Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/IUITFD.2021.883402   IUP :10.26650/IUITFD.2021.883402    Tam Metin (PDF)

PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Ayşegül KapucuZülal KaptanKadriye Akgün Darİslim KalelerGülay Üzüm

Amaç: Antiepileptik ajan olarak sıklıkla çalışılan eritropoietinin (EPO)’nun periferik dokular üzerindeki etkileri araştırılmamıştır. Bu çalışmada pentilentetrazol (PTZ) ile indüklenen nöbetlerde EPO ön tedavisinin kalp, böbrek ve karaciğer dokularında malondialdehit (MDA), ileri protein oksidasyon ürünleri (AOPP), superoksid dismutaz (SOD), prolidaz ve sialik asit (SA) seviyelerine etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Otuz üç erişkin erkek sıçan üç gruba ayrıldı. Salin enjekte edilmiş kontrol grubu, nöbetleri indüklemek için 60 mg/kg PTZ enjekte edilmiş grup, nöbetlerden 24 saat önce 3000 IU/kg EPO enjekte edilmiş grup. Nöbet şiddeti ve nöbet gecikmesi puanlandıktan sonra, sıçanlar sakrifiye edildi, dokular biyokimyasal analizler için hemen çıkarıldı. Bulgular: PTZ ile indüklenen nöbetler, böbrekte MDA (p<0,01) ve karaciğerde AOPP’yi arttırdı (p<0,05), ancak kalp dokusunda bu markırları değiştirmedi. Her üç dokuda da SOD nöbetler nedeniyle değişmedi. Kalpte SA arttı (p<0,001), böbrekte azaldı (p<0,001), karaciğerde değişmedi. Prolidaz sadece böbrekte arttı (p<0,05), diğer dokularda değişmedi. EPO ön tedavisi nöbet şiddetini azalttı ve nöbet latansını artırdı. EPO böbrekte MDA artışını engelledi (p<0,01), ancak AOPP’yi artırdı (p<0,05) ve SOD’u azalttı (p<0,01) ve prolidazı nöbetlerin arttırdığından daha fazla artırdı (p<0,01). EPO ön tedavisi, karaciğerde AOPP artışını önledi (p<0,05), ancak kalp ve böbrekte PTZ’nin neden olduğu SA değişikliklerinde etkisizdi. Sonuç: Nöbetlerde kalp dokusundaki SA artışının nöbet-ilişkili kardiak aritmiler bağlamında araştırmayı hak eden orijinal bulgu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca EPO ön tedavisinin nöbet engelleyici etkisine rağmen özellikle böbrek dokusunda artmış protein oksidasyonu ve prolidaz da ileri araştırmayı gerektiren diğer önemli bulgudur.

DOI :10.26650/IUITFD.2021.883402   IUP :10.26650/IUITFD.2021.883402    Tam Metin (PDF)

EFFECTS OF ERYTHROPOIETIN PRETREATMENT ON LIVER, KIDNEY, HEART TISSUE IN PENTYLENTETRAZOL-INDUCED SEIZURES; EVALUATION IN TERMS OF OXIDATIVE MARKERS, PROLIDASE AND SIALIC ACID

Ayşegül KapucuZülal KaptanKadriye Akgün Darİslim KalelerGülay Üzüm

Objective: The effects of erythropoietin (EPO) which has been frequently studied as an anti-epileptic agent, on peripheral tissues have not been investigated. This study investigated the effects on malondialdehyde (MDA), advanced protein oxidation products (AOPP), superoxide dismutase (SOD), prolidase and sialic acid (SA) levels in the heart, kidney and liver tissues of EPO pretreatment in pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizures. Materials and Method: Thirty three male adult rats were divided into three groups. A saline-injected control group, a 60 mg/kg PTZ-injected group to induce seizures and a 3000 IU/kg EPO-injected group 24 hours before seizures. After seizure severity and seizure latency were scored, the rats sacrificed, the tissues were immediately removed for biochemical analyses. Results: The PTZ-induced seizures increased MDA in kidney (p<0.01) and AOPP in liver (p<0.05) but didn’t alter these markers in heart tissue. In all three tissues, SOD didn’t change due to seizures. The SA levels increased in the heart (p<0.001), de creased in the kidney (p<0.001), and were unchanged in liver. Prolidase increased (p<0.05) only in kidney, and was unchanged in other tissues. EPO-pretreatment decreased seizure severity and increased seizure latency. It prevented the increase in MDA in the kidney (p<0.01) but increased AOPP (p<0.05) and decreased SOD (p<0.01) and further increased prolidase more than the seizures increased (p<0.01). EPO-pretreatment prevented the increase in AOPP in the liver (p<0.05) but was ineffective in PTZ-induced SA changes in the heart and kidney. Conclusion: We think that the increase in the heart SA level in seizures is an original finding and deserves investigation in the context of seizure-related cardiac arrhytmias. Also, despite the EPO’s anti-seizure effect, increased protein oxidaiton and prolidase, especially in the kidney, is an other important finding that needs further research.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Hamed SA. The effect of antiepileptic drugs on the kidney function and structure. Expert Rev Clin Pharmacol 2017;10(9):993-1006. [CrossRef] google scholar
 • 2. Dillioglugil MO, Kir HM, Demir C, Ilbay G, Sahin D, Dillioglugil O, et al. Effect of pentylenetetrazole and sound stimulation induced single and repeated convulsive seizures on the MDA, GSH and NO levels, and SOD activities in rat liver and kidney tissues. Brain Res Bull 2010;83(6):356-9. [CrossRef] google scholar
 • 3. Willmore LJ, Wilder BJ, Bruni J, Villarreal HJ. Effect of valproic acid on hepatic function. Neurology 1978;28(9 Pt 1):961-4. [CrossRef] google scholar
 • 4. Arcasoy MO. Non-erythroid effects of erythropoietin. Haematologica 2010;95(11):1803-5. [CrossRef] google scholar
 • 5. Chu K, Jung KH, Lee ST, Kim JH, Kang KM, Kim HK, et al. Erythropoietin reduces epileptogenic processes following status epilepticus. Epilepsia 2008;49(10):1723-32. [CrossRef] google scholar
 • 6. Üzüm G, Sarper Diler A, Bahçekapılı N, Ziya Ziylan Y. Erythropoietin prevents the increase in blood-brain barrier permeability during pentylentetrazol induced seizures. Life Sci 2006;78(22):2571-6. [CrossRef] google scholar
 • 7. Bahçekapılı N, Akgün-Dar K, Albeniz I, Kapucu A, Kandil A, Yağız O, et al. Erythropoietin pretreatment suppresses seizures and prevents the increase in inflammatory mediators during pentylenetetrazole-induced generalized seizures. Int J Neurosci 2014;124(10):762-70. [CrossRef] google scholar
 • 8. Abdelrahman M, Sharples EJ, McDonald MC, Collin M, Patel NS, Yaqoob MM, et al. Erythropoietin attenuates the tissue injury associated with hemorrhagic shock and myocardial ischemia. Shock 2004;22(1):63-9. [CrossRef] google scholar
 • 9. Patel NS, Sharples EJ, Cuzzocrea S, Chatterjee PK, Britti D, Yaqoob MM, et al. Pretreatment with EPO reduces the injury and dysfunction caused by ischemia/reperfusion in the mouse kidney in vivo. Kidney Int 2004;66:983-9. [CrossRef] google scholar
 • 10. Akbas SH, Yegin A, Ozben T. Effect of pentylenetetrazol-induced epileptic seizure on the antioxidant enzyme activities, glutathione and lipid peroxidation levels in rat erythrocytes and liver tissues. Clin Biochem 2005;38(11):1009-14. [CrossRef] google scholar
 • 11. Tigaran S, Molgaard H, McC lelland R, Dam M, Jaffe AS. Evidence of cardiac ischemia during seizures in drug refractory epilepsy patients. Neurology 2003;60(3):492-5. [CrossRef] google scholar
 • 12. Surges R, Sander JW. Sudden unexpected death in epilepsy: mechanisms, prevalence, and prevention. Curr Opin Neurol 2012;25(2):201-7. [CrossRef] google scholar
 • 13. Zimmer T, Haufe V, Blechschmidt S. Voltage-gated sodium channels in the mammalian heart. Glob Cardiol Sci Pract 2014;(4):449-63. [CrossRef] google scholar
 • 14. Bennett E, Urcan MS, Tinkle SS, Koszowski AG, Levinson SR. Contribution of sialic acid to the voltage dependence of sodium channel gating. A possible electrostatic mechanism. J Gen Physiol 1997;109(3):327-43. [CrossRef] google scholar
 • 15. Liu G, Nakayama K, Awata S, Tang S, Kitaoka N, Manabe M, et al. Prolidase isoenzymes in the rat: their organ distribution, developmental change and specific inhibitors. Pediatr Res 2007;62(1):54-9. [CrossRef] google scholar
 • 16. Surazynski A, Miltyk W, Palka J, Phang JM. Prolidase-dependent regulation of collagen biosynthesis. Amino Acids 2008;35(4):731-8. [CrossRef] google scholar
 • 17. Duygu F, Koruk ST, Karsen H, Aksoy N, Taskin A, Hamidanoglu M. Prolidase and oxidative stress in chronic hepatitis C. J Clin Lab Anal 2012;26(4):232-7. [CrossRef] google scholar
 • 18. Karacan N, Çalik M, Kazanasmaz H, Ethemoğlu Ö, Güzelçiçek A, Yaşin S, et al. The serum prolidase enzyme activity as a biomarker for evaluation of the subclinical vascular damage in children with epilepsy. Ann Indian Acad Neurol 2020;23(6):787-91. google scholar
 • 19. Kapucu A, Üzüm G, Kaptan Z, Akgün-Dar K. Effects of erythropoietin pretreatment on single dose pentylentetrazole-induced seizures in rats. Biotech Histochem 2020;95(6):418-27. [CrossRef] google scholar
 • 20. Lüttjohann A, Fabene PF, van Luijtelaar GA. Revised Racine’s scale for PTZ-induced seizures in rats. Physiol Behav 2009;98(5):579-86. [CrossRef] google scholar
 • 21. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall J. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem 1951;193(1):265-75. [CrossRef] google scholar
 • 22. Hanasand M, Omdal R, Norheim KB, G0ransson LG, Brede C, Jonsson G. Improved detection of advanced oxidation protein products in plasma. Clin Chim Acta 2012;413(9-10):901-6. [CrossRef] google scholar
 • 23. Buege JA, Aust SD. Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymol 1978;52:302-10. [CrossRef] google scholar
 • 24. Tram TH, Brand Miller JC, McNeil Y, McVeagh P. Sialic acid content of infant saliva: comparison of breast fed with formula fed infants. Arch Dis Child 1997;77(4):315-8. [CrossRef] google scholar
 • 25. Sun Y, Oberley LW, Li Y. A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. Clin Chem 1988;34(3):497-500. [CrossRef] google scholar
 • 26. Ozcan O, Gultepe M, Ipcioglu O, Bolat B, Kayadibi H. Optimization of the photometric enzyme activity assay for evaluating real activity of prolidase. Turk J Biochem 2007;32(1):12-6. google scholar
 • 27. Uma Devi P, Pillai KK, Vohora D. Modulation of pentylenetetrazole-induced seizures and oxidative stress parameters by sodium valproate in the absence and presence of N-acetylcysteine. Fundam Clin Pharmacol 2006;20(3):247-53. [CrossRef] google scholar
 • 28. Maes M, Supasitthumrong T, Limotai C, Michelin AP, Matsumoto AK, de Oliveira Semâo L, et al. Increased oxidative stress toxicity and lowered antioxidant defenses in temporal lobe epilepsy and mesial temporal sclerosis: associations with psychiatric comorbidities. Mol Neurobiol 2020;57(8):3334-48. [CrossRef] google scholar
 • 29. Ercegovac M, Jovic N, Simic T, Beslac-Bumbasirevic L, Sokic D, Djukic T, et al. Byproducts of protein, lipid and DNA oxidative damage and antioxidant enzyme activities in seizure. Seizure 2010;19(4):205-10. [CrossRef] google scholar
 • 30. Gill SS, Pulido OM. Glutamate receptors in peripheral tissues: current knowledge, future research, and implications for toxicology. Toxicol Pathol 2001;29(2):208-23. [CrossRef] google scholar
 • 31. Sharma A. Monosodium glutamate-induced oxidative kidney damage and possible mechanisms: a mini-review. J Biomed Sci 2015;22:93. [CrossRef] google scholar
 • 32. Lindberg G, Eklund GA, Gullberg B, Râstam L. Serum sialic acid concentration and cardiovascular mortality. BMJ 1991;302(6769):143-6. [CrossRef] google scholar
 • 33. Crook M, Haq M, Haq S, Tutt P. Plasma sialic acid and acute-phase proteins in patients with myocardial infarction. Angiology 1994;45(8):709-15. [CrossRef] google scholar
 • 34. Babal P, Slugen I, Danis D, Zaviacic M, Gardner WA Jr. Sialic acid expression in normal and diseased human kidney. Acta Histochem 1996;98(1):71-7. [CrossRef] google scholar
 • 35. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Katz LC, LaMantia A-S, McNamara JO, Williams SM, editors. Neuroscience 2nd edition. Glutamate Receptors in Chapter 7. Oxford Unıversity Press, Oxford, Sinauer Associates; 2001. google scholar
 • 36. Pasaoglu H, Ofluoglu Demir FE, Yılmaz Demirtas C, Hussein A, Pasaoglu OT. The effect of caffeine on oxidative stress in liver and heart tissues of rats. Turkish J of Med Sci 2011;41:665-71. google scholar
 • 37. Myara I, Myara A, Mangeot M, Fabre M, Charpentier C, Lemonnier A. Plasma prolidase activity: a possible index of collagen catabolism in chronic liver disease. Clin Chem 1984;30(2):211-5. [CrossRef] google scholar
 • 38. Gu L, Xu H, Wang F, Xu G, Sinha D, Wang J, et al. Erythropoietin exerts a neuroprotective function against glutamate neurotoxicity in experimental diabetic retina. Invest Ophthalmol Vis Sci 20114;55(12):8208-22. [CrossRef] google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kapucu, A., Kaptan, Z., Akgün Dar, K., Kaleler, İ., & Üzüm, G. (2021). PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), 464-471. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402


AMA

Kapucu A, Kaptan Z, Akgün Dar K, Kaleler İ, Üzüm G. PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2021;84(4):464-471. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402


ABNT

Kapucu, A.; Kaptan, Z.; Akgün Dar, K.; Kaleler, İ.; Üzüm, G. PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, [Publisher Location], v. 84, n. 4, p. 464-471, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Kapucu, Ayşegül, and Zülal Kaptan and Kadriye Akgün Dar and İslim Kaleler and Gülay Üzüm. 2021. “PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4: 464-471. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402


Chicago: Humanities Style

Kapucu, Ayşegül, and Zülal Kaptan and Kadriye Akgün Dar and İslim Kaleler and Gülay Üzüm. PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84, no. 4 (Dec. 2021): 464-471. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402


Harvard: Australian Style

Kapucu, A & Kaptan, Z & Akgün Dar, K & Kaleler, İ & Üzüm, G 2021, 'PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME', İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, pp. 464-471, viewed 9 Dec. 2021, https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402


Harvard: Author-Date Style

Kapucu, A. and Kaptan, Z. and Akgün Dar, K. and Kaleler, İ. and Üzüm, G. (2021) ‘PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME’, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 84(4), pp. 464-471. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402 (9 Dec. 2021).


MLA

Kapucu, Ayşegül, and Zülal Kaptan and Kadriye Akgün Dar and İslim Kaleler and Gülay Üzüm. PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME.” İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 84, no. 4, 2021, pp. 464-471. [Database Container], https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402


Vancouver

Kapucu A, Kaptan Z, Akgün Dar K, Kaleler İ, Üzüm G. PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi [Internet]. 9 Dec. 2021 [cited 9 Dec. 2021];84(4):464-471. Available from: https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402 doi: 10.26650/IUITFD.2021.883402


ISNAD

Kapucu, Ayşegül - Kaptan, Zülal - Akgün Dar, Kadriye - Kaleler, İslim - Üzüm, Gülay. PENTİLENTETRAZOL-İNDÜKLÜ NÖBETLERDE ERİTROPOİETİN ÖN TEDAVİSİNİN KARACİĞER, BÖBREK, KALP DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ; OKSIDATİF MARKIRLAR, PROLİDAZ VE SİALİK ASİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRME”. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 84/4 (Dec. 2021): 464-471. https://doi.org/10.26650/IUITFD.2021.883402ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim19.02.2021
Kabul19.04.2021
Çevrimiçi Yayınlanma14.09.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.