Market Volatility. Finance Research Letters, 15, 99-105. google scholar
 • Nusair, S. A. (2019). Oil price and inflation dynamics in the Gulf Cooperation Council countries. Energy, 181, 9971011. google scholar
 • Peng, G., Huiming, Z., & Wanhai, Y. (2018). Asymmetric dependence between economic policy uncertainty and stock market returns in G7 and BRIC: A quantile regression approach. Finance Research Letters, 25, 251-258. google scholar
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American statistical Association, 94(446), 621-634. google scholar
 • Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of econometrics, 68(1), 79-113. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels (IZA Discussion Paper No. 1240). Institute for the Study of Labor (IZA),1240, 1-39. google scholar
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312. google scholar
 • Phan, D. H. B., Sharma, S. S., & Tran, V. T. (2018). Can economic policy uncertainty predict stock returns? Global evidence. Journal ofInternational Financial Markets, Institutions, and Money, 55, 134-150. google scholar
 • Turgut, E., & Uçan, O. (2019). Yolsuzluğun vergi oranları ile olan ilişkisinin OECD ülkeleri örnekleminde incelenmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-17. google scholar
 • Ulusoy, M. K., & Pirgaip, B. (2019). The causal relationship between economic policy uncertainty and stock market returns. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(4), 2239-2251. google scholar
 • Yalçınkaya, Ö. (2019). Küresel ekonomik, politik ve jeopolitik belirsizliklerin makroekonomik etkileri: Türkiye ekonomisi üzerine SVAR analizi (1992: Q1-2018Q: 2). Journal of Yaşar University, 14(53), 56-73. google scholar
 • Xu, Y., Wang, J., Chen, Z., & Liang, C. (2021). Economic policy uncertainty and stock marreturnurns New evidence. The North American Journal ofEconomics and Finance, 58, 101525. google scholar
 • Zalla, R. (2017). Economic policy uncertainty in Ireland. Atlantic Economic Journal, 45(2), 269-271. google scholar
 • https://tr.investing.com/ (01.02.2022) google scholar
 • https://www.policyuncertainty.com/all_country_data.html (01.02.2022) google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Saka Ilgın, K. (2022). Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 9(2), 455-474. https://doi.org/10.26650/JEPR1074582


AMA

Saka Ilgın K. Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi. 2022;9(2):455-474. https://doi.org/10.26650/JEPR1074582


ABNT

Saka Ilgın, K. Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 9, n. 2, p. 455-474, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Saka Ilgın, Kübra,. 2022. “Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9, no. 2: 455-474. https://doi.org/10.26650/JEPR1074582


Chicago: Humanities Style

Saka Ilgın, Kübra,. Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9, no. 2 (Jul. 2024): 455-474. https://doi.org/10.26650/JEPR1074582


Harvard: Australian Style

Saka Ilgın, K 2022, 'Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz', İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 455-474, viewed 14 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/JEPR1074582


Harvard: Author-Date Style

Saka Ilgın, K. (2022) ‘Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz’, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 9(2), pp. 455-474. https://doi.org/10.26650/JEPR1074582 (14 Jul. 2024).


MLA

Saka Ilgın, Kübra,. Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz.” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 2, 2022, pp. 455-474. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JEPR1074582


Vancouver

Saka Ilgın K. Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 14 Jul. 2024 [cited 14 Jul. 2024];9(2):455-474. Available from: https://doi.org/10.26650/JEPR1074582 doi: 10.26650/JEPR1074582


ISNAD

Saka Ilgın, Kübra. Ulusal Ekonomik Politika Belirsizliği ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz”. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 9/2 (Jul. 2024): 455-474. https://doi.org/10.26650/JEPR1074582ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim16.02.2022
Kabul15.07.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.07.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.