Journal of Data Applications Dergisi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bünyesinde açık erişimli, uluslararası hakemli, yılda iki kere (Nisan ve Ekim aylarında) elektronik olarak yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergi çift-taraflı kör hakemlik sürecini takip etmektedir. Derginin yayın dili İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler için herhangi bir işlem ücreti veya yayın bedeli talep edilmez.
Baş Editör
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özen, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Baş Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Kartal, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editoryal Asistan
Araş. Gör. İdris Alkış, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Yazı Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Gökhan Övenç, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Emre Akadal, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Dr. Öğr. Üyesi Elif Kartal, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Yayın Kurulu Üyesi
Prof. Çiğdem Arıcıgil Çilan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Gökhan Silahtaroğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Hasan Vergil, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Mehmet Erdal Balaban, Sabancı Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Mehmet Hakan Satman, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Mehmet Türegün, Barry University, Florida, United-States
Prof. Mitsunori Ogihara, University of Miami, Florida, United-States
Prof. Murat Gök, Yalova Üniversitesi, Yalova, Turkiye
Prof. Selim Yazıcı, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Sushil Kumar Sharma, Texas A&M University-Texarkana, Texas, United-States
Doç. Dr. Beyaz Başak Eskişehirli, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Maria Drakaki, International Hellenic University, Thessaloniki, Greece
Doç. Dr. Odelia Schwartz, University of Miami, Florida, United-States
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Karahan Adalı, Haliç Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Dr. Öğr. Üyesi Saeed Tabar, Ball State University, Muncie, United-States
Dr. Öğr. Üyesi Shourjo Chakravorty, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkiye

Gelişen ve kullanımı yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerine paralel olarak günlük yaşamda üretilen veri miktarı artmaktadır. Journal of Data Applications Dergisi veriden anlamlı bilgi etmeyi ve verideki gizli örüntü ve desenleri çıkarmayı hedefleyen uygulamalı veri bilimi çalışmalarının literatüre kazandırılmasını amaçlar ve böylece bu alandaki çalışmaların gelişmesine katkı sunmayı hedefler.

Journal of Data Applications Dergisi özellikle istatistik, ekonometri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve veri madenciliği uygulamaları başta olmak üzere verinin toplanması, saklanması, iletilmesi, ön işlenmesi, analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve yorumlanması gibi veri bilimi süreçlerini barındıran Fen ve Sosyal Bilimlerdeki disiplinlere ait özgün araştırma, derleme ve rapor gibi hesaplamalı ve uygulamalı bilimsel çalışmaları kabul etmektedir. Bu bağlamda Journal of Data Applications Dergisinin disiplin ve uygulama kısıtı yoktur.

Journal of Data Applications Dergisi bilgi getirimi ve çıkarımı, kümeleme, tahmin ve öngörü uygulamaları, karar destek sistemleri, öneri sistemleri, görüntü, ses ve örüntü tanıma ve işleme, doğal dil işleme, sinyal işleme, bilgisayarla görme, büyük veri işleme, zaman serisi analizi, duygu analizi, sosyal medya analizi, sahtecilik ve anomali tespiti gibi alanlarda tüm disiplinlerden çeşitli uygulamalı çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergi, orijinal araştırma niteliğindeki yazıları yayınlamaya öncelik vermektedir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan orijinal makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir.

Ön değerlendirmeyi geçen yazılar iThenticate intihal tarama programından geçirilir. İntihal incelemesinden sonra, uygun makaleler Editör tarafından orijinaliteleri, metodolojileri, makalede ele alınan konunun önemi ve derginin kapsamına uygunluğu açısından değerlendirilir.

Dergi baş editörü veya alan editörleri, gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayın için son kararı verir.

Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Yayımlandığı tarihten sonra intihal, çıkar çatışması, etik ihlali gibi sebeplerle usulsüzlük tespit edilen makaleler dergi veri tabanından kaldırılır.

Dergide yayımlanan çalışmalardaki görüş ve yorumlar yazar(lar)a aittir, derginin görüşleri değildir.

Dergide yayımlanan çalışmalardaki makalelerin hukuki, bilimsel, etik gibi her türlü sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir. Journal of Data Applications Dergisi bu konuda bir mesuliyet kabul etmez.

Bir sene içinde bir yazara ait en fazla bir makale yayımlanabilir.

Journal of Data Applications dergisinin içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir.

Journal of Data Applications dergisinin makaleleri açık erişimlidir ve Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr ) olarak lisanslıdır.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Yazarlar, Journal of Data Applications’da yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Journal of Data Applications yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparencyand-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış (tam metin konferans bildirisi dahil) ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Journal of Data Applications, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 • Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
 • Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
 • Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar. - Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
 • Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
 • Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
 • Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. Hakem düzeltme istekleri yerine getirilmeyen çalışmalar yayınlanmaz. Hakem değerlendirmelerini belirtilen sürede yerine getirmeyen çalışmalar ise reddedilir.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.

Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır. Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin gizli bilgi olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme çift taraflı kör hakemlik ile değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir.

Baş Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

-Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

-Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

-Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

-Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

-Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

-Dil kalitesi yeterli mi?

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

Dergiye gönderilen çalışmaların hakem değerlendirme süreci en fazla 3 ay olarak belirlenmiştir.

Dergi editörü, gerekli gördüğü durumlarda çalışmaya yeni hakem atayabilir.

Makale gönderimi online olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/jda üzerinden yapılmalıdır. Gönderilen yazılar, yazının yayınlanmak üzere gönderildiğini ifade eden, makale türünü belirten ve makaleyle ilgili bilgileri içeren (bkz: Son Kontrol Listesi) bir mektup, kapak sayfası, yazar formu, yazının elektronik formunu içeren Microsoft Word 2003 ve üzerindeki versiyonları ile yazılmış elektronik dosya ve tüm yazarların imzaladığı Telif Hakkı Anlaşması Formu eklenerek gönderilmelidir.

1. Çalışmalar, A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, 11 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1,5 satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır. Ana makale dosyası, çift taraflı kör hakemlik gereği yazar bilgilerini içermemelidir.

2. Yayınlanmak üzere gönderilen makale ile birlikte yazar bilgilerini içeren kapak sayfası gönderilmelidir. Kapak sayfasında, makalenin başlığı, yazar veya yazarların bağlı bulundukları kurum ve unvanları, kendilerine ulaşılabilecek adresler, cep, iş numaraları ve e-posta adresleri yer almalıdır (bkz. Son Kontrol Listesi).

3. Dergimize gönderilen makalelerde Giriş bölümünden önce 180-200 sözcük arasında çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi kaydeden İngilizce öz (abstract) yer almalıdır.  İngilizce özün (abstract) altında çalışmanın içeriğini temsil eden 3-5 anahtar kelime yer almalıdır.

4. Çalışmaların başlıca şu unsurları içermesi gerekmektedir: Başlık, öz ve anahtar kelimeler;  ana metin bölümleri, son notlar ve kaynaklar.

5. Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir.

6. Referanslar derginin benimsediği American Psychological Association (APA)- 7 referans stiline uygun olarak hazırlanmalıdır.

7. Kurallar dâhilinde dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu ve çalışmada geçen görüşler yazar/yazarlarına aittir.

Kabul edilmiş ancak henüz sayıya dahil edilmemiş makaleler Erken Görünüm olarak yayınlanır ve bu makalelere atıflar “advance online publication” şeklinde verilmelidir. Genel bir kaynaktan elde edilemeyecek temel bir konu olmadıkça “kişisel iletişimlere” atıfta bulunulmamalıdır. Eğer atıfta bulunulursa parantez içinde iletişim kurulan kişinin adı ve iletişimin tarihi belirtilmelidir. Bilimsel makaleler için yazarlar bu kaynaktan yazılı izin ve iletişimin doğruluğunu gösterir belge almalıdır.

Referans Stili ve Formatı

Journal of Data Applications, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 7. edisyonunu benimser.

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological

Association (7th ed.). Washington, DC: APA.

APA 7.Edisyon hakkında bilgi için https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples  ve https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf  sayfalarına bakınız.

Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir.

Aşağıdakilerin sağlandığından emin olunuz.

Editöre mektup

 • Makalenin türünün belirtildiği
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu
 • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı
 • Dergi politikalarının gözden geçirildiği
 • Referansların derginin benimsediği APA 7 referans sistemine uygun olarak düzenlendiği

Telif Hakkı Anlaşması Formu 

Daha önce basılmamış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

Yazar Formu

Kapak sayfası

 • Makalenin türü
 • İngilizce başlık
 • Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
 • Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks numarası
 • Tüm yazarların ORCID’leri
 • Teşekkür, çıkar çatışması, finansal destek bilgisi

Makale ana metni

 • Makalenin başlığı
 • Özet: 180-200 kelime
 • Anahtar Kelimeler: 3-5 adet
 • Makale ana metin bölümleri
 • Finansal destek (varsa belirtiniz)
 • Çıkar çatışması (varsa belirtiniz)
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)BİLGİ


E-ISSN
Yayın AralığıYılda İki Sayı

METRİKLERİLETİŞİM


Editör: Zeki ÖZEN Adres: Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay Cad. İktisat Fakültesi Ek Bina-2 no:6/2 Kat:1 Vezneciler / Fatih / İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.