Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jos.1025144   IUP :10.26650/jos.1025144    Tam Metin (PDF)

(Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar

Dalia Abdelgawad

Yabancı öğrencinin dil öğrenme sürecinde iletişimi, gerek kendisi için bir zorluk haline getiren gerekse öğretmen için üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk haline getiren, etkili ve belli faktörler vardır. Bu makalenin temel amacı, öğrencinin bu sürecin üstesinden gelmesine, meseleyi ele alışına ve yüzleşmek için uygun bir yöntem kullanmasına yardımcı olmaktır. Çalışma bu bağlamda, yabancı dil olarak Arapça öğretiminde dinleme becerisini geliştirmede ve dinlediğini anlamada hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin karşılaştıkları birtakım zorlukları ele almayı, dinlediğini anlama ve dinleme yönergeleri hakkında farkındalık geliştirmeyi, öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanabileceği bazı öneriler ve çözümler sunmayı ve dinleme derslerinde öğretmenin verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Yabancı dil öğretimi alanında dinleme süreci, karmaşık bir süreçtir ve yabancı dil olarak Arapça öğrenen öğrencinin yeterliliklerini geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Aslında, dinleyici anlamak için hem artan (dil bilgisi) hem de azalan (ön bilgi) süreçlerini kullanmaktadır. Öyle ki öğretmen, dinleme dersinde bilimsel bir metotla öğrencilerin dinlediğini anlaması için uygun stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Kuşkusuz, dinleme metninin bağlamını ve amacını bilmek, anlama ve kavrama zorluğunu önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu da öğrencilerin, dinlediğini anlamada ve bu beceriyi geliştirmede başarılı olmak için uygun bilişsel ve üst bilişsel stratejiler geliştirmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. Son olarak bu makale, dinleme ve dinleme sürecini neyin zorlaştırdığını ve nasıl üstesinden gelineceği ile ilgili bazı ayrıntıları, bu zorlukların pratikteki karşılıklarını sunarak göstermeyi amaçlamaktadır.

DOI :10.26650/jos.1025144   IUP :10.26650/jos.1025144    Tam Metin (PDF)

(التحديات التي يواجهها الطالب في تنمية مهارة االستماع، والتغلب عليها (في تعليم العربية للناطقين بغيرها

Dalia Abdelgawad

 هناك عوامل مؤثرة تجعل التواصل للطالب األجنبي التحدث باللغة التي يتعلمها؛ تحديا له في عملية التعلم، وتحديا للمعلم للتغلب عليها. ومساعدة الطالب على تخطيها، ومعالجتها، واستخدام األساليب المناسبة لمواجهتها هو الهدف الرئيس من هذا المقال. ويهدف هذا المقال إلى عرض مجموعة من التحديات التي يواجهها كال من المعلم والطالب في تنمية مهارة االستماع، وفهم المسموع في تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، وكيفية التغلب عليها من خالل بعض الحلول المقترحة التي يمكن للمعلم والطالب االستعانة بها في تنمية فهم االستماع، وتنمية الوعي حول تعليمات االستماع. ورفع كفاءة المعلم في صف االستماع. وتعد عملية االستماع في مجال تعليم اللغات األجنبية عملية معقدة، وهي ذات أهمية بالغة في تطوير كفايات ً من المعالجات التصاعدية )المعرفة اللغوية(، دارس اللغة العربية كلغة أجنبية. ويستخدم المستمعون كال والتنازلية )المعرفة السابقة( للفهم. ويمكن للمعلم مساعدة الطالب على تطوير استراتيجيات سليمة للفهم من خالل نهج عملي لتدريس االستماع. ومما ال شك فيه أن معرفة سياق نص االستماع والغرض منه؛ يقلل بشكل كبير من عبء االستيعاب والفهم. وهذا بدوره يساعد الطالب على تعلم كيفية االستماع وتطوير المعرفة لديهم؛ من خالل االستراتيجيات المعرفية، وما وراء المعرفية المناسبة للنجاح في فهم االستماع وتنمية تلك المهارة. وختاما فإن هذا المقال يهدف إلى عرض بعض هذه التفاصيل حول االستماع وما يجعل ًا؛ من خالل توفير فهم عملي لهذه الصعوبات؛ وكيفية التغلب عليها. االستماع صعب ّة: االستماع - فهم المسموع - االستراتيجية - استراتيجيات االستماع

DOI :10.26650/jos.1025144   IUP :10.26650/jos.1025144    Tam Metin (PDF)

Challenges That Students Face in Developing and Overcoming Listening Skill (In Teaching Arabic to Non-Native Speakers)

Dalia Abdelgawad

Communication for the foreign learner’s speaking and listening skills in the language he is learning is influenced by a number of elements. A learning obstacle for him and a problem for the teacher to conquer. The major goal of this article is to assist the learner in overcoming it, becoming comfortable with it, or handling it, and using an acceptable way to address it. This article aims to present a set of challenges that both teachers and students face in developing listening skills and understanding listening in the context of teaching Arabic as a foreign language, as well as how to overcome them, through some suggested solutions that teachers and students can use in developing listening comprehension and developing awareness of listening instructions. Also raising the efficiency of the teacher in the listening class. Listening is a complex process in the field of foreign language instruction, and it is crucial in the development of a student’s skills in Arabic as a foreign language. Listeners understand by using both ascending (language knowledge) and descending (previous knowledge) processes. The teacher can help students develop suitable strategies for listening comprehension through a hands-on approach for teaching listening. Undoubtedly, knowing the context and purpose of the listening text remarkably reduces the burden of understanding and acquiring this skill over time with proper practices. This in turn helps them learn how to listen and develop their knowledge. To succeed in understanding and developing listening skills, use suitable cognitive and metacognitive strategies. Finally, by providing a practical grasp of these challenges and how to overcome them, this essay tries to explain some of these specifics regarding hearing and what makes listening difficult.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Some foundations and principles influence a foreign student’s communication, speaking, and listening in the language he is learning, and these foundations and principles are a challenge for the student to overcome in the learning process, as well as a challenge for the teacher to help the student become familiar with them and use appropriate methods to confront them. The point is to show some of these details about listening and what makes listening difficult. It is also to provide a practical understanding so that the teacher can recognize what students are going through when they learn Arabic as a foreign language, which in itself can be a frustrating emotionally, and mentally exhausting experience. Some speakers speak very quickly, some speak with very difficult accents, some use unfamiliar words, and some use unclear gestures. 

I. Problem statement

A sense of the current research problem appeared through

1- The personal experience of the researcher, who started in the field of teaching Arabic to non-native speakers of Arabic in 2005. Throughout her educational career, the researcher observed that learners struggle with understanding listening while progressing in other language skills; this indicates the existence of a problem that warrants research and study.

2- Examining a set of studies and research that dealt with teaching Arabic to non-Arab students, many studies and research have confirmed the existence of a real problem for students in understanding listening.

3- Oral exams and interviews were conducted by the researcher with a large number of students of different nationalities and ages in the oral exams.

4- Personal interviews were conducted by the researcher with several teachers and experts in the field of teaching Arabic as a foreign language during various conferences and seminars.

II. Identify the problem (Approach)

The research problem is determined by the difficulties encountered by students and teachers in developing their listening skills in Arabic language classes for non-native speakers, as well as the lack of use of modern strategies in developing their listening skills, which necessitates modern solutions, means, and techniques; closer to reality and within everyone’s reach to develop the skill of listening and comprehension of listening. To address this problem, the research attempts to answer the following main question: What are the challenges faced by the teacher and the student in the classroom in understanding listening and developing this skill, and how to overcome it? The following questions are derived from this main question:

1. What challenges does the student face in understanding listening?

2. What challenges does the teacher face in teaching listening?

3. What makes listening easy for a student?

4. What makes teaching listening easy for a teacher?

5. What is the listening class like?

III. Research aims

The current research aims to:

1- Outlining the difficulties encountered by both the teacher and the student in developing the skill of listening and understanding listening in the context of teaching Arabic to non-native speakers in the classroom.

2- Ways to overcome these challenges for the teacher and the student in the non-native Arabic language teaching class. 

IV. Importance of research

This study benefits the field of teaching Arabic to non-native speakers; it assists teachers in overcoming problems with teaching listening and provides strategies to help them improve their performance. Students benefit from the suggested strategies as well; it helps them develop self-confidence, comprehension, and listening skills, as well as guidance and counseling skills, good follow-up, and objectivity.

V. Terms

1- Listening is “a process in which the listener perceives auditory stimuli produced by the speaker or a recorded audio track and attempts to interpret the meaning of the presented speech.”

2- Listening comprehension is “the process of understanding discourse presented in first and second languages.”

3- Strategy is “a specific method, tactic, or procedure that language users use to deal with potential problems.” Strategy is also often defined as a conscious, goal-driven attempt to facilitate a learning task.

4- Listening strategies are “a conscious plan for dealing with incoming speech especially when the listener knows they must compensate for incomplete input or partial understanding.”


PDF Görünüm

Referanslar

 • Anderson, Anne & Lynch. Listening. (Oxford: Oxford University Press, 1988). google scholar
 • Brown, Ted ve dğr. “Listening and Communication Styles in Nursing Students.” Journal of Nursing Education and Practice. (2014). google scholar
 • Chamot, A.U. “Issues in language learning strategy research and teaching”. Electronic Journal of Foreign Language Teaching. (2004). google scholar
 • Goh, Christine & Yusnita Taib. “Metacognitive instruction in listening for young learners”, ELT Journal. 60/3, (July 2006). google scholar
 • Ellis, G. & Ibrahim, N. Teaching children how to learn. (England: Delta Publishing, 2015). google scholar
 • Field, John. Listening in the Language Classroom: Cambridge Language Teaching Library. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). google scholar
 • Goh, Christine. “How ESL learners with different listening abilities use comprehension strategies and tactics?”. Language Teaching Research. (1998). google scholar
 • Goh, Christine. “Metacognitive Instruction for Second Language Listening Development: Theory, Practice and Research Implications”, RELC Journal. 39/2 (August 2008). google scholar
 • Harmer, Jeremy. How to teach English. (Pearson Education Limited, 2007). google scholar
 • Krashen, S. Second language acquisition: Theory, applications and some conjectures. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). google scholar
 • Leech, G. Principles of Pragmatics. (London: Longman, 1983). google scholar
 • Macaro, E. “Strategies for language learning and for language use: Revising the theoretical framework”, The Modern Language Journal. (2006). google scholar
 • Macaro, E. et al. Improving foreign language teaching. Towards a research-based curriculum and pedagogy. (London and New York: Routledge, 2016). google scholar
 • Magnus Wilson. “Discovery Listening – improving perceptual processing”. ELT Journal. 57/4. (October 2003). google scholar
 • Mendelsohn, D.J. Learning to listen: A strategy-based approach for the second-language learner. (San Diego, CA: Dominie Press, 1994). google scholar
 • Nunan, D. “Communicative Tasks and the Language Curriculum”. TESOL Quarterly. 25/2. (1991). google scholar
 • Nunan, D. Second language teaching and learning. (Boston: Heinle & Heinle, 1999). google scholar
 • O’Malley, J.M. ve dğr. “Listening comprehension strategies in second language acquisition”. Applied Linguistics. 10/4: (1989), 418- 437. google scholar
 • O’Malley, ve dğr. “Learning strategy applications with students of English as a second language”. TESOL Quarterly. 19/3: (1985), 557-584. google scholar
 • O’Malley, J.M. & Chamot, A.U. Learning strategies in second language acquisition. (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1990). google scholar
 • Oxford, R. L. “The unraveling tapestry: Teacher and course characteristics associated with demotivation in the language classroom. Demotivation in Foreign Language Learning.” Paper presented at the TESOL ’98 Congress, (Seattle, WA, March 1990). google scholar
 • Oxford, Rebecca and Jill Shearin. “Language Learning Motivation: Expanding the Theoretical Framework”. The Modern Language Journal. (National Federation of Modern Language Teachers Associations, Wiley, 78/1: 1994). google scholar
 • Oxford, R(ed.). Language Learning Motivation: Pathways to the New Century. (1996). google scholar
 • Oxford, R. Language learning strategies around the world: Cross-cultural perspectives. (Manoa: University of Hawaii Press, 1996). google scholar
 • Oxford, R. Language learning strategies: What every teacher should know. (USA: Heinle & Heinle Publishers. 1990). google scholar
 • Oxford, Rebecca L. “Language learning styles and strategies: Concepts and relationships”. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. (41: 2003). google scholar
 • Oxford, Rebecca L. “Strategies for Learning a Second or Foreign Language”. Language Teaching. (44/2: 2011). google scholar
 • Pauk, ve dğr. “The Cornell System: Take Effective Notes.” How to Study in College?. (10th ed.). (Boston, MA: Wadsworth, 2010). google scholar
 • Prabhu, N. S. Second Language Pedagogy. (Oxford: Oxford University Press, 1987). google scholar
 • Richards, J. C. “Second thoughts on teaching listening”. RELC Journal. (36/1: 2005), 85-92. google scholar
 • Richards, J. C. & Rodgers, T.S. Approaches and methods in language teaching. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014). google scholar
 • Richards, J. C. & Schmidt, R. Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. (London: Longman/Pearson Education, 2010). google scholar
 • Richards, J. C. “Chapter: Designing Instructional Materials for Teaching Listening Comprehension”. In the Language Teaching Matrix: Cambridge Language Teaching Library. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 50–66. google scholar
 • Richards, J.C. & Renandya, W.A. Methodology in language teaching: An anthology of current practice (eds.). (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002), 238-241. google scholar
 • Robbins, J. “Teaching listening and speaking strategies in Japan- CALLA style”. Explorations in Teacher Education. (8/2Ş 2000), 1-8. google scholar
 • Rost, M. Introducing listening. (London: Penguin, 1994). google scholar
 • Rost, M. The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. (Cambridge: Cambridge University Press, 1: 2001) 7-13. google scholar
 • Rost, M. Teaching and researching listening. (Harlow: Pearson Education, 2011). google scholar
 • Schmitt, N., Jiang, X. & Grabe, W. “The percentage of words known in a text and reading comprehension”. The Modern Language Journal. (95/1: 2011), 26-43. google scholar
 • Underwood, Mary. Teaching Listening. (Longman Handbooks for Language Teachers, 1989). google scholar
 • Ur, Penny. Teaching listening comprehension. (Cambridge University Press, 1984). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Abdelgawad, D. (2022). (Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar. Şarkiyat Mecmuası, 0(40), 51-65. https://doi.org/10.26650/jos.1025144


AMA

Abdelgawad D. (Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar. Şarkiyat Mecmuası. 2022;0(40):51-65. https://doi.org/10.26650/jos.1025144


ABNT

Abdelgawad, D. (Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar. Şarkiyat Mecmuası, [Publisher Location], v. 0, n. 40, p. 51-65, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Abdelgawad, Dalia,. 2022. “(Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar.” Şarkiyat Mecmuası 0, no. 40: 51-65. https://doi.org/10.26650/jos.1025144


Chicago: Humanities Style

Abdelgawad, Dalia,. (Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar.” Şarkiyat Mecmuası 0, no. 40 (Jun. 2022): 51-65. https://doi.org/10.26650/jos.1025144


Harvard: Australian Style

Abdelgawad, D 2022, '(Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar', Şarkiyat Mecmuası, vol. 0, no. 40, pp. 51-65, viewed 30 Jun. 2022, https://doi.org/10.26650/jos.1025144


Harvard: Author-Date Style

Abdelgawad, D. (2022) ‘(Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar’, Şarkiyat Mecmuası, 0(40), pp. 51-65. https://doi.org/10.26650/jos.1025144 (30 Jun. 2022).


MLA

Abdelgawad, Dalia,. (Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar.” Şarkiyat Mecmuası, vol. 0, no. 40, 2022, pp. 51-65. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jos.1025144


Vancouver

Abdelgawad D. (Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar. Şarkiyat Mecmuası [Internet]. 30 Jun. 2022 [cited 30 Jun. 2022];0(40):51-65. Available from: https://doi.org/10.26650/jos.1025144 doi: 10.26650/jos.1025144


ISNAD

Abdelgawad, Dalia. (Anadili Olmayanlara Arapça Öğretirken) Öğrencilerin Dinleme Becerisini Geliştirmede ve Üstesinden Gelmede Karşılaştıkları Zorluklar”. Şarkiyat Mecmuası 0/40 (Jun. 2022): 51-65. https://doi.org/10.26650/jos.1025144ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim17.11.2021
Kabul02.02.2022
Çevrimiçi Yayınlanma28.02.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.